Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Helsedirektoratet
Til: Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten
Dato: 14.05.2012

Helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven 1 har etter loven § 3-3 en plikt til å melde om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.

Meldingene skal fra 1. juli 2012 sendes til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.

Helsedirektoratet har nå publisert ny veileder IS-1997 for meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Veilederen er tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider: Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.

Veilederen gir informasjon om den nye meldeordningen og gir utfyllende merknader til § 3-3. For mer detaljert informasjon og meldeskjema vises det til Kunnskapssenterets egne informasjonssider om meldeordningen.

Informasjon om overgangsordninger

Meldepliktige hendelser som meldes før 1. juli 2012 skal registreres på Helsetilsynets meldeskjema (IK-2448).

I en situasjon hvor en meldepliktig hendelse ikke er ferdigbehandlet og ekspedert fra helseforetaket før l. juli, kan meldingen sendes til Kunnskapssenteret på gammelt skjema, IK-2448, frem til 30. august 2012. Innholdet i meldingene vil imidlertid bli vurdert etter det lovverk som gjelder fra l. juli 2012, jf ny § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven.

Etter 30. august 2012 vil Kunnskapssenteret ikke behandle meldinger som innkommer på IK-2448. Helseinstitusjon må etter dette tidspunkt benytte det nye digitale meldingssystemet.

Vennlig hilsen

 
Kristin Cordt-Hansen e.f.
divisjonsdirektør
Marit Kildal
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

 

1. LOV 1999-07-02 nr. 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.