Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til gjennomført selvmeldingstilsyn i Hareid kommune vedrørende tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet var avgrenset til beboere på sykehjem i kommunen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjentar at vi legger til grunn at tilbakemeldingene som er gitt gjenspeiler kommunens arbeid på området.

I vårt brev av 25.11.2015 oppsummerte vi svar fra dere og ba om ytterligere opplysninger, spesielt ba vi få opplyst om det blir fortløpende gjort samtykkevurderinger ved sykehjemmet. I tillegg ønsket vi få opplyst hvordan kommunen sikret at involverte helsepersonell blir kjent med oppfølging av vedtak.

Tilbakemeldingen fra Hareid kommune er gitt i brev av 16.12.2015. Her fremgår det at det ikke blir gjort en generell vurdering av samtykkekompetanse for hver pasient. I de situasjoner der helsehjelpen er av liten inngripende karakter, der pasienten ikke motsetter (som hjemles i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6), blir det vurdert at ikke er nødvendig å foreta en vurdering av samtykkekompetanse. Fylkesmannen vil påpeke at det også her må gjøres vurderinger av pasientens samtykkekompetanse. Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse men ikke motsetter seg helsehjelpen er det helsepersonellet som skal samtykke på vegne av pasienten jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. Det er da helt nødvendig at personale er kjent med samtykkevurderingen og innholdet i denne.

Fylkesmannen legger til grunn at dere endrer praksis og rutiner i samsvar med dette.

I tilbakemeldingen er det redegjort for deres praksis for hvordan vedtaket gjøres kjent til personalgruppen. Fylkesmannen forutsetter at praksisen sikrer at involverte helsepersonell har nødvendig kunnskap om vedtaket til å gi nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Etter dette finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å si at Hareid kommune ikke opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når det gjelder beboerne på sykehjem i kommunen. Selvmeldingstilsynet vil med dette avsluttes.

Vi ønsker dere lykke til videre og minner om at kommunen også fremover gjennom sin internkontroll må sørge for at eventuelle tvangstiltak vurderes opp mot aktuelt regelverk og at kopi av eventuelle vedtak oversendes Fylkesmannen.

Med hilsen

Christian Bjelke e.f.
Fylkeslege/direktør 

Guro Sæter Hollingsholm
Rådgivar


Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Juridisk rådgiver: fagkoordinator/jurist Marit Vestad

Kopi:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 DEP 0032 OSLO