Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte 17. februar – 21. april 2015 tilsyn med Fauske kommune. Tilsynet bygget på det landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som fylkesmennene gjennomførte høsten 2014. Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Målsettingen for tilsynet var å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid, kommer i gang med dette. Fylkesmennene fikk tillegg i oppdrag å foreta en kartlegging av det løpende oversiktsarbeidet i kommuner der det ble påvist at arbeidet var kommet i gang, og ut fra denne kartleggingen gi kommunen en veiledende vurdering av status for arbeidet.

Fylkesmannens konklusjon ved tilsynet: Det ble ikke påvist avvik.

Hovedpunkter fra Fylkesmannens samlede vurdering av status for kommunens løpende oversiktsarbeid:

 • kommunen har kommet nokså kort i arbeidet med oversiktsdokumentet og løpende oversiktsarbeid
 • folkehelsearbeidet, herunder arbeid med oversiktsdokumentet og løpende oversiktsarbeid, er tverrfaglig innretta, har god politisk og administrativ forankring og prosess framover er bestemt
 • kommunen kan i større grad nyttiggjøre seg lokalkunnskap og interne kilder og ansvaret for vurdering av kilder må plasseres
 • kommunen bør spesielt vurdere om kommunen har spesielle fortrinn i folkehelsearbeidet og om det finnes lokale forhold som ikke gjenspeiles i de nasjonale påvirkningsfaktorene og folkehelseindikatorene

21. april 2015

Hege Meldal
revisjonsleder

Solveig Johnsen Hovet
revisor

 

Egil Johansen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn 17. februar – 21. april 2015 med Fauske kommune. Tilsynet bygget på det landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som fylkesmennene gjennomførte høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av §§ 4–9 og §§ 27–30 i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Fylkesmannens tilsynsansvar og myndighet følger av folkehelseloven § 31, jf. kommuneloven § 10A.

Tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid har følgende innretning:

 1. Lovlighetskontroll
  Fylkesmannen undersøker om kommunen har kommet i gang med et løpende oversiktsarbeid. Der fylkesmannen konkluderer med avvik, følges kommunen opp til forholdene er rettet.
 2. Veiledende vurdering av kommunens løpende oversiktsarbeid:
  I kommuner der Fylkesmannen konkluderer med at et løpende oversiktsarbeid har kommet i gang, foretas en kartlegging av dette arbeidet. Fylkesmannen gir kommunen en tilbakemelding i form av en veiledende vurdering av status. Kommunene står fritt i forhold til om og i hvilken grad de følger opp denne vurdering.

2. Beskrivelse av kommunen

Fauske kommunes 9 622 innbyggere er konsentrert til tettstedet Fauske, og i tillegg er det befolkningstette områder i bygdene Valnesfjord og Sulitjelma. Tradisjonelt sett har næringslivet bestått av jord- og skogbruk, vannkraft og ulike former for bergverksindustri, mens de seinere år har varehandel og offentlige tjenester innen helse og utdanning fått stadig større betydning. Prognosene viser at antall innbyggere i kommunen vil være forholdsvis stabilt framover, men at det skjer stor vekst i andelen av befolkninga over 67 år fram mot 2025.

Kommunen er organisert i de to samhandlingsområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg samt rådmannens stab,og disse ledes av hver sin kommunalsjef. Barne- og familieenheten er plassert i samhandlingsområdet oppvekst og kultur med blant annet tjenestene familiesenter (helsestasjon, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg osv.), barnevern og PPT-tjeneste. Familiesenteret er sentralt i kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og foreldre. Plan- og utviklingsenheten er plassert i rådmannens stab. Kommunen har i mange år hatt egen folkehelserådgiver i 100 % stilling. Folkehelserådgiver sitter i rådmannens stab og i rådmannens ledergruppe. Kommunen har kommuneoverlege i 50 % stilling.

Kommuneplanens samfunnsdel Fauske kommune – 2015 ble vedtatt høsten 2011, og til grunn for planen ligger en faktadel som tar for seg befolkningsutvikling, folkehelse- og levekårsindikatorer, kommuneøkonomi, sysselsetting, samferdsel og den samiske dimensjonen. Arbeidet var ivaretatt av en flerfaglig sammensatt gruppe med representanter for plan- og utviklingsenheten, frivillig sektor, næringsliv, folkehelserådgiver og kommuneoverlege. Kommunen benyttet i tillegg innleide konsulenttjenester.

Fauske kommune er en av eierne til det interkommunale selskapet Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, og kommunene har også delegert vedtaksmyndighet etter folkehelseloven kap. 3 til dem.

Fauske kommune har partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune på folkehelseområdet, og avtalen angir som et prioritert resultatmål at kommunen innen utgangen av 2015 skal ha utarbeida skriftlig oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer.

I følge folkehelseprofilene 2012, 2013 og 2014 er det i Fauske, sammenligna med landet for øvrig, noe lavere trivsel på skolen, færre med høyere utdanning, høyere frafall fra videregående skole og flere gravide som røyker. Helse- og sykdomsbarometeret viser imidlertid ikke de store forskjellene i helse mellom Fauskes befolkning og landet for øvrig.

3. Gjennomføringen av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt ut 1. desember 2014.

Gjennomgang av aktuell informasjon forut for tilsynsbesøket: Se oversikt i kapittel om dokumentunderlag.

Åpningsmøtet ble holdt 17. februar 2015.

Intervjuer
Ti personer ble intervjuet.

Gjennomgang av dokumentasjon under tilsynsbesøket: Se oversikt i kapittel om dokumentunderlag.

Sluttmøtet ble holdt 17. februar 2015

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne (folkehelseloven §§ 5, 30, jf. 27, forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4).

Bakgrunn for valget av løpende oversiktsarbeid som tilsynstema

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal ha et kunnskapsbasert grunnlag for planlegging og tiltak på folkehelseområdet. Kravet til kommunene om å ha slik oversikt var derfor et naturlig temavalg for det første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid.

Kommunene skal både ha løpende oversikt og hvert fjerde år (neste gang innen høsten 2016) ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av grunnlaget for sin planstrategi. Tilsyn med kommunens folkehelsearbeid skal være tilpasset kommunenes fireårige plansyklus.

Siden det landsomfattende tilsynet skulle foregå høsten 2014, ble det rettet mot kommunenes løpende oversiktsarbeid.

Lovlighetskontrollen ved tilsynet

Tilsynet hadde som målsetting å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid, kom i gang med dette. Å ha kommet i gang innebærer at kommunen gjennom sin internkontroll har lagt til rette for at det løpende oversiktsarbeidet kan gjennomføres slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen legger opp til, og at det er aktivitet på området.

Det ble herunder undersøkt

 • om arbeidet hadde en tilstrekkelig forankring i kommunens ledelse
 • om det var avklart hvilke forhold det løpende ville være behov for å innhente oppdaterte opplysninger om
 • om det var lagt til rette for å kunne benytte aktuelle sentrale og lokale kunnskapskilder
 • om det var lagt opp til at arbeidet med å innhente, gjennomgå og vurdere opplysningene hadde en tverrsektoriell innretning
 • om oppgavefordeling var avklart og gjort kjent for involverte enheter/sektorer
 • om det var sørget for at medarbeiderne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre oppgavene sine, herunder om kommunen hadde sørget for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse
 • om kommunens ledelse fulgte med på at det løpende oversiktsarbeidet var kommet i gang og at det pågikk aktiviteter på området

Kartlegging og veiledende vurdering av det løpende oversiktsarbeidet

I tillegg til selve lovlighetskontrollen, hadde det landsomfattende tilsynet som målsetting å bidra til at kommuner som allerede hadde startet opp et løpende oversiktsarbeid, videreutviklet dette. Med utgangspunkt i de aktuelle lovkravene foretok fylkesmannen i disse kommunene en kartlegging av kommunens løpende oversiktsarbeid. Kartleggingen dannet grunnlag for en tilbakemelding til kommunen i form av en veiledende vurdering av status for kommunens løpende oversiktsarbeid.

Folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen overlater i stor utstrekning til kommunen selv å vurdere, ut fra lokale forhold og prioriteringer, hva som er nødvendig innhold og omfang av opplysninger og vurderinger i kommunens løpende oversikt.

Aktuelle forhold som inngikk i fylkesmannens kartlegging og vurdering (ikke uttømmende):

 • kommunens tilrettelegging/styring
 • hvilke forhold kommunen hadde besluttet å følge med på sammenholdt med kommunens identifiserte folkehelseutfordringer
 • om kommunen hadde tatt stilling til hvilke opplysninger som skulle innhentes fra hvilke kilder og i hvilken utstrekning opplysningene ble hentet inn
 • i hvilket omfang det foregikk faglige vurderinger av innhentede opplysninger
 • i hvilket omfang det forelå skriftlig dokumentasjon av opplysninger og vurderinger

5. Fylkesmannens konklusjon ved lovlighetskontrollen

Det ble ikke påvist avvik.

6. Fylkesmannens kartlegging og vurdering av status for kommunens løpende oversiktsarbeid

Fauske kommune har arbeidet systematisk og tverrsektorielt med folkehelsearbeid i mange år, det forebyggende og helsefremmende perspektivet er meget godt ivaretatt og integrert i alle kommunale plandokumenter og satsingsområdene på folkehelseområdet gjenfinnes i alle dokumentene. Folkehelsearbeidet har solid politisk, administrativ og tverrfaglig forankring.

Gjeldende kommuneplan og tilhørende kunnskapsgrunnlag ble utarbeida før Lov om folkehelse trådde i kraft. Det er planlagt rullering av planstrategien i 2015/2016.

Kommunen har nedsatt ei flerfaglig arbeidsgruppe som skal arbeide med oversiktsdokumentet fram til kommunevalget høsten 2015. Arbeidsgruppas mandat og arbeidsform er kjent i den kommunale organisasjonen. Kommunen har god kompetanse på folkehelseområdet.

Fylkesmannen oppfatter at Fauske kommune forholdsvis nylig har igangsatt arbeidet med nytt oversiktsdokument og løpende oversiktsarbeid slik som Lov om folkehelse angir, men at arbeidet er særdeles godt forankra, er flerfaglig innretta og at prosess og oppfølging er bestemt.

Fylkesmannen vurderer at Fauske kommune i større grad kan bruke interne og lokale kilder i arbeidet med oversiktsdokumentet og at oppgave- og ansvarsfordeling i arbeidsgruppa bør konkretiseres, spesielt med hensyn til hvem som er ansvarlig for å vurdere kildetilfang og kildekvalitet på de forskjellige fagområdene.

Fauske kommune bør i den systematiske gjennomgangen av påvirkningsfaktorer se på om det finnes lokale forhold i kommunen som ikke nødvendigvis fanges opp av nasjonale påvirkningsfaktorer eller indikatorer. Dette kan være faktorer som påvirker folks helse negativt, men det kan også være spesielle fortrinn som kommunen har og som understøtter folkehelsa. Det bør undersøkes om det finnes ulike helseutfordringer i de forskjellige bygdene i kommunen.

Fylkesmannen vil presisere at når folkehelseutfordringene er identifisert, må det sikres at det følges med på de forhold og faktorer som er relevante for disse utfordringene.

Fylkesmannen vil også påpeke at helseutfordringer og satsningsområder ikke er sammenfallende begrep og anbefaler kommunen å være konsekvente i sin bruk av disse.

7. Regelverk

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29)

Forskrift 28. juni 2012 nr. 692 om oversikt over folkehelsen (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692)

8. Dokumentunderlag

Dokumenter tilsendt i forkant av tilsynet:

 • organisasjonskart Fauske kommune, administrativ struktur 1. januar 2015
 • kommuneplanens samfunnsdel, Fauske kommune – 2025, vedtatt av kommunestyret 8. september 2011
 • kommuneplanens samfunnsdel, faktadel, vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel
 • budsjett 2015, K-sak 126/14
 • økonomiplan 2016 – 2018, K-sak 126/14
 • sammensetning og mandat «oversiktsgruppa», rådmannens ledergruppe 8. desember 2014
 • programnotat: Folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 – 2014
 • rapport fra arbeidsseminar 21. september 2010: Fra programnotat til handling
 • samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune, fra juni 2014
 • rapport til Nordland fylkeskommune, tiltaksplan, 29. september 2014
 • samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014 – 2019
 • sakspapirer om organisering av folkehelseutvalget, K-sak 055/13
 • sakspapirer om politiråd, K-sak 094/12
 • handlingsplan 2014, SLT-arbeid i Fauske kommune
 • program for folkehelseuka 2014
 • prosjektbeskrivelse fra Nordlandsforskning « Fauskemodellen – innovativ satsing på oppvekst», vår 2014
 • sakspapirer tilsetting av folkehelserådgiver, sak 085/11 i tilsettingsutvalget

Dokumenter mottatt under tilsynet:

 • referat fra møter i «oversiktsgruppa» 22. januar og 5. februar 2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøtet og sluttmøtet og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen i Nordland deltok: seniorrådgiver Egil Johansen (revisor), seniorrådgiver Solveig Hovet Johnsen (revisor), seniorrådgiver Hege Meldal (revisjonsleder) samt rådgiver Julie Embrå som var observatør.