Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte 26.06.2014- 25.11.2014tilsyn med Lunner kommune. Tilsynet var en del av det første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som fylkesmennene gjennomfører høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Målsettingen for tilsynet var å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid, kommer i gang med dette.   

Fylkesmennene fikk tillegg i oppdrag å foreta en kartlegging av det løpende oversiktsarbeidet i kommuner der det ble påvist at arbeidet var kommet i gang, og ut fra denne kartleggingen gi kommunen en veiledende vurdering av status for arbeidet.

Fylkesmannens avdekket ett avvik ved tilsynet:

Lunner kommune har ikke satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen legger opp til, og det er ikke pågående aktivitet på området.

Begrunnelsen for avviket framgår av rapportens kapittel 5.

Dato: 25.11.2014

Tony Heyerdal
revisjonsleder

Nina Marie Aas, Guri Rudi
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn 26.06.2014- 25.11.2014 med Lunner kommune.

Tilsynet inngikk i det landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som fylkesmennene gjennomfører høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.    

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av §§ 4–9 og §§ 27–30 i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Fylkesmannens tilsynsansvar og myndighet følger av folkehelseloven § 31, jf. kommuneloven § 10A.

Dette første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid har følgende innretning:  

 1. Lovlighetskontroll
  Fylkesmannen undersøker om kommunen har kommet i gang med et løpende oversiktsarbeid. Der fylkesmannen konkluderer med avvik, følges kommunen opp til forholdene er rettet.
 2. Veiledende vurdering av kommunens løpende oversiktsarbeid:
  I kommuner der fylkesmannen konkluderer med at et løpende oversiktsarbeid har kommet i gang, foretas en kartlegging av dette arbeidet. Fylkesmannen gir kommunen en tilbakemelding i form av en veiledende vurdering av status. Kommunene står fritt i forhold til om og i hvilken grad de følger opp denne vurdering.

2. Beskrivelse av kommunen

Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og tilhører regionen Hadeland.  Arealet er rundt 291 km2. 77 % av arealet er dekket av skog og 9 % er dyrket mark. Lunner kommunen grenser mot kommunene Oslo, Nittedal, Nannestad, Ringerike, Jevnaker og Gran. Antall innbyggere er 8.880. Antall sysselsatte er 4.653 hvorav 1.875 pendler til Osloregionen. Kommunen har 4.510 registrerte husstander og 1.310 registrerte hytter/fritidsboliger.

Organisasjonskart som viser administrativ organisering av  Lunner kommune.

Kilde: http://www.lunner.kommune.no/organisasjon.297045.no.html


3. Gjennomføringen av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt ut 26. juni 2014. Oversikt over dokument som virksomheten sendte over i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet om dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 25.august 2014.

Intervjuer: 8 personer ble intervjuet.

Gjennomgang av dokumentasjon under tilsynsbesøket: Se oversikt i kapitlet om dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26. august 2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne (folkehelseloven §§ 5, 30, jf. 27, forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4).  

Bakgrunn for valget av løpende oversiktsarbeid som tilsynstema

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal ha et kunnskapsbasert grunnlag for planlegging og tiltak på folkehelseområdet. Kravet til kommunen om å ha slik oversikt var derfor et naturlig temavalg for det første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid.

Kommunene skal både ha løpende oversikt og hvert fjerde år (neste gang innen høsten 2016) ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av grunnlaget for sin planstrategi. Tilsyn med kommunens folkehelsearbeid skal være tilpasset kommunenes fireårige plansyklus. Siden det landsomfattende tilsynet skulle foregå høsten 2014, ble det rettet mot kommunenes løpende oversiktsarbeid.

Lovlighetskontrollen ved tilsynet

Tilsynet hadde som målsetting å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid, kom i gang med dette. Å ha kommet i gang innebærer at kommunen gjennom sin internkontroll har lagt til rette for at det løpende oversiktsarbeidet kan gjennomføres slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen legger opp til, og at det er aktivitet på området.   

Det ble herunder undersøkt

 • om arbeidet hadde en tilstrekkelig forankring i kommunens ledelse
 • om det var avklart hvilke forhold det løpende ville være behov for å innhente oppdaterte opplysninger om
 • om det var lagt til rette for å kunne benytte aktuelle sentrale og lokale kunnskapskilder  
 • om det var lagt opp til at arbeidet med å innhente, gjennomgå og vurdere opplysningene hadde en tverrsektoriell innretning
 • om oppgavefordeling var avklart og gjort kjent for involverte enheter/sektorer
 • om det var sørget for at medarbeiderne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre oppgavene sine, herunder om kommunen hadde sørget for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse
 • om kommunens ledelse fulgte med på at det løpende oversiktsarbeidet var kommet i gang og at det pågikk aktiviteter på området

Kartlegging og veiledende vurdering av det løpende oversiktsarbeidet

I tillegg til selve lovlighetskontrollen, hadde det landsomfattende tilsynet som målsetting å bidra til at kommuner som allerede hadde startet opp et løpende oversiktsarbeid, videreutviklet dette. Med utgangspunkt i de aktuelle lovkravene foretok fylkesmannen i disse kommunene en kartlegging av kommunens løpende oversiktsarbeid. Kartleggingen dannet grunnlag for en tilbakemelding til kommunen i form av en veiledende vurdering av status for kommunens løpende oversiktsarbeid.

Folkehelseloven og forskrift om oversikt om oversikt over folkehelsen overlater i stor utstrekning til kommunen selv å vurdere, ut fra lokale forhold og prioriteringer, hva som er nødvendig innhold og omfang av opplysninger og vurderinger i kommunens løpende oversikt.

Aktuelle forhold som inngikk i fylkesmannens kartlegging og vurdering (ikke uttømmende):

 • kommunens tilrettelegging/styring
 • hvilke forhold kommunen hadde besluttet å følge med på sammenholdt med kommunens identifiserte folkehelseutfordringer
 • om kommunen hadde tatt stilling til hvilke opplysninger som skulle innhentes fra hvilke kilder og i hvilken utstrekning opplysningene ble hentet inn
 • i hvilket omfang det foregikk faglige vurderinger av innhentede opplysninger
 • i hvilket omfang det forelå skriftlig dokumentasjon av opplysninger og vurderinger

5. Fylkesmannens konklusjon ved lovlighetskontrollen

Avvik:

Lunner kommune har ikke satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen legger opp til, og det er ikke pågående aktivitet på området.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Folkehelseloven §§5 og 30 og forskrift om oversikt over folkehelsen § 4, jf.§ 3.

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunens ledelse har ikke lagt til rette for at oppgaven med å samle oversikt over folkehelsen blir ivaretatt.
 • Lunner kommune har ikke påbegynt en skriftlig og systematisk oversikt over helsetilstand i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. De har ikke en samlet oversikt som er basert på a)-c) i folkehelseloven § 5.
 • Lunner kommune har ikke dokumentert en løpende oversikt på en hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet.    
 • Vi observerer at kommunen innehar flere opplysninger om helsetilstand og om påvirkningsfaktorer, men det er ikke i henhold til strukturkravet i § 3 i forskrift om oversikt over folkehelsen. Opplysninger om folkehelse fremstår som fragmentert i forskjellige utredninger og temaplaner. Vi kan ikke se at opplysningene er relevansvurdert etter lokale forhold.

6. Regelverk

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29)

Forskrift 28. juni 2012 nr. 692 om oversikt over folkehelsen (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692)

7. Dokumentunderlag

Frisklivssentral Lunner kommune

 • Rapport etablering av frisklivssentral Lunner kommune
 • Reform i Lunner-Lunner Frisklivssentral-Rapport
 • Utredning av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner
 • Reform i Lunner-Rapport-Prosjektgruppe Lunner psykiatritjeneste-Høsten 2012.
 • Rutinebeskrivelse. Rutiner ved fravær i skolen i Lunner
 • Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjettet 2014
 • Samhandlingsreformen på Hadeland. Folkehelse-Forebyggende helsearbeid. Forprosjekt fra 23.03.-30.09.2011
 • Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Kommuneplanens arealdel 2013-2024
 • Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2014-2017
 • Kommunedelplan Oppvekst 2014-2017
 • Kommunedelplan kultur 2014-2017
 • Kommuneplan Samfunnsdelen 2013-2024
 • Kommunedelplan Omsorg 2014-2017
 • Kommunedelplan Teknisk 2014-2017
 • Kommunedelplan for kommuneorganisasjonen 2014-2017

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen i Oppland deltok:

Tony Heyerdal, seniorrådgiver, helse- og sosial avdelingen
Nina Marie Aas, jurist, miljøvernavdelingen
Guri Rudi, folkehelserådgiver, helse- og sosialavdelingen

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2014 Kommuners folkehelsearbeid

Søk