Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

1. Innledning

Tilsynet ble varslet 26.11.2014, og var planlagt gjennomført 27.1.2015. På grunn av et pålagt møte samme dato ble tilsynet utsatt til 2.2.2015. Tilsynsbesøket ble gjennomført 2.2.15.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift om sentre for foreldre og barn. Dette er det andre tilsynet ved Gullhella barne- familiesenter, etter at krav om tilsyn ble innført i 2010. Forrige tilsynsbesøk fant sted 2.3.12, jf. rapport av 14.5.12.

I følge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret. Fylkesmannens tilsynsansvar er en lovlighetskontroll. I dette ligger det en rett og plikt til å undersøke og bedømme om senteret driver i tråd med regelverket, samt rett og plikt til å reagere ved lov- eller forskriftsbrudd.

Hjemmel for reaksjon ved lov- eller forskriftsbrudd finnes i § 27 - «Tiltak ved mangler og lignende - tilsynsmyndighetens oppfølging. Når tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold som den mener bør endres, skal begrunnet melding sendes senterets ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp med senterets ledelse.

Finner tilsynsmyndigheten at senteret drives på  en måte som kan ha skadelige følger for  de beboerne som oppholder seg der eller for  andre, eller at driften på  annen måte er uforsvarlig, kan fylkesmannen  gi pålegg  om å rette forholdet.  Fylkesmannen kan også gi pålegg  om å nedlegge driften, jf barnevernloven § 5-7. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.»

2. Beskrivelse av senteret

Gullhella barne- og familiesenter ligger i Asker og består av tre avdelinger:

 • Familieavdelingen for foreldre med barn i alderen 0 - 6 år
 • PMTO ( Parent Management Training - Oregon) avdelingen gir rådgivning til foreldre med barn i alderen 3 - 12 år
 • Avdeling for beredskapshjem

Dette tilsynet omhandler Gullhella familieavdeling som senter for foreldre og barn.

Gullhellas familieavdeling primærmålgruppe er foreldre med utsatte barn i alderen 0-3-år, som har behov for å styrkes i foreldrerollen. Familieavdelingen er godkjent for 0-6 år. Det tilbys endringsopphold i 3 x 3 måneder. Avdelingen gir også et fødselsforberedende tilbud til utsatte gravide kvinner inntil tre uker før fastsatt termin. Etter fødsel kommer foreldrene tilbake til en barseltid på ca. 2 uker. Deretter iverksettes endringsarbeid med målsetting om å gjøre foreldrene i stand til å bli gode nok omsorgspersoner.

Familier med barn, plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd. Barne- og familiesenteret er godkjent for inntil 5 plasser, fem familier har plass inne på senteret, samtidig som to familier forberedes på opphold eller følges opp i eget hjem etter opphold.

Avdelingen er godkjent som senter for foreldre og barn i rapport av 24.2.14 fra årlig etterfølgende kontroll av sentre for foreldre og barn, jf. barnevernloven § 5-10 utført av team for godkjenning og kvalitetskontroll Bufetat region øst.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsyn ble sendt ut 26.11.14.

Innhenting av dokumenter, se punkt 8, gir en oversikt over mottatte dokumenter i forbindelse med tilsynet. Dokumentene ble mottatt 12.1.15. I tillegg mottok vi i tilsynet oversikt over alle ansatte av 8.1.15.

Tilsynet ble gjennomført 2.2.15. Tilsynet startet med omvisning på senteret og et møte med senterleder, avdelingsleder og fire ansatte ved familieavdelingen. Deretter intervjuet vi: Marianne Schjølberg, Anette Aultun, Turid Sørensen, Kate Kogstad og hadde en samtale med senterleder Bente Hage. Avslutningsvis ble det avholdt et oppsummeringsmøte hvor tilsynsmyndigheten presenterte resultatene fra tilsynet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var å undersøke om senteret gjennom sin styring sikrer at inntaket av familier skjer på en forsvarlig måte. Inntaket omfatter også den første tiden etter at familien er flyttet inn (inntaksfasen). Det vises til forskrift om sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven  § 4-1.

5. Funn

Det ble ikke gitt begrunnet melding eller pålegg ved tilsynet.

6. Fylkesmannens vurdering av senterets styringssystem

Det følger av forskrift om sentre for foreldre og barn § 14 at senteret skal ha internkontroll for å sikre at det utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I forskriften § 14 annet ledd fremgår følgende: I denneforskriften  betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges,  organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravfastsatt  i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

Gullhella familieavdeling har beskrevet sitt internkontrollsystem. Senteret har rutinebeskrivelser, sjekklister og prosedyrer som skal sørge for at lovkrav overholdes.

Alle inntak til familieavdelingen går via fagteamene i region øst. Senteret har et eget inntaksteam bestående av avdelingsleder for familieavdelingen, psykolog, teamleder for ressursteam, familie og nettverkskoordinator, samt senterleder. Teamet ledes av senterleder, som er inntaksansvarlig. Dersom inntak besluttes, blir det holdt et kontraktsmøte der foreldrene, den kommunale barneverntjenesten, fagteam og familieavdelingen deltar. Det varierer hvor mye informasjon som foreligger om familiene før plassering. Supplerende informasjon og dokumentasjon innhentes i samtale med foreldrene og fra den kommunale barneverntjenesten.

Endringsoppholdet  starter med fire uker kartlegging. Det etableres et team bestående av foreldre, familiekontakter og psykolog. Det utarbeides handlingsplaner med detaljerte ukeplaner som oppsummeres av teamet hver uke. Planer utarbeides og benyttes aktivt i arbeidet med familiene under hele oppholdet.

De ansatte som ble intervjuet hadde sammenfallende beskrivelser og kjennskap til familieavdelingens rutiner/retningslinjer for inntak og den første perioden av oppholdstiden.

Fylkesmannen finner at senteret har en internkontroll som sikrer at senteret oppfyller lov- og forskriftskrav.

7. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Barnevernloven  med forskrifter
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn: Internserie 8/2012, Statens helsetilsyn

8. Dokumentunderlag

 • Mal for inntaksmøte
 • Senterplan med beskrivelse av rutiner for inntaks fasen og den første tiden på avd.
 • Branninstruks
 • Kvittering for nøkkel
 • Samtykke til video, lydopptak og innhenting av informasjon
 • Oversikt over alle ansatte på familieavdelingen
 • Nyttig og praktisk informasjon for oppholdet på familieavdeling -web side
 • Samarbeidsavtale ved opphold i familieavdelingen
 • Intern rutine ved bekymring for om barn befinner seg i en akuttsituasjon
 • Retningslinjer for foreldre og barn boende i familieenheten
 • Senterets opplæringsplan for 2014
 • Saksdokumenter som omhandler inntaks fasen for ti familier ved opphold, herunder samtykke
 • Forslag til organisering og standardisering av arbeidet i senter for foreldre med barn i BUFetat, region øst. Forventet implementert våren 2015.

9. Konklusjon

Ved tilsynsbesøket ble det ikke avdekket lovbrudd. Begrunnet melding eller pålegg ble derfor ikke gitt.

Til stede fra senteret:

Senterleder Bente Hage Avdelingsleder  Kate Kogstad Miljøterapeut  Marianne  Schjølberg Miljøterapeut Anette Aultun Miljøterapeut Elin Sylta Miljøarbeider Turid Sørensen

Tilsynet ble utført av:
Rådgiver Søren Rysstad
Rådgiver Torill Gundersen
Observatør Kari Indahl (Statens helsetilsyn)

Oslo 17.2.2015

Søren Rysstad
Rådgiver
Torill Gundersen
Rådgiver