Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynsområde 1:

Om Oppegård kommune sikrer forsvarlig gjennomførelse av personlig assistanse, ved at voksne personer med utviklingshemming får:

 • tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 • bistand til aktivisering
 • opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Det ble avdekket ett avvik på dette området:

Avvik:

Oppegård kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse når det gjelder kompetanse, informasjonsflyt og bemanning.

Tilsynsområde 2:

Om Oppegård kommune sikrer at voksne personer med utviklingshemming

 • får helsetjenester i hjemmet
 • har tilgang på medisinsk undersøkelse, utredning og behandling hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten.

Det ble avdekket ett avvik på dette området:

Avvik:

Oppegård kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige helsetjenester ved Greverudåsen.

For begge tilsynsområdene:

Avvik:

Oppegård kommune har ikke et system som sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester når det kreves samarbeid på tvers av virksomheter.

Dato: 11.11.2016

Liv Sara Birkeland
revisjonsleder

Marit Thorseth
revisor

 

Øivind Pedersen
revisor

Kristin Ekbråthen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Oppegård kommune i perioden 04.03.2016.16 – 11.11.2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år knyttet til landsomfattende tilsyn 2016 i regi av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunen etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3 første ledd og etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 3, jamfør §§ 2 første ledd og 1 fjerde ledd. Helsetilsynsloven § 3 pålegger enhver som yter helse- og omsorgstjenester å etablere et internkontrollsystem og gir

Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med dette.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Geografisk er Oppegård kommune den minste kommunen i Akershus og har 26828 innbyggere. Oppegård kommune er organisert i en to- nivåmodell, med en ledelse bestående av rådmann og fem kommunalsjefer og rundt ca. 50 selvstendige virksomheter. Virksomheten Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (heretter TILFU) består av 100 årsverk og er sammen med fem andre virksomheter organisert under tjenesteområdet Helse, sosial, pleie og omsorg med en ansvarlig kommunalsjef. Virksomhetslederne rapporterer direkte til rådmannsnivået, mens ansvarlig kommunalsjef har personalansvar for virksomhetslederne og et overordnet ansvar for økonomistyringen.

TILFU består av ni tiltak, hvorav syv av disse er samlokalisert boliger, en er miljøarbeidertjenesten og den siste består av saksbehandlere som behandler søknader om omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning og miljøarbeidertjeneste.

Oppegård kommune benytter seg av Gerica som saksbehandlings- og journalsystem og rapporterer avvik i Kvalitetslosen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.03.2016. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Dokumentgranskning og utvelgelse

Tilsynsmyndigheten fikk etter varselet oversendt navneoversikt over alle voksne personer med utviklingshemming som mottar tjenester fra kommunen, samt informasjon om alle tjenester som gis, herunder alle samlokaliserte boliger.

Ut fra de mottatte dokumenter valgte tilsynsmyndigheten ut tre tjenestesteder:
Greverudåsen, Bregneveien og Miljøarbeidertjenesten

Ved disse tre tjenestene ble det valgt ut 20 brukere for nærmere granskning. Av disse 20 brukere valgte Fylkesmannen ut to brukere og fem pårørende for samtale/intervju.

I forbindelse med kontroll av medikamenthåndtering ble det sendt ut et standard spørreskjema til kommunen. Dette ble besvart og sendt i retur fra kommunen og så gjennomgått av tilsynsmyndigheten.

Samtale/intervju med brukere og deres verger/pårørende
Det ble i forkant av selve tilsynet avholdt samtale/intervju med to brukere og verger/pårørende til fem andre brukere.

Åpningsmøte ble avholdt 23.05.2016.

Intervjuer
15 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

En risiko- og sårbarhetsvurdering førte til at det ble foretatt en stedlig dokumentgransking ved Greverudåsen.

Sluttmøte ble avholdt 25.05.2016.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet er om Oppegård kommune gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) sikrer at personer med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstavene a og b.

Fylkesmannen skal undersøke og vurdere:

Tilsynsområde 1:

Om Oppegård kommune sikrer forsvarlig gjennomførelse av personlig assistanse, ved at voksne personer med utviklingshemming får:

 • tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 • bistand til aktivisering
 • opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Tilsynsområde 2:

Om Oppegård kommune sikrer at voksne personer med utviklingshemming

 • får helsetjenester i hjemmet
 • har tilgang på medisinsk undersøkelse, utredning og behandling hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten.

Som ledd i Fylkesmannen sine undersøkelser inngår også;

 • kontroll av legemiddelhåndteringen
 • om kommunen legger til rette for samarbeid med andre involverte i kommunen, med fastlegen og spesialisthelsetjenesten
 • om kommunen sikrer at brukeren medvirker i gjennomføring av tjenestene
 • om kommunen innhenter politiattest ved tilbud om ansettelse.

5. Funn

Tilsynsområde 1

Det ble under tilsynsområde 1 avdekket ett avvik.

Avvik:

Oppegård kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse når det gjelder kompetanse, informasjonsflyt og bemanning.

Avvik fra følgende myndighetskrav
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav b og § 3-1 første ledd, jamfør §§ 4-1 første ledd bokstavene a, c og d, 5-10 og kapittel 7.

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 tredje ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 3.

Avviket bygger på følgende

Kompetanse

 • Det er ikke foretatt noen kompetansekartlegging ved noen av tjenestestedene. Opplæringsplaner er i liten grad dokumentert gjennomført ved Greverudåsen og Bregneveien i form av utfylte sjekklister.
 • Det er gitt lite opplæring for å øke kompetansen om forskjellige utviklingshemninger ved Greverudåsen.
 • Veiledningsansvar er beskrevet i stillingsinstruks til tiltaksleder og miljøterapeut, men det er ikke utarbeidet planer for veiledning og det dokumenteres ikke at det gis veiledning. Med dette gis det ikke systematisk veiledning i målrettet miljøarbeid.
 • Virksomheten bruker journalsystemet Gerica og har utarbeidet en prosedyre kalt Brukerdokumentasjon GERICA som beskriver hva som skal dokumenteres i Gerica og brukerpermer. Likevel dokumenteres det flere steder og flere brukerpermer er ikke oppdaterte. Dette medfører en høy risiko for at tjenesteyterne ikke gjøres kjent med sentrale endringer når det gjelder brukernes behov. Dette kan føre til at all informasjon som bør dokumenteres, ikke blir dokumentert og at informasjonsflyten ikke sikres.

Bemanning ved Greverudåsen

 • Det er ikke tilstrekkelig bemanning i helg og kveld i ukedager. Dette er meldt i møter, men ikke meldt som et avvik.
 • Det settes ikke alltid inn bemanning ved fravær. Det fremkommer en usikkerhet rundt behovet for å sette inn ekstravakter ved akutt fravær. Det finnes ikke en rutine som beskriver hvordan man skal sikre en forsvarlig bemanning ut ifra brukernes vedtak om tjenester.
 • De ansatte arbeider med alle brukerne. Sammenholdt med svikt i dokumentasjon og veiledning av de ansatte kan dette medføre en risiko for liten kontinuitet og kompetanse rundt hver bruker, samt svikt i informasjonsflyt.
 • På Greverudåsen og Bregneveien foretas det ikke løpende risikovurderinger av om bemanningen på natt er forsvarlig og risikovurderinger av bemanning på natt er ikke beskrevet i Risikoanalyse og handlingsplan, TILFU.
 • De ovennevnte forhold om kompetanse, informasjonsflyt og bemanning er ikke meldt som avvik i tråd med Prosedyre for avviksbehandling.
 • Det dokumenteres ikke at avvik er analysert med tanke på å finne en årsakssammenheng og iverksette konkrete tiltak, jf. Prosedyre for avviksbehandling, femte avsnitt.

Tilsynsområde 2

Det ble avdekket ett avvik på dette tilsynsområdet.

Avvik:

Oppegård kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige helsetjenester ved Greverudåsen.

Avvik fra følgende myndighetskrav

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a, jf. §§ 4-1 og 8-1.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a, jf. lov om helsepersonell §§ 39 og 40 og § 4-6
 • Forskrift om pasientjournal § 8.
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 tredje ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 3.
 • Forskrift om legemiddelhåndtering §§ 4 og 7

Avviket bygger på følgende funn
Oppfølging etter legekonsultasjon

 • Tilsynet har avdekket at oppfølging etter legekonsultasjon ved tre tilfeller ikke ble fulgt opp.
  - Endringer i medisiner fra spesialist ble ikke fulgt opp og iverksatt til riktig tid.
  - I poliklinisk notat fra spesialist går det frem at det skulle iverksettes tiltak med anfallsdagbok for observasjon av anfallstype og hyppighet. Videre at personalet skulle observere effekt av medisinering. Det kommer frem av brukers journal hva som skal følges opp, men ikke hvordan dette er videreformidlet til resten av personalgruppen, hvordan det skal følges opp, om det er fulgt opp og hvilke observasjoner som er gjort
  -Bruker som skulle ta blodprøver og ikke skulle hatt medisiner, fikk disse og blodprøve kunne derfor ikke tas da. Dette er heller ikke meldt som avvik.

Manglende helsehjelp

 • Oppfølging og observasjon av helsetilstand er ikke beskrevet i Rutiner og prosedyrer TILFU. Tilsynet har avdekket at manglende helseoppfølging har fått konsekvenser for to brukere på grunn av manglende observasjoner og iverksettelse av tiltak ved endringer i helsetilstanden.
 • Tilsynet har avdekket at det er ukjent at det er helsepersonell som kan ta beslutninger om nødvendig helsehjelp der brukeren ikke har samtykkekompetanse. En slik beslutning skal tas i samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Det skal også innhentes informasjon fra pårørende.

 

Legemiddelhåndtering

 • Det er usikkerhet om hvem som har fått ansvar som medisinansvarlig og hvilke oppgaver som er tillagt dette ansvaret.

For alle virksomheter er ansvaret for legemiddelhåndteringen (virksomhetsleder) lagt til feil nivå. Virksomhetsleder skal være den som er daglig leder av enheten, det vil si tiltaksleder.

Kompetanse/opplæring

 • Det er gitt lite opplæring i aktuelle somatiske helsetilstander og andre helseutfordringer som kan oppstå hos brukerne.
 • Det er gitt lite opplæring i akutt sykdom og observasjon i endringer av helsetilstanden hos beboerne.
 • Det er avdekket mangelfull kunnskap om mulighetene til å yte nødvendig helsehjelp, herunder gi legemidler, hvis bruker motsetter seg dette. Opplæringsskjema for pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A er ikke fylt ut.
 • Det fremgår av notatet etter oppfølging fra time hos spesialist at ansatte i boligen oppfordres til å gjennomgå epilepsikurs. Dette er ikke dokumentert gjennomført.

Journalføring

 • Det er avdekket mangelfull journalføring. Observasjoner nedtegnes til en viss grad, men det fremkommer lite informasjon om observasjoner er fulgt opp, om det er iverksatt tiltak og om eventuelle tiltak har effekt.
 • Det er få opplysninger i tiltaksplanene når det gjelder oppfølging av helse. Det går heller ikke frem om eller når tiltaksplanene er evaluert.
 • Ny informasjon om siste endringer kan fremkomme flere steder – Gerica, brukerhefte og vaktbok. Det å føre opplysninger flere steder, utgjør en sårbarhet og kan føre til at ikke alle ansatte får nødvendig informasjon om endringer.

Avviksrapportering

 • Det er meldt få avvik på legemiddelhåndtering og helseoppfølging. De avvikene som er meldt er ikke alltid fulgt opp med tanke på å finne en årsakssammenheng og iverksette konkrete tiltak.
 • En hendelse med svikt i helseoppfølging i oktober ble ikke gjennomgått før i april. Gjennomgangen førte til at det ble utarbeidet ny rutine Hva skal vi gjøre ved sykdom hos beboer. Svikten har imidlertid ikke ført til at det er vurdert behov for å iverksette andre tiltak for å forebygge lignende hendelser for eksempel i form av kompetansehevende tiltak.

For begge tilsynsområdene

Det ble avdekket ett avvik som omhandler både praktisk bistand og helsehjelp.

Avvik:

Oppegård kommune har ikke et system som sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester når det kreves samarbeid på tvers av virksomheter.

Avvik fra følgende myndighetskrav
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstavene a og b og § 3-1 første ledd, jamfør §§ 3-4 første ledd og 4-1 første ledd bokstavene a og b.

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5, jamfør lov om kommunale  helse- og omsorgstjenester § 3-1 tredje ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 3.

Avviket bygger på følgende

 • For to brukere som har mottatt tjenester fra to virksomheter i kommunen viser journal at brukerne ikke har fått forsvarlige bistand. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt en systematisk gjennomgang av hvilken tjeneste som er best egnet til å gi bistanden som er nødvendig for at brukeren skal få forsvarlige tjenester.
 • En tredje bruker er blitt avvist fra Psykisk helsetjeneste med begrunnelse i manglende kompetanse på utviklingshemming uten at det er iverksatt andre tiltak.
 • De tre nevnte forholdene er blitt dokumentert og er dermed gjort kjent i virksomhetene uten at de er blitt rettet opp fra kommunens ledelse.

6. Kommentar

Ved Greverudåsen finnes det prosedyrer for bruk av tvang og makt overfor to brukere, men det er ikke fattet vedtak etter kapittel 9. Da kapittel 9 ikke er en del av tilsynet ber vi om at kommunen setter spesialisthelsetjenesten istand til å uttale seg til om det skal fattes vedtak og redegjør for dette i et følgebrev til kommunens tilbakemelding.

7. Virksomhetens styringssystemer

Kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming er et område der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødig lidelse dersom somatisk eller psykisk sykdom ikke blir fanget opp. Med denne bakgrunn er det viktig at kommunen organiserer sine tjenester på en slik måte at det sikres at alle mennesker med utviklingshemming får forsvarlige tjenester, at bistandsbehov kontinuerlig vurderes og at tjenestetilbudet ellers evalueres.

Reglene om internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Å sørge for klare ansvarslinjer i virksomheten, at det til enhver tid forefinnes rutiner som er oppdatert og kjent hos de ansatte, at ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver og at virksomhetens ledelse kontrollerer dette på tjenestestedet er en sentral del av dette arbeidet. For at kommunen skal kunne avdekke svikt er det også grunnleggende at arbeidet som utføres dokumenteres og at de ansatte melder avvik som ledelsen deretter bruker i kvalitetsarbeid.

For helsetjenester spesielt, og for tjenester til utviklingshemmede generelt, skal brukere og pårørende ha tillit til at det er kommunen som har ansvaret for å sette de ansatte istand til å kunne følge opp brukerne og at bemanningen er god nok til å ivareta dette. Det er også sentralt at kommunens ledelse sørger for at brukere som trenger bistand fra flere virksomheter eller tjenester får de tjenestene de har behov for.  

Fylkesmannen vurderer Oppegård kommune sine styringssystemer har sviktet når det gjelder de ovenstående punktene.

8. Regelverk

Lov av 24. 06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.
Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
Forskrift av 03.04.2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.11.1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13.12.1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
Forskrift av 12.11.2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg.
Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal.

9. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Beskrivelse av tiltak for funksjonshemmede - TILFU
 • Organisasjonskart Oppegård kommune politisk
 • Organisasjonskart Oppegård kommune administrativt
 • Organisasjonskart virksomheten Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
 • Organisasjonskart virksomheten Omsorgsboliger, seniorsentre og fagteam.
 • Turnus boligene. Konglestien, Greverudåsen, Blåbærskogen, Bregneveien, Pastor Løkens vei, Holteveien.
 • Virksomhetsplan TILFU 2016
 • Ansvarsvakt - oppgaver
 • Årsberetning 2015 - utvalgte sider.
 • Overordnet avtale mellom Ahus og Oppegård kommune (m.fl.).
 • Rutine for henvisning til spesialisthelsetjeneste.
 • Delegasjonsreglement, utvalgte sider
 • Stillingsinstrukser for stillinger/personellgrupper knyttet til tjenester til brukergruppen.
 • Opplæringsplan for Oppegård kommune.
 • Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgstjenestene Oppegård
 • Opplæringsprosedyrer:
  o Opplæringsplan årshjul - TILFU
  o Opplæring nyansatte TILFU. Inkludert plan for innføring og opplæring i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
  o Opplæringsskjema miljøarbeidertjenesten
  o Opplæringsplan –fag
  o Opplæringsplan felles PLO og TILFU
  o Felles opplæring av ferievikarer
 • Rutine for innhenting og oppbevaring av politiattest.
 • Oversiktsskjema for de ulike tjenester knyttet til personopplysninger i Oppegård kommune faktaark 13 og 6 b
 • Faktaark 6 b. Sikkerhetsrevisjon sjekkliste.
 • Brukerdokumentasjon GERICA.
 • Prosedyre for avviksbehandling fra kvalitetslosen.
 • Avtale om kjøp av farmasøytisk tilsyn.
 • Risikoanalyseskjema IKT 16.11.2015
 • Rapport Oppegårds IKT beredskap. Follo distrikstrevisjon IKS. Høring til rådmannen.
 • Risikoanalyse og handlingsplan, tiltak og tjeneste for funksjonshemmede
 • Serviceerklæringer for miljøarbeidertjenesten, dagtilbud, avlastning, støttekontakt, boliger og omsorgslønn.
 • Avtale mellom boliger og verge.
 • Samtykkeerklæring
 • Prosedyre/system for internkontroll for brukermedvirkning.
 • Møtestruktur i TILFU.
 • Arbeidsdokument i forbindelse med kartlegging av tjenestemottaker ved flytting eller vedtaksendring.
 • Kopi av mottatte klager/bekymringer fra brukerne eller deres representanter siste 12 måneder på området for tilsynet som ikke er oversendt Fylkesmannen.
 • En oversikt over alle utviklingshemmede over 18 år som bor i samlokaliserte boliger og en oversikt over alle utviklingshemmede som bor i egen eid eller leid bolig.
 • Oversikt over kursing i kapittel 9 er oversendt i etterkant av tilsynet og har ført til en endring i et funn.

Informasjon knyttet til 20 utvalgte brukere:

 • Saksutredninger knyttet til gjeldende vedtak om tjenester, herunder IPLOS-registreringer.
 • Journalutskrifter/dagsrapporter for perioden 15.12.2015-15.03.2016.
 • Individuelle planer.
 • Ukeplaner, dagsplaner, aktuelle tjeneste-/tiltaksbeskrivelser og BOB-ansvarsområder.
 • Henvisninger og epikriser fra fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten fra siste halvår.
 • Medisinoversikt/Cardex.

Dokumentasjon knyttet til tjenestestedene Greverudåsen, Bregneveien og Miljøarbeidertjenesten.

 • Navneliste på ansatte, herunder ledere og nattevakter. Med opplysninger om stillingsandel, fast/midlertidig ansettelse, utdanning og hva slags stilling den enkelte ansatte innehar, herunder særskilt ansvar for enkeltbrukere.
 • Systemet for internkontroll og avvikshåndtering som ikke allerede er oversendt.
 • Alle avviksmeldinger for perioden 15.12.2015-15.04.2016.
 • Prosedyrer og beskrivelser av opplæring og veiledning av ansatte.
 • Planer for personalmøter og samarbeidsmøter, herunder ansvarsgruppemøter knyttet til de utvalgte brukerne.
 • Referater fra de ovennevnte møtene for perioden 15.12.2015-15.04.2016.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Rapport etter målrettet arbeidshelseundersøkelse, Follo Bedriftshelsetjeneste.
 • Referater fra møter i kvalitet- og prosedyregruppa og tiltaksledermøter
 • Brukerpermer, journaler, tiltaksplaner, dagsplaner, avviksmeldinger, beskjedbøker, møtereferater.

Dokumentasjon hos Fylkesmannen i forkant av tilsynet:

 • Informasjon fra kommunens nettsider.
 • Statistikk fra SSB og direktorat.
 • Mottatte og behandlede klagesaker.
 • Tilsynsrapporter.
 • Dokumenter knyttet til kapittel 9 på enkelte brukere.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 04.03.2016.
 • Brev fra Fylkesmannen av 13.04.2016.
 • E-poster knyttet til den praktiske gjennomføringen.

10. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, rådgiver Liv-Sara Birkeland
Revisor, seniorrådgiver Øivind Pedersen
Revisor, seniorrådgiver Marit Thorseth
Revisor, seniorrådgiver Kristin Ekbråthen
Observatør seniorrådgiver Ingvild Stokke Engerdahl

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk