Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har i perioden 24. september 2018 – 24. januar 2019 gjennomført tilsyn ved Akershus universitetssykehus HF. Tilsynet omfattet håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev og ble utført i henhold til følgende forskrifter:

 • Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)
 • Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Formålet med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved Akershus universitetssykehus HF sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og givere/donorer, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten på blod, blodkomponenter, celler og vev.

Tilsynet ble gjennomført som en kombinasjon av informasjons- og dokumentinnhenting, tilsynsbesøk med stikkprøver, dokumentgjennomgang og intervju av involvert personell og deres ledere. Tilsynsbesøk fant sted 12. - 16. november 2018.

Det ble ikke avdekket avvik innen de reviderte områdene og tilsynet betraktes som avsluttet.

1. Tilsynets tema og innhold

Statens helsetilsyn fører jevnlige tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev. Tilsynet gjennomføres etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 1, blodforskriften § 5-1 annet ledd og forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev § 56. 

Formålet med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og givere/donorer, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten på blod, blodkomponenter, celler og vev.

Vi har lagt spesielt vekt på følgende områder:

 • utvelgelse av blodgivere
 • hindring av sykdomsoverføring via blod og blodkomponenter
 • bestilling, valg, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
 • sporbarhet - mulighet til å identifisere blod og blodkomponenter fra giver til mottaker og omvendt
 • samarbeid mellom Ahus og Aurskog-Høland kommune ved transfusjon
 • håndtering av humane celler og vev, inkludert testing av donorer av celler og vev.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

2.1 Lovgrunnlag

Helsetilsynet er gitt myndighet til å kontrollere om virksomheter som håndterer blod, blodkomponenter, celler og vev etterlever gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser.

Vi gir her en oversikt over lovgrunnlaget for dette tilsynet:

 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
 • lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)
 • forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)
 • forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)
 • forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten).

Blodforskriften og forskrift om håndtering av humane celler og vev har egne bestemmelser om internkontroll. Disse kommer i tillegg til, og utfyller de generelle bestemmelsene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

De aktuelle forskriftene er hjemlet i flere ulike lover. Der det er relevant har vi valgt å hjemle avvik direkte i aktuell forskrift.

2.2 Nærmere om forsvarlighet

Det er et grunnleggende krav til helsetjenesten at den helsehjelpen som ytes er faglig forsvarlig.

Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Dette innebærer at innholdet bestemmes med utgangspunkt i normer utenfor loven. Disse normene er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og samfunnsetiske normer, og utgjør det som betegnes som god praksis. Samtidig danner normene utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går.

Kravet om forsvarlighet er også et krav om forsvarlig organisering av tjenesten. I dette ligger blant annet at det gjennomføres organisatoriske og systemmessige tiltak som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse. Det følger av dette at virksomheten må styre sin drift med siktemål om at tjenestene er i samsvar med god praksis.

Det er en nær sammenheng mellom kravet til forsvarlighet, kravet til internkontroll og systematisk arbeid for å ivareta pasientenes sikkerhet, jf. helsetilsynsloven § 3 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Nærmere om forsvarlighet ved utlevering av blod til transfusjon i kommunehelsetjenesten – norm

Blodmottakere skal være sikret forsvarlige transfusjonstjenester uavhengig av hvor de mottar behandling. Ledelsen ved virksomheter som samarbeider om å utføre transfusjoner, eksempelvis helseforetak og kommuner, bør sørge for implementerte retningslinjer og tydelig ansvars- og oppgavefordeling for alle involverte.

Helseforetaket bør tilby veiledning til involvert personell og etablere retningslinjer for melding av uønskede hendelser, pretransfusjonsundersøkelser, bestilling, klargjøring, pakking og transport av blod og blodkomponenter. I tillegg skal det foreligge rutiner for å sikre sporbarhet, dokumentasjon og tilbakerapportering av utførte transfusjoner.

Retningslinjer, samarbeid og informasjonsutveksling knyttet til utlevering av blod og blodkomponenter beregnet for transfusjon i kommunehelsetjenesten er ment å utgjøre sikkerhetsbarrierer for å hindre feiltransfusjoner med påfølgende pasientskade eller død.

2.3 Avvik og merknad

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Rapporten omhandler forhold som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

3. Gjennomføring og deltakere ved tilsynet

3.1 Gjennomføring

Tidsrom for tilsynet, fra dato for varsel om tilsyn til dato for endelig rapport, var 24. september 2018 - 24. januar 2019.   

Tilsynet ble gjennomført som en kombinasjon av informasjons- og dokumentinnhenting, tilsynsbesøk med stikkprøver, dokumentgjennomgang og intervju av involvert personell og deres ledere.

 • Innhenting av informasjon i forkant av tilsynet, mai 2018

  Helsetilsynet sendte forespørsel til helseforetaket om antall utleverte enheter blod og blodkomponenter til transfusjon ved eksterne virksomheter.
 • Varsel om tilsyn ble sendt 24. september 2018.
  I varselbrevet informerte Helsetilsynet om at det ville bli gjennomført tilsynsbesøk ved blodbankvirksomheten, og at det for området celler og vev i utgangspunktet var planlagt kun dokumenttilsyn. Etter gjennomgang av etterspurte dokumenter ville Helsetilsynet vurdere om det også skulle gjennomføres tilsynsbesøk for celler og vev.

 • Gjennomgang og vurdering av dokumenter
  Oversikt over dokumenter Helsetilsynet har gjennomgått i forbindelse med tilsynet er gitt i vedlegg 1.

  Etter gjennomgang av etterspurte dokumenter besluttet Helsetilsynet å gjennomføre tilsynsbesøk ved beinbanken ved ortopedisk klinikk. Bakgrunnen for beslutningen var organisatoriske endringer siden forrige tilsyn og enkelte uklarheter i dokumentene.

  Helseforetakets aktivitet knyttet til smittetesting av donorer av celler og vev ble undersøkt og vurdert ved informasjonsinnhenting og dokumentgjennomgang.
 • Tilsynsbesøk ved Ahus Nordbyhagen ble gjennomført 12. - 16. november 2018. Program for tilsynsbesøket er gitt i vedlegg 2.

  Åpnings- og sluttmøte ble holdt på Ahus henholdsvis 13. og 16. november. Helseforetakets ledelse og involvert personell deltok på møtene.

  Tilsynsbesøket omfattet intervjuer av involvert personell og befaring ved beinbanken og ved immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling

  Av praktiske årsaker ble tilsynsbesøk ved beinbanken gjennomført dagen før det formelle åpningsmøtet.

3.2 Samarbeid mellom Statens legemiddelverk og Helsetilsynet

Statens legemiddelverk gjennomførte tilsyn med blodbanken ved Ahus i samme periode som dette tilsynet fant sted. De to tilsynsetatene samarbeidet om den praktiske gjennomføringen av tilsynsbesøkene, og hadde felles åpnings- og sluttmøte. Legemiddelverket og Helsetilsynet har overlappende tilsynsansvar for håndtering av blod og blodkomponenter. Ved gjennomføring av stikkprøver under tilsynsbesøket på blodbanken har Helsetilsynet prioritert å undersøke praksis ved bestilling, valg, utlevering og transport av blod og blodkomponenter til transfusjon. Disse oppgavene faller i hovedsak utenfor Legemiddelverkets tilsynsområde.

Legemiddelverket sitt tilsynsbesøk inkluderte tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi med virusscreening (smittetesting av givere) som tema.

3.3 Deltakere

Deltakere fra Akershus universitetssykehus HF:

 • kontaktperson for helseforetaket: seniorrådgiver Maj-Britt Aarnes Hvammen
 • for oversikt over andre deltakere viser vi til vedlegg 3.

Deltakere fra Helsetilsynet:

 • fagsjef Tone Blørstad (revisjonsleder)
 • seniorrådgiver Elisabeth Try Valø (revisor)
 • seniorrådgiver Øyvind Grønlie Olsen (revisor)
 • seniorrådgiver Kirsti Ørneseidet (revisor)

4. Beskrivelse av faktagrunnlaget

I dette kapittelet beskriver vi forhold ved virksomheten som var relevant for tilsynet, og faktiske forhold som ble avdekket under tilsynet.

4.1 Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. Virksomheten foregår ved helseforetakets enheter på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Ahus er organisert i divisjoner og klinikker med felles fag- og stabsenheter. Divisjonene og klinikkene er videre organisert i avdelinger og seksjoner. Administrerende direktør er helseforetakets øverste leder.

Helseforetaket har godkjenning fra Helsedirektoratet for håndtering av blod og blodkomponenter, bein-, brusk- og senevev og smittetesting av donorer av celler og vev.

Blodbankvirksomheten
Blodbankvirksomheten er organisert under immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA, blodbanken), divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT).

Blodbanken tapper blodgivere på Nordbyhagen, ved tappestasjonene på Lillestrøm, Jessheim og Ski og i tillegg ved én mobil tappeenhet (Blodbussen). I 2017 utførte blodbanken på Ahus totalt ca. 14 000 blodtappinger.

Transfusjon ved eksterne virksomheter
I 2017 leverte blodbanken ut 30 enheter blod til transfusjon fordelt på flere sykehjem i Akershus fylke.

Helseforetaket har inngått skriftlige avtaler med kommuner og sykehjem for «å sikre gode rutiner og at alle parter er innforstått med sitt ansvar og sine oppgaver ved gjennomføring av blodtransfusjon ved sykehjem».

Ahus har etablert et ambulerende sykepleieteam som tilbyr gratis undervisning, veiledning og opplæring av helsepersonell på sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste i helseforetakets sykehusområde. Ambulerende sykepleieteam er organisert i stab under tjenester, enhet for medisin og helsefag.

Humane celler og vev
Helseforetaket har godkjenning fra Helsedirektoratet for smittetesting av donorer av celler og vev og håndtering av bein-, brusk- og senevev.

Smittetesting av donorer av celler og vev utføres ved tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB), og det medisinskfaglige ansvaret er lagt til avdeling for mikrobiologi og smittevern (MIKS). De to avdelingene er organisert under divisjon for diagnostikk og teknologi.

Ortopedisk klinikk, beinbanken høster og oppbevarer beinvev for transplantasjon i forbindelse med ortopediske inngrep.

5. Faktiske forhold som ble avdekket under tilsynet

5.1 Blodbankvirksomheten

Utvelgelse av blodgivere og hindring av sykdomsoverføring via blod og blodkomponenter
Helsetilsynet har merket seg følgende:

 • Blodbanken har rutiner og skriftlige retningslinjer for utvelgelse og tapping av blodgivere inkludert kartlegging av risikofaktorer for beskyttelse av blodmottakeren.
 • Retningslinjene implementerer kravene som følger av blodforskriften og rådene i «Veileder for transfusjonstjenesten i Norge» inkludert karantenebestemmelser for blodgivere i forbindelse med blodgiving.

Bestilling, valg, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Helsetilsynet har merket seg følgende:

 • Prosedyrene «Utlevering av erytrocytter til helseinstitusjon» og «Ambulerende sykepleieteam – Transfusjon av blodprodukter ved sykehjem» gir føringer for bestilling, klargjøring og forsendelse av erytrocyttkonsentrat «som skal transfunderes på institusjon som sykehjem, KAD etc,».
 • Oppgave- og ansvarsfordeling mellom involverte parter ved transfusjon i kommunehelsetjenesten er regulert i skriftlige avtaler mellom helseforetaket og aktuelle kommuner.

Under tilsynsbesøket fikk Helsetilsynet demonstrert mottak av blodbestilling med påfølgende klargjøring, pakking, utlevering og distribusjon/transport av blod til virksomheter i kommunehelsetjenesten.

Oppgavene ble utført i samarbeid mellom blodbanken og ambulerende sykepleieteam. Ambulerende sykepleieteam fremsto å være bindeledd mellom blodbanken og kommunehelsetjenesten. Sykepleier fra teamet opplyste at identitetskontroll av blodpose, følgedokumenter og sykehjemspasient ble utført på sykehjemmet, ved pasienten av to personer, og at en fra teamet alltid er tilstede.

Sporbarhet – mulighet til å identifisere blod og blodkomponenter fra giver til mottaker og omvendt
Helsetilsynet har merket seg følgende:

 • Opplysninger om blodgivere, tappinger og transfusjoner ble registrert og er sporbare i helseforetakets elektroniske blodbankdatasystem.
 • Blodbanken mottok utfylte følgeskjema i posten for blodposer som var utlevert til, og transfundert i, kommunehelsetjenesten. Opplysningene fra følgeskjemaene ble registrert i blodbankdatasystemet.

5.2 Humane celler og vev

Håndtering av humant bein-, brusk- og senevev
Helsetilsynet har merket seg følgende:

 • Beinbanken hadde pekt ut en ny ansvarlig person etter forskriften siden forrige tilsyn. Endringen var meldt til Helsedirektoratet.
 • Sporbarhetsopplysninger var dokumentet i permer og i mottakers journal.
 • Det var utarbeidet skriftlige retningslinjer for opplæring av involvert personell. Gjennomført opplæring var dokumentert.
 • Involvert personell ved beinbanken kjenner til og benytter helseforetakets elektroniske avvikssystem. Beinbanken har også rutiner for å melde uønskede hendelser til Helsedirektoratet.
 • Beinbanken har hatt en årlig gjennomgang av rutiner, prosedyrer og beholdning. Etablerte prosedyrer var oppdatert ved tidspunkt for tilsynsbesøket.

Testing av donorer av celler og vev
Ved gjennomgang av funn fra tidligere tilsyn og innhentet dokumentasjon fra dette tilsynet har Helsetilsynet merket seg følgende:

 • Helsetilsynet avdekket ikke avvik ved forrige tilsyn (2016).
 • Laboratoriet ved tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi har en fleksibel akkreditering for området som omfattes av tilsynet.
 • Laboratoriet har ikke gjennomført vesentlige organisatoriske endringer siden forrige tilsyn.
 • Laboratoriet har gjennomført enkelte endringer i analyseinstrument og metoder for serologiske tester etter forrige tilsyn. Endringene var meldt til Helsedirektoratet, og analysene var akkreditert før de ble tatt i bruk.
 • Involvert personell har meldt avvik relatert til smittetesting av donorer av celler og vev i helseforetakets elektroniske avvikssystem.

5.3 Ledelse og kvalitetsforbedring

Ledelse organisering og styring
Helseforetaket har etablert prosedyren «Ahus - Overordnet prosedyre for virksomhetsstyring». Prosedyren beskriver prinsipper, roller og ansvar innenfor virksomhetsstyring, internkontroll og risikostyring.

Helseforetakets prosedyrer er tilgjengelige i foretakets elektroniske dokumentstyring- og avvikshåndteringssystem. I tillegg benytter helseforetaket dette systemet ved registrering og behandling av uønskede hendelser.

Opplæring
Ahus har rutiner for systematisk opplæring og reopplæring for involvert personell ved blodbanken, laboratoriet og beinbanken. Gjennomført opplæring og reopplæring var dokumentert.

Blodbanken og ambulerende sykepleieteam hadde utarbeidet et opplæringstilbud gjennom e-læringskurset «Transfusjon utenfor sykehus». Kurset er tilgjengelig på nettportalen Kompetansebroen. Ambulerende sykepleieteam tilbyr veiledning og undervisning ved transfusjon i kommunehelsetjenesten

Samarbeid med eksterne virksomheter - blod og blodkomponenter
Samarbeidet mellom Ahus og Aurskog-Høland kommune var regulert i skriftlige avtaler. Avtalene gjaldt fra tidspunktet de var inngått og til de sies opp av en av partene.

Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
Ahus har retningslinjer for å planlegge og gjennomføre interne revisjoner og ledelsens gjennomgang for å følge opp egen aktivitet. Helseforetaket hadde gjennomført internrevisjoner eller årlig gjennomgang av aktiviteten innfor områdene blod, celler og vev. Retningslinjer og avtaler for transfusjon i kommunehelsetjenesten var ikke gjennomgått etter oppstart av denne aktiviteten.

Avvik og uønskede hendelser
Helseforetaket har etablert systemer for å registrere avvik og uønskede hendelser innenfor områdene blod, celler og vev. Retningslinjer og avtaler for transfusjon i kommunehelsetjenesten regulerer ansvar- og oppgavefordeling ved avvik og uønskede hendelser knyttet til denne aktiviteten, inkludert rapportering til meldeordningen for blodgiving og blodtransfusjon, Hemovigilans.

6. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Helsetilsynets vurdering og konklusjon
Virksomheter som håndterer blod, blodkomponenter, celler og vev, inkludert smittetesting av donorer og blodgivere, skal sikre at kravene til kvalitet og sikkerhet blir etterlevd. Hensikten er å hindre at givere/donorer og mottakere av blod, celler og vev blir påført sykdom og skade.

Vi har i punktene under vurdert forholdene som ble avdekket for områdene som ble undersøkt under tilsynet.

6.1 Blodbankvirksomheten

Virksomheter som velger ut, vurderer og tapper blodgivere skal ha rutiner for å hindre overføring av sykdom via blod og blodkomponenter og forebygge skade og sykdom hos blodgivere. Helsetilsynet oppfatter at Ahus har implementert bestemmelsene i blodforskriften og myndighetenes anbefalinger for disse oppgavene. Vi anser også at helseforetaket sørger for at involvert personell har tilstrekkelig opplæring og kompetanse.

Blodmottakere skal være sikret forsvarlige transfusjonstjenester uavhengig av hvor de mottar behandling. Ledelsen ved virksomheter som samarbeider om å utføre transfusjoner, eksempelvis helseforetak og kommuner, skal sørge for implementerte retningslinjer og tydelig ansvars- og oppgavefordeling for alle involverte.

Retningslinjer, samarbeid og informasjonsutveksling knyttet til utlevering av blod og blodkomponenter beregnet for transfusjon i kommunehelsetjenesten er ment å utgjøre sikkerhetsbarrierer for å hindre feiltransfusjoner med påfølgende pasientskade eller død.

Helsetilsynet finner at Ahus sørger for at veiledningsplikten blir oppfylt ved at ambulerende sykepleieteam ved helseforetaket tilbyr oppdaterte retningslinjer, gratis undervisning, veiledning og opplæring til helsepersonell på sykehjem som transfunderer blod, og ved at e-læring i transfusjon er gjort tilgjengelig.

På tidspunktet for tilsynet var transfusjonsaktiviteten ved sykehjem relativt lav og avtalene mellom Ahus og kommunene var inngått siste to år. Etter vår vurdering bør helseforetaket sørge for at avtaler og retningslinjer blir gjennomgått jevnlig og eventuelt revidert.

6.2 Humane celler og vev

Håndtering av humant bein-, brusk- og senevev
Aktiviteten ved beinbanken er regulert i forskrift om håndtering av humane celler og vev. For å sikre at beinbankene oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet stiller forskriften blant annet krav om at helseforetaket skal peke ut en ansvarlig person. Ahus hadde pekt ut ansvarlig person for beinbanken og underrettet Helsedirektorat ved endrede ansvarsforhold i tråd med forskriftens bestemmelser.

Beinbanken hadde etablert og vedlikeholdt retningslinjer for håndtering av humant bein-, brusk- og senevev, inkludert rutiner for dokumentasjon av sporbarhetsopplysninger. I tillegg hadde helseforetaket retningslinjer for opplæring, avvikshåndtering og internrevisjon. Nødvendige sporbarhetsopplysninger ble dokumentert i permer og i mottakers journal. Gjennomført opplæring var dokumentert, avvik var rapportert og beinbanken hadde årlig gjennomgått rutiner, prosedyrer og beholdning av beinvev. Helsetilsynet anser at helseforetakets faglige og styringsmessige oppfølging av aktiviteten ved beinbanken i tilstrekkelig grad oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet.

Testing av donorer av celler og vev
Lovkravene til smittetesting av donorer av celler og vev er utdypet i egne bestemmelser i forskrift om håndtering av humane celler og vev. Obligatoriske laboratorieundersøkelser er innført for å hindre transplantasjon av celler og vev med økt risiko for å overføre sykdom fra donor til mottaker, og resultatene fra smittetesting inngår som viktige kriterier ved evaluering, utvelgelse og godkjenning av donorer.

Helsetilsynet valgte å gjennomføre dokumenttilsyn ved laboratoriet med bakgrunn i tidligere tilsynsfunn og innhentet informasjon. I tillegg har helseforetaket gyldig godkjenning fra Helsedirektoratet for smittetesting av donorer av celler og vev. Ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon ble det ikke avdekket avvik innen de reviderte områdene, og vi fant ikke grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging.

7. Tilsynsmyndighetens konklusjon

Helsetilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold vi har vurdert som avvik, men har funnet grunn til å påpeke mulighet for forbedring (merknad).

Merknad:

Ahus tilbyr transfusjon i kommunehelsetjenesten. Tilsynet viste at samarbeidet med kommunene var regulert i skriftlige avtaler, og helseforetaket hadde utarbeidet retningslinjer for utlevering og distribusjon av blod til transfusjon i kommunehelsetjenesten. Helsetilsynet vil bemerke at helseforetaket bør planlegge og utføre jevnlig gjennomgang av transfusjonsaktiviteten og reforhandle avtalene om nødvendig.

8. Avslutning av tilsynet

Tilsynet avdekket ikke avvik ved Akershus universitetssykehus HF, og tilsynet anses som avsluttet. Helsetilsynet legger til grunn at helseforetaket selv følger opp anbefalt forbedringsforslag og arbeidet med kvalitet og sikkerhet ved håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev, inkludert smittetesting av donorer av celler og vev.

Med hilsen

Brynhild Braut etter fullmakt
avdelingsdirektør

Kirsti Ørneseidet
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg:

 1. Dokumentunderlag
 2. Program for tilsynsbesøket
 3. Deltakere under tilsynsbesøket