Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tema for tilsynet er tildeling og gjennomføring av økonomisk rådgivning. Gjennom tilsynet skal det undersøkes om kommunen ved sine styringsaktiviteter (internkontroll) sikrer at økonomisk rådgivning er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere og at innholdet og kompetansen i utførelsen av tjenesten er forsvarlig. For å undersøke dette tas det utgangspunkt i bestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 17, samt i saksbehandlingskrav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift og i krav til internkontroll.

Målsetningen med tilsynet er å undersøke om:

 • Kommunen, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer at tjenesten økonomisk rådgivning er tilgjengelig og at tildelingen (kartlegging, vurdering og beslutning) gjøres forsvarlig.
 • Kommunen, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer forsvarlig gjennomføring, herunder
  - om tidsfristen for iverksetting av vedtak overholdes
  - om kommunen tilbyr en tilpasset tjeneste
 • Kommunen, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, sikrer forsvarlig kompetanse, herunder
  - at kompetent personell utfører tjenesten økonomisk rådgivning
  - kommunens opplæringsplikt

Det ble gitt 2 avvik ved tilsynet

Avvik 1:

Enebakk kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning.

Avvik 2:

Enebakk kommune sikrer ikke en forsvarlig gjennomføring av tjenesten økonomisk rådgivning.

Dato: 30.06.16

Hallvard Øren
revisjonsleder

Inger Margrethe Juvshol, Elin Landsverk
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med NAV Enebakk i Enebakk kommune, i perioden 14.01.16 – 30.06.16.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet gjennomføres som systemrevisjon, ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Enebakk kommune har 10 870 innbyggere (SSB pr 01.01.16) Kommunen har et NAV-kontor, med NAV-leder som ansvarlig for enheten. NAV-kontoret er tillagt tjenestene etter sosialtjenesteloven, inkludert tjenesten økonomisk rådgivning.

NAV-leder rapporterer til kommunalsjef for helse og omsorg. I NAV-kontorets ledelse inngår, foruten NAV-leder, også avdelingsleder og fagansvarlig for sosiale tjenester.

NAV-kontoret er organisert med et fysisk mottaksrom som formidler kontakt mellom brukerne og ansatte ved kontoret. Kontoret har en vaktordning for brukere som tar kontakt mellom kl. 12:00 - 15:00 hver ukedag.

Fagansvarlig har det faglige ansvaret for sosiale tjenester, inkludert tjenesten økonomisk rådgivning. Kontoret har også to ansatte øremerket til økonomisk rådgivning. NAV-leder har personalansvaret for disse.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsyn ble utsendt 14.01.16. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Dokumentgjennomgang ble gjennomført 30.03.16.

Åpningsmøte ble avholdt 01.04.16.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 05.04.16.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av tjenesten økonomisk rådgivning, og at kommunen har tilstrekkelig kompetanse til dette.

Det vises til Rundskriv Hovednr. 35 punkt 4.17.2.7.

Målsettingen med tilsynet var derfor å undersøke om:

 • kommunen sikrer forsvarlig tildeling av økonomisk rådgivning, dvs. at tjenesten er tilgjengelig og at det foretas forsvarlig kartlegging, vurdering og beslutning.
 • kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av økonomisk rådgivning, dvs. om tidsfristen for iverksetting av tjenesten overholdes og at kommunen tilbyr en individuelt tilpasset tjeneste
 • kommunen sikrer forsvarlig kompetanse til å yte økonomisk rådgivning, dvs. at kompetent personell utfører tjenesten og at kommunen ivaretar sin opplæringsplikt

5. Funn

Det ble gitt 2 avvik under tilsynet.

Hvert av avvikene bygger på funn som må leses i sammenheng for å få en helhetlig forståelse av innholdet i avvikene.

Avvik 1:

Enebakk kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Sosialtjenesteloven § 4 (krav til forsvarlighet), § 5 (internkontroll) og § 17 (opplysning, råd og veiledning), lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11 (veiledningsplikt) og forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (internkontrollforskriften) § 4 (innholdet i internkontrollen) og § 5 (dokumentasjon).

Avviket bygger på følgende:

 • Fremlagt dokumentasjon og opplysninger, gitt under tilsynet, viser varierende forståelse av hva tjenesten økonomisk rådgivning er. Tilsynsmyndigheten får opplyst fra flere at økonomisk rådgivning er det samme som frivillig forvaltning.
 • Det foreligger ulik forståelse for når tjenesten økonomisk rådgivning skal tilbys, inkludert når det skal fattes vedtak på retten til tjenesten etter sosialtjenesteloven § 17.
 • Det foreligger en udatert «Rutinebeskrivelse økonomisk rådgivning». Rutinen er ikke oppdatert i forhold til gjeldende regelverk, og inneholder eksempelvis ikke noen beskrivelse av retten til tjenesten etter sosialtjenesteloven § 17. Gjennom tilsynet fremkommer det at rutinen ikke er i bruk.
 • Kommunen har informasjon om økonomisk rådgivning på hjemmesidene. Informasjonen på hjemmesiden har flere feil og er mangelfull. Opplysninger om retten til tjenesten § 17 er ikke nevnt. Det fremgår ikke at det kan søkes om tjenesten, og det fremgår at det ikke kan klages på vedtak om retten til tjenesten.
 • Det foreligger lite informasjon i mottaket om tjenesten økonomisk rådgivning. Det ble funnet en brosjyre «Har du økonomiske problemer?», som ikke er oppdatert med informasjon om retten til tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven § 17.
 • Kommunen har ansvar for å identifisere hjelpebehovet til alle som henvender seg. Gjennom innhenting av informasjon ved tilsynet fremstår det som at det kun er når bruker selv ber om det, at tjenesten blir tilbudt. Det foreligger ingen felles rutine for håndtering av henvendelser fra nye brukere om behov for økonomisk rådgivning.
 • Det foreligger ingen rutine for kartlegging og vurdering av om det skal innvilges rett til tjenesten økonomisk rådgivning i vedtak etter sosialtjenesteloven § 17. Ved gjennomgang av saker fremkom det opplysninger om økonomiske problemer uten at tjenesten var vurdert gitt.
 • Det er fattet noen vedtak etter sosialtjenesteloven § 17. Flere vedtak har formelle mangler, og mangler tidspunktet for iverksettelse av retten til tjenesten, og/eller begrunnelse for tidspunktet for oppstart. Søknadstidspunktet er i de fleste saker ikke oppgitt og det blir da vanskelig å kontrollere om brukeren får tjenestene på et forsvarlig tidspunkt. Det samme gjelder perioden mellom vedtakstidspunktet og iverksetting av tjenesten. Klageinstansen er i de fleste vedtakene ikke oppgitt.
 • Kommunen skal bruke erfaringer og kunnskap fra ansatte i vurdering og evaluering av tildelingsprosessen, jf. internkontrollforskriften § 4 (innholdet i internkontrollen). NAV-kontoret har flere møteplasser der økonomisk rådgivning er tema. Kommunen har ikke organisert disse møteplassene på en måte som gjør at tjenesten økonomisk rådgivning og retten til tjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 jevnlig blir diskutert og evaluert i forhold til regelverket.
 • Kommunen opplyser at de bruker «Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging». Dette ble først opplyst i kommunens kommentarer til Fylkesmannens foreløpig rapport, og fremkom ikke tidligere i tilsynet. Samtidig fremkom det at ledelsen ikke har utviklet og tilpasset rutiner, prosedyrer og lignende, på en måte slik at ansatte ved å følge dem bidrar til at tildelingsprosessen blir forsvarlig ved dette kontoret. Ledelsen foretar ingen systematisk gjennomgang av tjenesten for å avdekke fare for svikt i tildelingsprosessen. Det foreligger ingen rutiner for å kontrollere rettighetsvedtak etter sosialtjenesteloven § 17.
 • Kommunen har et avviksmeldingssystem. Flere opplyser at systemet ikke er kjent, og flere opplyser at det ikke er gitt opplæring i bruken av det.
 • Kommunen skal sikre opplæring og kompetanseheving ut fra den ansattes individuelle og aktuelle behov. Kommunens opplæringsplikt fremgår av sosialtjenesteloven § 6. Kommunen skal gjennom styringssystemer og internkontroll legge til rette for, - og påse, at de ansatte har nødvendig kompetanse. Dette for å kunne tildele tjenesten på en forsvarlig måte. Kommunen har ikke fremlagt for tilsynsmyndigheten at de har et system for å ivareta at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, og det foreligger ikke opplæringsplaner for nyansatte.
 • Under tilsynet fremkom det at ledelsen ikke har sikret at alle ansatte har fått opplæring i hvordan tildele tjenesten økonomisk rådgivning, herunder opplæring i Veileder til sosialtjenesteloven § 17 «Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning».
 • Det er ikke foretatt en risikovurdering knyttet til tildelingen av tjenesten.

Avvik 2:

Enebakk kommune sikrer ikke en forsvarlig gjennomføring av tjenesten økonomisk rådgivning.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Sosialtjenesteloven § 4 (krav til forsvarlighet), § 5 (internkontroll) og § 17 (opplysning, råd og veiledning), lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11 (veiledningsplikt) og forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (internkontrollforskriften) § 4 (innholdet i internkontrollen) og § 5 (dokumentasjon).

Avviket bygger på følgende:

 • Fremlagt dokumentasjon og opplysninger, gitt under tilsynet, viser varierende forståelse av hva tjenesten økonomisk rådgivning er. Tilsynsmyndigheten får opplyst fra flere at økonomisk rådgivning er det samme som frivillig forvaltning.
 • Det settes vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 om frivillig forvaltning i flere saker. Det er lovstridig å stille vilkår om en frivillig avtale.
 • Iverksetting av tjenesten skal skje innenfor tidsfrist satt i rettighetsvedtaket etter sosialtjenesteloven § 17. Tidspunkt for iverksetting er ikke angitt i rettighetsvedtakene, og dermed blir det vanskelig å kontrollere at tjenesten blir ytt bruker innen angitt tidsfrist.
 • Det fremgår av NAV-kontorets årsmelding for 2015 at «økonomisk rådgivning spenner fra råd og veiledning og forhandlinger med kreditorer om stans av trekk for kortere eller lengre perioder, til refinansiering og forsøk på å hindre tvangssalg av eiendom. Det har vært en nedgang fra 181 nye saker i 2014 til 100 nye saker i 2015. I tillegg kommer frivillig forvaltning av personøkonomi. I 2014 hadde enheten 22 frivillige forvaltninger og vi hadde i 2015 40 med frivillige forvaltninger hvor 5 er avsluttet». Det kan fremstå i flere saker som om frivillig forvaltning er det eneste tiltaket som blir tilbudt brukere med økonomiske problemer. I en enkeltsak fremkom det at bruker fremdeles ønsker «bistand av økonomiske rådgivere, og har flere ganger fått beskjed at de kun kan bistå henne i frivillig forvaltning for å få kontroll over økonomien».  I rapportens kapittel 6 forklares dette nærmere.
 • Ledelsen foretar ingen systematisk gjennomgang av sakene som sikrer at tjenestens innhold og omfang er tilpasset den enkelte brukers behov. Det er dokumentert i mange saker at frivillig forvaltning er tilbudt som et tiltak. Det er fra kommunens ledelse påpekt at det har vært et mål å få flere brukere på frivillig forvaltning for å få ned utgiftene til sosialhjelp.
 • Kommunen sikrer ikke at oppgaver og mål for gjennomføring av tjenesten er beskrevet eller kjent i NAV-kontoret. Det foreligger en udatert «Rutinebeskrivelse økonomisk rådgivning». Rutinen er ikke oppdatert i forhold til gjeldende regelverk. Gjennom tilsynet fremkommer det at rutinen ikke er i bruk.
 • Kommunen har to heltidsstillinger benevnt som økonomiske rådgivere. Gjennom tilsynet fremkommer det at de i stor grad også er ansvarlig for kontorets forvaltningsavtaler og andre oppgaver som ikke inngår i tjenesten økonomisk rådgivning. Det vises til at det ikke foreligger noen felles forståelse av innholdet økonomisk rådgivning. Det er uklart hvor mye tid som brukes til tjenesten økonomisk rådgivning, og det fremkommer at kommunens ledelse ikke har vurdert dette opp mot lovens krav til gjennomføringen av tjenesten.
 • Tilsynet har vist at ledelsen ikke har utviklet rutiner, prosedyrer og lignende, slik at ansatte ved å følge dem bidrar til at gjennomføringen av tjenesten blir forsvarlig, herunder evaluering av iverksatte tiltak. Ledelsen foretar ingen systematisk gjennomgang av tjenesten for å avdekke fare for svikt i gjennomføringsprosessen. Det foreligger ingen rutiner for å kontrollere at tidsfristen i rettighetsvedtak etter § 17 blir overholdt.
 • Kommunen har et avvikssystem. Flere opplyser at systemet ikke er kjent, og flere opplyser at det ikke er gitt opplæring i bruken av det.
 • Kommunen skal sikre opplæring og kompetanseheving ut fra den ansattes individuelle og aktuelle behov. Kommunens opplæringsplikt fremgår av sosialtjenesteloven § 6. Kommunen skal gjennom styringssystemer og internkontroll legge til rette for, - og påse, at de ansatte har nødvendig kompetanse. Dette for å kunne gjennomføre tjenesten på en forsvarlig måte. Kommunen har ikke fremlagt for tilsynsmyndigheten at de har et system for å ivareta at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, og det foreligger ikke opplæringsplaner for nyansatte.
 • Det er ikke foretatt en risikovurdering knyttet til gjennomføringen av tjenesten.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunens ledelse er ansvarlig for å sikre forsvarlige tjenester og etterlevelse av sosiallovgivningen gjennom systematiske styringstiltak, jf. sosialtjenesteloven § 5 (internkontroll). Det fremkommer gjennom tilsynet at det i liten grad er utviklet rutiner for tjenesten økonomisk rådgivning. De rutiner som eksisterer er utdaterte, og opplysninger gitt under tilsynet avdekker at rutinene i liten grad er i bruk. Det foreligger utdatert informasjon på kommunens hjemmeside. Det er ikke tilstrekkelig sikret at tjenesten blir tilbudt dersom brukeren ikke selv ber om det. Brukere som selv ber om det, får bistand. Kontoret har ulik praksis for å fange opp personer med behov for økonomisk rådgivning, når de ikke selv ber om det. Dermed vil det være tilfeldig om kommunens innbyggere får tilgang på tjenesten økonomisk rådgivning.

Det eksisterer ikke et system for å kartlegge, vurdere og beslutte om tjenesten økonomisk rådgivning skal tilbys. Tjenesten økonomisk rådgivning er ikke definert. Det er ingen felles forståelse for hva tjenesten økonomisk rådgivning inneholder, og dermed blir det vanskelig å vite når det skal fattes vedtak om å yte tjenesten. Konsekvensen av at kommunen ikke har noe system for når det skal fattes vedtak, kan være at brukere som kan ha rett til tjenesten ikke får denne.

Det er fra kommunens ledelse påpekt at det har vært et mål å få flere brukere på frivillig forvaltning for å få ned utgiftene til sosialhjelp. Dette er legitime styringssignal.

Fylkesmannen har fått opplyst at flere definerer frivillig forvaltning som økonomisk rådgivning. Det fremgår av dokumentasjon at bruk av frivillig forvaltning har økt fra 22 til 40 personer fra 2014 til 2015. Frivillig forvaltning blir brukt i flere saker, og i flere saker blir det stilt vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 om frivillig forvaltning. Det blir opplyst at det er de økonomiske rådgiverne som jobber med forvaltningssakene, og en risiko med en slik organisering er at det vil påvirke tildelingen og gjennomføringen av den lovpålagte tjenesten økonomisk rådgivning. I tillegg til dette er det en risiko for at brukere som har behov for økonomisk rådgivning ikke får en tilpasset tjeneste. Det har i liten grad fremkommet at andre tiltak enn forvaltning blir vurdert og tilbudt til personer med økonomiske problemer.

Fylkesmannen ser at kommunen har et mangelfullt system for å følge med på tildeling og gjennomføring av tjenesten økonomisk rådgivning. Når da kommunen gir styringssignal om økt bruk av frivillig forvaltning, og tilsynet samtidig viser at økonomisk rådgivning ikke er klart definert ved NAV-kontoret, så er det stor risiko for at tjenesten økonomisk rådgivning ikke er forsvarlig. Med forsvarlige tjenester menes at kommunen må tilby brukerne riktig tilpasset tjenester, til riktig tid, av ansatte med riktig kompetanse.

Fylkesmannen får opplyst at brukere som har meldt behov for tjenesten blir henvist til de økonomiske rådgiverne ved kontoret. Av årsrapporter fremgår det at alle veiledere ved kontoret skal gi økonomisk rådgivning, men det foreligger lite dokumentasjon og få opplysninger om at øvrige ansatte gir tjenesten. Det er ikke organisert møteplasser på en måte som gjør at tjenesten økonomisk rådgivning og retten til tjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 jevnlig blir diskutert og evaluert i forhold til regelverket. Det fremkom under tilsynet at det er en ulik forståelse av hva tjenesten økonomisk rådgivning er. Samtidig setter ikke ledelsen opp tjenesten økonomisk rådgivning og retten til tjenesten som faste punkt som diskuteres i felles fora. Dermed vurderer Fylkesmannen det til at ansattes erfaringer og kunnskap i liten grad blir brukt av ledelsen for å sikre at kommunen har en forsvarlig tjeneste, jf. internkontrollforskriften § 4 (innholdet i internkontrollen).

Fylkesmannen vurderer at kommunen må se alle forhold beskrevet over i en sammenheng, og iverksette tiltak som bringer tjenesten økonomisk rådgivning i samsvar med regelverket.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (internkontrollforskriften)

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Delegeringsreglement
 • Oversikt over ansattes arbeidsoppgaver
 • Organisasjonskart NAV Enebakk
 • Organisasjonskart Enebakk kommune
 • Kompetansekartlegging/utvikling i Enebakk kommune/NAV Enebakk
 • Kommunestyrevedtak om kommunale tjenester i NAV-kontoret ved etableringen
 • Saksprotokoll fra kommunestyret om kommunale tjenester i NAV-kontoret
 • Utlysningstekst for ansettelse av økonomisk rådgiver
 • Utlysningstekst for ansettelse av veileder
 • Årsmelding NAV Enebakk 2014
 • Virksomhetsplan for NAV Enebakk 2016
 • Diverse rutiner: «Rutinebeskrivelse Økonomisk Rådgivning», diverse rutiner for forvaltning, rutine for bostøtte, «Rutiner Kronekort»,
 • Diverse vedtak og andre brev om tjenesten økonomisk rådgivning

Følgende dokumentasjon ble ettersendt pr epost 25.02.16:

 • Årsmelding NAV Enebakk 2015 ble ettersendt pr epost

Følgende dokumentasjon ble ettersendt pr epost 07.03.16:

 • Oppdatert delegasjonsskjema
 • Oversikt over ansattes arbeidsoppgaver fra 01.01.16
 • Mottak ny organisering 10.10.15
 • Opplysninger i forbindelse med tilsynet

Telefonliste NAV Enebakk 14.10.15

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper med følgende innhold:
  - 5 mapper om økonomisk rådgivning uten vedtak etter sosialtjenesteloven § 17
  - 5 mapper om økonomisk rådgivning med vedtak etter sosialtjenesteloven § 17
  - 10 mapper med siste vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19
  - 4 mapper med siste vedtak avslag etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19
  - 8 mapper med vedtak etter sosialtjenesteloven § 17, inklusive 4 innvilgelser, 2 avslutninger og 2 avvisinger
 • Oversikt over målekortindikatorer
 • Oversikt over arbeidsevnevurderinger for et utvalg brukere

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, sendt 14.01.16
 • Epost fra Fylkesmannen om kontaktperson, datert 20.01.16
 • Epost fra NAV-leder om at hun er kontaktperson, datert 21.01.16
 • Epost fra NAV-leder om praktiske forhold ved tilsynet, datert 16.02.16
 • Innsending av dokumentasjon fra kommunen, mottatt 24.02.16
 • Epost fra NAV-leder med ettersendt årsrapport 2015, datert 25.02.16
 • Epost fra Fylkesmannen om ytterligere informasjon, datert 04.03.16
 • Epost fra NAV-leder med ytterligere informasjon, datert 07.03.16
 • Program for tilsynet, datert 11.03.16
 • 3 eposter fra NAV-leder om endring av intervju, datert 31.03.16
 • Epost fra NAV-leder om telefonintervju med kommunalsjef, datert 01.04.16

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Hallvard Øren, revisjonsleder; Inger Margrethe Juvshol, revisor; Elin Landsverk, revisor