Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om pasientens samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tillitsskapende tiltak
 • Bruk av tvungen helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Dokumentasjon av tillitsskapende tiltak og bruk av tvungen helsehjelp

Tilsynet avdekte ingen avvik.

Tilsynet avdekte følgende merknader:

 • Leirfjord kommune har ikke prosedyrer for bruk av tvang
 • Leirfjord kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen når pasienter med tvangstiltak flyttes til annet ansvarsområde (ansvarlig for helsetjenesten)
 • Leirfjord kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen ved dødsfall for pasienter med tvangsvedtak
 • Leirfjord kommune har ikke rutiner for fornyelse av vedtak

Dato: 12.8.2016

Julie Embrå
revisjonsleder

Sita Grepp
revisor

 

Yngve Osbak
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Leirfjord kommune - Leirfjord sykehjem, 24. mai 2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar de ulike lovkrav gjennom sin internkontroll.

Revisjonen omfattet undersøkelse av om:

 • Pasientens samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tillitsskapende tiltak
 • Bruk av tvungen helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Dokumentasjon av tillitsskapende tiltak og bruk av tvungen helsehjelp

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å legge til rette for gjennomføring av tilsynet. Det uanmeldte tilsynet ble gjennomført med samtaler, befaring og gjennomgang av journaldokumentasjon.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekte under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten sitt arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Leirfjord kommune har ca. 2200 innbyggere. Leland er administrasjonssentrum i kommunen. Leirfjord sykehjem er eneste sykehjem i kommunen. Sykehjemmet har totalt 29 plasser fordelt på 3 avdelinger – én åpen avdeling og 2 aldersdemente avdelinger.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet ca. 30 minutt før ankomst via telefon til pleie – og omsorgsleder Truls Gripheim.

Da tilsynsteamet kom til Leirfjord sykehjem ble vi tatt imot av pleie – og omsorgsleder Truls Gripheim og avdelingssykepleier Tor Håve som fikk en orientering om tilsynet. Vi hadde en samtale hvor vi orienterte om tilsynet hvorpå vi fikk informasjon om organiseringen av tjenesten og virksomhetens internkontroll. Etter samtalen ble det gjennomført befaring på sykehjemmet. I tillegg gjennomgikk vi journaler.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Pleie – og omsorgsleder Truls Gripheim
 • Avdelingssykepleier Tor Håve

Tilsynsteamet kontrollerte dører i skjermet enhet for å undersøke tilgjengelighet samt bruken av varslingssystemer. Avslutningsvis oppsummerte tilsynsteamet sine observasjoner og meddelte disse til pleie – og omsorgsleder og de øvrige ansatte vi snakket med.

4. Funn

Merknader:

 • Leirfjord kommune har ikke prosedyrer for bruk av tvang
 • Leirfjord kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen når pasienter med tvangstiltak flyttes til annet ansvarsområde (ansvarlig for helsetjenesten)
 • Leirfjord kommune har ikke prosedyrer for å melde ifra til Fylkesmannen ved dødsfall for pasienter med tvangsvedtak
 • Leirfjord kommune har ikke rutiner for fornyelse av vedtak

Kommentar:

Hovedregelen er at personer over 16 år har samtykkekompetanse i helsemessige spørsmål jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. En persons samtykkekompetanse kan bortfalle på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, dersom det er åpenbart at personene ikke er i stand til å forstå hva et samtykke omfatter, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Evnen til å treffe avgjørelser i spørsmål som angår egen helse, kan imidlertid variere etter hva slags tiltak det gjelder. Samtykkekompetansen kan falle bort for enkelte område, men ikke automatisk for alle områder. En pasient kan dermed være helt eller delvis samtykkekompetent. Det må derfor foretas en konkret vurdering av på hvilke områder pasienten har samtykkekompetanse.

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser, enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp, at vedtakene er så grundige som mulig, og at innholdet gjøres kjent for ansatte som yter helsehjelp til pasienten.

Kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Det skal ifølge internkontrollforskriften iverksettes systematiske tiltak som sørger for at tjenestene som ytes i virksomheten planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrifter. Internkontrollen innebærer at den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet de jobber på jf. Internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav c.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Følgende forskrifter er også sentrale:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg.
 • Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.