Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tilsyn med Bodø kommune med tema samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøk ble gjennomført 5.-6.5.2015.

Samhandlingstilsynet ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF, Bodø (NLSH HF) og i Bodø og Meløy kommune. I tillegg ble til sammen 25 pasienter og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse.  Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsynet i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Ved dette tilsynet ble det undersøkt om kommunen ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.  

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Kommunens samhandling og utveksling av informasjon med sykehuset, med spesielt fokus på legemidler som sentral markør for samhandlingen
 • Kommunens planlegging, mottak og iverksetting av tjenester avgrenset til de første dagene etter hjemkomst
 • Hjemmesykepleiens samhandling med fastlegene de første to ukene etter utskrivning
 • Kommunens ivaretakelse av pasientenes/ pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

Avvik 1:

Bodø kommune sikrer ikke at informasjonsutveksling med spesialisthelsetjenesten om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik 2

Bodø kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og oppfølging av pasienter med behov for hjemmesykepleie, de første dagene etter utskrivning til eget hjem.

Dato: 31.8.2015

Grethe Ellingsen
revisjonsleder
Tor Eitran
revisor

Anne-Grethe Karlsson
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Bodø kommune i perioden 1.2.2015 – 31.8.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bodø kommune hadde 49731 innbyggere pr. 1.1.2015. Kommunen er organisert i fire avdelinger, herunder «Helse- og omsorgsavdelingen». Hver av de fire avdelingene ledes av en kommunaldirektør som rapporterer til rådmannen.

«Helse- og omsorgsavdelingen» er igjen inndelt i seks seksjoner, herunder seksjonene «Tildelingskontoret», «Hjemmetjenester» og «Helsekontoret» som har hver sin leder.

«Tildelingskontoret» behandler søknader om helse- og sosialtjenester og fatter vedtak. Når vedtak om hjemmesykepleie er fattet, går bestillingen til den virksomheten som er ansvarlig for å utføre tjenesten.

«Hjemmetjenester» består av ni virksomheter, herunder «Hjemmetjeneste sentrum» som blant annet omfatter tjenestetilbudet hjemmesykepleie. Hver virksomhet ledes av en virksomhetsleder.  

«Helsekontoret» er blant annet ansvarlig for å administrere fastlegeordningen i Bodø kommune. Det er 14 legekontor i kommunen med til sammen 45 legehjemler. To av legekontorene er kommunale.

Kommunen benytter flere ulike elektroniske journalsystem. «Tildelingskontoret» og «Hjemmetjenester» benytter journalsystemet Gerica, mens fastlegene benytter blant annet journalsystemet Winmed 2 og Winmed 3. Winmed kommuniserer med Gerica via elektronisk meldinger (PLO-meldinger).

I tillegg benyttes PLO-meldinger som informasjonsutveksling mellom NLSH HF, «Tildelingskontoret» og «Hjemmetjenester», og mellom fastlegene, «Tildelingskontoret» og «Hjemmetjenester». Det er tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon mellom fastlegene og helseforetaket.

Kommunen og NLSH HF er egne juridiske enheter, og har kun anledning til å styre egen organisasjons medarbeidere og organisere egne rutiner og tiltak. For å sikre at ansvaret for pasienten blir ivaretatt ved overganger må det foreligge gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene. Det er i dag lovfestet et krav om inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommuner og det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til det enkelte helseforetak å inngå avtale med kommunene.

Det er inngått Overordnet samarbeidsavtale mellom NLSH HF og omliggende kommuner. Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

I tillegg er det inngått 13 tjenesteavtaler, herunder tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Avtalen skal bidra med å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i og utskrivning fra spesialisthelse-tjenesten, og at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste. Videre skal avtalen sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivåene og bidra til å redusere risikoen for uheldige hendelser.

I følge Tjenesteavtale 5 pkt. 4.3 Utskrivning, heter det under avsnittet Helseforetakets ansvar og oppgaver:

2. Epikriser og sykepleierapporter:

b. epikriser eller tilsvarende informasjon, sykepleierapport og eventuelle andre rapporter om videre behandling av pasient i kommunen sendes ved utskrivelse. Papirkopi følger pasienten. Resultater fra prøver eller annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning ettersendes straks de foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med opplysningene

c. opplysningene sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Pasienten bør gjøres kjent med hvem opplysningene skal sendes til. Dersom ikke annet opplyses, eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens fastlege

Det er etablert Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med representanter fra NLSH HF og kommunene i lokalsykehusområdet. I følge vedtektene skal OSO følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom NLSH HF og kommunene, herunder evaluere overordnet samarbeidsavtale årlig. OSO består av 14 medlemmer, hvorav sju fra NLSH og sju fra kommunene. Helseforetakets representanter oppnevnes av administrerende direktør, mens kommunenes representanter oppnevnes via de etablerte regionrådene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 1.2.2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.5.2015.

Intervjuer

11 personer ble intervjuet.

Verifikasjon

Pasientjournaler til 17 pasienter ble gjennomgått, både journalene fra sykehuset og hjemmesykepleien. Gjennomgangen inkluderte PLO-meldinger.

Oppsummeringsmøte ble avholdt 6.5.2015

Sluttmøte ble avholdt 21.5.2015 sammen med NLSH HF

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelsen har omhandlet 17 pasienter og 22 pasientforløp.

17 pasienter som var utskrevet fra «Medisinsk klinikk» ble i brev av 17.3.2015 invitert til å delta i spørreundersøkelsen.

I brev av 17.3.2015 ble ti fastleger til 14 av de 17 pasientene invitert til å delta i spørre-undersøkelsen. Fastlegens navn til tre av pasientene var ukjent for oss og deltok av den grunn ikke i spørreundersøkelsen.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.  

Det er kjent at det er fare for svikt når flere tjenester skal samhandle og der lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver.

Pasientgruppen vi har tilsett besto gjennomgående av eldre mennesker med krevende og sammensatte sykdomstilstander. Flere av pasientene hadde i tillegg kognitiv svikt i en slik grad at de etter utskrivelse ikke kunne forventes å ivareta egen helsetilstand og kontroller hos fastlege selv.

Prosessen fra foretaket varsler kommunen om at en pasient med behov for helse- og omsorgstjenester er innlagt på sykehus, til pasienten er utskrevet til eget hjem, består av mange aktiviteter. Sentralt i dette tilsynet har vært samhandling og informasjonsutveksling mellom NLSH HF og kommunen. Vi har sett på legemidler som en sentral markør for samhandling og informasjonsutveksling mellom tjenestene.

Når pasienten kommer hjem, må de planlagte tjenester settes i verk, og det må framgå av journalen hvilke tjenester som er satt i verk og når. For å kunne gi nødvendig hjelp, må tjenesteyterne få informasjon om pasientens helsetilstand, funksjonsnivå og om det er behov for spesielle helsemessige observasjoner. Tjenesteyterne må også vite hvor og hvordan observasjoner skal rapporteres.

Som en del av tilsynet er det sett på om kommunen sikrer ivaretakelse av pasientenes/ pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning, og hjemmesykepleiens samhandling med fastlegene.

I forbindelse med tilsynet ble det som tidligere nevnt, gjennomført en spørreundersøkelse av et utvalg av 17 pasienter og deres fastleger.

Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/ medvirkning både under sykehus-innleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene fikk spørsmål om de mottok epikrise tidsnok fra sykehuset, om den inneholdt nødvendige opplysninger til å følge opp pasienten på en god måte, og om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. Videre ble det spurt om kommunens tilrettelegging for å trekke fastlegene inn i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, om kommunens tilrettelegging for informasjonsutveksling mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Under tilsynet ble det avdekket to avvik.

Avvik 1

Bodø kommune sikrer ikke at informasjonsutveksling med spesialisthelsetjenesten om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 4-1, 4-2, og 6-5, forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 og 5.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Kommunen hadde retningslinjer for samarbeid med NLSH, men ledelsen kontrollerte ikke om retningslinjene ble fulgt som forutsatt, jf.Overordnet samarbeidsavtale pkt. 12 og Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 8
 • I 6 av 22 undersøkte pasientforløp sendte ikke hjemmesykepleien Innleggelsesrapport til NLSH HF som svar på varsel om innlagt pasient. Innleggelsesrapport inneholder blant annet informasjon om pasientens funksjonsnivå i form av IPLOS-registrering før sykehusinnleggelse, og hjemmesykepleiens legemiddelliste. Helseforetaket måtte bruke mye tid på å kartlegge tidligere funksjonsnivå og skaffe oppdaterte legemiddellister ved innleggelse når Innleggelsesrapport manglet. Selv når Innleggelsesrapport blir sendt, gir ikke IPLOS-registrering i seg selv tilstrekkelige opplysninger om funksjonsnivå, og det blir da vanskelig for de ansatte ved sykehuset å vurdere om det ved utskrivning foreligger endret funksjonsnivå, jf. Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 4.1 og Flytskjema for PLO-meldinger
 • Kommunen meldte i liten grad samhandlingsavvik om uønskede samhandlings-hendelser mellom sykehuset og kommunen. Kommunens ledelse behandlet ikke samhandlingsavvik på en systematisk måte for å oppnå kvalitetsforbedring, jf.Overordnet samarbeidsavtale pkt. 7 og 9 og Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 4.3, 2b og c
  Eksempler på samhandlingsavvik som ikke var blitt meldt:
  - I flere av de undersøkte pasientforløpene mottok ikke pleie og omsorg Utskrivningsrapport (sykepleierapport)
  - I 21 av 22 undersøkte pasientforløp mottok ikke pleie og omsorg Epikrise ved utskrivelse (EVU, foreløpig epikrise)/ legeepikrise (endelig epikrise) selv om de skulle administrere legemidler for pasienten, og ved flere tilfeller hadde behov for informasjon om medisinsk oppfølging. Hjemmesykepleien måtte ofte bruke mye tid på å sikre nødvendig informasjon om legemiddelbehandling. Utskrivningsrapport inneholdt i henhold til prosedyre ikke legemiddelliste og var ikke tilstrekkelig som eneste informasjon fra sykehuset når hjemmesykepleien administrerte pasientens legemidler og trengte informasjon om medisinsk oppfølging
  - I flere av de undersøkte pasientforløpene mottok ikke fastlegen EVU innen forsvarlig tid
  - Det tok, i flere pasientforløp, fra mange uker til måneder før endelig epikrise ble sendt til fastlegen

Avvik 2

Bodø kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og oppfølging av pasienter med behov for hjemmesykepleie, de første dagene etter utskrivning til eget hjem.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1, 3-4, 4-1, 4-2, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5, forskrift om pasientjournal § 8 og forskrift om fastlegeordningen §§ 3, 7 og 8.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Hjemmesykepleiens oppfølging etter utskrivelse:

 • Det var ikke utarbeidet prosedyrer for hvilke vurderinger som skulle foretas av hjemmesykepleien, ut over vedtakene om tjenester, de første dagene etter utskrivning
 • Informasjon om pasientens helsetilstand og relevante sykepleiefaglige observasjoner, de første dagene etter utskrivning, ble i liten grad dokumentert i Gerica. I henhold til rutiner ble bare «avvik fra normalen» dokumentert, jf. Gerica Plan + Lifecare Mobil Pleie + Lifecare eLås, fokus arbeidsprosesser
  - Tjenesteyterne som skulle gi pasienten hjelp fikk dermed ikke alltid nødvendig og relevant informasjon om helsetilstanden og/ eller behov for spesiell observasjon etter utskrivning
  - De første hjemmebesøkene ble i enkelte tilfeller gjennomført av ufaglærte

Om kommunen følger med/ fanger opp eventuell svikt i samhandlingen mellom hjemmesykepleien og fastlegen.

 • Legemiddellista i Gerica ble regelmessig oppdatert av sykepleier i henhold til pasientens papirkopi av Epikrise ved utskrivelse uten at fastlege hadde vurdert denne, jf.prosedyren Bruk av medisinliste i Gerica, ordinasjonskort fra legens EPJ og ordinasjonskort fra apotek og prosedyren Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- omsorg-rehabiliteringstjenesten og fastleger i Bodø kommune og mellom pleie- og omsorgstjenesten i Bodø kommune og NLSH/ UNN
  - Hjemmesykepleien hadde jevnlig problemer med at de ikke fikk svar på PLO-meldinger sendt til fastlege. Når hjemmetjenesten anmodet fastlege om å oversende oppdatert ordinasjonskort på nylig utskrevne pasienter, kunne det i noen tilfeller ta mange dager før de fikk svar. Hjemmetjenesten brukte mye tid på å purre på fastleger
  - Ordinasjonskort fra fastleger var ikke alltid oppdatert i henhold til epikrise
 • PLO-meldinger ble sendt til den enkelte fastlege og ble ikke ivaretatt ved fastlegers fravær
 • Uheldige hendelser skulle i henhold til rutiner meldes som avvik og behandles i kommunens avvikssystem Kvalitetslosen. Det ble i liten grad sendt avviksmeldinger om manglende svar fra fastleger og feil i ordinasjonskort
 • Kommunens ledelse var kjent med problemstillingene

Spørreundersøkelsen til pasientene

To av 17 pasienter svarte. Dette er for lavt antall til å kunne konkludere med noe.

Spørreundersøkelsen til fastlegene

Ni av ti fastleger svarte. De var fastleger til 13 pasienter, herunder 17 pasientforløp.

Sju av fastlegene svarte at de hadde fått informasjon om samarbeidsavtalen og retningslinjene for innleggelse og utskrivelse fra sykehus. To fastleger hadde deltatt i utarbeidelse eller revisjon av samarbeidsavtalen.

Flere av fastlegene framhevet at de regelmessig ikke mottok epikriser innen forsvarlig tid og vurderte dette som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. Et annet særlig sårbart område som fastlegene påpekte, var legemiddelbehandling.

Alle fastlegene viste til at kommunen har etablert PLO-meldinger og fax for informasjons-utveksling mellom fastleger og pleie- og omsorgstjenesten. Flere av fastlegene beskrev det som sårbart at PLO-meldinger ble adressert direkte til fastlegen (ikke til legekontoret), så lenge det ikke forelå et system som sikret svar ved fravær.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy for å systematisere lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinære daglige gjøremål og søkes integrert i de løpende oppgaver.

For å sikre trygge tjenester, må kommunen foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og resultater, for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for svikt eller brudd på regelverket. De må finne fram til områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige følger for pasienten.

Kommunen har ikke etablert et helhetlig styringssystem som sikrer at samhandling og utveksling av informasjon med sykehuset, samt planlegging, mottak og iverksetting av tjenester de første dagene etter hjemkomst planlegges, gjennomføres, kontrolleres og korrigeres i tilstrekkelig grad, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunen har ikke utarbeidet prosedyrer for vurdering av nylig utskrevne pasienter med behov for hjemmesykepleie, utover vedtak om tjenester. Kommunen var kjent med at samhandlingen mellom hjemmesykepleien og fastlegen jevnlig sviktet.

Når kommunen ved systematisk styring ikke sikrer at disse tjenestene blir utført som forutsatt er det fare for svikt i oppfølgingen av pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.

7. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunen
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunes helsetjeneste

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Bodø kommune, HO-avdelingen og Hjemmetjeneste Sentrum
 • Stillingsbeskrivelser
 • Økonomiplan 2015-2018 med møteprotokoll
 • Velferdsteknologi og politisk vedtak
 • Overordnet samarbeidsavtale, herunder tjenesteavtale nr. 2, 5 og 9
 • Kvalitetshåndbok
 • Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie-, omsorg-, rehabiliteringstjenesten og fastleger i Bodø kommune og mellom pleie- og omsorgstjenesten i Bodø kommune og NLSH/UNN
 • Samarbeidsavtale mellom Tildelingskontoret og hjemmetjenestevirksomheten i Bodø kommune
 • Kartleggingsskjema
 • Elektronisk utskrivningsprosedyre ved utskrivning fra sykehus
 • PLO-meldinger – i rollen som Tildelingskontor
 • Møtestruktur Hjemmetjenesteområdet
 • Møteplasser i forbindelse med samhandling mellom kommunene og NLSH pr. februar 2015
 • Prosjektopplysninger – integrasjon Multidose
 • Rutiner for samarbeid mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset om langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter:
  Ansatte som besvarer PLO-meldinger
  Ansvarsvakt Sølvsuper
  Kreftkoordinator
 • Skjema for informert samtykke - Samtykkeerklæring
 • Plan for legetjenesten 2007-2016
 • Prosedyre for bruk av medisinliste i Gerica, ordinasjonskort fra legens EPJ og ordinasjonskort fra apotek
 • Prosedyre for overføring av legemiddelopplysninger ved innleggelse og utskrivning fra sykehus eller kommunal døgnenhet
 • Helsekontoret
  Mal for individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen
  Fastleger i Bodø kommune
  Lenke til fastlegeordning
 • Tidsregistrering
 • Oversikt over samhandlingsavvik meldt fra Bodø kommune til NLSH i perioden 1.9.2014-20.2.2015
 • Dokumenter fra Tildelingskontoret:
  Ansatte oversikt
  Opplæring
  Interne prosedyrer/rutiner/dokumenter
  Kriterier godkjente
  Kriterier for prosess for godkjenning
  Diverse sjekklister-kartleggingsskjema
  Informasjon til Tildelingskontoret
  informasjonsbrosjyre
 • Dokumenter fra Hjemmetjenesten Sentrum
  Organisasjonskart
  Tjenesteinformasjon
  Ansatte oversikt
  Avtale mellom Tildelingskontoret og hjemmetjenesten
  Lederavtale
  Opplæring
  Avvik
  Instruks for legemiddelhåndtering
  Multidose

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Sjekkliste for Tildelingskontoret (TD) ved første registrering av pasienten
 • Prosjekt Multidose import – redegjørelse etter ROS-analyse
 • Journaler fra 17 pasienter utskrevet fra NLSH i aktuelle periode

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Vårt brev av 1.2.2015 med varsel om tilsyn
 • Brev av 6.2.2015 fra Bodø kommune med informasjon om kontaktperson for varslet tilsyn
 • Vårt brev av 23.2.2015 med informasjon om tidspunkt og sted for sluttmøte
 • Tilsendt dokumentasjon fra Bodø kommune av 13.3.2015, 24.2.2015 og 26.4.2015
 • Program for tilsynet i brev av 14.4.2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpnings-, oppsummerings- og sluttmøte sammen med NLSH HF den 28.5.2015, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor: Anne-Grethe Karlsson, ass. fylkeslege Fylkesmannen i Nordland
Revisor: Tor Eitran, seniorrådgiver, jurist Fylkesmannen i Nordland
Revisjonsleder: Grethe Ellingsen, seniorrådgiver, sykepleier Fylkesmannen i Nordland

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk