Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med Skedsmo kommune med tema samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøket ble gjennomført 3., 4. og 26. november 2015.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og kommune utfører i samhandlingsprosessen ved utskrivning av pasienter fra sykehus til mottak i kommunen.

Tilsynet er også gjennomført ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus), Kirurgisk klinikk, Gastrokirurgisk avdeling og Ortopedisk klinikk.

Samhandlingen mellom Ahus og Skedsmo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer ansvarsfordeling og samarbeid vedrørende henvisning, innleggelse i sykehus og utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning. Det fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av avtalen er forpliktende for partene.

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Det er i tillegg opprettet et tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker.

Det ble gjennomgått 20 pasientjournaler før tilsynsbesøket, hvorav 10 pasienter var utskrevet fra Gastrokirurgisk avdeling og 10 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk klinikk, i perioden 1. mai 2015 til 18. august 2015.

I forbindelse med tilsynet ble pasientene og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse.

Systemrevisjonen i kommunen omfattet følgende tema:

 • Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig vurdering, mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig.
 • Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning.
 • Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes rett til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.
 • At tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og at legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt.

Det ble påpekt to avvik under tilsynet:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon om hvilke tjenester de vil få etter utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for at pasientene får mulighet for å påvirke omsorgsnivået.

Avvik 2:

Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientenes journal.

Funnene i kapittel 5 viser at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt. Dette har ikke blitt avdekket gjennom kommunens internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i kommunens oppfølging av internkontrollen på det reviderte området.

Kommunen har heller ikke sikret at kravet til dokumentasjon blir overholdt. Tilsynet har merket seg at virksomhetene har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Tilsynet vurderer at kravet til dokumentasjon allikevel ikke er oppfylt.

Skedsmo kommune benytter kvalitetssystemet Qm+ som har en modul for avviksbehandling. Tilsynet fikk oppgitt at hjemmesykepleien melder interne avvik, men i varierende grad. Tilsynet kunne ikke se at det var en omforent forståelse eller praksis for hvilke hendelser det skulle meldes avvik på, noe som fører til en begrenset mulighet for systematisk læring av avvikene, i tillegg til at det begrenser muligheten for systematisk forbedringsarbeid.

Heidi Fugli
revisjonsleder

Stein Jøssang
revisor

 

 

Kirsti Haakens
revisor

Torgunn Stensrud
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Skedsmo kommune i perioden 26. august 2015 til 4. februar 2016. Det ble i 2015 gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommunen. Revisjonen inngikk som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte dette året.

Bakgrunnen for valg av tema for tilsynet er tilsynserfaringer som viser at det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og ”sømløst” tilbud av forsvarlige tjenester over nivå, oppgave- og tjenestegrenser. Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Ny oppgavefordeling, regulering og iverksettelse av prosesser og aktiviteter som forutsetningsvis skal endre og håndtere slik risiko for svikt, kan gi opphav til nye grenseflater og områder med svikt.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skedsmo kommune ligger på Nedre Romerike og har 51 725 innbyggere (2014). Kommunen er organisert i en tre- nivå modell med rådmann, kommunale sektorer og avdelinger. Helse- og sosialsektoren har ti underliggende avdelinger, herunder Tjenestekontoret og avdeling for Hjemmetjenester hvor tilsynet har vært rettet.

Kommunen har en bestiller/utfører-modell hvor Tjenestekontoret representerer bestiller leddet. De mottar og behandler henvendelser og søknader om tjenester i tillegg til at de overvåker den elektroniske meldingsutvekslingen mellom kommunen og Ahus.

Avdeling for Hjemmetjenester representerer utførerleddet og består av ti avdelinger, herunder seks hjemmesykepleiesoner. Innsatsteamet, som er tilknyttet avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester, yter tjenester etter henvisning fra hjemmesykepleien. De er tverrfaglig sammensatt og kan bistå pasienter på dagtid i en tidsavgrenset periode. Kommunen har videre etablert en akutt-vakt med heldøgnstjeneste, organisert i en av hjemmesykepleiesonene. Akutt-vakten skal bistå den ordinære hjemmetjenesten hos pasienter med uforutsette tjenestebehov. Det var registrert ca. 900 mottakere av hjemmesykepleie i kommunen pr september 2015.

Følgende fremkommer i Årsberetning Skedsmo kommune 2014:

”Samhandlingsreformens effekter, i forhold til raskere utskrivninger og i gjennomsnitt tyngre og mer komplisert helsetilstand hos pasientene, utfordrer kommunen på flere arenaer. Dette omfatter både økonomi, kapasitet og behovet for å inneha rett kompetanse til å håndtere brukerne på en faglig forsvarlig måte”.

Kommunen kjøpte i 2014 109 eksterne sykehjemsplasser. De hadde i tillegg et stort antall ferdigbehandlede pasienter liggende på Ahus (295 i 2014).

Skedsmo kommune bruker Gerica som saksbehandler - og journalsystem. Hjemmetjenesten bruker håndholdte PDA-terminaler. Elektronisk meldingsutveksling er integrert i journalsystemet. Elektronisk meldingsutveksling mellom Ahus og Skedsmo kommune ble startet opp i 2012.

Samhandling

Samhandlingen mellom Ahus og Skedsmo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, elleve underliggende delavtaler, herunder samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, samt tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer ansvarsfordeling og samarbeid vedrørende henvisning, innleggelse i sykehus og utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning. Det fremkommer at rutiner og prosedyrer for samhandling, som følger av avtalen, er forpliktende for partene. Felles retningslinje, Kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen, har som formål å ivareta kravet om at det etableres et system for overvåking av at pasientforløpsavtalen etterleves.

Det er opprettet flere felles samarbeidsarenaer mellom kommunene i Akershus og Ahus. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) er et utvalg på overordnet nivå, sammensatt av administrerende direktør og to direktører fra Ahus, seks rådmenn fra kommuneregionene i Akershus samt leder for SU. ASU skal behandle saker av prinsipiell karakter. Det er videre opprettet et Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) bestående av kommunalsjefer og kommuneoverleger fra den enkelte kommune samt avdelingssjefer fra den enkelte divisjon på Ahus. I SU møter også bruker- og ansattrepresentanter.

Det er utviklet et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og kommuner/bydeler, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med avtalen. Avvikssystemet er under revidering, og Ahus har i samråd med kommunene utarbeidet en ny retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige pasientforløp etterleves.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26. august 2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 15. oktober 2015.

Åpningsmøte ble avholdt 3. november 2015.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Stikkprøver av utvalgte pasientjournaler i Gerica, herunder elektroniske PLO-meldinger.

Før tilsynsbesøket ble 20 pasientjournaler gjennomgått, hvorav 10 pasienter var utskrevet fra Gastrokirurgisk avdeling, sengepostene S 102 og S 202 og 10 pasienter var utskrevet fra Ortopedisk klinikk, sengepostene S 105 og S205 i perioden 1. mai 2015 til 18. august 2015.

Spørreundersøkelsene

Som en del av tilsynet ble det sendt invitasjon til pasientene og deres fastleger om å delta i en spørreundersøkelse.

Sluttmøte ble avholdt 26. november 2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet er avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen. Det ble undersøkt:

 • Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig vurdering, mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut til egen bolig.
 • Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning.
 • Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.
 • Om tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og om legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt.

Spørreundersøkelser

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter og deres fastleger. Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene ble i undersøkelsen spurt om de fikk epikriser fra sykehuset tidsnok til å sikre forsvarlig pasientbehandling og om epikrisene inneholdt nødvendige opplysninger til å følge opp pasientene på en god måte. Videre ble fastlegene spurt om det var noe de vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. I tillegg ble det spurt om kommunen involverer fastlegene i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og sykehuset. Fastlegene ble også spurt om kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom dem og pleie- og omsorgstjenestene og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at pasientene får informasjon om hvilke tjenester de vil få etter utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for at pasientene får mulighet for å påvirke omsorgsnivået.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 5 jf. § 4-1 bokstav a) og d) jf. internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. helsepersonelloven § § 39 og 40 og internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 jf. 3-2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 5 jf. internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Kommunen informerer ikke pasientene under sykehusoppholdet og pasientene har derfor ikke mulighet til å påvirke omsorgsnivået, tjenestetilbudet eller omfanget av tjenestene etter utskrivning
  - Det er ikke et krav om at kommunen skal på vurderingsbesøk på sykehuset, men vurderingsbesøk vil kunne ivareta kravene til informasjon og brukermedvirkning. Kommunen opplyste om at de i liten grad er på vurderingsbesøk på sykehuset.
  - Kommunen legger til grunn i sine prosedyrer at ansatte på sykehuset formidler pasientens helsetilstand og ønsker til kommunen i elektronisk melding og at informasjon fra kommunen blir formidlet til pasienten Kommunen har imidlertid ingen avtale med Ahus om hva sykehuset eventuelt skal informere pasienten om
 • Kommunen har ingen overordnete prosedyrer for brukermedvirkning
 • Journalgjennomgangen viste få nedtegnelser om brukermedvirkning

Kommentarer:

Det er et krav til virksomheten at de skal sikre at råd og informasjon blir gitt til pasient og pårørende jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 og at dette dokumenteres i pasientens journal jf. journalforskriften § 8. Pasientene har også rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.

Avvik 2:

Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger i pasientens journal.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. helsepersonelloven § § 39 og 40 og internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Opplysninger fra telefonsamtaler internt og med sykehuset ble i liten grad dokumentert
  - Journalgjennomgang viste spor etter telefonsamtaler, men innholdet i samtalen fremkom ikke
  - Under intervjuene fremkom at telefonsamtaler ikke ble journalført i saksbehandlerjournal, men det kunne bli referert i PLO-meldinger at det hadde vært telefonsamtaler
 • Konkrete opplysninger om pasientens omsorgsbehov fremkom i liten grad
  - Journalgjennomgangen viste at grunnlag for avgjørelser om omsorgsnivå og omfanget av tjenester ikke ble dokumentert
  - I vedtaksmøter skrives det protokoll som ikke er en del av pasientjournalen. Protokollen inneholdt ingen vurderinger
  - Det fremkom under intervjuene at det ikke var praksis for å dokumentere vurderingene
 • Dokumentasjon av vurderinger av tjenestebehovet fra de første besøkene etter utskrivning fra sykehus var mangelfulle
 • Kommunen har prosedyrer for dokumentasjon, men disse er ikke styrende for praksis

Kommentarer:

Relevant og nødvendig informasjon om pasienten og helsehjelpen som blir gitt, samt vurderinger gjort av virksomheten skal dokumenteres i pasientens journal jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 jf. helsepersonelloven § 40 og internkontrollforskriften for helsetjenesten § 4, jf. § 5.

Resultat fra spørreundersøkelsen til pasientene:

Spørreundersøkelsen omfattet 18 pasienter i Skedsmo kommune utskrevet fra Ahus i perioden 1. mai til 18. august 2015. Kun 4 av 18 pasienter svarte. Svarene gir ikke grunnlag for å vurdere hvilken praksis som er etablert for å sikre informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet.

Resultat fra spørreundersøkelsen til fastlegene:

Det ble sendt ut spørreskjema til 17 ulike fastleger vedrørende 19 utvalgte pasienter. Vi har mottatt svar fra 17 fastleger om 18 pasienter. Svarene viste at:

 • De fleste epikrisene var mottatt samme dag eller dagen etter utskrivning. En epikrise kom etter purring 21 dager senere, og to epikriser kom etter syv dager. Kun en fastlege svarer at epikrisen ikke kom tidsnok til å kunne ha en forsvarlig oppfølging av pasienten. Undersøkelsen viste videre at det i fire av epikrisene manglet legemiddelliste
 • Kun en av legene svarer at de har vært involvert i utarbeidelse eller revisjon av samarbeidsavtalene mellom sykehus og kommune vedrørende innleggelse og utskrivning av pasienter
 • De fleste opplyste at det var etablert elektronisk meldingsutveksling som kommunikasjonsform mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten
 • Under områder med fare for svikt i samhandlingen mellom fastlegen og pleie- og omsorgstjenesten fremkom følgende:
  - lang ventetid før pasienter ble vurdert av tjenestekontoret
  - vedtak om lavere omsorgsnivå enn både sykehus og fastlege anbefaler
  - overføring av informasjon mellom legevakt og fastlege
  - mangelfulle rutiner for oppdatering av legemiddelliste dersom endringer ble
  - foretatt i sykehuset

I samhandlingen mellom fastlegen og sykehuset er sen epikrise og mangelfulle opplysninger, samt mangelfull legemiddelliste oppgitt av flere fastleger som områder med fare for svikt.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Styring av tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledelsen overvåker egen virksomhet og setter i verk nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak når det er nødvendig. Kommunens ledelse har ansvaret for at rammer og organisatoriske løsninger gjør det mulig å oppfylle krav i helselovgivningen. Kommunen skal videre, i følge internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenesten, ha oversikt over egne resultater og jobbe kontinuerlig med forbedring etter avdekning av sårbare områder.

Funnene i kapittel 5 viser at pasientenes rett til brukermedvirkning ikke er ivaretatt. Dette har ikke blitt avdekket gjennom kommunens internkontroll. Etter tilsynets vurdering utgjør dette en svikt i kommunens oppfølging av internkontrollen på det reviderte området.

Kommunen har heller ikke sikret at kravet til dokumentasjon blir overholdt. Tilsynet har merket seg at virksomhetene har arbeidet med å bedre dokumentasjonen. Tilsynet vurderer at kravet til dokumentasjon allikevel ikke er oppfylt.

Skedsmo kommune benytter kvalitetssystemet Qm+ som har en modul for avviksbehandling. Tilsynet fikk oppgitt at hjemmesykepleien melder interne avvik, men i varierende grad. Tilsynet kunne ikke se at det var en omforent forståelse eller praksis for hvilke hendelser det skulle meldes avvik på, noe som fører til en begrenset mulighet for systematisk læring av avvikene, i tillegg til at det begrenser muligheten for systematisk forbedringsarbeid.

Det er etablert et papirbasert avviksskjema knyttet til samhandlingsavtalen mellom Ahus og kommunene, hvor partene skal melde avvik til hverandre på hendelser som er i strid med avtalen. Skedsmo kommune har ikke mottatt avviksmeldinger fra Ahus, men har selv meldt noen samhandlingsavvik om brudd på samarbeidsavtalen. Det ble opplyst at det forekom hyppigere avvik i samhandlingen enn det antall meldinger tilsier, men det ble ikke fremlagt noen oversikt over antall hendelser eller innhold i disse hendelsene. Når et avvik fra Ahus ble oppdaget i kommunen, ble det raskt iverksatt korrigerende tiltak uten at avviksskjema ble utfylt og sendt Ahus. Denne måten å behandle avvikshendelser på, begrenser muligheten for systematisk forbedringsarbeid. Tilsynet anser derfor at kommunen har et forbedringspotensiale i å legge til rette for at både Tjenestekontoret og Hjemmetjenesten får en omforent forståelse for og praksis i hvilke samhandlingsavvik som bør meldes til Ahus.

Det fremkom under tilsynet at felles avvikssystem er under revidering og at Ahus i samråd med kommunene, nylig har utarbeidet en ny retningslinje for kvalitetssikring av at avtalen om helhetlige pasientforløp etterleves. Retningslinjen er godkjent i SU, men den er ikke implementert i kommunen.

7. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell mv.
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om internkontroll i helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene
 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Samarbeidsavtale mellom Ahus og Skedsmo kommune
 • Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Skedsmo kommune
 • Tjenestebeskrivelser
 • Beskrivelse av organiseringen
 • Rutine for mottak av søknader, datert 28. september 2015
 • Rutine for saksbehandling ved elektronisk meldingsutveksling, datert 21. september 2015
 • Kortversjon av rutine for meldingsutveksling
 • Gerica journaltyper
 • Samarbeidsmøter internt i kommunen
 • Samarbeidsavtale Ahus og kommuner i Akershus, delavtale nr. 2 om koordinerte tjenester
 • Delavtale nr. 4 om kommunale akutte døgnplasser
 • Delavtale om gråsoner
 • Tvisteutvalget for enkeltsaker
 • Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp
 • Delavtale nr. 10 om forebygging
 • Delavtale nr. 11 om beredskap
 • Retningslinje for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen, datert 23. juni 2015
 • Retningslinje for vurderingsbesøk
 • Brev fra HOD om samhandlingsavvik, datert 15. mars 2011
 • Delavtale nr. 9 om IKT
 • Overordnet samarbeidsavtale
 • Oversikt over kommunens fastleger
 • Referat fra LSU/ALU
 • Beskrivelse av hvordan fastlegene involveres i planarbeid
 • Beskrivelse av mottak og svar på henvendelser
 • Prosedyre for vurdering av søknader om helse- og omsorgstjenester, datert 16. februar 2012
 • Beskrivelse av vurdering og tildeling av tjenester
 • Kartleggingsskjema for tjenestekontoret
 • Prosedyre for journalføring og dokumentasjon, datert 15. september 2011
 • Prioriteringskriterier for Akuttvakt
 • Prioriteringskriterier for Inntaksteam
 • Kvalitetsstandard, hjemmesykepleie informasjonsbrosjyre
 • Målplan innsatsteam, datert 23. januar 2014
 • Rutiner ved mottak av bruker i hjemmet, datert 23. juni 2015
 • Sjekkliste fallforbyggende besøk
 • Mal for journalnotat innsatsteam, datert 9. januar 2014
 • Kartleggingsskjema innsatsteam, datert 9. januar 2014
 • Beskrivelse av revurdering av tjenester
 • Prosedyre, legemiddelhåndtering hjemmeboende, datert 29. juni 2009
 • Mal for avviksmelding samhandling
 • Informasjon om pasientklager
 • Prosedyre for avvik i tjenesteutførelse Qm+, datert 16. februar 2012
 • Prosedyre for internkontroll, datert 18. juni 2015
 • Skjema egenkontroll for ledere
 • Meldingsutveksling med Ahus, skjema
 • Beskrivelse av ulike tjenester i avdeling for forebyggende og rehabilitering
 • Fakturainnsigelser, datert 29. juli 2015
 • VP 2015 avdeling for hjemmetjenester
 • Samhandlingsavvik fra sone 6, 3 stk.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn, datert 26. august 2015
 • Mottatt pasientjournaler, datert 17. september 2015
 • Mottatt dokumentasjon fra Skedsmo kommune i e-post, datert 24. september 2015
 • Oversendelse av program i e-post, datert 28. november 2015
 • Oversendelse av foreløpig rapport, datert 17. desember 2015
 • Tilbakemelding på foreløpig rapport i uke 3/2016, bekreftet i e-post datert 2. februar 2016

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Torgunn Stensrud, revisor/sykepleier
Stein Jøssang, revisor/jurist
Kirsti Haakens, revisor/assisterende fylkeslege
Heidi Fugli, revisjonsleder/sykepleier
Heidi Kristensen, observatør/jurist

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk