Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til gjennomført selvmeldingstilsyn i Norddal kommune vedrørende tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. I Norddal kommune ble tilbakemeldingen gitt av enhetsleder ved Valldal sjukeheim, Marit Øvrevoll.

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 23 spørsmål som gjald kommunens praktisering av regelverket.

Det ble i tilbakemeldingen opplyst at faglig overordnet ansvarlig for området er tilsynslege Susan Kügel.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen som ble gitt gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen ser det ut til at Norddal kommune har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kap. 4A som omhandler tvang, og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å unngå tvangsbruk.

Det er bekreftet at det foretas samtykkevurderinger av beboerne ved kommunens sykehjem. Vurderingene foretas av tilsynslege og den som jobber mest med pasienten, og vurderingene journalføres. Tjenesteyterne blir orientert om vurderingene. Det kan under eventuelt uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannens side bes om å få innsyn i disse journalnotatene.

Til tross for at det foretas vurderinger av samtykkekompetansen, er det opplyst at det ikke foretas fortløpende vurderinger av denne. Ettersom manglende samtykkekompetanse er et av hovedvilkårene for å gi somatisk helsehjelp med tvang ber vi om å få en nærmere redegjørelse for om det stemmer at kommunen ikke gjør fortløpende samtykkevurderinger når det skal ytes helsehjelp. Dersom dette stemmer her Fylkesmannen om en tilbakemelding fra kommunen på hva kommunen vil gjøre fremover for å sikre at fortløpende vurderinger gjøres.

Kommunen har gitt tilbakemelding om at det benyttes låste dører eller lignende på kommunens sykehjem, uten at dette vurderes opp mot bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Dette er ikke i tråd med gjeldende regelverk og Fylkesmannen ber om tilbakemelding på hvilke vurderinger som her er gjort fra kommunens sidefor å sikre at det ikke benyttes ulovlig tvang.

Norddal kommunen har opplyst at kommunen ikke har rutiner for oppfølging av vedtak, og for hvordan vedtak gjøres kjent for ansatte. Fylkesmannen ber om en nærmere redegjørelse omkring dette, herunder hvordan kommunen sikrer at det ikke utøves ulovlig tvang uten at det foreligger rutiner for dette.

Oppsummering:
Fylkesmannen ber om å få tilsendt ytterligere informasjon fra Norddal kommune som nevnt ovenfor, for å undersøke om Norddal kommune opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Vi ber om slik tilbakemelding innen 18.12.15.

Dersom kommunen etter en ny gjennomgang selv ser at kommunen ikke opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, ber vi om at tilbakemeldingen til Fylkesmannen inneholder en plan for hva kommunen vil gjøre for å rette opp dette.

 

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Fylkeslege/ direktør

Thomas Sørflaten
rådgiver/jurist

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

Helsefaglig rådgiver: seniorrådgiver/psykiatrisk sykepleier Sverre Veiset

Kopi:
Norddal kommune v/enhetsleder Valldal sjukeheim
Statens helsetilsyn