Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Nordland har gjennomført tilsyn med Nordlandssykehuset HF, Bodø (NLSH HF) med tema samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøk ble gjennomført 20.-21.5.2015.

Samhandlingstilsynet ble gjennomført ved NLSH HF og i Bodø og Meløy kommune. I tillegg ble til sammen 25 pasienter og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsynet i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Ved dette tilsynet ble det undersøkt om helseforetaket ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.  

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Foretakets samhandling og utveksling av informasjon med kommunene, med spesielt fokus på legemidler som sentral markør for samhandlingen
 • Foretakets varsler til kommunen om innlagt og utskrivningsklar pasient
 • Foretakets ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

Avvik:

Nordlandssykehuset HF sikrer ikke at informasjonsutveksling med Bodø og Meløy kommune om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.

Dato: 31.8.2015

Grethe Ellingsen
revisjonsleder
Tor Eitran
revisor

Anne-Grethe Karlsson
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nordlandssykehuset HF, Bodø i perioden 19.1.2015 – 31.8.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Foretaket består av tre sykehusenheter i henholdsvis Bodø, Lofoten og Vesterålen, og betjener til sammen ca. 131.000 innbyggere. Foretaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester.

Hovedkontoret ligger i Bodø og ledes av administrerende direktør. Foretaket er inndelt i 8 klinikker, herunder «Medisinsk klinikk», som ledes av en klinikksjef som rapporterer til administrerende direktør.

«Medisinsk klinikk» består av fem avdelinger, samt «Medisinsk faglig avdeling» der legene er organisert.

En av avdelingene er «Avdeling for medisinsk sengeområde», Bodø som ledes av en avdelingsleder. Denne avdelingen består igjen av tre enheter, herunder «Enhet R3» og «Enhet R4» og hver av disse enhetene ledes av en enhetsleder.

«Medisinsk faglig avdeling» ledes av en avdelingsoverlege som rapporterer til klinikksjefen. Avdelingen er igjen inndelt i ni avdelinger, og hver av avdelingene ledes av en overlege.

Foretaket benytter det elektroniske journalsystemet DIPS.

I tillegg benyttes elektroniske meldinger (PLO-meldinger) som informasjonsutveksling mellom foretaket og aktuell instans i kommunen (pleie og omsorg). Det er tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon mellom foretaket og fastlegene.

NLSH HF og kommunene er egne juridiske enheter, og har kun anledning til å styre egen organisasjons medarbeidere og organisere egne rutiner og tiltak. For å sikre at ansvaret for pasienten blir ivaretatt ved overganger må det foreligge gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene. Det er i dag lovfestet et krav om inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommuner og det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til det enkelte helseforetak å inngå avtale med kommunene.

Det er inngått Overordnet samarbeidsavtale mellom foretaket og omliggende kommuner. Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

I tillegg er det inngått 13 tjenesteavtaler, herunder tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Avtalen skal bidra til å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i og utskrivning fra spesialisthelse-tjenesten. Den skal også bidra til at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste. Videre skal avtalen sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivåene og bidra til å redusere risikoen for uheldige hendelser.

I følge Tjenesteavtale 5 pkt. 4.3 Utskrivning, heter det under avsnittet Helseforetakets ansvar og oppgaver:

2. Epikriser og sykepleierapporter:

b. epikriser eller tilsvarende informasjon, sykepleierapport og eventuelle andre rapporter om videre behandling av pasient i kommunen sendes ved utskrivelse. Papirkopi følger pasienten. Resultater fra prøver eller annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning ettersendes straks de foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med opplysningene

c. opplysningene sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Pasienten bør gjøres kjent med hvem opplysningene skal sendes til. Dersom ikke annet opplyses, eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/ henvisende helsepersonell og pasientens fastlege

Det er etablert Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med representanter fra NLSH HF og kommunene i lokalsykehusområdet. I følge vedtektene skal OSO følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom NLSH HF og kommunene, herunder evaluere overordnet samarbeidsavtale årlig. OSO består av 14 medlemmer, hvorav sju fra NLSH og sju fra kommunene. Helseforetakets representanter oppnevnes av administrerende direktør, mens kommunenes representanter oppnevnes via de etablerte regionrådene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

NLSH HF ble i brev av 19.1.2015 orientert om det landsomfattende tilsynet og ble bedt om å sende en oversikt til Fylkesmannen over pasienter som var blitt utskrevet fra «Medisinsk klinikk» til Bodø og Meløy kommune i en tidfestet periode på tre måneder.

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.2.2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 20.5.2015.

Verifikasjon

Pasientjournaler til 25 pasienter ble gjennomgått, både journalene fra sykehuset og de aktuelle kommunene. Gjennomgangen inkluderte PLO-meldinger.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oppsummeringsmøte ble avholdt 21.5.2015

Sluttmøte 1 ble avholdt 21.5.2015 sammen med Bodø kommune.

Sluttmøte 2 ble avholdt 28.5.2015 sammen med Meløy kommune

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelsen har omhandlet 25 pasienter og 30 pasientforløp.

8 pasienter som var utskrevet fra «Medisinsk klinikk», til Meløy kommune, ble i brev av 26.2.2015 invitert til å delta i spørreundersøkelsen.

I brev av 26.2.2015 ble fire fastleger til disse åtte pasientene invitert til å delta i spørreundersøkelsen.

17 pasienter som var utskrevet fra «Medisinsk klinikk» til Bodø kommune, ble i brev av 17.3.2015 invitert til å delta i spørreundersøkelsen.

I brev av 17.3.2015 ble ti fastleger til 14 av disse 17 pasientene invitert til å delta i spørre-undersøkelsen. Fastlegens navn til tre av pasientene var ukjent for oss og deltok av den grunn ikke i spørreundersøkelsen.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen har undersøkt om undersøkt om helseforetaket ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter fra sykehus til egen bolig, med behov for hjemmesykepleie.

Det er kjent at det er fare for svikt når flere tjenester skal samhandle og der lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver.

Pasientgruppen vi har tilsett besto gjennomgående av eldre mennesker med krevende og sammensatte sykdomstilstander. Flere av pasientene hadde i tillegg kognitiv svikt i en slik grad at de etter utskrivelse ikke kunne forventes å ivareta egen helsetilstand og kontroller hos fastlege selv.

Prosessen fra foretaket varsler kommunen om at en pasient med behov for helse- og omsorgstjenester er innlagt på sykehus, til pasienten er utskrevet til eget hjem, består av mange aktiviteter. Sentralt i dette tilsynet har vært samhandling og informasjonsutveksling mellom foretaket og kommunene, herunder om foretaket varsler kommunen om innlagt og utskrivningsklar pasient. Vi har sett på legemidler som en sentral markør for samhandling og informasjonsutveksling mellom tjenestene.

Som en del av tilsynet er det sett på om foretaket sikrer ivaretakelse av pasientenes/ pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse av et utvalg av 25 pasienter og fastlegene til 22 av disse pasientene.

Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/ medvirkning både under sykehus-innleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene fikk spørsmål om de mottok epikrise tidsnok fra sykehuset, om den inneholdt nødvendige opplysninger til å følge opp pasienten på en god måte, og om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset.

5. Funn

Under tilsynet ble det avdekket ett avvik.

Avvik

Nordlandssykehuset HF sikrer ikke at informasjonsutveksling med Bodø og Meløy kommune om innlagte pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning, er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om spesialisthelsetjeneste m.m. §§ 2-1e og 2-2, forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 12, forskrift om pasientjournal § 9, lov om helsepersonell § 45a og forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Foretakets praksis for utveksling av informasjon ved utreise var at:

1) Pleie og omsorg i kommunen skulle få tilsendt Utskrivningsrapport elektronisk. Denne inneholdt en funksjonsvurdering av pasienten, men ikke legemiddelliste og i liten grad opplysninger om medisinsk oppfølging etter hjemkomst

2) Fastlegen skulle få tilsendt Epikrise ved utskrivelse (EVU, foreløpig epikrise) og legeepikrise elektronisk

3) Pasienten skulle få en kopi av EVU

 • Foretaket sendte ikke systematisk legeepikrise eller tilsvarende relevant informasjon til det helsepersonell som trengte opplysningene for å kunne gi forsvarlig oppfølging etter utskrivning, jf.forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 12 Ved utskrivning fra sykehus skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging og Tjenesteavtale nr. 5, 4.3.1 c
  - I 29 av 30 pasientforløp ble det ved utreise ikke sendt oppdaterte legemiddellister eller nødvendige opplysninger om medisinsk oppfølging til pleie og omsorg, selv om hjemmesykepleien skulle administrere legemidler for pasienten, og i flere tilfeller hadde behov for informasjon om medisinsk oppfølging. Hjemmesykepleien måtte ofte bruke mye tid på å sikre nødvendig informasjon om legemiddelbehandling
  - I 17 av 30 pasientforløp tok det fra 4 uker og til 18 uker før legeepikrise ble sendt ut til fastlegen
  - I 6 av 30 pasientforløp ble det ikke sendt EVU til fastlegen innen forsvarlig tid (fra seks dager og til sju uker)
  - I 14 av 30 pasientforløp ble det ikke sendt Utskrivningsrapport til pleie og omsorg
 • Det var uklart for de ansatte hvem som hadde ansvar for at pleie og omsorg fikk tilsendt oppdatert legemiddelliste og informasjon om medisinsk oppfølging
 • Ledelsen hadde ikke kontrollrutiner for å følge med på om epikriser og utskrivningsrapporter faktisk ble sendt
 • Ikke alle ansatte hadde kjennskap til hvordan uønskede samhandlingsavvik mellom kommunene og NLSH HF skulle meldes, og samhandlingsavvik ble i liten grad meldt
  Eksempler på samhandlingsavvik som ikke var blitt meldt:
  - Foretaket mottok ikke alltid Innleggelsesrapport fra pleie og omsorg. Innleggelsesrapport inneholder blant annet hjemmesykepleiens legemiddelliste. Foretakets ansatte måtte ved innleggelse av ny pasient bruke mye tid på å skaffe en oppdatert legemiddelliste
  - Innleggelsesrapport inneholder en IPLOS-registrering av pasienten. Disse kodemalene ga ikke tilstrekkelige opplysninger om pasientens funksjonsnivå og tjenestebehov. Det ble da vanskelig for de ansatte å vurdere om det ved utskrivelse forelå endrede/ nye tjenestebehov
 • Prosedyren Utskrivningsklare pasienter – Samhandling med kommuner var ikke oppdatert i forhold til nye rutiner for kommunikasjon via PLO-meldinger

Spørreundersøkelsen til pasientene

6 av 25 pasienter svarte. Dette er for lavt antall til å kunne konkludere med noe.

Spørreundersøkelsen til fastlegene

11 av 14 fastleger svarte. De var fastleger til 17 pasienter, herunder 21 pasientforløp.

Sju av fastlegene svarte at de hadde fått informasjon om samarbeidsavtalen og retningslinjene for innleggelse og utskrivelse fra sykehus. To fastleger hadde deltatt i utarbeidelse eller revisjon av samarbeidsavtalen.

I 14 av 21 pasientforløp mottok fastlegen EVU/ epikrise innen tre dager. I de resterende pasientforløpene gikk det henholdsvis 9, 18, 21, 26, 30 og 53 (kalender-) dager før epikrise kom. I ett tilfelle var pasienten skrevet ut tidlig i desember 2014 og epikrisen var enda ikke mottatt ved legekontoret 23.3.2015. Sykehuset kontaktet ikke noen av fastlegene for supplerende opplysninger under oppholdet i de aktuelle pasientforløpene.

Flere av fastlegene anga at de regelmessig ikke mottok epikriser innen forsvarlig tid, og vurderte dette som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. Et annet særlig sårbart område som fastlegene påpekte, var legemiddelbehandling.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy for å systematisere lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinære daglige gjøremål og søkes integrert i de løpende oppgaver.

For å sikre trygge tjenester må foretaket foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og resultater for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for svikt eller brudd på regelverket. De må finne fram til områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige følger for pasienten, og hindre at svikt skjer.

Foretaket har ikke etablert et helhetlig styringssystem som sikrer at samhandling og utveksling av informasjon med kommunene planlegges, gjennomføres, kontrolleres og korrigeres i tilstrekkelig grad, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Foretaket har ikke etablert et system som sikrer at epikriser eller tilsvarende informasjon blir sendt til kommunal helsetjeneste, når denne informasjonen er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp til nylig utskrevne pasienter. Når kommunal helsetjeneste ikke mottar en oppdatert legemiddelliste eller råd om videre medisinsk oppfølging, foreligger det stor risiko for svikt i oppfølging av pasientene.

7. Regelverk

 • Lov om spesialisthelsetjeneste m.m.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for NLSH, Medisinsk klinikk og Samhandlingsavdelingen
 • Overordnet samarbeidsavtale og Tjenesteavtale nr. 5
 • Vedtekter Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
 • Flytskjema for PLO-meldinger
 • Prosedyren Utskrivningsklare pasienter – samhandling med kommuner
 • Brosjyren «Velkommen til Medisinsk enhet R4» eller prosedyre?

Oversikt over samhandlingsavvik meldt fra NLSH til kommuner i perioden januar 2014 til september 2014

 • Avviksmeldinger
 • Opplæringsrutiner R3 og R4
 • Oversikt over ansatte
 • Journaler fra 25 pasienter utskrevet fra NLSH til Bodø og Meløy kommune i aktuelle periode

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Vårt brev av 19.1.2015 med orientering om det landsomfattende tilsynet
 • Brev av 6.2.2015 vedlagt liste over pasienter utskrevet til Meløy kommune i aktuelle periode
 • Vårt brev av 23.2.2015 med varsel om tilsyn
 • Brev av 3.3.2015 vedlagt liste over pasienter utskrevet til Bodø kommune i aktuelle periode
 • Brev av 20.03.2015 vedlagt etterspurte dokumenter
 • Vårt brev av 24.4.2015 vedlagt liste over aktuelle pasienter
 • Program for tilsynet i brev av 27.4.2015
 • Brev vedlagt aktuelle epikriser

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte, oppsummeringsmøte, sluttmøte 1 den 21.5.2015 sammen med Bodø kommune og sluttmøte 2 den 28.5.2015 sammen med Meløy kommune, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Anne-Grethe Karlsson, ass. fylkeslege Fylkesmannen i Nordland
Tor Eitran, seniorrådgiver, jurist Fylkesmannen i Nordland
Grethe Ellingsen, seniorrådgiver, sykepleier Fylkesmannen i Nordland
Eli Åsgård seniorrådgiver, jurist Fylkesmannen i Troms
Tom Olav Stavseth seniorrådgiver, Fylkesmannen i Finnmark

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk