Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ikke alle som yter tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere sørger for å ha tilstrekkelig faglig kompetanse til at tilbudet er faglig forsvarlig, viser funn fra det landsomfattende tilsynet som ble gjort i 2006.  Helsetilsynet i alle landets fylker har vurdert viktige elementer i tjenestene og funnet at det er svikt på områder som har stor betydning for om tilbudet kan sies å være godt nok.

Det ble gjennomført tilsyn med 22 virksomheter som tilbyr tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. I hver av de fem helseregionene skulle det gjennomføres tilsyn med seks ulike funksjoner: 

  • virksomheter som mottar henvisninger og vurderer behovet for nødvendig helsehjelp,
  • virksomhet som har tilbud om avrusning
  • virksomhet som tilbyr poliklinisk behandling
  • virksomhet som tilbyr døgnbasert behandling av mindre enn seks måneders varighet
  • virksomhet som tilbyr døgnbasert behandling av mer enn seks måneders varighet

Minst en av virksomhetene i hver region skulle gi tilbud til behandling av alkoholmisbruk og minst en skulle være privat.

Helsetilsynet i fylkene undersøkte om virksomhetene etterlevde lovkravene, og da særlig kravet til faglig forsvarlig utøvelse, i fire faser av  tjenesteytingen/behandlingen:

  • henvisning og vurdering
  • utredning
  • behandling
  • avslutning av behandling

Funnene viser at tjenestene fortsatt har store utfordringer når det gjelder å sikre at de har tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse til å gi rusmiddelmisbrukere forsvarlig behandling.  Helsetilsynet i fylkene framhever spesielt at det mangler medisinskfaglig kompetanse som kan gi rett diagnose, noe som er helt nødvendig for å sikre et forsvarlig behandlingsopplegg. 

Det er mangler når det gjelder å føre og oppbevare journaler, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for brukernes trygghet for at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.  Dette er også alvorlig fordi riktig journalføring er nødvendig for at behandlingen kan evalueres og justeres fortløpende og derved være tilpasset den enkeltes behov.
 
Vi ser også at de tverrfaglige spesialiserte tjenestene ikke alltid tilbyr individuell plan eller på andre måter sørger for at brukeren får sammenhengende tjenester i samarbeid med kommunene og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

-Et svært viktig element i enhver tverrfaglig spesialisert tjeneste er å sørge for å lære av egne erfaringer og av uønskede hendelser.  Vi fant for eksempel at når rusmiddelmisbrukere avbryter behandlingen uplanlagt legges det lite arbeid i å registrere og å lære av denne typen hendelser.  På denne måten viser virksomhetene at de ikke har den internkontroll de er pålagt etter loven og at de derfor mister viktige anledninger til å drive kontinuerlig forbedring av eget arbeid, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Kontaktperson: direktør Lars E. Hanssen, Statens helsetilsyn, tlf. 21 52 98 00

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. Rapport fra Helsetilsynet 3/2007