Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til tilsyn utført som systemrevisjon ved Ås ungdomssenter i perioden 16. mars 2018 – 27. august 2018. Vi undersøkte om Ås ungdomssenter sørger for at barna får forsvarlige tjenester på følgende områder:

 • tydelige rammer som sikrer barn trygghet
 • stabil og god voksenkontakt
 • forebygging av alle typer bruk av tvang og begrensninger
 • gjennomføring av tvang i akutte faresituasjoner
 • oppfølging av at alle typer tvang og begrensninger blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Åpningsmøtet, intervjuer og sluttmøtet ble utført i perioden 29. mai - 1. juni 2018.

Fylkesmannen ba Ås ungdomssenter om å gjennomgå den foreløpige rapporten, og gi tilbakemelding dersom det forelå feil eller mangler i faktagrunnlaget.

Vi mottok tilbakemelding datert 14. august 2018. Ås ungdomssenter fant ingen feil eller mangler i faktagrunnlaget.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet avsluttes med dette.

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør

Nina Opland
fung. seksjonssjef

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg: Endelig rapport

1. Tilsynets tema og omfang

Fylkesmannen skal påse at barn får forsvarlig omsorg og behandling i barneverninstitusjon, jf. forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner. Dette tilsynet er avgrenset til å undersøke noen få, men viktige elementer i den daglige omsorgen for barna, og i tillegg institusjonens arbeid ved bruk av tvang.

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om institusjonen gir barna forsvarlige tjenester på disse områdene:

 • tydelige rammer som sikrer barn trygghet
 • stabil og god voksenkontakt
 • forebygging av alle typer bruk av tvang og begrensninger
 • gjennomføring av tvang i akutte faresituasjoner
 • oppfølging av alle typer tvang og begrensninger

Medvirkning vil være et gjennomgående og integrert tema i alle forhold som skal undersøkes. Fylkesmannen skal snakke med barn, blant annet for å undersøke om deres rett til medvirkning blir ivaretatt. Som del av medvirkning vil vi også se på om barnet har fått god informasjon, om barnet har fått gitt uttrykk for sine synspunkter og i hvilken grad barnet har fått være med på å bestemme.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) § 1 omhandler institusjonens ansvar for å gi barn på barneverninstitusjon forsvarlig omsorg. Formålsparagrafens ordlyd er som følger:

Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi beboerne vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole- og opplæringstilbud og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil blant annet avhenge av beboerens alder og modenhet og formålet med plasseringen.

Når barn bor på barneverninstitusjon har de krav på å få den omsorg de har behov for i foreldrenes sted. Dette innebærer blant annet at institusjonen må gi dem beskyttelse slik at de ikke utsetter seg for fare. Institusjonen må også sikre at barna ikke utsetter hverandre for fare, eller skader hverandre. For å sikre dette kan institusjonen blant annet iverksette innskrenkninger i barnas selvbestemmelsesrett og personlige frihet.

Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige, jf. barnevernloven § 1-4. Kjernen i forsvarlighetskravet er vurderinger av hva som kan betegnes som god praksis. Hva som er god praksis må avgjøres konkret i hver sak ut fra anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet i kravet vil endre seg i takt med fagutviklingen og med endringer i verdioppfatninger i samfunnet.

Kravet til forsvarlige tjenester må ses i sammenheng med prinsippet om barnets beste. Hensynet til barnets beste er et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barnet.

Det går frem av barnevernloven § 4-1 at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Det enkelte barns synspunkter er et vesentlig element når barnets beste skal vurderes.

Barns rett til medvirkning er hjemlet i barnevernloven § 4-1 annet ledd og forskrift om medvirkning og tillitsperson. I rettighetsforskriften § 7 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 9, er barns rett til medvirkning under oppholdet i institusjonen presisert nærmere.

Med medvirkning forstås at barn skal få tilstrekkelig informasjon og få anledning til å komme med sine synspunkter. Barnets synspunkter må vurderes og tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Krav til internkontroll, jf. forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 10, innebærer at institusjonen gjennom sin styring skal sikre at oppgaver blir utført i samsvar med lovkrav.

Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon, slik at man kan gjøre rede for hva som er gjort og begrunnelsen for dette. Dokumentasjonsplikten er også en naturlig følge av forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll (styring).

Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i institusjoner § 1 stiller krav om at institusjonene skal ha en institusjonsplan. Institusjonen skal redegjøre for hvordan kravene i regelverket blir oppfylt og gi en beskrivelse av målsetting, målgruppe og metodikk. Krav til bemanning og de ansattes kompetanse fremgår av forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 5 første ledd. Institusjonen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. Dette innebærer at det til enhver tid må være forsvarlig bemanning sett i forhold til institusjonens målgruppe, målsetting og metodikk.

Tvang

I barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften er det gitt regler om barns rettigheter under institusjonsoppholdet og grensene for hva institusjonen kan iverksette av tvang og begrensninger.

Tvang i akutte faresituasjoner, jf. rettighetsforskriften § 14, bygger på hovedinnholdet i straffelovens alminnelige regler om nødrett og nødverge. Dette innebærer at en nødsituasjon kan gjøre det lovlig å utøve handlinger som ellers ville vært ulovlige.

Rettighetsforskriften § 12 innebærer krav til institusjonen om å arbeide systematisk for å forebygge at barn blir utsatt for unødvendige begrensninger og tvang. Dette gjelder både generelt og i den enkelte situasjon.

Når tvang har vært brukt, er institusjonen forpliktet til å gjennomgå episoden for å ivareta barnet som har vært utsatt for tvang. I tillegg skal leder gjennomgå episoden for å vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer for å unngå tilsvarende bruk av tvang fremover. Bruk av tvang skal dokumenteres i samsvar med reglene i rettighetsforskriften § 26.

3.    Beskrivelse av faktagrunnlaget

Generelt

Ås ungdomssenter er en statlig institusjon med plass til 8 ungdommer. Ungdommene er mellom 14 og 18 år med alvorlige atferdsvansker og er plassert i henhold til barnevernloven § 4-24 og 4-26. Institusjonen jobber etter MultifunC-modellen. Behandlingen tar ca. ett år og ungdommene bor på institusjonen i ca. 6 måneder, og bor hjemme med oppfølging i 4-5 måneder. Institusjonen ligger i Ås kommune.

MultifunC-modellen fokuserer på bedring av skolefungering, kontakt med positive jevnaldrende og økning/etablering av kontakt med positive miljøer. Familien involveres i behandlingen og det legges vekt på:

 • trening i sosiale ferdigheter, samt endring av negativ atferd, vurderinger og tankesett
 • å styrke deltakelse i skole og arbeid
 • positiv kontakt med jevnaldrende og tilknytning til samfunnet
 • bedre kontakt og kommunikasjon med familien
 • sosial atferd
 • økt selvkontroll og problemløsningsferdigheter hos ungdommene

Institusjonen består av fire team og for hver ungdom etableres egne team som består av representanter fra hvert av de fire teamene:

 • Utredningsteamet utvikler behandlingsplaner og vurderer hver enkelt
 • Miljøteamet tilrettelegger behandlingsmiljøer på institusjonen og utfører målrettet arbeid med ungdommen under
 • Pedagogisk team utfører planlegging og tilrettelegging av
 • Familieteamet gir støtte og opplæring til familien mens ungdommen er på institusjonen, og oppfølging etter avsluttet

Som en del av oppfølgingen etableres samarbeid med skoler i nærmiljøet, og kontakt med positive ungdomsmiljøer og fritidsaktiviteter utenfor institusjonen.

Tydelige rammer som sikrer barna trygghet

Barna får informasjon om institusjonen ved innflytting.

Det er utarbeidet detaljerte og omfattende rutiner for alle deler av institusjonens drift. Disse ble forevist tilsynsmyndigheten, og det ble gjennom intervjuer bekreftet at de ble fulgt. Se vedlegg Dokumentoversikt.

Det utarbeides detaljerte planer for hver enkelt ungdom. Disse planene følges systematisk opp. De ansatte er oppdatert på beboernes situasjon til enhver tid. Planer og tiltak evalueres jevnlig og i samarbeid med beboerne. Institusjonen har tydelige rapporteringsrutiner som de ansatte kjenner og følger. Ledelsen kontrollerer at de ansatte rapporterer fortløpende mellom vaktene, og følger opp innholdet i planene.

Ledelsen kontrollerer at de ansatte sørger for at barna fortløpende blir spurt og får si sin mening. Tilbakemeldinger blir brukt til forbedring av virksomheten.

Faglige vurderinger og at barnet har medvirket dokumenteres.

Stabil og god voksenkontakt

De ansatte går i tredelt turnus. Institusjonen har egne nattevakter. Institusjonen sørger for at det til enhver tid er tilstrekkelig ansatte på jobb. Ledelsen har oversikt over de ansattes kompetanse. Ledelsen vurderer fortløpende forsvarlig bemanning ut fra behovet til de barna som til enhver tid bor på institusjonen.

Ved gjennomgang av turnus i en gitt periode viste det seg at bemanningen i helgene kan være sårbar. Imidlertid er dette også perioder hvor ungdommene ofte ikke er til stede på institusjonen. Ledelsen hadde et system for å ivareta bemanningen i helgene.

Barn og ansatte snakker jevnlig sammen om barnas ønsker og behov.

Forebygging av alle typer tvang og bruk av begrensninger

Institusjonen kartlegger jevnlig barnas styrker og sårbarheter og foretar risikovurderinger. Ledelsen sørger for jevnlig veiledning og opplæring i rettighetsforskriften.

Institusjonen vurderer risiko for økt tvangsbruk, og forebyggende tiltak blir iverksatt.

De ansatte på institusjonen har gjennomført opplæring i Trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjon. De ansatte bekreftet at dette har gjort at de er tryggere i situasjoner som krever vurderinger rundt tvangsbruk.

Gjennomføring av tvang

Institusjonen har rutiner rundt tvangsbruk, og gjennomfører tvang i akutte faresituasjoner i tråd med regelverket. På tilsynstidspunktet hadde Fylkesmannen mottatt 139 tvangsprotokoller, herunder 23 protokoller i henhold til rettighetsforskriften § 14 – tvang i akutte faresituasjoner.

De ansatte får systematisk og jevnlig trening på utøvelse av tvang i akutte faresituasjoner. Ledelsen holder seg orientert om behov for opplæring, veiledning og vedlikehold hos de ansatte og iverksetter kompetansehevende tiltak.

Oppfølging av alle typer tvang og begrensninger

Beboere som har vært i en tvangssituasjon følges opp. Institusjonen følger også i all hovedsak opp ungdom som har vært vitne til tvang. Barna blir informert om og får eventuelt hjelp til å klage til Fylkesmannen.

Institusjonen har rutiner for utfylling av tvangsprotokoller. Deler av enkelte protokoller har vært noe unøyaktig utfylt. Dette har imidlertid ikke hatt betydning for vurderingene om det er brukt ulovlig tvang eller mangel på medvirkning fra beboerne.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Institusjonen har rutiner og en praksis som ivaretar barnas rett til medvirkning. Institusjonen har også, gjennom sin omfattende metodikk, rutiner og prosedyrer faste og tydelige rammer for beboerne. Institusjonen har god styring og det fremstår som at metoden, rutiner og prosedyrer er

godt implementert, og at det er en felles forståelse hos de ansatte. Dette ble bekreftet av både de ansatte som jobber i miljøet og av ledelsen.

Ledelsen har et system som gjør at prosedyrene og rutinene fungerer i praksis, og at alle ansatte er kjent med hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres til enhver tid. Forutsetningen for at dette fungerer er at det er systematisk opplæring og veiledning, og at det er tilstrekkelig antall ansatte på institusjonen. Ledelsen vurderer bemanningssituasjonen fortløpende og foretar korrigeringer etter behov. Den store mengden rutiner og prosedyrer krever at ledelsen overvåker og følger godt med slik at det ikke blir svikt i virksomheten. Dette gjelder på alle de undersøkte områdene.

5. Tilsynsmyndighetens konklusjon

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet avsluttes med denne rapporten.

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsynet ble sendt 16. mars 2018.

Alle de fem plasserte barna fikk tilbud om å snakke med Fylkesmannen, det var to som sa seg villig til å snakke med oss. Revisjonslaget hadde samtale med en beboer uken før tilsynet. Vi snakket med den andre under tilsynet.

Revisjonslaget fikk en omvisning av enhetsleder under tilsynet.

Tilsynet ble gjennomført ved Ås ungdomssenter 29. mai – 1. juni 2018. Møte med gjennomgang av funn ble avholdt 1. juni 2018.

Institusjonen oversendte dokumenter på forhånd som Fylkesmannen gjennomgikk. Noen utvalgte dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket.

Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 1. Organisasjonskart
 2. Retningslinjer for Utredingsteam
 3. Retningslinjer for Pedagogiskteam
 4. Retningslinjer for Miljøteam
 5. Retningslinjer for Familie- og oppfølgningsteam
 6. Retningslinjer for behandlingsprosessen i MultifunC
 7. Retningslinjer for forsterkning
 8. Teorigrunnlaget
 9. Retningslinjer for behandlingsprosessen
 10. Sjekkliste daglig og ukentlig behandlingsarbeid
 11. Miljøterapeuter/ miljøarbeideres instruks
 12. Særkontaktens roller og ansvar
 13. Vaktleders ansvar og rutiner ved vaktskifte
 14. Nattevakts oppgaver
 15. Foreldretreningshåndbok
 16. MultifunC kortversjon
 17. Hovedturnus, «Systemrevisjon Hovedturnus»
 18. Nattevaktsturnus, «Systemrevisjon turnus Natt»
 19. Vaktleders ansvar og rutiner ved
 20. Vakante stillinger i Miljøteam.
 21. Oversikt over alle ansatte Ås ungdomssenter april 2018
 22. Institusjonsplan
 23. Husregler
 24. Eksempel på skolekort
 25. Sjekkliste arbeidsgang pedteam
 26. Foreldretreningshåndbok
 27. Kartlegging av traumesensitivt barnevern
 28. Implementeringsplan familieråd
 29. Saksgang Familieråd
 30. Prosedyre ved rømming
 31. Treningstur
 32. Samarbeidsavtale med foreldre og Ås
 33. Arbeidsrutiner familieteam
 34. Sjekkliste rutiner utredningsteam
 35. Sjekkliste samarbeidsmøte ved inntak utredningsteam
 36. Følgende faser gjelder for behandlingstilbud
 37. Oversikt over behandlingsforløpet
 38. Velkommen til Ås, familieteam
 39. Ukemøte mal
 40. Beredskapsplaner
 41. Eksempel på risikoanalyse
 42. Fra kompendiet, grunnopplæring
 43. Følgeskriv TS
 44. Implementering
 45. Refleksjon over praksis
 46. Rutiner for håndtering av uforutsette situasjoner
 47. Prosedyrehåndbok
 48. Prosedyre ved akutt
 49. Refleksjon over praksis, kroppsvisitering
 50. Registrert deltagelse TS
 51. Risikoanalyse uke 1-15
 52. Rutiner for oppfølging av ansatte
 53. 52SKM-TS risikoanalyse mal
 54. Arbeidsrutiner som gjelder forebygging, gjennomføring og oppfølging
 55. Beskrivelse av institusjonens rutiner for å sikre beboers
 56. Beboers mulighet til medvirkning på Ås ungdomssenter
 57. Brukermedvirkning fra utredningsteam
 58. Ukemøtemal
 59. Brukerundersøkelse
 60. Velkommen til Ås ungdomssenter
 61. Rutiner for informasjon til ungdom
 62. Fellesmøte 1
 63. Fellesmøte 2
 64. Internkontroll av daglig og ukentlig behandlingsarbeid i MultifunC
 65. Samtaler nattevakter
 66. TQM
 67. TQM skademelding ansatt januar
 68. TQM skademelding ansatt februar
 69. TQM skademelding ansatt mars
 70. Samlet opplæringsplan
 71. Opplæringsplan for nyansatt
 72. Opplæringsplan for ansatte i FOT
 73. Sjekkliste for nyansatte i miljøteam
 74. Faglig opplæring nyansatt
 75. Opplæringsplan pedagogisk team
 76. TSB Ås ungdomssenter MultifunC. Behandling
 77. Fadderordning og opplæring for nyansatt
 78. Møtestruktur
 79. Vaktleders ansvar og rutiner
 80. Eksempel på risikoanalyse
 81. Risikoanalyser
 82. Risikoanalyse uke 1-15
 83. Risikoanalyse SKM – TS Mal
 84. Risikoanalyse SKM – TS Mal
 85. Rutiner for oppfølging av ansatte
 86. Art på Ås ungdomssenter
 87. Familieråd
 88. HMS handlingsplan 2018
 89. HMS årsrapport 2018
 90. Institusjonens rolle
 91. Mal til familierådsspørsmål
 92. Sjekkliste
 93. Tips
 94. Møtereferat storteam - eksempel
 95. Risikoanalyse – eksempel
 96. Daglig behandlingsarbeid – eksempel
 97. Clip board – eksempel
 98. Saksgang i BiRK – eksempel
 99. Saksgang sikker sone – eksempel
 100. Ukeplanmøte – daglig/ukentlig
 101. Funksjonsanalyse – eksempel
 102. Registrering for tegnøkonomi
 103. Utfylt sjekkliste – daglig behandlingsarbeid
 104. Utfylt overlappsskjema
 105. Tvangsprotokoller
 106. Klagesaker
 107. Tidligere tilsynsrapporter
 108. Kvalitetssikringsdokumenter – Bufetat, kvalitet- og godkjenning

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på sluttmøtet ved tilsynsbesøket.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Intervju

Oppsummerende møte

Ingrid Pellin Berg

Regiondirektør

X

 

Claes Høyland

Enhetsleder

X

X

Nikolai Lexerød

Miljøterapeut

X

 

Vibeke Nilsen

Teamleder, miljøteam

X

X

Mari-Louise Asp

Miljøterapeut

X

X

Martin Dahlstrøm

Miljøterapeut

X

 

Bjørn Andrè Simonsen

Miljøterapeut

X

 

Kari Enger Syrstad

Psykolog

 

X

Thorbjørn Lindahl

Avdelingsleder

X

X

Linda Smedstad

Psykolog/teamleder, stedfortreder

 

X

Ebrona Ramadani

Miljøterapeut

X

 

Jørgen Andresen

Teamleder

 

X

Mona Tandberg

Seniorkonsulent

 

X

Lill Kleven

Fam. og oppf.team

 

X

Anne Caroline Sletnes

Leder ped.team

 

X

Renate Kristiansen

Ped.team

 

X

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten: Seniorrådgiver Andreas F. Stordahl, revisor Seniorrådgiver Kristin Andersen, revisor Seniorrådgiver Nina Opland, revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk