Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 1. Kommunens arbeid med å sikre forsvarlig vurderinger før en undersøkelse henlegges
 2. Kommunens arbeid med evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn
 3. Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Det ble avdekket 3 avvik i forbindelse med tilsynet:

Avvik 1

Sortland kommune ved Vesterålen barnevern sikrer ikke at det foretas forsvarlige vurderinger før en undersøkelsessak henlegges.

Avvik 2:

Sortland kommune ved Vesterålen barnevern sikrer ikke at det foretas evaluering av alle hjelpetiltak. Der slik evaluering gjennomføres sikres det ikke alltid at vurderingen er forsvarlig og at barnet medvirker.

Avvik 3

Sortland kommune ved Vesterålen barnevern sikrer ikke at alle fosterbarn får det minimum antall oppfølgingsbesøk som loven krever

Dato: 07.11.2014

Lise Tymi
revisjonsleder

Randi Gundersen
revisor

 

Marianne Frostad Nilsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sortland kommune - Vesterålen barnevern i perioden 26.05.2014 -  07.11.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3b andre ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -  spesielle forhold

Vesterålen barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes, med Sortland som vertskommune. Tjenesten ble etablert 01.01.2012, og dekker en befolkning på ca. 32 000 innbyggere. Hovedkontoret ligger i vertskommunen, men tjenesten har også kontorplasser i den enkelte kommune der noen av medarbeiderne har oppmøtested. Tjenesten har til sammen 32,9 stillingshjemler, og er organisert i 3 team; Kartlegging, Tiltak og Omsorg. Hvert av teamene ledes av en teamleder. Tjenesten har dessuten leder og fagleder. Ny leder tiltrådte stillingen i august 2014. Fagleder har oppgavene som etter loven er tillagt barnevernadministrasjonens leder. Det er tilsatt advokat i tjenesten.

Vesterålen barnevern har siden januar 2014 vært en del av oppvekstavdelingen i Sortland kommune, barnevernleder rapporterer til kommunalsjef for denne avdelingen. Avdelingen består for øvrig av skole, barnehage og Nav - sosial.

Det er etablert en referansegruppe for Vesterålen barnevern med representanter fra alle samarbeidskommunene. Gjennom denne gruppen orienteres de øvrige kommunene om utviklingen innen barnevernet. Sammensetningen av referansegruppa har variert noe, noe tjenesten har vurdert som uheldig i forhold til informasjonsflyten mellom tjenesten, vertskommunen og samarbeidskommunene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 26.05.2014.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 3. september 2014.

Intervjuer

12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt den 5. september 2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har omfattet tre hovedtema:

 1. Hvordan sikrer tjenesten at det foretas og dokumenteres forsvarlige vurderinger før undersøkelsessaker henlegges
 2. Kommunens arbeid med evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, herunder;
  - At det foretas tilstrekkelig evaluering
  - Barns rett til medvirkning i evalueringen
  - At det foretas forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes
 3. Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, herunder;
  - Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
  - Barnets medvirkning
  - Råd og veiledning til fosterhjemmet

5. Funn

Avvik 1

Sortland kommune ved Vesterålen barnevern sikrer ikke at det foretas forsvarlige vurderinger før en undersøkelsessak henlegges.

Avviket bygger på følgende:

 • I 11 av 33 gjennomgåtte sluttrapporter fra henlagte undersøkelser i 2013 er vurderingen mangelfulle hva angår:
  - om omsorgssituasjonen er god nok, 
  - barnets særlige behov,
  - hvilke ressurser foreldrene har, 
  - barnets synspunkter,
  - foreldrenes synspunkter eller
  - om innholdet i meldingen er bekreftet/avkreftet
 • I 3 av 12 gjennomgåtte sluttrapporter fra henlagte undersøkelser i 2. kvartal 2014 er det funnet tilsvarende mangler
 • I 4 av 9* saker fra 2014 er det ikke snakket med barnet. I 2 av sakene opplyses det at foreldrene oppgir at det ikke er tilrådelig å snakke med barnet. Det framkommer ikke om barneverntjenesten har sjekket dette ut med andre informanter og/eller foretatt egen vurdering av om det likevel skal snakkes med barnet.
 • Tjenesten benytter ulike maler i sluttrapporten, og det er ulikt hva som framkommer i rapportene og hvor utfyllende opplysningene er.
 • Tjenesten har nedfelt rutiner for hva som skal framgå av undersøkelsesrapporten. Dokumentgjennomgangen viser at dette ikke er implementert.
 • I 6 av sakene fra 2013 som er gjennomgått har Fylkesmannen kommet til at vurderingene er så mangelfulle av vi vil be kommunen gjennomgå saken på nytt og vurdere om det skal åpnes ny undersøkelse. Kommunen tilskrives i eget brev om dette.

  (* i 9 av totalt 12 saker fra 2014 tilsa barnas alder at de skulle vært samtalt med)

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester
  - § 1-4 (krav om forsvarlighet)
  - § 2-1 (krav om internkontroll), jf. forskrift om internkontroll § 4
  - § 4-1 (hensynet til barnets beste og barns medvirkning)
  - § 4-3 (rett og plikt til å foreta undersøkelse)
  - § 6-3 (barns rettigheter under saksbehandlingen)
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningen
  - § 11 d (om dokumentasjon)
 • FNs barnekonvensjon
  - art. 12 (barns rett til medvirkning)

Avvik 2:

Sortland kommune ved Vesterålen barnevern sikrer ikke at det foretas evaluering av alle hjelpetiltak. Der slik evaluering gjennomføres sikres det ikke alltid at vurderingen er forsvarlig og at barnet medvirker.

Avviket bygger på følgende:

 • Over halvparten av barna med aktive hjelpetiltak har ikke tiltaksplan. Nøkkeltall for tjenesten pr. 03.09.2014 viser at 172 barn har vedtak om hjelpetiltak, 20 av disse venter på tiltak. Av de 152 som har aktive hjelpetiltak er det 84 som mangler tiltaksplan
 • Tjenesten har nedfelte rutiner for utarbeidelse av tiltaksplaner. Det benyttes fast mal for tiltaksplaner. Det er foretatt gjennomgang av dokumenter i 20 aktive tiltakssaker. I 5 av sakene mangler gyldige tiltaksplaner. Målformuleringene i 9 av de resterende 15 sakene er lite konkrete og vanskelig målbare. 
 • Gjennom intervjuene framkommer det at det er ulik praksis for overføring mellom teamet som har ansvar for undersøkelser til teamet som skal følge opp hjelpetiltak. I enkelte saker foreligger tiltaksplan. I andre saker er det utarbeidet vedtak om tiltak uten at det er laget tiltaksplan/formulert mål for tiltaket før overføring, mens det også forekommer at saker overføres uten vedtak, tiltaksplan og/eller sluttrapport. Dette innebærer at det i en del saker besluttes iverksetting av konkret tiltak før man har beskrevet hva man vil oppnå med videre arbeid (målsettingen). Teamet som skal følge opp tiltak, har dermed i ulik grad opplysninger om hva kartleggingsteamet har vurdert som nødvendig å endre på gjennom iverksetting av tiltak.
 • I flere av sakene som er gjennomgått har vedtaket løpt over flere år. Enkelte av vedtakene er lite konkrete hva angår beskrivelse av tiltaket (for eksempel «råd og veiledning» og «oppfølging fra barneverntjenesten»). Tiltaksperioden er ikke fastsatt i vedtaket, og dokumentene i disse sakene viser lite planmessig jobbing ved at tiltaksplaner mangler, det er ikke dokumentert synlig aktivitet i sakene over lengre tid samt at det mangler vurderinger av hvorfor aktiviteten trappes ned eller avsluttes. Det framkommer ikke om det er tatt stilling til om målsettingen er oppnådd, om tiltaket bidrar til å nå målet eller om barnet har behov for andre tiltak.
 • I 12 av 15 gjennomgåtte saker er det ikke dokumentasjon for forsvarlig vurdering før evalueringen er avsluttet (totalt gjennomgått 20 saker, men i 5 av disse var tiltaket så nylig iverksatt at en ikke kunne forvente evaluering)
 • I 5 av 8 gjennomgåtte saker der barnet var over 7 år var det ikke dokumentert at barnet har medvirket i evalueringen.
 • Kommunen har nedfelte rutiner for evaluering av hjelpetiltak. Ved gjennomgang av dokumenter og i intervjuene kommer det fram at disse rutinene ikke etterleves i alle sakene, og at tjenesten ikke har etablert ett system for å kontrollere om rutinene for evaluering etterleves.
 • Det opplyses at evaluering av tiltak skal dokumenteres i eget dokument. Ved gjennomgang av saker finner vi imidlertid ikke at dette er en implementert praksis, og det er vanskelig å finne igjen evalueringene i saksmappen.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester
  - § 1-4 (krav om forsvarlighet), jf. forskrift om internkontroll § 4
  - § 2-1 (krav om internkontroll)
  - § 4-1 (hensynet til barnets beste og barns medvirkning)
  - § 4-5 (oppfølging av hjelpetiltak)
  - § 6-3 (barns rettigheter under saksbehandlingen)
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningen
  - § 11d (om dokumentasjon)
 • FNs barnekonvensjon
  - art. 12 (barns rett til medvirkning)

Avvik 3

Sortland kommune ved Vesterålen barnevern sikrer ikke at alle fosterbarn får det minimum antall oppfølgingsbesøk som loven krever.

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen har rutiner for å sikre at fosterhjemsbesøk planlegges og gjennomføres i det antall som forskriften krever. Det er imidlertid ikke dokumentert gjennomført tilstrekkelig lovpålagte besøk i 14 av 20 gjennomgåtte saker (perioden 2013 -juni 2014).
 • Tjenesten har rapportert med at det er gjennomført oppfølging i henhold til minimums kravet for 55 av 92 fosterbarn ved rapportering etter 1. halvår 2014.
 • Ved gjennomgang av dokumenter fant tilsynsmyndigheten opplysninger om reduksjon av oppfølgingsbesøk i fem saker. I tre av sakene er beslutningene skriftliggjort i eget dokument, disse er imidlertid udaterte og med feil lovhjemmel. To av beslutningene finnes omtalt i hhv. Barnets omsorgsplan og referat fra oppfølgingsbesøk.
 • Det var besluttet reduksjon av oppfølgingsbesøk for barn som hadde bodd i fosterhjemmet mindre enn 2 år.
 • Teamet med ansvar for oppfølging av barn i fosterhjem har siden det ble etablert jobbet med utarbeidelse av rutiner for oppfølgingsarbeidet. Dokumentgjennomgang og intervjuer viser imidlertid ulik praksis for hvordan oppfølgingsbesøk gjennomføres og dokumenteres. Dette gjelder særlig dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger
 • I 4 av 16 gjennomgåtte saker er barnets medvirkning ikke dokumentert. Det er heller ikke dokumentert vurderinger av hvorfor det ikke er snakket med barnet.(av utvalget på 20 saker har vi valgt å trekke fra saker som omhandler barn under 7 år da det er vanskelig å ta stilling til om barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter)

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester
  - § 1-4 (krav om forsvarlighet)
  - § 2-1 (krav om internkontroll), jf. forskrift om internkontroll § 4
  - § 4-1 (hensynet til barnets beste og barns medvirkning)
  - § 4-16 (helhetlig ansvar for oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse)
  - § 4-22 (om fosterhjem) jf. forskrift om fosterhjem § 7
  - § 6-3 (barns rettigheter under saksbehandlingen)
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningen
  - § 11 d (om dokumentasjon)
 • FNs barnekonvensjon
  - art. 12 (barns rett til medvirkning)

Felles funn for avvik 1, 2 og 3:

 • Tjenesten har foretatt en analyse der det er vurdert risiko for at myndighetskrav ikke innfris. Det er også vurdert hva som kan gjøres for å redusere sannsynligheten for at det skjer og å redusere konsekvensene dersom det skjer. Sykdom i tjenesten er ett av forholdene som kommunen har vurdert kan ha innvirkning på om målene nås. En del av svikten i tjenesten forklares med sykefraværet som ligger på rundt 14 % i 2014. Det er imidlertid opplyst at tiltak for å bedre på kapasiteten først ble satt inn i løpet av sommeren.
 • Erfaringer fra tilsynssaker behandlet hos Fylkesmannen formidles ikke til alle ansatte, og blir ikke systematisk benyttet i forbedringsarbeidet.
 • Tjenesten har ikke et system for å håndtere avviksrapportering
 • Kommunen har hatt kjennskap til svikt på barnevernområdet over flere år (fristbrudd, manglende tiltaksplaner, manglede oppfølging av fosterhjem osv.), men har ikke i tilstrekkelig grad lyktes i å rette opp og forebygge overtredelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4

6. Vurdering av styringssystemet

Vesterålen barnevern er ung barneverntjeneste, etablert i 2012. Tjenesten ivaretar oppgaver etter barnevernloven for 6 kommuner. De ansatte har med seg erfaringer, arbeidsformer og kultur fra de ulike kommunene, og tjenesten har siden etableringen jobbet med å få felles rutiner for å løse oppgavene.

Våren 2014 sluttet leder for tjenesten, og ny leder begynte i jobben i august 2014.

Organisering av tjenesten framstår som oversiktlig for de ansatte. For utenforstående kan det imidlertid framstå som noe uklart at tjenestens øverste leder har tittelen barnevern/eder, men ikke innehar den funksjonen som er tillagt barnevernadministrasjonens leder,jf. barnevernloven §§ 4-6, 4-9 og 6-8. Innad i tjenesten virker det imidlertid avklart hvem av lederne som har ansvar og myndighet på ulike nivå.

Tjenesten har tilsatt egen advokat som sikrer god kompetanse innenfor aktuell lovgivning, og mulighet til avklaring av juridiske utfordringer de ansatte møter i arbeidet. Det framkommer imidlertid i dokumentgjennomgangen at tjenesten har hjemlet beslutninger om reduksjon av fosterhjemsbesøk feil, og at slike beslutninger er tatt også i tilfeller der plasseringen har vart mindre enn 2 år. Opplysninger som framkom i intervjuer indikerer at tjenesten ikke har rutiner for bruk av rettskilder, som f.eks. fosterhjemsforskriften i det daglige arbeidet. Dette kan forklare at tjenesten har besluttet reduksjon av antall oppfølgingsbesøk uten at det er i henhold til innholdet i aktuell bestemmelse. Konsekvensen for enkeltbarn har vært at de har fått færre oppfølgings- og kontrollbesøk enn forskriften krever - dette også uten at tjenesten har vært klar over manglende oppfyllelse av kravet.

Gjennom tilsynet kommer det fram at tjenesten ikke har et system for avviksrapportering og -behandling. Tjenesten har gjennom hele perioden etter etablering rapportert om brudd på lovkrav som frister i undersøkelsessaker, oppfølging av barn med hjelpetiltak og gjennomføring av oppfølgingsbesøk i fosterhjem. Det er nedfelt hovedmål om at tjenesten skal ivareta og bidra til at barn og unge og deresfamilier får nødvendig hjelp og omsorg iht Lov om barnevern. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan tjenesten styres for å nå dette målet. Det framkommer ikke at det er foretatt evalueringer etter rapporterte lovbrudd eller at det er satt inn nye tiltak for å nå målsetningen.

Fylkesmannen har behandlet rundt 20 tilsynsklager/hendelsesbaserte tilsyn i 2013 og 2014 ang. Vesterålen barnevern og avdekket lovbrudd i flere av disse sakene. Tjenesten har nedfelt at rutiner skal gjennomgås dersom det i klager avdekkes lovbrudd, dette for å hindre at feil gjentar seg. De ansatte kjenner imidlertid ikke til avgjørelser i klagesaker utenom i egne saker, noe som medfører en risiko for at eksisterende praksis videreføres selv om skriftlige rutiner endres.

Vesterålen barnevern yter barneverntjenesten for 6 kommuner, og samarbeidskommunene har til nå vært holdt orientert om utviklingen på barnevernområdet gjennom deltakelse i referansegruppen. Det framkommer at dette er vurdert ikke å være tilstrekkelig og det ble signalisert under tilsynet at denne rapporteringen nå er til vurdering både hva angår hva det rapporteres om og på hvilken måte det formidles til de berørte kommunene.

Samlet vurdering etter tilsynet er at kommunens internkontroll/styringssystem på barnevernområdet ikke i tilstrekkelig grad sikrer at det er foretatt forsvarlige vurderinger før henleggelse av undersøkelser, at evalueringer av tiltaksplaner er tilstrekkelig og forsvarlig samt at oppfølging av barn i fosterhjem gjennomføres slik loven krever.

7. Regelverk

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter barnevernloven av 14. desember 2005

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Målsetting for Vesterålen barnevern
 • Organisasjonskart for Vesterålen barnevern
 • Oversikt over ansatte i Vesterålen barnevern
 • Rutine for oppfølging av medarbeidere
 • Beskrivelse av rolle, ansvar og oppgaver for leder Vesterålen barnevern
 • Beskrivelse av rolle, ansvar og oppgaver for fagleder Vesterålen barnevern
 • Beskrivelse av rolle, ansvar og oppgaver for advokat Vesterålen barnevern
 • Beskrivelse av rolle, ansvar og oppgaver for teamleder Vesterålen barnevern
 • Oversikt over møter i Vesterålen barnevern
 • Referat fra samarbeidsmøte/HMS-forum/3.partsmøte i Vesterålen barnevern den 12.12.2012
 • Overordna mål og handlingsplan for Inkluderende arbeidsliv i Sortland kommune 2012.
 • Oversikt over kompetansetiltak i Vesterålen barnevern 2014
 • Registrering av kompetansebehov i Sortland kommune 2014
 • Årsmelding 2013 fra Vesterålen barnevern
 • Arbeidsrutiner
 • Rutine tiltaksplan
 • Rutine tilbakeføring av barn
 • Rutine avslutte sak - Henlegge
 • Rutine for oppmelding av saker til miljøterapeutene for et HBT
 • Rutinebeskrivelse for oppstart og gjennomføring av hjemmebasert tiltak
 • Rutine for lønn og frikjøp av fosterhjem
 • Fosterhjemsbesøk -planlegging og etterarbeid
 • Skjema for registrering av planlagte og gjennomførte oppfølgingsbesøk
 • Rutinebeskrivelse for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Rutinebeskrivelse for oppfølging av fosterbarn og fosterhjem
 • Avslutning av undersøkelsessak, datert 06.05.2012
 • Rutine Avslutte undersøkelse, datert 30.05.2014
 • Brevmal for brev om henleggelse av undersøkelse
 • Rutine for forebygging av voldsepisoder
 • Rutine for oppfølging ved vold og trusler på arbeidsplassen eller i arbeidet i Vesterålen barnevern
 • Rutiner for hvilke situasjoner en skal anmode om bistand fra politiet
 • Risikoanalyse for barneverntjenesten (udatert)
 • Skjema Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan - ikke utfylt
 • Hjelpeskjema Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan - ikke utfylt
 • Notat Hvorfor kartlegge risiko?
 • Rutine for debriefing etter «akuttplasseringer» i Vesterålen barnevern
 • Rutiner - akuttsak
 • Sluttrapporter i 33 avsluttede undersøkelsessaker i 2013
 • Dokumenter i 20 tiltakssaker
 • Dokumenter i 20 fosterhjemssaker
 • Kontrollskjema for overholdelse av frister i undersøkelser i 2013 og 2014
 • Halvårsrapportering på barnevernområdet
 • Organisasjonskart for Sortland kommune (ikke tilsendt - hentet ut fra hjemmesiden)
 • Delegasjonsreglement for Sortland kommune (ikke tilsendt - hentet ut fra hjemmesiden)

Dokumentasjon fra behandlede klagesaker og tilsynsklager i 2013 og 2014 Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Nøkkeltallrapport fra tjenesten pr. 03.09.2014
 • Statistikk for sykefravær i tjenesten
 • Tjenestens oversikt over oppfølgingsbesøk i fosterhjem i 2013
 • Tjenestens oversikt over planlagte og gjennomført oppfølgingsbesøk i fosterhjem 2014
 • Dokumenter i 12 henlagte undersøkelser i 2014
 • Saksmappen til 5 barn plassert i fosterhjem med hjemmel i barnevernloven § 4-4 fjerde ledd.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn sendt 26.05.2014
 • Styringsdokumenter mottatt 30.06.2014
 • Program for tilsynet sendt ut 03.07.2014
 • Korrigert program sendt ut 18.08.2014

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Randi Gundersen, seksjonsleder (revisor) Lise Tymi, seniorrådgiver (revisjonsleder) Marianne Frostad Nilsen, rådgiver (revisor)

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk