Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) ved Kirurgisk divisjon, Gastrokirurgisk avdeling ved sengepostene S 102 og S 202 og Ortopedisk klinikk ved sengepostene S 105 og S 205.

Tema for tilsynet var samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner. Tilsynsbesøket ble gjennomført 17., 18. og 23. november 2015.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og kommuner utfører i samhandlingsprosessen ved utskrivning av pasienter fra sykehus til mottak i kommunen.

Tilsynet er også gjennomført i Skedsmo kommune og Eidsvoll kommune.

Samhandlingen mellom Ahus og kommunene i Akershus er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp samt tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer ansvarsfordeling og samarbeid vedrørende henvisning, innleggelse i sykehus og utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale helse­ og omsorgstjenester etter utskrivning. Det fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av avtalen er forpliktende for partene.

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom Ahus og kommunene i Akershus.

Det ble gjennomgått 41 pasientjournaler før tilsynsbesøket, hvorav 21 pasienter var utskrevet fra Gastrokirurgisk avdeling og 20 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk klinikk i perioden  1. mai 2015 til 18. august 2015. Journaler for disse pasientene ble også gjennomgått ved tilsynene i kommunene.

I forbindelse med tilsynet ble pasientene og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse.

Systemrevisjonen omfattet følgende tema:

 • Om helseforetaket ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter, med antatt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, til egen bolig
 • Om helseforetaket/avdelingene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning
 • Om helseforetaket sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes rett til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning
 • At tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og at legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

Avvik

Akershus universitetssykehus HF sikrer ikke forsvarlig utskrivning av pasienter som skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tilsynet har avdekket at sykehusets internkontroll ikke sikrer at den elektroniske meldingsutvekslingen med kommunene gjennomføres slik det er avtalt i tjenesteavtale om helhetlige pasientforløp.

Sykehuset sikrer heller ikke at pasientene som skrives ut til kommunene med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester alltid får med seg nødvendig informasjon/dokumentasjon  om oppfølging og behandling etter utskrivning. Manglende informasjon/dokumentasjon kan føre til at pasientene ikke får forsvarlig oppfølging i kommunen.

Dato: 18. mars 2016

Kirsti Haakens
revisor

Stein Jøssang
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus), Kirurgisk divisjon, Gastrokirurgisk avdeling og Ortopedisk klinikk i perioden 30. juni 2015 til 18. mars 2016.

Det ble i 2015 gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune. Revisjonen inngikk som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte i 2015.

Bakgrunn for valg av tema for tilsynet var tilsynserfaringer som viste at det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og "sømløst" tilbud av forsvarlige tjenester over nivå, oppgave- og tjenestegrenser. Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler observasjoner og funn som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av helseforetakets arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ahus er lokal- og områdesykehus og skal levere helsetjenester til ca. 455 000 mennesker. Sykehusets opptaksområde utgjør alle kommunene i Follo, på Romerike (unntatt Nes), Rømskog i Østfold samt bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo kommune.

Helseforetaket er organisert i fem divisjoner og tre klinikker, samt fire stabsenheter.

Avdeling Samhandling og helsefremmende, Avdeling for kompetanse og utdanning og Avdeling Kvalitet og Pasientsikkerhet er plassert i stabsenheten Enhet for medisin og helsefag. Avdeling Samhandling og helsefremmende har oppgaver på systemnivå, blant annet knyttet til samarbeidsavtaler med kommunene, elektronisk samhandling og behandling av samhandlingsavvik.

Kirurgisk divisjon består av ti avdelinger herunder Gastrokirurgisk avdeling hvor tilsynet har vært rettet. Gastrokirurgisk avdeling sengepost S 102 og S 202 har henholdsvis 27 og 28 senger og behandler pasienter med akutte og kroniske sykdommer i fordøyelsesorganene.

Ortopedisk klinikk er organisert i Avdeling Ski, Avdeling leger og Avdeling pleie/merkantil. Sengeområdene S 105 og S 205 hvor tilsynet har vært rettet, er underlagt avdeling for pleie/merkantil. Klinikken har en av landets største virksomheter innen ortopedisk ø-hjelp, i tillegg til omfattende virksomhet innen planlagte operasjoner for både innlagte og dagkirurgiske pasienter. Klinikken drifter også skadelegevakten.

Samhandling

Samhandlingen mellom Ahus og kommunene i Akershus, samt Rømskog er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer ansvarsfordeling og samarbeid vedrørende henvisning, innleggelse i sykehus og utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale helse­ og omsorgstjenester etter utskrivning. Det fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av avtalen er forpliktende for partene.

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) er et utvalg på overordnet nivå, sammensatt av administrerende direktør og to direktører fra Ahus, seks rådmenn fra kommuneregionene i Akershus samt leder for SU. ASU skal behandle saker av prinsipiell karakter. Det er videre opprettet et Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) bestående av kommunalsjefer og kommuneoverleger  fra den enkelte kommune samt avdelingssjefer fra den enkelte divisjon på Ahus. I SU møter også bruker- og ansattrepresentanter.

Det er utviklet et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og kommuner/bydeler, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med avtalen. Avvikssystemet er under revidering, og Ahus har i samråd med kommunene utarbeidet en ny retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige pasientforløp etterleves.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30. juni 2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 6. oktober 2015.

Åpningsmøte ble avholdt 17. november 2015.

Intervjuer
20 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Stikkprøver
Under tilsynet ble utvalgte pasientjournaler i DIPS gjennomgått, herunder elektroniske PLO­ meldinger.

Før tilsynsbesøket ble 41 pasientjournaler gjennomgått, hvorav 21 pasienter var utskrevet fra Gastrokirurgisk avdeling, sengepostene S 102 og S 202 og 20 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk klinikk, sengepostene S 105 og S 205 i perioden  1. mai 2015 til 18. august 2015.

Spørreundersøkelsene
Som en del av tilsynet ble det sendt invitasjon til pasientene og deres fastleger om å delta i en spørreundersøkelse.

Sluttmøte ble avholdt 23. november 2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet er avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen. Det ble undersøkt:

 • Om helseforetaket ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter som skrives ut til egen bolig med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Om helseforetaket etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning
 • Om helseforetaket sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning
 • Om tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og om legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt

Spørreundersøkelser
I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter og deres fastleger. Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon og medvirkning både under sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene ble i undersøkelsen spurt om de fikk epikrise fra sykehuset tidsnok til å sikre forsvarlig pasientbehandling og om epikrisene inneholdt de opplysningene som var nødvendige for å følge opp pasientene på en god måte. Videre ble fastlegene spurt om det var noe de vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. I tillegg ble de spurt om kommunen involverer fastlegene i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og sykehuset. Fastlegene ble også spurt om kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom dem og pleie- og omsorgstjenestene, og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Avvik

Ahus sikrer ikke forsvarlig utskrivning av pasienter som skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. §§ 2-1 e og 2-2
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter  §§ 3-1 jf. 3-2
 • Lov om helsepersonell §§ 39,40 og 45
 • Forskrift om pasientjournal  §§ 8 og 9
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter §§ 7, 8 og 12
 • Forskrift om internkontroll i helsetjenesten §§ 4 og 5

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Meldingsutveksling:

 • Journalgjennomgangen ved Gastrokirurgisk avdeling viste i 15 av 21 journaler at fullstendig varsel 1 ikke ble sendt innen 24 timer. Ved Ortopedisk avdeling ble helseopplysningsskjemaet sendt for seint i 5 av 20 journaler
  – I mange av de 15journalene fra Gastrokirurgisk avdeling fremkommer det at helseopplysningsskjema først er sendt samme dag som pasienten blir meldt utskrivningsklar
 • Kommunene opplyste at de ikke alltid fikk fullstendig varsel l slik det fremgår av tjenesteavtalen om helhetlige pasientforløp
 • Nødvendige og relevante opplysninger fra telefonsamtaler med kommunene dokumenteres ikke systematisk

Mangler ved utskrivning til hjemmet:

 • Ved utskrivning av pasienter til hjemmet fremkom det i meldte avvik fra kommunene, at legemidler for det første døgnet i flere tilfeller ikke har vært sendt med pasientene. Det har også manglet nødvendig informasjon om oppfølging og behandling (medisinliste, epikrise, utskrivningsrapport, resepter) etter utskrivning
 • Det fremkom gjennom intervjuer i kommunene at avvik fra samarbeidsavtalen skjer betydelig hyppigere enn det blir meldt avvik for. I en kommune ble det opplyst at de ansatte kjørte til sykehuset for å hente manglende legemidler og/eller dokumentasjon når dette var nødvendig

Brukermedvirkning:

 • Journalgjennomgangen  viste sparsom dokumentasjon av informasjon til pasientene, og av hvordan brukermedvirkning er ivaretatt
 • Ahus har ikke fremlagt noen overordnet prosedyre for pasientinformasjon  og brukermedvirkning

Systematisk styring av samhandling:

 • Det framkom av intervjuene ved foretaket at resultater på området samhandling med kommunene syntes å bli etterspurt i svært liten grad i linjen
 • I årsrapport for 2014 om samhandling fremkommer det at oversikt over antall avvik meldt fra kommunene er lagt frem for SU. Det fremkommer ikke at samhandlingsavvikene har blitt brukt systematisk i sykehusets kvalitetsarbeid.
 • Kommunene har ikke mottatt svar, utover informasjon om at meldingene er mottatt. Ahus har ikke sendt samhandlingsavvik til kommunene.

Kommentar:

Meldingsutveksling:

Når en pasient legges inn på sykehus, skal helsepersonellet på sykehuset gjøre en vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset (Betalingsforskriften § 7).

Viser vurderingen at pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning, skal sykehuset varsle kommunen om dette innen 24 timer etter innleggelsen. Dersom vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp etter utskriving, men dette endrer seg i løpet av sykehusoppholdet, skal fristen løpe fra tidspunktet det blir klart at et slikt behov foreligger (Betalingsforskriften § 8).

Varsel l (som i den elektroniske meldingsutvekslingen omfatter både logistikkmeldingen varsel om innlagt pasient, og helseopplysningsskjema) skal inneholde pasientens status, antatt forløp og tentativt utskrivingstidspunkt. Sykehuset skal varsle kommunen dersom det blir endringer i forventet utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov.

Ved utskrivning fra sykehuset skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging (Helsepersonelloven  § 45 jf. betalingsforskriften § 12 og journalforskriften  § 9).

Dokumentasjon/brukermedvirkning

Relevant og nødvendig informasjon om pasienten og helsehjelpen som blir gitt, samt vurderinger gjort av virksomheten skal dokumenteres i pasientens journal. Det er videre et krav til virksomheten at de skal sikre brukermedvirkning og at råd og informasjon blir gitt til pasient og pårørende og at dette dokumenteres i pasientens journal (Helsepersonelloven §§ 39 og 40 jf. journalforskriftens  § 8 og pasient- og brukerrettighetsloven  §§ 3-1 jf. 3-2).

Resultat fra spørreundersøkelsen til pasientene

Spørreundersøkelsen omfattet 36 pasienter utskrevet fra Ahus i perioden I . mai til 18. august 2015. I alt 19 av 36 pasienter svarte. Noen hadde ikke svart på alle spørsmålene.

 • Alle svarte at de fikk muntlig informasjon om sin sykdom/skade og hva som var gjort på sykehuset
 • I 10 av 19 svar ble det oppgitt at pasienten hadde ratt med seg skriftlig informasjon om sykdommen/skaden
 • 9 av 19 svarte at de fikk med seg liste over hvilke medisiner de skulle bruke etter utskrivning
 • 8 av 19 svarte at tjenester og hjelpemidler kom som avtalt etter utskrivning
 • 10 av 19 sa de ikke ble tatt med på råd da opplegget etter utskrivning ble bestemt

Resultat fra spørreundersøkelsen til fastlegene

Det ble sendt ut spørreskjema til 31 fastleger vedrørende 38 pasienter. Vi fikk svar fra 29 fastleger om 35 pasienter.

 • 18 av 35 svarer at epikrisen kom samme dag eller 1-3 dager etter at pasienten ble utskrevet. Alle svarte at den kommer tidsnok for å sikre oppfølging av behandling
 • Kun en av legene svarte at vedkommende hadde vært involvert i utarbeidelse eller revisjon av samarbeidsavtalene mellom sykehuset og kommunen
 • De fleste opplyste at det var etablert elektronisk meldingsutveksling mellom fastlegene og hjemmesykepleien
 • Mangelfulle rutiner for endringer i legemiddellister, multidose samt tilgjengelighet oppgis til å utgjøre fare for svikt i samhandlingen mellom fastlegen og helse- og omsorgstjenesten
 • Sen epikrise og mangelfulle opplysninger, herunder legemiddelliste oppgis til å utgjøre fare for svikt i samhandlingen mellom fastlegen og sykehuset

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Styring med tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledelsen overvåker egen virksomhet og setter i verk forebyggende og korrigerende tiltak når det er nødvendig. Eier og ledelse har ansvaret for at rammer og organisatoriske løsninger gjør det mulig å oppfylle krav i helselovgivningen.

Det overordnede arbeidet med samarbeidsavtaler, retningslinjer og virksomhetsomfattende prosedyrer er i Ahus lagt til avdeling Samhandling og helsefremmende som er lagt til stab. Ansvaret for gjennomføringen er lagt til klinikk/seksjonsnivå. Det fremkom at det i linjen i liten grad ble etterspurt og rapportert på resultater på samhandlingsområdet.

Funnene som er beskrevet i kapittel 5 tilsier at sykehusets internkontroll ikke sikrer at den elektroniske meldingsutvekslingen  med kommunene gjennomføres slik det er avtalt i tjenesteavtale om helhetlige pasientforløp eller i henhold til betalingsforskriften.

Forsinket eller manglende varsling reduserer kommunenes mulighet til å planlegge for mottak, informere pasientene og legge til rette for brukermedvirkning.

Sykehuset har heller ikke sikret at pasienter som skrives ut til kommunene med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, får med seg nødvendig informasjon/dokumentasjon om oppfølging og behandling etter utskrivning. Dette har ikke blitt avdekket gjennom sykehusets internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i sykehusets oppfølging av internkontrollen på det reviderte området.

Ahus har i samarbeidsavtalen om helhetlige pasientforløp utviklet et avviksskjema som skal brukes ved brudd på samarbeidsavtalen. Avvik har blitt meldt fra kommunene, men sykehuset har ikke meldt avvik til kommunene. Sykehuset har ikke svart på meldingene fra kommunene utover at meldingene er mottatt. Sykehuset opplyste at de har gjort en avtale med kommunene om at de ikke skal gi tilbakemelding og vesentlige kilder til forbedringsarbeid blir da ikke benyttet. Tilsynet har vurdert at meldingene ikke blir brukt systematisk i virksomhetens forbedringsarbeid. Avvikssystemet er under revidering, og Ahus har i samråd med  kommunene utarbeidet en retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige pasientforløp etterleves. Avtalen er godkjent i SU, men ikke implementert.

7. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell m.v.
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om internkontroll i helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene
 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Overordnet samarbeidsavtale med tvisteavtale
 • Samarbeidsavtalene mellom Ahus og kommunene i Akershus
 • Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Akershus universitetssykehus HF
 • Overordnet samarbeidsavtale mellom Skedsmo kommune og Ahus, signert 15. og 27. mars 2012
 • Overordnet samarbeidsavtale mellom Eidsvoll kommune og Ahus, signert 15. og 27. mars 2012
 • Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, datert 14. desember 2011
 • Utskrivningsrutine PLO-meldinger for pasienter i behov av kommunale tjenester, datert 29. mai 2015
 • Ahus - Utreisekonvolutt prosedyre, datert 1. september 2015
 • Ahus - Retningslinje for pasienter uten fast bopel, datert 31. mars 2014
 • Ahus - retningslinje for ledsager, datert 2. juli 2013
 • Gastrokirurgi - utskrivning av pasient i DIPS, datert 11. august 2015
 • Retningslinje for vurderingsbesøk, datert 3. desember 2014
 • Oversikt over avviksmeldinger fra Skedsmo og Eidsvoll kommuner i tidsrommet  1. august 2014 til 30. juni 2015
 • Revisjonsrapport konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, datert 5. februar 2015
 • Kopi ev en klagesak fra 2014
 • Retningslinje for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen, datert 23. juni 2015
 • Presentasjon Gastrokirurgisk avdeling, organisasjonskart
 • Presentasjon Ortopedisk klinikk, organisasjonskart
 • Presentasjon Avdeling for samhandling og helsefremmende, organisasjonskart
 • Funksjonsbeskrivelse Driftskoordinator
 • Oversikt over ansatte helsepersonell ved Ortopedisk klinikk, sengepostene S 105 og S 205
 • Oversikt over ansatte helsepersonell ved Gastrokirurgisk avdeling, sengepostene S 202 og S 102

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stikkprøver av pasientjournaler i DIPS
 • Utreisekonvolutt
 • Funksjonsbeskrivelse overlege Avdeling samhandling og helsefremmende
 • EQS prosedyre, Gastrokirurgi -visittgang, datert 10. november 2015
 • Prosedyre, Gastrokirurgi - innkomstjournal ved elektiv kirurgi, datert 27. juli 2015
 • Prosedyre, Gastrokirurgi - utforming av epikriser, datert 29. juli 2015
 • Prosedyre, Gastrokirurgi - utskrivning av pasient i DIPS, datert 10. november 2015
 • Skjema for komplikasjonsregistrering
 • Sjekkliste ved utskrivelse/overflytting gastro
 • Referat fra Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 5. mars og 4. juni 2015
 • Referat fra møter i ASU 21. mai og 17. september 2015

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn, datert 30. juni 2015
 • Oversendelse av pasientlister fra Ahus, datert 26. august 2015
 • Oversendelse av dokumentasjon, datert 8. september og 23. oktober 2015
 • Program for tilsynet i e-post, datert 2. november 2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor, ass. fylkeslege Kirsti Haakens
Revisor, seniorrådgiver/jurist Stein Jøssang
Revisjonsleder, seniorrådgiver/sykepleier Heidi Fugli

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk