Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Rapport fra Helsetilsynet 3/2007
PDF

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. Veileder for landsomfattende tilsyn 2006

PDF

Har rusreformen gitt et bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere?

Artikkel fra Tilsynsmelding 2006
PDF

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere ble valgt som tema for landsomfattende tilsyn i 2006 fordi det nå er over to år siden tjenestene ble omorganisert og gjort til en del av spesialisthelsetjenesten.  De nye ansvarlige eierne har derfor hatt tid til å sikre at denne til dels sårbare gruppen brukere får forsvarlige tverrfaglige tjenester og at kravene til pasientrettigheter etterleves.

Fire faser i behandling av rusmiddelmisbrukere ble undersøkt i tilsynet: henvisning og vurdering, utredning, behandling og avslutning av behandling. Det ble undersøkt om tjenestene i alle disse fasene er faglig forsvarlige og på hvordan det sikres at 30-dagersfristen når det gjelder rett til vurdering ble innfridd. Videre undersøkte vi samhandling med andre tjenester, brukeres medvirkning, ansattes kompetanse og sikring av dokumentasjon av individuelle forløp (journalføring).

Funnene bekreftet at det er nødvendig for de som tilbyr tverrfaglige spesialiserte tjenester å gjennomgå sine virksomheter for å identifisere områder som må forbedres:

  • Flere virksomheter gir ikke forsvarlige tjenester ved at de ikke har den nødvendige kompetanse for å foreta forsvarlig vurdering, utredning og behandling. Det ble avdekket flere tilfeller med mangelfull nedtegnelse av pasientopplysninger i journal samt uforsvarlig oppbevaring av journalopplysninger.
  • Flere virksomheter sikrer ikke at henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling blir vurdert i tverrfaglige vurderingsteam innen fristen på 30 virkedager.
  • Det er påvist manglende mulighet for å tilby pasientene sammenhengende tiltaksskjeder fordi samarbeidet med andre spesialisthelsetjenester og med kommunenes helse- og sosialtjenester ikke er tilfredsstillende.
  • Det ble påvist forhold som viser at virksomhetene ikke styrer systematisk slik at forsvarlig tjenesteyting sikres. Det er blant annet tilfeller med svikt i systematikken knyttet til om en virksomhet registrerer feil og uplanlagte hendelser og bruker disse aktivt i sin interne læring og kontinuerlige forbedring.