Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Sårbare pasientar – utrygg tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sjukeheimar 2008–2010

Rapport fra Helsetilsynet 7/2010
PDF

Veileder for tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008–2010

Internserien 3/2009
PDF

Tilsyn med legemiddelbehandlingen i sykehjem

Artikkel fra Tilsynsmelding 2008
PDF

Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem. Brev av 20. mars 2009 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet som oppsummerer første år av tilsynet.

I 2008-2010 gjennomførte Helsetilsynet i fylkene tilsyn med legemiddelbehandlingen i 67 sykehjem.

Alvorlige mangler på mange områder

I 51 av sykehjemmene ble det påvist at aktuelle lovkrav ikke var oppfylt. 
Eksempler på viktige funn:

  • Uklare ansvarsforhold rundt sykehjemmets legetjeneste
  • For lite tid for legen til å følge opp pasientenes legemiddelbehandling
  • For lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet til å observere og rapportere virkninger og bivirkninger
  • Uklart hvor i de ulike delene av journalen viktige legemiddelopplysninger befant seg
  • Mangelfull journalføring av nødvendige og relevante legemiddelopplysninger
  • Separat elektronisk journalsystem for sykehjemslegen uten lesetilgang for annet helsepersonell
  • Manglende oversikt hos sykehjemsledelsen over risikoforhold knyttet til legemiddelbehandlingen. 

Pasientsikkerheten er truet

Styringsmessig svikt kan medføre at legemiddelbehandlingen av skrøpelige sykehjemspasienter ikke blir godt nok ivaretatt. Når det i samme sykehjem foreligger vesentlige mangler ved legetjenesten og journalsystemet, og det heller ikke er tilrettelagt for at pleiepersonellet kan få fulgt opp legemiddelbehandlingen godt nok, er det grunn til alvorlig bekymring for pasientsikkerheten.

En jobb å gjøre i mange kommuner og sykehjem

Kommunene må sørge for at forhold påvist ved dette tilsynet ikke får vedvare. De må nå

  • sørge for at sykehjemmets legetjeneste er tilstrekkelig dimensjonert og organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til oppgavene som skal gjøres
  • sørge for at legemiddelbehandlingen kan gjennomføres på en trygg måte
  • sørge for et velfungerende journalsystem.

På www.helsetilsynet.no er det mulig å finne både tilsynsrapporter fra kommuner der disse forholdene var i orden og rapporter fra tilsyn som nå er avsluttet fordi kommunene har iverksatt tiltak for å rette opp de feil og mangler som ble påpekt.