Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • At senteret sikrer familier forsvarlig veiledning
 • At senteret sikrer familier forsvarlig utredningsopphold
 • Foreldres medvirkning i planlegging og gjennomføring av oppholdet
 • Hvordan senteret styrer virksomheten for å sikre at det ytes forsvarlige tjenester.

Senteret har behandlingstilbud til familier i barnevernet som trenger bistand til utvikling av foreldrenes omsorgsarbeid og bedring av barnas oppvekstsvilkår. Senteret har fem boenheter, hvor fire er i bruk, for familier med barn i alderen 0-13 år. Familiene plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader.

Dato: 8. januar 2016

Espen Bjorli
revisjonsleder

Jorunn Ødegårdstuen og Mari Beate Kleiven
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Seljelia barne- og familiesenter i perioden 16. juni 2015 – 8. januar 2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sentre for foreldre og barn etter lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 5-7, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn § 22. Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskriften § 25 annet ledd.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om Seljelia barne- og familiesenter har en internkontroll som sikrer at familiers opphold på senteret skjer i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Seljelia barne- og familiesenter er statlig eid (Barne-, ungdoms- og familieetaten, heretter Bufetat) og ligger på Kopperud ca.5 km fra Gjøvik sentrum. Kopperud er et boligområde med et lite kjøpesenter i gangavstand fra senteret.

Senteret tilbyr barn og familier tilbud om behandling på institusjon og/eller i hjemmet. Senteret gir også tilbud om Parent Management Training Oregon (PMTO), beredskapshjem og familiehjem. Målgruppen er barn fra 0-13 år og for gravide. Senterets målsetting er å få familiene til å fungere sammen i dagliglivet slik at rammene for barnas utvikling kan bli best mulig. Seljelia barne- og familiesenter, foreldre-barn avdelingen, har behandlingstilbud til familier i barnevernet som trenger bistand til utvikling av foreldrenes omsorgsarbeid og bedring av barnas oppvekstsvilkår. Hver familie får sitt eget team som består av tre til fire ansatte.

Teamene er tverrfaglig sammensatt, og har psykologressurs.

Det er for tiden fire boenheter for familier med barn i alderen 0-13 år. Familiene følges gjennom en fase før innskriving og har en intensiv behandling i den perioden de er innskrevet. Behandlingen retter seg mot å utvikle foreldreferdigheter og gode relasjoner i familiene som kan gi vekst- og utviklingsmuligheter som er gode nok for barna. Familiene plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16. juni 2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte

Ble avholdt 12. oktober 2015.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte

Ble avholdt 13. oktober 2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke og bedømme om senteret gjennom styringen sin sørger for at familiers opphold på senteret skjer på en forsvarlig måte. Det vises til forskrift for sentre  for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven § 4-1. Elementer i dette arbeidet vil være at senteret

 • har og følger en overordnet plan for hvordan et forsvarlig behandlingsopphold skal gjennomføres;
 • har oversikt over faren for svikt i behandlingsopplegget slik at oppholdet planlegges og gjennomføres med kunnskap om dette;
 • ivaretar foreldrenes og barnas medvirkning under oppholdet;
 • har relevant, kunnskapsbasert verktøy og metoder rettet mot endrings- og utviklingsarbeidet;
 • sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse og ferdigheter
 • rapporterer løpende til barneverntjenesten om foreldrenes utvikling når det gjelder barnets omsorgssituasjon og eventuelt setter inn tiltak dersom det oppdages alvorlige mangler i foreldrenes omsorg for barna;
 • evaluerer og justerer behandlingen etter behov;
 • ved ledelsen følger med på og vurderer om behandlingsoppholdet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

5. Funn

Tilsynet fant ingen avvik og ga ingen merknader. 

6. Regelverk

Regelverket som styrer virksomheten ved sentre for foreldre og barn finnes i

 • FNs barnevernkonvensjon
 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer for sentre for foreldre og barn

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Senterplan for Seljelia barne- og familiesenter
 • Referat fra avdelingsmøter
 • Internkontroll – Krav til kvalitet i B&F – senter for Seljelia barne- og familiesenter m/ vedlegg
 • Organisasjonskart
 • Info-perm leilighet
 • Risikovurdering
 • Avviksbehandling
 • Div. info/rutiner/samtykkeerklæringer/referater husmøter
 • Internkontroll

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stikkprøver i mapper, løpende dagsjournal.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter fra Seljelia barne- og familiesenter
 • Brev med program og oversikt over hvilke personer som skulle intervjues
 • Oversendelse av foreløpig rapport

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Mari Beate Kleiven, Jorunn Ødegårdstuen og Espen Bjorli, sistnevnte som revisjonsleder.