Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunens sikrer at de sosiale tjenestene opplysning,råd og veiledning og økonomisk stønad er tilgjengelige for personer mellom 17 og 23 år.
 • Om kommunen sikrer at tildeling av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år er forsvarlig. Krav til kartlegging, vurdering og beslutning står sentralt her og viktige elementer for forsvarlig tildeling er videre brukermedvirkning og individuell vurdering.
 • Om kommunen sikrer at oppfølging av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenesten opplysning,råd og veiledning,og økonomisk stønad er forsvarlig, herunder at kommunens plikt til å legge til rette for brukermedvirkning og for å samhandle og samarbeide med relevante tjenesteyter ivaretas.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under tilsynet i Ålesund kommune.

Avvik 1:

Ledelsen har ikke, gjennom tilstrekkelig styring og ledelse, sørget for at økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år er tilgjengelig,og at tildeling og oppfølging er itråd med lovverket.

I tillegg ble det gitt følgende merknad:

Merknad 1:

Ledelsen har ikke i tilstrekkelig grad hindret fare for brudd på taushetsplikten, da søknadsskjema for sosial stønad gir inntrykk av å gi fullmakt som ikke tilfredsstiller kravet til informert samtykke.

Molde, 25.01.2017

Eilin Reinaas
revisjonsleder

Kari Røkkum Winje
revisor

 

Kjell Iversen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nav Ålesund, Ystenesgate 6 B, i perioden 21.03.2016 - 25.01.2017. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med at kommunen overholder sine plikter etter lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4 om individuelle tjenester og § 16 første ledd, jf. lovens § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ålesund kommune har 46 747 innbyggere pr. 01.01.2016. Kommunen er på ROBEK-lista og har ifølge årsmeldinga for 2015 hatt store utfordringer med nedgangstider på arbeids­ markedet. Ifølge årsrapport for sosiale tjenester fra 2015, har det vært en økning i antall søknader om økonomisk stønad på ca. 10 % sammenlignet med 2014. Prognose for 2016 tilsier en økning i arbeidsledigheten.

NAV Ålesund ble opprettet i 2009 og er organisert i to kontor, ett i Daaeskogen på Moa og ett i Ystenesgate 6 B i Ålesund sentrum, med felles leder. Ny leder Ørjan Haram ble ansatt fra 01.09.2016. Hvert kontor har egen avdelingsleder. Knut Røsok er avdelingsleder ved avdelingen i Ystenesgate 6 B. Kontoret er oppdelt i et mottaksteam, et oppfølgingsteam, et økonomiteam og et ungdomsteam. Alle teamene har koordinator. Ungdomsteam og økonomiteam er felles for begge avdelingene. Det er totalt 40 ansatte isentrum, hvorav 18 er kommunalt ansatt.

Ungdomsteamet har ansvar for ungdom 16-24 år, og har også oppfølging av alle deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.  «Veiviseren», et jobbsøkerkurs for ungdom, driftes også av ungdomsteamet. Søknad om sosiale tjenester for personer mellom 16-24 år skal utredes av veileder i ungdomsteamet eller i mottak, og veileder skal skrive sin innstilling til vedtak iet vurderingsnotat som oversendes økonomiteam. Basert på vurdering av behovet for tjenester med utgangspunkt i oversendingsnotat fra ungdomsteam og eventuelt ytterligere innhentet dokumentasjon, fatter økonomiteam endelig vedtak med utmåling av stønadsbeløp.

NAV Ålesund deltar også i prosjektet «NAV-veileder ivideregående skole» i samarbeid med Borgund videregående skole, på oppdrag fra Arbeids - og velferdsdirektoratet. Det er ansatt to NAV-veiledere i prosjektet, som har kontor og tilgang til NAV sine saksbehandlings­ systemer både på skolen og i NAV. Veiledere ved Borgund er tilknyttet ungdomsteamet med NAV-leder på Moa. Veilederne har arbeidssted ved Borgund 4 dager i uka, og sammen med ungdomsteamet en dag i uka. NAV-kontoret har positive erfaringer med prosjektet, og håper å kunne videreføre dette når prosjektperioden er over.

NAV-leder deltar i et fast månedlig møte sammen med tre andre virksomhetsledere i kommunen.  Møtet ledes av kommunalsjef.  Alle koordinatorene har felles møte annenhver tirsdag med sammen med begge avdelingslederne og NAV-leder. Økonomiteamet har teammøte hver onsdag.  Ungdomsteamet har teammøter hver torsdag.  Kontoret har avdelingsmøte en gang pr. måned.

NAV Ålesund har vært uten NAV-leder i lengre tid på grunn av sykdom. Avdelingslederne ved Sentrum og Moa har i sykdomsperioden delt på ansvaret inntil ny NAV-leder ble ansatt 01.09.2016.

Begge NAV-kontorene skal på sikt inn i nytt felles bygg isentrum. NAV Ålesund vil etter dette ha ett kontor.

3. Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført med systemrevisjon som metode. En systemrevisjon skal undersøke kommunens evne til å levere forsvarlige tjenester over tid og om kommunen har et system som sikrer god praksis. Videre skal det undersøkes om kommunen har en ledelse som har oversikt over områder hvor det er fare for svikt. Systemrevisjonen skal også undersøke hvordan kommunen evaluerer sin praksis og retter opp feil. Kommunen har lovfestet plikt til å utføre slik internkontroll, jf. sosialtjenesteloven § 5.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.03.2016, og utsatt i brev av 18.05.2016 og senere epostkorrespondanse av 20.06.2016 og 18.07.2016. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt og overlevert i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 18. oktober 2016.

Intervjuer

11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved kontorene i Ystenesgate 6 B.

Sluttmøte ble avholdt 20. oktober 2016.

I tillegg ble samarbeidspartnerne  barnevernstjenesten,oppfølgingstjenesten og flyktninge-tjenesten kontaktet i etterkant på epost for å svare på konkrete spørsmål knyttet til tema for tilsynet. Flyktningetjenesten har ikke svart på Fylkesmannens to henvendelser.

Foreløpig rapport ble sendt kommunen 09.12.2016

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til unge mellom 17 og 23 år. Fylkesmannen kontrollerte om Ålesund kommune systematisk sørger for at nevnte sosiale tjenester er tilgjengelige for unge mellom 17 og 23 år, at tildeling av tjenestene er itråd med loven, og at oppfølgingen av de unge som mottar tjenestene er forsvarlig.

Bakgrunn
I  2013 var det registrert ca. 120 000 mottakere av økonomisk stønad i Norge. Av disse var 4 prosent (4 800) under 20 år, og 1av 3 (40 000) var i alderen 20-29 år. Itillegg kommer unge som mottar andre sosiale tjenester enn økonomisk stønad. Det finnes ikke god statistikk på dette. Ofte er det slik at andre sosiale tjenester ytes parallelt med tjenesten økonomisk stønad.

En rekke studier, statistikk og satsinger viser at unge med behov for sosiale tjenester har ulike og ofte sammensatte problemer. Det kan blant annet handle om problemer med å fullføre videregående skole, problemer med å skaffe jobb, lærlingplass og inntekt. En studie fra 2014 viser at det også er mange unge i alderen 18-30 år som verken studerer, får hjelp fra NAV eller som har registrert inntekt. Forskerne vet lite om denne gruppen, men antar at det blant annet kan være unge som sliter med fysiske eller psykiske utfordringer. De blir forsørget av foreldre, kjærester, jobber svart eller bedriver kriminalitet. Studien kan tyde på at mange unge voksne med behov for og rett til sosiale tjenester ikke tar kontakt med NAV. Det kan være flere årsaker til dette. Mangel på kunnskap og informasjon om rettigheter og plikter etter sosialtjenesteloven kan være en årsak.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen sikrer forsvarlige sosiale tjenester til unge i en kritisk overgangsfase i livet fra barn til voksen. Det er besluttet at tilsynet skal omfatte unge mellom 17 og 23 år fordi det er viktig å fange opp unge som har utfordringer så tidlig som mulig. Tidlig innsats er viktig for å bidra til positiv utvikling med mål om sosial og økonomisk trygghet og aktiv deltakelse isamfunnet. Den nedre alderen 17 år er valgt for å undersøke om kommunene sikrer at også 17- åringers rettigheter etter lov om sosiale tjenester ivaretas.

5. Funn

Avvik: Kommunens ledelse har ikke, gjennom tilstrekkelig styring og ledelse, sørget for at økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år er tilgjengelig og at tildeling og oppfølging er i tråd med lovverket.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Tilgjengelighet:

 • Informasjon om de sosiale tjenestene er ikke lett tilgjengelig på hjemmesidene til Ålesund kommune. Informasjonen er ikke oppdatert på flere år og mange av lenkene til eksterne sider virker ikke.
 • I intervju kom det fram at det er ikke klart hvem som skal utforme og oppdatere informasjonsmateriell om rett til sosiale tjenester.
 • Av dokumentasjon går det fram at det ikke alltid informeres om, og ikke alltid tilbys veiledning om tjenesten opplysning,råd og veiledning til unge mellom 17 og 23 år som tar kontakt med NAV.
 • En av samarbeidspartnerne har opplyst at de opplever at det er vanskelig å få kontakt med NAV Ålesund og at det tar lang tid å få tilbakemeldi ng.
 • Av intervju og dokument-gjennomgang gikk det fram at søknader fra flyktninger ble fylt ut og sendt inn til NAV av Flyktningetjenesten. Det var ikke rutiner for samarbeid mellom NAV og Flyktningetjenesten. Fylkesmannen fikk ikke tilbakemelding på gjentatte henvendelser til Flyktningetjenesten om sitt samarbeid med NAV Ålesund.

Tildeling:

 • Det er praksis for å innhente samtykke til å innhente informasjon fra andre på søknadsskjema rutinemessig,uten å informere om dette særskilt eller gi mulighet for å reservere seg mot dette ved signering av søknad. Samtykke er ikke et «informert samtykke».
 • Det fremkommer ikke av dokumentasjonen i sakene at det foretas konkrete og individuelle vurderinger om det er grunnlag for å innvilge søknad om tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad etter §§ 17, 18 og 19. Interne saksdokumenter med innstilling til vedtak underbygges sjelden. Ivedtakene brukes i stor grad standardtekst og normer, uten at begrunnelsen bygger på konkrete fakta og individuelle vurderinger av den enkeltes livssituasjon.
 • Vedtakene begrunnes ikke alltid i tilstrekkelig grad. Dokumentgjennomgangen viser at det ivedtakene ikke alltid fremgår hvilke vurderinger som er gjort i forhold til hva slags inntekter som tas med i beregningen og hvilke utgifter som godkjennes, og hvorfor.
 • Flere søknader avslås med begrunnelse i manglende dokumentasjon av behov, uten at det er gjort en konkret vurdering. De er ikke tilstrekkelig opplyst når det fattes vedtak. Flere saker har vist avslag med hjemmel i forvaltningsloven § 17, der bruker ikke har levert dokumentasjon innen en frist.
 • Det brukes rutinemessige satser for ungdom ved vurdering av økonomisk stønad. Saksdokumentene viser gjennomgående bruk av samme lave norm iflere saker der unge blir sammenlignet med studenter/ studielånsnivå, uten at det er vurdert om dette er et forsvarlig nivå iden aktuelle saken. Også barn de forsørger har kun vært vurdert etter sats/norm, uten en konkret og individuell vurdering av om dette er forsvarlig.

Oppfølging:

 • Årsaken til at brukere ikke møter tilavtaler, kartlegges ikke alltid. Flere saker viser at det ofte purres, eller sendes ny innkalling,men det ender iflere tilfeller med at kontakt ikke oppnås og sak avsluttes.
 • Kravene til taushetsplikt ivaretas ikke itilstrekkelig grad i samarbeidet med andre tjenesteytere under oppfølgingen av brukerne. Noen samtykkeerklæri nger er gamle, muntlige eller opplyses å foreligge hos andre tjenesteytere, uten at det foreligger en kopi isaken hos NAV.

Funnene er i strid med følgende lovverk:
Sosialtjenesteloven §§ 1,4, 5, 13, 17, 18,19, 41 og 43
Forvaltningsloven §§ 17 og 25
Forskrift om internkontroll for kommunen i NAV § 4

Forsvarlighetskravet hjemlet isosialtjenesteloven § 4, sammenholdt med rettighets­ bestemmelsene i §§ 17, 18 og 19, hjemler kommunens plikt til å gjøre tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad tilgjengelige for alle som kan ha et hjelpebehov som kan dekkes av de sosiale tjenestene og til enkeltpersoner som henvender seg til NAV­ kontoret. Plikten støttes av forvaltningsloven § 11.

Plikten til å gi informasjon innebærer å opplyse om tjenestene på relevante steder, som f. eks. kommunens nettsider, i publikumsmottaket på informasjonsskjermer og/eller brosjyrer, gjennom tilgang til Navs nettsider, på informasjonsmøter og i ulike former for gruppemøter. Det er tilstrekkelig at tjenestene er nevnt, og at det videre er lenket opp til Navs hjemmesider. Plikten til å gi generell informasjon til den enkelte innebærer også å fange opp om henvendelsen må betraktes som en søknad om tjenester. Tjenesten opplysning, råd og veiledning er en lavterskeltjeneste, og det skal svært lite til for å ha rett til tjenesten. De fleste unge som henvender seg til Nav-kontoret skal følgelig få informasjon om tjenesten, veiledning knyttet til å søke og tilbud om samtale for kartlegging av behov.

Forsvarlig tildeling av tjenestene sikres ved at saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven kapittel 5 følges. Ifølge § 41 skal forvaltningslovens regler gjelde, med krav til at saken skal kartlegges slik at den blir tilstrekkelig opplyst og at kartleggingen foretas på en slik måte at brukers rettssikkerhet ivaretas, herunder retten til at taushetsplikten ivaretas. Ved innhenting av opplysninger fra andre instanser, skal dette gjøres i samarbeid med søker og/eller slik at søker har kjennskap til innhentingen, jf. § 43. En standardformulering om samtykke på søknadsskjemaet er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet i § 43.

Ved kartlegging av behov for tjenestene opplysning,råd og veiledning og økonomisk stønad skal det også kartlegges behov for samarbeid/koordinerte tjenester.  Dette innebærer f. eks. kartlegging av om den unge har andre kontakter ihjelpeapparatet som det kan være relevant å samarbeide med. Hvis den unge er henvist til Nav-kontoret er det relevant å vurdere om det skal tas kontakt med den som har henvist.  Hvis søkeren har en fast kontakt i en rustjeneste eller i psykisk helsevern er dette instanser det skal gode grunner til ikke å samarbeide med. Der kartlegging viser behov for samhandling skal kommunen ved oppfølging av bruker motivere til at samhandling kan etableres og gjennomføres. Dette følger også av sosialtjenesteloven § 13.

Behov for å ha dokumentasjon om en ungdoms økonomiske situasjon og andre relevante forhold, må balanseres mot hensynet til søker og søkers evne og mulighet til å dokumentere opplysninger. En søknad kan med andre ord ikke avvises med begrunnelsen manglende dokumentasjon uten en konkret individuell vurdering. Dette følger av utredningsplikten i forvaltningsloven § 17. Særlig overfor unge må det tas hensyn til deres situasjon og særlige utfordringer knyttet til å dokumentere. Det er viktig å ikke støte ungdom som søker hjelp fra seg ved å stille urimelige formalkrav.

Sosialtjenesteloven gjelder også for personer som er over 18 år som bor hjemme og som studerer. Det må kartlegges tilstrekkelig for å foreta konkret, individuell vurdering av om den unge er ien slik situasjon at han har rett på økonomisk stønad.

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Ialle vurderinger skal det legges vekt på lovens formål i § 1. Det skal fattes vedtak og beslutningen skal begrunnes. Begrunnelsen skal vise til regelen vedtaket bygger på og nevne faktiske forhold ved brukerens situasjon som har hatt betydning for avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 25. Standardiserte satser for livsopphold og vedtak med mye standardtekst vil tyde på at det ikke er gjort tilstrekkelige individuelle vurderinger.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

I henhold til sosialtjenesteloven § 5 skal kommunen kunne gjøre rede for hvordan plikten til internkontroll oppfylles. Forskrift om internkontroll for de kommunale tjenestene i NAV beskriver mer detaljert hvordan dette skal gjøres. Målet er at brukere som har krav på det, innvilges nødvendige tjenester i samsvar med bestemmelsene i loven. Når det skjer en svikt i styringen kan konsekvensen være at kommunen ikke leverer riktige og gode nok tjenester. Hensikten med styring og internkontroll er å sikre at det arbeid som utføres, ikke blir tilfeldig og opp til den enkelte saksbehandler. Tilsynet har avdekket at NAV Ålesund har ulik praksis for hvordan økonomisk stønad til ungdom tildeles. Ved aktivt å knytte internkontroll opp mot utførelse av det faglige arbeidet, vil kontoret gjennom felles praksis, verktøy, fagsystemer og kompetanse kunne sørge for forsvarlige individuelle tjenester.

Det utføres mye godt faglig arbeid overfor personer mellom 17 og 23 år i Ålesund kommune. Intervju og gjennomgang av saksmapper viser likevel at det er svikt eller fare for svikt på enkelte områder. Eksempler på dette er at informasjon på hjemmesidene ikke er oppdatert på flere år, og at det er uklart hvem som skal gjøre dette. I flere saker er det ikke foretatt konkrete og individuelle vurderinger og det mangler begrunnelser ut ifra den konkrete situasjonen til søker.

Det var også usikkerhet om hvordan avvik blir meldt og fulgt opp,da ledelsen ikke hadde en systematisk oversikt eller analyse på svikt og avvik. Kommunen har kjøpt inn et nytt elektronisk avvikssystem.

For å ivareta kravene til styring i sosialtjenesteloven § 5 og internforskriften § 4,må ledelsen i kommunen etterspørre og følge opp om rutiner for tilgjengelighet, tildeling,oppfølging og avvik blir fulgt opp og justert ved behov.

Tilsynet viser at Ålesund kommune har mangler i sitt system for internkontroll på det undersøkte området. Kommunens internkontroll har ikke avdekket at det ikke ble fattet vedtak på tjenesten råd og veiledning utover økonomisk rådgivning i saker hvor denne tjenesten gis. Kommunen har heller ikke avdekket at tildeling av økonomisk stønad ikke skjer i henhold til kravene i lov og forskrift. Det er også avdekket at kommunen ikke har sørget for at prosedyrer følges.

Det er etablert et statlig avvikssystem som er kjent for de ansatte. Det er kjent at avvik som skal meldes er knyttet til trusler og vold mot ansatte. Det meldes ikke avvik knyttet til tjenestene som ytes til brukerne. Det er ikke avdekket at det arbeides for at det skal meldes avvik på uheldige hendelser eller uforsvarlig praksis knyttet til brukerne av de sosiale tjenestene.

Tilsynet viser at manglende planlegging og kontroll av kommunens arbeid med tildeling og oppfølging av tjenestene opplysning,råd og veiledning og økonomisk stønad, har medført faktiske overtredelse av sosialtjenesteloven i utførelsen av arbeidet. Kommunens ledelse har heller ikke etterspurt om det er områder hvor det kan være fare for svikt itjenestene, og med dette ikke satt seg i stand til å avdekke svikt.

Tilsynsmyndigheten finner på denne bakgrunn at styringstiltakene fremstår som utilstrekkelige for å sikre forsvarlig praksis på de reviderte områdene som det er gitt avvik på. Kommunen må etter dette og ut fra de funn som er presentert i rapporten, vurdere hvilke styringstiltak som er nødvendige for å sikre en forsvarlig saksbehandling med kartlegging, vurdering og begrunnelse i saker om økonomisk stønad. Kommunen må også vurdere hvilke styringstiltak som er nødvendige for å sikre at brukere informeres om og tilbys tjenesten opplysning,råd og veiledning,samt at det fattes vedtak der tjenesten faktisk gis. Kommunen må også sørge for tilstrekkelige styringstiltak for å sikre at oppfølging av brukere dokumenteres slik at brukere, andre veiledere eller ledere av kontoret skal kunne sette seg inn i saken.

Dette innebærer at kommunen plikter å planlegge, gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere virksomheten slik at den er i samsvar med krav i sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette forutsetter blant annet kontroll av egne rutiner og praksis, og at nødvendige forbedringstiltak iverksettes.

7. Regelverk

LOV 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester iarbeids- og velferdsforvaltningen.
LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker  (forvaltningsloven).
FOR-2010-11-19-1463: Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsplan  med organisasjonskart
 • Partnerskapsavtale mellom Ålesund kommune og NAV Møre og Romsdal
 • Årsrapport for sosiale tjenester 2015
 • Oppfølging av ungdom ved NAV Ålesund
 • Kartleggingssamtale ved NAV Ålesund
 • Rutine for internkontroll
 • Internprosedyre grensesnitt økonomiteam og oppfølging/mottak
 • Delegeringsfullmakter
 • Driftsavtale 2016
 • Oversikt over ansatte pr.20.04.2016
 • Oversikt over ansatte pr. august 2016
 • Kompetanseplan for 2016
 • Notat om brukerutvalg av 23.08.2016

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Mapper for 10 siste vedtak om avslag på søknad om økonomisk stønad
 • Mapper med 10 siste vedtak om innvilgelse av økonomisk stønad,hvorav minst fem for unge som har hatt stønad i 6 måneder eller mer
 • Mapper med de 5 siste vedtak om opplysning,råd og veiledning etter sosialtjenesteloven §17
 • Rutine for samarbeid med barnevernet
 • Rutine for behandling av søknader etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Søknadsskjema sosiale tjenester i NAV Ålesund
 • Tertialrapport 1og 2 2016 til Ålesund kommune
 • Prosjektbeskrivelse, tilskudd og rutiner om prosjektet NAV-veileder i Borgund videregående skole
 • Samtykkeerklæring NAV - «Forsøk med NAV-veileder ivideregående skole»

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 21.03.2016
 • Kontaktperson for tilsynet sendt 05.04.2016
 • Innsending av dokumentasjon 20.04.2016
 • Varsel om utsetting av tilsyn i brev av 18.05.2016
 • Anmodning om endring av dato for tilsyn sendt i epost av 19.05.2016
 • Varsel om ny dato for tilsyn sendt 20.06.2016
 • Nytt varsel om endring av dato for tilsyn pga. feil dato, sendt 18.07.2016
 • Anmodning om ytterligere dokumentasjon sendt 15.08.2016
 • Innsending av dokumentasjon 30.08.2016
 • Eposter om intervju-utvalg 14.09.2016
 • Utkast til program for tilsynet sendt på epost 26.09.2016
 • Justering av intervjuobjekter iepost av 26.09.2016
 • Fastsetting av intervju sendt på epost 30.09.2016
 • Påminnelse om innsending av ytterligere dokumentasjon i epost av 11.10.2016
 • Kontaktinformasjon samarbeidspartnere sendt i epost 11.10.2016
 • Telefonsamtale 11.10.2016 med Roar Mortensen om utvalgte brukere
 • Informasjon innhentet etter tilsynsbesøket:
 • Informasjon fra barneverntjenesten om samarbeidet med nav Ålesund
 • Informasjon fra oppfølgingstjenesten til Fylkeskommunen om samarbeidet med nav Ålesund

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder ogjurist Eilin Reinaas
Revisor og barnevernspedagog Kari Røkkum Winje
Revisor og sosionom Kjell Iversen

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk