Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Pleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004

Rapport fra Helsetilsynet 7/2005
PDF

Lite å gå på i pleie- og omsorgstenestene

Artikkeøl frå Tilsynsmelding 2005
PDF

Pleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004.

I den foreliggende rapporten presenterer Statens helsetilsyn en sammenstilling og oppsummering av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter med tilknytning til kommunale pleie- og omsorgstjenester i perioden 2003– 2004. Gjennom en bred vurdering og drøfting av funn og erfaringer fra tilsyn ønsker Helsetilsynet å bidra til å beskrive situasjonen i deler av den kommunale sosial- og helsetjenesten, og å peke på potensielt sårbare områder med risiko for svikt i et tilsynsperspektiv; det vil si områder der det synes å være fare for at tjenestene ikke fyller krav fastlagt i lov og forskrift.

Rapporten har fire deler:

  • Del I inneholder nye analyser som forskningsinstituttet NOVA har gjort (ikke publisert tidligere) på oppdrag fra Statens helsetilsyn av det innsamlede materialet fra den nasjonale undersøkelsen ”Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, tjenestemottakere, hjelpebehov og tilbud”, samt informasjon som er innsamlet gjennom kommunebesøk NOVA har gjort innenfor rammen av sin LAG-studie (Livsløp, aldring og generasjon).
  • Del II inneholder Helsetilsynets vurderinger av resultatene av NOVAs analyser.
  • Del III inneholder sammenstilling av funn og erfaringer fra andre tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004 som har relevans for vurdering av status i kommunale pleie- og omsorgstjenester.
  • Del IV inneholder oppsummering og vurdering basert på funn og erfaringer fra rapportens del I–III, og knytter seg til trekk ved den kommunale pleie- og omsorgstjenesten som etter tilsynsmyndighetens oppfatning kan representere sårbarhet og risiko for svikt.

Rapporten inngår i Helsetilsynets aktiviteter knyttet til områdeovervåking.

Områdeovervåking er tilsyn med overordnet perspektiv og omfatter å innhente, systematisere og tolke kunnskap om sosial- og helsetjenestene i et tilsynsperspektiv.