Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til gjennomført selvmeldingstilsyn i Gjemnes kommune vedrørende tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet var avgrenset til beboere på sykehjem i kommunen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjentar at vi legger til grunn at tilbakemeldingene som er gitt gjenspeiler kommunens arbeid på området.

I vårt brev av 13.05.15 oppsummerte vi svar fra dere og ba om ytterligere opplysninger, spesielt ba vi om at det ble vurdert om kommunen benyttet ulovlig tvang når det gjaldt låste dører eller lignende i kommunens sykehjem. Fylkesmannen har i etterkant mottatt flere vedtak som omhandler dette og fått bekreftet i brev fra dere at alle som har behov for låst dør skal ha vedtak. Dette kan muligens bli fulgt opp i fremtidig uanmeldt tilsyn.

Det vil bli gitt tilbakemelding i de konkrete vedtakene som er kommet til Fylkesmannen, men generelt vil vi påpeke at det er viktig at hver enkelt pasient får en konkret og individuell vurdering både når det gjelder samtykke og når det gjelder behov for tvangstiltak, helsetilstand osv.

I selvmeldingstilsynet er det bekreftet at det foretas forløpende samtykkevurderinger av beboerne ved kommunens sykehjem og at vurderingene journalføres. Kopi av journalnotat vedrørende dette lå ikke ved de aktuelle vedtakene som nå er sendt inn og det vil derfor bli etterspurt i hver enkelt sak.

I vår tilbakemelding ønsket vi å få en nærmere redegjørelse for rutinene Gjemnes kommune hadde for å følge opp vedtak, herunder hvordan vedtak gjøre kjent for ansatte, og hvordan rutinene gjøres kjent for alle ansatte. Det er nå bekreftet fra dere at tiltak knyttet til tvang og makt blir lagt inn i pasientjournalen til hver enkelt beboer og at frist for innrapportering skrives inn i årsplan. Det er også sagt at de ansatte blir informert om vedtak muntlig på rapport.

Dere har videre bekreftet at rutinene for oppfølging av vedtak nå er lagt i kvalitetssystemet og at det er lagt ut leseliste til alle ansatte.

Fylkesmannen minner om at kommunen må ha rutiner som sikrer at det også forløpende blir vurdert om det er behov for de aktuelle tvangstiltakene ovenfor pasienten.

Etter dette finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å si at Gjemnes kommune ikke opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når det gjelder beboerne på sykehjem i kommunen. Selvmeldingstilsynet vil med dette avsluttes.

Vi ønsker dere lykke til videre og minner om at kommunen også fremover gjennom sin internkontroll må sørge for at eventuelle tvangstiltak vurderes opp mot aktuelt regelverk og at kopi av eventuelle vedtak oversendes Fylkesmannen.

27.10.2015

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
fylkeslege/direktør

Marit Vestad
fagkoordinator/jurist

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Gjemnes kommune v/ Ragnhild Kleive 6631 BATNFJORDSØRA
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO