Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til gjennomført selvmeldingstilsyn i Haram kommune vedrørende tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. I Haram kommune ble tilbakemelding gitt av avdelingsleder Elin-Karin Hopland, Haram Omsorgssenter og avdelingssykepleier Marita Skorgen Grytten, Vatne sjukeheim.

Fylkesmannen vurderer det som positivt at det er gitt tilbakemelding fra begge institusjonene.

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 23 spørsmål som gjaldt kommunens praktisering av regelverket.

Det ble i tilbakemeldingen opplyst at overordnet ansvarlig for området ved Haram omsorgssenter er enhetsleder, og avdelingssykepleier Grytten, i samarbeid med lege Relling Nielsen, ved Vatne sjukeheim.

Fylkesmannen vil i den sammenheng vise til retningslinjer fra helsedirektoratet i IS-8/2015, sitat:

«Kontrollen i tvangssaker bør løftes opp til et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning både økonomiske ogpersonellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at eventuell bruk av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet tilpersonen det gjelder. Vedkommende må også sikre at det blir lagt til rette for minst mulig bruk av tvang.»

Fylkesmannen anbefaler at kommunen ser på om det kan være hensiktsmessig å samle det overordnede ansvaret på en person istedenfor flere. Det er ikke noe forbud mot å legge det overordnede ansvaret på flere, men det kan være en risiko for at kommunen ikke fa'r en samlet oversikt over behov for tvang og at ansvarslinjene blir uklare.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingene  som ble gitt gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut fra tilbakemeldingene  ser det ut til at Haram kommune har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens  bestemmelser  ikap. 4A som omhandler tvang og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang. Det er også bekreftet at det foretas forløpende samtykkevurderinger av beboerne ved institusjonene og at vurderingene journalføres. Det kan under eventuelt uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannen sin side bes om å få innsyn i disse journalnotatene.

Det er fra begge institusjonene opplyst at også pårørende har en rolle ved samtykkevurderinger. Hva gjelder pårørendes rolle vil Fylkesmannen understreke at det er den som yter helsehjelp som avgjør om pasienten er samtykkekompetent eller ikke.

Pårørende, som kjenner pasienten godt, kan imidlertid gi nyttig informasjon til vurderingen, foruten at de skal informeres om avgjørelsen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven  § 4-3.

Haram Omsorgssenter

Når det gjelder vurderingen av manglende samtykkekompetanse er det opplyst at den enkelte tjenesteyter ikke blir orientert om eventuell manglende samtykkekompetanse hos pasientene. Ettersom manglende samtykkekompetanse er et av hovedvilkårene for å gi somatisk helsehjelp med tvang ber vi om åfå en nærmere redegjørelse for om det stemmer at kommunen ikke sikrer at de enkelte tjenesteyterne er kjent med om pasienten  mangler samtykkekompetanse eller ikke. Dersom dette stemmer ber Fylkesmannen om en tilbakemelding fra kommunen på hva kommunen vil gjøre fremover for  å sikre at involvert helsepersonell skal bli kjent med hvorvidt det er foretatt en samtykkevurderingeller ikke.

Det er gitt tilbakemelding om at det benyttes låste dører eller lignende, men at dette vurderes opp mot pasient- og brukerrettighetsloven  kap. 4A. Tilsvarende gjelder bruk av legemidler, samt stell.

Belte, bord eller andre bevegelseshindrende tiltak er det opplyst at man ikke benytter, med mindre pasienten samtykker til dette.

I løpet av 2014 -2015 har Fylkesmannen kun mottatt ett vedtak fra Haram Omsorgssenter, og dette gjelder bruk av reseptbelagte legemidler, samt stell. Fylkesmannen ber derfor om at kommunen gjennom sin internkontroll fortsatt har fokus på området fremover slik at eventuelle tvangstiltak vurderes opp mot aktuelt regelverk og at kopi av eventuelle vedtak oversendes Fylkesmannen.

Vatne sjukeheim

Det er opplyst at det ikke benyttes låste dører eller lignende på sykehjemmet og at det heller ikke skjules medisin i mat, eller at det benyttes belte, bord eller andre bevegelseshindrende tiltak. Dersom dette skulle bli aktuelt er det opplyst at det blir vurdert opp mot bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven  kap. 4A.

Det er opplyst at det ikke gjennomføres hygienetiltak (stell) mot pasientens vilje. I løpet av 2014 -2015 har imidlertid Fylkesmannen mottatt to vedtak fra Vatne sjukeheim, som begge gjelder stell.

Fylkesmannen ber om at kommunen også fremover sikrer, gjennom sin internkontroll, at det fortsatt vil være fokus på området slik at en ved eventuelt behov for å yte somatisk  helsehjelp med tvang følger bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.

Oppsummering:

Fylkesmannen ber om å få tilsendt ytterligere informasjon fra Haram kommune som nevnt ovenfor, for å undersøke om Haram kommune opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven  kap. 4A. Vi ber om slik tilbakemelding innen 25.09.15.

Dersom kommunen etter en ny gjennomgang selv ser at kommunen ikke opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, ber vi om at tilbakemeldingen til Fylkesmannen inneholder en plan for hva kommunen vil gjøre for å rette opp dette.

Dato: 4.9.2015

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Fylkeslege/ direktør

Thomas Sørflaten
rådgiver/jurist

 

Dokumentet er elektronisk god/geni og har ingen signatur.

 

Helsefaglig rådgiver: seniorrådgiver/psykiatrisk  sykepleier Sverre Veiset

Kopi:
Statens helsetilsyn
Haram kommune v/ avdelingsleder Haram omsorgssenter,  6270 BRATTVÅG
Haram kommune v/avd. sykepleier Grytten Vatne sjukeheim,  6270 BRATTVÅG