Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til gjennomført selvmeldingstilsyn i Aukra kommune vedrørende tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A og senere korrespondanse. Tilsynet var avgrenset til beboere på sykehjem i kommunen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjentar at vi legger til grunn at tilbakemeldingene som er gitt gjenspeiler kommunens arbeid på området.

I vårt brev av 29.04.15 oppsummerte vi svar fra dere og ba om ytterligere opplysninger. Vi har mottatt siste informasjon fra dere 16.12.15. Det fremgår her at den enkelte tjenesteyter nå blir orientert om manglende samtykkekompetanse hos pasientene og at spørsmålet om samtykkekompetanse tas opp ved innkomst av nye pasienter, samt i årskontrollen.
Fylkesmannen legger til grunn at dette journalføres.

Det går også fram at kommunen har rutiner for oppfølging av vedtak. De ansatte får informasjon om vedtak gjennom muntlig rapport. Fylkesmannen har ikke fått tilsendt rutinene, men det kan bli aktuelt med uanmeldt tilsyn på sykehjemmet i 2016 og det kan da bli bedt om å få fremlagt rutinene.

Det er ikke samsvar mellom de første svarene som er gitt av kommunen og de siste svarene, men Fylkesmannen legger til grunn at de siste opplysningene som er gitt fra dere stemmer. Etter dette benyttes ikke lenger tvang i tilknytning til hygienetiltak/stell av pasient eller bevegelseshindrende tiltak som for eksempel sengehest, alarm, belte i stol mot pasientens vilje. Dersom det igjen blir aktuelt å benytte slike tiltak forutsetter vi at tiltakene blir vurdering i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A og at kopi av eventuelle vedtak blir sendt til Fylkesmannen.

Det er også opplyst i telefonsamtale at det ikke holdes tilbake pasienter ved sykehjemmet uten at det er fattet vedtak om dette.

Etter dette finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å si at Aukra kommune ikke opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når det gjelder beboerne på sykehjemmet i kommunen. Selvmeldingstilsynet vil med dette avsluttes.

Vi ønsker dere lykke til videre og minner om at kommunen også fremover gjennom sin internkontroll må sørge for at eventuelle tvangstiltak vurderes opp mot aktuelt regelverk og at kopi av eventuelle vedtak oversendes Fylkesmannen.

5.1.2016

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
fylkeslege/direktør

Marit Vestad
fagkoordinator/jurist

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO