Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tilsyn med Meløy kommune med tema samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøk ble gjennomført 8.-9.4.2015.

Samhandlingstilsynet ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF, Bodø (NLSH HF) og i Bodø og Meløy kommune. I tillegg ble til sammen 25 pasienter og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsynet i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Ved dette tilsynet ble det undersøkt om kommunen ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.  

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Kommunens samhandling og utveksling av informasjon med sykehuset, med spesielt fokus på legemidler som sentral markør for samhandlingen
 • Kommunens planlegging, mottak og iverksetting av tjenester avgrenset til de første dagene etter hjemkomst
 • Hjemmesykepleiens samhandling med fastlegene de første to ukene etter utskrivning
 • Kommunens ivaretakelse av pasientenes/ pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

Avvik 1

Meløy kommune sikrer ikke at informasjonsutveksling med spesialisthelsetjenesten om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik 2

Meløy kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og oppfølging av pasienter med behov for hjemmesykepleie, de første dagene etter utskrivning til eget hjem.

Dato: 31.8.2015

Grethe Ellingsen
revisjonsleder
Tor Eitran
revisor

Anne-Grethe Karlsson
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Meløy kommune i perioden 19.1.2015 – 31.8.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsynet er et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Meløy kommune hadde 6491 innbyggere pr. 1.1. 2015.

Kommunen har vært i en omorganiseringsprosess. 1.4.2015 ble kommunalsjefsområdet «Drift» delt i to seksjonerer; herunder «Helse og omsorg». Hver av seksjonene ledes av en kommunalsjef.

Tildelingskontoret er organisert som en egen enhet direkte under kommunalsjef «Helse og omsorg». Tildelingskontoret behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester og fatter vedtak om tjenester, og har ansvar for kontakt med sykehus om utskrivningsklare pasienter med behov for hjemmesykepleie som ikke er brukere av hjemmetjenesten.

«Helse og omsorg» er igjen inndelt i 7 virksomheter, herunder «Hjemmetjenesten nord», «Hjemmetjenesten sør» og «Helsefremmende og forebyggende». Hver av virksomhetene ledes av en virksomhetsleder.

«Hjemmetjenesten sør» består av tre enheter, herunder enheten «Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste Halsa». «Hjemmetjenesten nord» består av tre enheter, herunder enheten «Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste Ørnes». Hjemmetjenestene har ansvar for kontakt med sykehus om utskrivningsklare pasienter som allerede er brukere i hjemmetjenesten.

Legetjenesten er organisert under «Helsefremmende og forebyggende». Legetjenesten består av tre legekontor med tilsammen 7 legehjemler. Fem av legene er kommunalt ansatt og to driver selvstendig. Meløy kommune har gjennom flere år hatt flere ledige fastlegehjemler, og har vært avhengig av å leie inn legevikarer i kortere og lengere perioder for å kunne drifte legetjenesten. I følge Salten kommunerevisjons Rapport november 2014 var det i løpet av 2013 ansatt 30 leger i kortere eller lengre perioder for å dekke 7 stillinger. I 2014, var det i de ni første månedene ansatt 22 leger i kortere eller lengre tid (inkludert de fast ansatte).

Kommunen benytter flere ulike elektroniske journalsystemer. «Tildelingskontoret» og hjemmetjenestene benytter Gerica og fastlegene Winmed 3. Winmed kommuniserer med Gerica via elektroniske meldinger (PLO-meldinger).

I tillegg benyttes PLO-meldinger som informasjonsutveksling mellom NLSH HF, «Tildelingskontoret» og hjemmetjenestene, og mellom fastlegene, «Tildelingskontoret» og hjemmetjenestene. Det er tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon mellom fastlegene og helseforetaket.

Kommunen og NLSH HF er egne juridiske enheter, og har kun anledning til å styre egen organisasjons medarbeidere og organisere egne rutiner og tiltak. For å sikre at ansvaret for pasienten blir ivaretatt ved overganger må det foreligge gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene. Det er i dag lovfestet et krav om inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommuner og det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til det enkelte helseforetak å inngå avtale med kommunene.

Det er inngått Overordnet samarbeidsavtale mellom NLSH HF og omliggende kommuner. Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

I tillegg er det inngått 13 tjenesteavtaler, herunder tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Avtalen skal bidra til å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i og utskrivning fra spesialisthelse-tjenesten. Den skal også bidra til at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste. Videre skal avtalen sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivåene og bidra til å redusere risikoen for uheldige hendelser.

I følge Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 4.3 Utskrivning, heter det under avsnittet Helseforetakets ansvar og oppgaver:

2. Epikriser og sykepleierapporter:

b. epikriser eller tilsvarende informasjon, sykepleierapport og eventuelle andre rapporter om videre behandling av pasient i kommunen sendes ved utskrivelse. Papirkopi følger pasienten. Resultater fra prøver eller annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning ettersendes straks de foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med opplysningene

c. opplysningene sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Pasienten bør gjøres kjent med hvem opplysningene skal sendes til. Dersom ikke annet opplyses, eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/ henvisende helsepersonell og pasientens fastlege

Det er etablert Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med representanter fra NLSH HF og kommunene i lokalsykehusområdet. I følge vedtektene skal OSO følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom NLSH HF og kommunene, herunder evaluere overordnet samarbeidsavtale årlig. OSO består av 14 medlemmer, hvorav sju fra NLSH og sju fra kommunene. Helseforetakets representanter oppnevnes av administrerende direktør, mens kommunenes representanter oppnevnes via de etablerte regionrådene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.1.2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 8.4.2015.

Intervjuer
12 personer ble intervjuet.

Verifikasjon

Pasientjournaler til 8 pasienter, både journalene fra sykehuset og hjemmesykepleien. Gjennomgangen inkluderte PLO-meldinger.

Oppsummeringsmøte ble avholdt 9.4.2015.

Sluttmøte ble avholdt 28.5.2015 sammen med NLSH HF.

Spørreundersøkelser

8 pasienter som var utskrevet fra «Medisinsk klinikk» ble i brev av 26.2.2015 invitert til å delta i spørreundersøkelsen.

I brev av 26.2.2015 ble 4 fastleger til disse pasientene invitert til å delta i spørre-undersøkelsen.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.  

Det er kjent at det er fare for svikt når flere tjenester skal samhandle og der lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver.

Pasientgruppen vi har tilsett besto gjennomgående av eldre mennesker med krevende og sammensatte sykdomstilstander. Flere av pasientene hadde i tillegg kognitiv svikt i en slik grad at de etter utskrivelse ikke kunne forventes å ivareta egen helsetilstand og kontroller hos fastlege selv.

Prosessen fra foretaket varsler kommunen om at en pasient med behov for helse- og omsorgstjenester er innlagt på sykehus, til pasienten er utskrevet til eget hjem, består av mange aktiviteter. Sentralt i dette tilsynet har vært samhandling og informasjons-utveksling mellom NLSH HF og kommunen. Vi har sett på legemidler som en sentral markør for samhandling og informasjonsutveksling mellom tjenestene.

Når pasienten kommer hjem, må de planlagte tjenester settes i verk, og det må framgå av journalen hvilke tjenester som er satt i verk og når. For å kunne gi nødvendig hjelp, må tjenesteyterne få informasjon om pasientens helsetilstand, funksjonsnivå og om det er behov for spesielle helsemessige observasjoner. Tjenesteyterne må også vite hvor og hvordan observasjoner skal rapporteres.

Som en del av tilsynet er det sett på om kommunen sikrer ivaretakelse av pasientenes/ pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning, og hjemmesykepleiens samhandling med fastlegene.

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse av et utvalg av åtte pasienter og deres fastleger.

Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/ medvirkning både under sykehus-innleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene fikk spørsmål om de mottok epikrise tidsnok fra sykehuset, om den inneholdt nødvendige opplysninger til å følge opp pasienten på en god måte, og om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. Videre ble det spurt om kommunens tilrettelegging for å trekke fastlegene inn i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, om kommunens tilrettelegging for informasjonsutveksling mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Under tilsynet ble det avdekket to avvik.

Avvik 1

Meløy kommune sikrer ikke at informasjonsutveksling med spesialisthelsetjenesten om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 4-1, 4-2, og 6-5, forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, forskrift om fastlegeordning i kommunen § 8 og forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5.  

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Kommunen hadde retningslinjer for samarbeid med NLSH HF, men ledelsen kontrollerte ikke om retningslinjene ble fulgt som forutsatt, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 12 og Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 8
 • I 5 av 8 pasientforløp sendte ikke hjemmesykepleien Innleggelsesrapport til NLSH HF som svar på varsel om innlagt pasient. Innleggelsesrapport inneholder blant annet informasjon om pasientens funksjonsnivå i form av IPLOS-registrering før sykehusinnleggelse, og hjemmesykepleiens legemiddelliste. Helseforetaket måtte bruke mye tid på å kartlegge tidligere funksjonsnivå og skaffe oppdaterte legemiddellister ved innleggelse når Innleggelsesrapport manglet. Selv når Innleggelsesrapport blir sendt, gir ikke IPLOS-registrering i seg selv tilstrekkelige opplysninger om funksjonsnivå, og det blir da vanskelig for de ansatte ved sykehuset å vurdere om det ved utskrivning foreligger endret funksjonsnivå, jf. Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 4.1 og Flytskjema for PLO-meldinger
 • Kommunen meldte i liten grad samhandlingsavvik om uønskede samhandlings-hendelser mellom helseforetaket og kommunen. Kommunens ledelse var ikke kjent med hvor mange samhandlingsavvik som var meldt og benyttet ikke samhandlingsavvik på en systematisk måte for å oppnå kvalitetsforbedring, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 7 og 9 og Tjenesteavtale nr. 5 pkt. 4.3, 2b og c
  Eksempler på samhandlingsavvik som ikke var blitt meldt:
  - I flere av de undersøkte pasientforløpene mottok ikke pleie og omsorg Utskrivningsrapport (sykepleierapport)
  - I 8 av 8 undersøkte pasientforløp mottok ikke pleie og omsorg Epikrise ved utskrivelse (EVU, foreløpig epikrise)/ legeepikrise (endelig epikrise) selv om hjemmesykepleien skulle administrere legemidler for pasienten og ved flere tilfeller hadde behov for informasjon om medisinsk oppfølging. Hjemmesykepleien måtte ofte bruke mye tid på å sikre nødvendig informasjon om legemiddelbehandling. Utskrivningsrapport inneholdt i henhold til prosedyre ikke legemiddelliste, og var ikke tilstrekkelig som eneste informasjon fra sykehuset når hjemmesykepleien administrerte pasientens legemidler og trengte informasjon om medisinsk oppfølging
  - I 1 av 8 undersøkte pasientforløp var det ikke sendt EVU til fastlege etter utskrivning og det tok i dette tilfellet 10 uker før fastlegen mottok endelig epikrise
 • Det forelå ikke et fungerende allmennlegeutvalg eller samarbeidsutvalg i kommunen, jf. Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene Del 4 og Saksprotokoll behandlet i Formannskapsmøte 22.10.2009

Avvik 2

Meløy kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og oppfølging av pasienter med behov for hjemmesykepleie, de første dagene etter utskrivning til eget hjem.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1, 3-4, 4-1, 4-2, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5, forskrift om pasientjournal § 8 og forskrift om fastlegeordningen i kommunene §§ 3, 7 og 8.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Hjemmesykepleiens oppfølging etter utskrivelse:

 • Det kunne ta mer enn 14 dager fra utskrivning til det ble fattet vedtak om pleie- og omsorgstjenester. I åtte av åtte gjennomgåtte journaler var det ingen dokumentasjon på at det var foretatt en funksjonsvurdering av pasienten etter utskrivning. Dette til tross for at sykehuset i flere tilfeller hadde beskrevet endring i funksjonsnivå og bedt om funksjonskartlegging i kommunen. I denne perioden var det gjennomgående ingen dokumentasjon av hvilke tjenester som var satt i verk. Tiltaksplaner var gjennomgående ikke oppdatert. Det var ikke alltid samsvar mellom vedtak om hjemmesykepleie og den tjeneste pasienten faktisk mottok
  - I flere pasientjournaler manglet vedtak om legemiddelhåndtering, til tross for at pasienten fikk multidose eller dosettutlevering
  - Forverring i funksjonsnivå medførte ikke alltid vedtak om endring i tjenestetilbud og vedtakene om hjemmesykepleie var ikke alltid faglig begrunnet
 • Hjemmesykepleien hadde ikke utarbeidet prosedyrer for hvilke vurderinger som skulle foretas de første dagene etter at pasienten kom hjem. Ansatte ved Tildelingskontoret og hjemmesykepleien hadde ikke mottatt opplæring i funksjonsvurdering. Funksjonsvurderinger og vurdering av tjenestebehov ble ikke bare foretatt av sykepleiere, men også av helsefagarbeidere og ufaglærte
 • Beskrivelse av medisinsk tilstand, herunder behov for observasjon og oppfølging, var i liten grad dokumentert i Gerica
 • Uheldige hendelser skulle i henhold til rutiner meldes som avvik og behandles i kommunens avvikssystem Risk Manager. Mange ansatte hadde ikke fått opplæring i bruk av avvikssystemet og kjente heller ikke til at de hadde tilgang til systemet

Om kommunen følger med/ fanger opp eventuell svikt i samhandlingen mellom hjemmesykepleien og fastlegen.

 • Hjemmesykepleien fikk jevnlig ikke svar på PLO-meldinger sendt til fastlege. Ikke alle fastlegene hadde tatt systemet i bruk og dette var eksempelvis forsøkt kompensert ved å formidle beskjeder/ forespørsler til fastlegen gjennom «Blåboka», jf. prosedyren Elektronisk meldingsutveksling mellom fastleger og PLO
 • Hjemmesykepleien fikk ved flere anledninger, etter forespørsel om oppdatert legemiddelliste fra fastlegen, foreldede legemiddellister. I flere tilfeller var ikke fastlegens legemiddelliste oppdatert i henhold til epikriser fra sykehuset
 • Kommunens ledelse var kjent med dette har vært et problem over tid
 • Det var uklart for de ansatte hvem som skulle ivareta PLO-meldinger ved fastlegers fravær
 • Avviksmeldinger om fastlegers manglende oppdatering av legemiddellister, manglende reseptutskrivning og manglende svar på PLO-meldinger, ble ofte ikke meldt i kommunens avvikssystem

Resultat fra spørreundersøkelsene

Spørreundersøkelsen omhandlet åtte pasienter og åtte pasientforløp.

Spørreundersøkelsen til pasientene

Fire av åtte pasienter svarte på spørreundersøkelsen. Dette er for lavt antall til å kunne konkludere med noe.

Spørreundersøkelsen til fastlegene

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til de fire legene som var fastleger til de åtte aktuelle pasientene. Vi fikk svar fra to fastleger, de var fastleger til fire pasienter. Dette er for lavt antall til å kunne konkludere med noe. En av fastlegene framhevet sene epikriser som et sårbart område.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy for å systematisere lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinære daglige gjøremål og søkes integrert i de løpende oppgaver.

For å sikre trygge tjenester, må kommunen foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og resultater, for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for svikt eller brudd på regelverket. De må finne fram til områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige følger for pasienten.

Kommunen har ikke etablert et helhetlig styringssystem som sikrer at samhandling og utveksling av informasjon med sykehuset, samt planlegging, mottak og iverksetting av tjenester de første dagene etter hjemkomst planlegges, gjennomføres, kontrolleres og korrigeres i tilstrekkelig grad, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Kommunen har ikke utarbeidet prosedyrer for vurdering av nylig utskrevne pasienter med behov for hjemmesykepleie og har heller ikke sørget at aktuelle ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å foreta slike vurderinger.

Kommunen har over lang tid vært kjent med svikt i samhandlingen mellom hjemmesykepleien og fastlegene, uten at det har vært iverksatt tilfredsstillende tiltak. Når kommunen ikke ved systematisk styring sikrer forsvarlig planlegging, mottak og iverksetting av tjenester og samhandlingen med fastlegene, er det stor risiko for svikt i oppfølgingen av pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.

Kommunen har ikke sørget for at alle ansatte er kjent med avvikssystemet, slik at de kan melde uheldige hendelser. Ledelsens mulighet til å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten, blir dermed svekket.

7. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunen
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunes helsetjeneste

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Aktuelle organisasjonsbeskrivelser/organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelser
 • Meløy kommune – Arbeidsprogram 2014 og 2015 – Seksjon omsorg
 • IK/HMS-kalender 2014
 • Årsmelding Omsorg 2014 – Hjemmetjenesten Ørnes
 • Omsorgsavdelingens mål
 • Dokumentasjon i sykepleie- og legejournal
 • Rutiner for Hjemmetjenesten Glomfjord
 • Rutine for samarbeid mellom tildelingskontoret og utførerenhetene i pleie og omsorg og psykisk helse
 • Avtale om farmasøytisk tilsyn for omsorgstjenesten, Meløy kommune
 • Salten kommunerevisjon; Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten, Meløy kommune – november 2014
 • Oversikt over avviksmeldinger fra Hjemmetjenesten Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall – til sammen 58 avvik i perioden 2.1.2014 - 27.2.2015
 • Rapport fra tilsynsbesøk i hjemmetjeneste og sykehjem i Meløy kommune 2014 ved farmasøyt
 • Avtale om farmasøytisk tilsyn for omsorgstjenesten, Meløy kommune
 • Bemanningsoversikt Hjemmetjenesten Ørnes, Hjemmetjenesten Glomfjord, Tildelingskontoret og Hjemmetjenesten sør
 • Oversikt over avviksmeldinger
 • Rutinebeskrivelse saksbehandlingsprosess
 • Omsorgstjenesten – Tema Driftsutvalget 16.12.14
 • Innspill til ny organisering helse- og omsorg
 • Prosessplan for Meløy kommune 2012-2016
 • Rutiner for samhandling mellom sykehuset og tildelingskontoret Meløy
 • Rutiner for PLO-meldinger (e-meldinger)
 • Strategisk kompetanseplan for Meløy - kommune
 • Handlingsprogram
 • Sjekkliste for introduksjon av nyansatt i Meløy kommune
 • Kompetanseløftet 2015
 • Diverse interne brev
 • Journalutskrift fra 8 pasienter utskrevet i perioden 1.11.2014-31.1.2015

Andre dokument hentet fra kommunens hjemmeside:

 • Tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF og Meløy kommune
  Overordnet samarbeidsavtale er signert 13.04.12, vedlagt skjema Melding om uønskede samhandlingshendelser mellom kommuner og Nordlandssykehuset

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stillingsbeskrivelse kommunelege
 • Stillingsbeskrivelser for daglig leder lege og fastlege
 • Reseptbok
 • Kart institusjon
 • Referat tildelingsmøte
 • Innskrivning/utskrivningsperm

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn i brev av 19.1.2015
 • Brev av 6.2.2015 med vedlagt liste over pasienter utskrevet til kommunen
 • Oversendelse av 19 pasientjournaler mottatt 18.2.2015
 • Oversendelse av etterspurt dokumentasjon i e-post av 27.2.2015
 • Brev av 26.02.15 vedlagt spørreskjema til 8 pasienter
 • Brev av 26.02.15 vedlagt spørreskjema til 4 fastleger
 • Program for tilsynet i brev av 12.3.2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpnings-, oppsummerings- og sluttmøte sammen med NLSH HF den 28.5.2015, og over hvilke personer som ble intervjuet. I løpet av tilsynet er det foretatt en omorganisering i kommunen og flere av de ansatte har fått nye stillingsbetegnelser, derav nye stillingsbetegnelser ved sluttmøtet, i nedenstående liste:

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor: Anne-Grethe Karlsson, ass. fylkeslege Fylkesmannen i Nordland
Revisor: Tor Eitran, seniorrådgiver, jurist Fylkesmannen i Nordland
Revisjonsleder: Grethe Ellingsen, seniorrådgiver, sykepleier Fylkesmannen i Nordland

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk