Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om pasientens samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tillitsskapende tiltak
 • Bruk av tvungen helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Dokumentasjon av tillitsskapende tiltak og bruk av tvungen helsehjelp

Tilsynet avdekte ett avvik:

 • Herøy kommune sikrer ikke at bruk av tillitsskapende tiltak og at bruk av tvungen helsehjelp journalføres.

Tilsynet avdekte følgende merknader:

 • Herøy kommune har ingen prosedyrer for å vurdere behovet for tvangsvedtak etter kapittel 4A, herunder samtykkekompetanse og bruk av tvang
 • Herøy kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen når pasienter med tvangstiltak flyttes til annet ansvarsområde (ansvarlig for helsetjenesten)
 • Herøy kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen ved dødsfall for pasienter med tvangsvedtak

Dato: 12.8.2016

Julie Embrå
revisjonsleder

Sita Grepp
revisor

 

Yngve Osbak
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Herøy kommune - 25. mai 2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar de ulike lovkrav gjennom sin internkontroll.

Revisjonen omfattet undersøkelse av om:

 • Pasientens samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tillitsskapende tiltak
 • Bruk av tvungen helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Dokumentasjon av tillitsskapende tiltak og bruk av tvungen helsehjelp

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å legge til rette for gjennomføring av tilsynet. Det uanmeldte tilsynet ble gjennomført med samtaler, befaring og gjennomgang av journaldokumentasjon.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekte under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten sitt arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Herøy har ca. 1700 innbyggere og er en øykommune. Forbindelsen til fastlandet er via ferge og hurtigbåt. Hovednæringen i kommunen er innen fiskeoppdrett.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 30 minutt før ankomst via telefon til enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen.

Da tilsynsteamet kom til Herøy omsorgssenter ble vi tatt imot av enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen. Vi hadde en samtale hvor vi orienterte om tilsynet hvorpå vi fikk informasjon om organiseringen av tjenesten og virksomhetens internkontroll. Etter samtalen ble det gjennomført befaring på sykehjemmet. I tillegg gjennomgikk vi journaler.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen
 • Fagleder Rigmor Knutsen
 • Sykepleierstudent Isabell Olsen

Tilsynsteamet kontrollerte dører i skjermet enhet for å undersøke tilgjengelighet samt bruken av varslingssystemer. Avslutningsvis oppsummerte tilsynsteamet sine observasjoner og meddelte disse til virksomhetsleder og de øvrige ansatte vi snakket med.

4. Funn

Avvik én:

 • Herøy kommune sikrer ikke at bruk av tillitsskapende tiltak og at bruk av tvungen helsehjelp journalføres.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helsepersonelloven §§ 39 og 40
 • Journalforskriften

Avviket bygger på følgende:

 • Det dokumenteres ikke når det er brukt tillitsskapende tiltak
 • Det dokumenteres ikke når pasienten har vist motstand
 • Det dokumenteres ikke når tvang er gjennomført
 • Tvangstiltak og beskrivelse av tvangstiltak fremgår ikke av journalen
 • Det er ikke gode rutiner for hvordan tvangstiltakene skal synliggjøres i journalsystemet. Herunder var ikke tvangstiltak synlig som et tiltak i journalen, men var synlig som et avvik i journalen.

Merknader:

 • Herøy kommune har ingen prosedyrer for å vurdere behovet for tvangsvedtak etter kapittel 4A, herunder samtykkekompetanse og bruk av tvang
 • Herøy kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen når pasienter med tvangstiltak flyttes til annet ansvarsområde (ansvarlig for helsetjenesten)
 • Herøy kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen ved dødsfall for pasienter med tvangsvedtak

Kommentar:

Hovedregelen er at personer over 16 år har samtykkekompetanse i helsemessige spørsmål jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. En persons samtykkekompetanse kan bortfalle på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, dersom det er åpenbart at personene ikke er i stand til å forstå hva et samtykke omfatter, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Evnen til å treffe avgjørelser i spørsmål som angår egen helse, kan imidlertid variere etter hva slags tiltak det gjelder. Samtykkekompetansen kan falle bort for enkelte område, men ikke automatisk for alle områder. En pasient kan dermed være helt eller delvis samtykkekompetent. Det må derfor foretas en konkret vurdering av på hvilke områder pasienten har samtykkekompetanse.

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser, enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp, at vedtakene er så grundige som mulig, og at innholdet gjøres kjent for ansatte som yter helsehjelp til pasienten.

Kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Det skal ifølge internkontrollforskriften iverksettes systematiske tiltak som sørger for at tjenestene som ytes i virksomheten planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrifter. Internkontrollen innebærer at den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet de jobber på jf. Internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav c.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg.
 • Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.