Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynet var avgrenset til aktiviteter kommunen og medisinsk avdeling Sykehuset innlandet Divisjon Lillehammer utfører i samhandlingsprosessen ved innleggelse og utskriving av pasienter som har behov for kommunale tjenester.

Tilsynet undersøkte om Dovre kommune ved systematisk styring sikrer:

 • Etterlevelse av retningslinjer for samarbeid med Sykehuset Innlandet HF om pasienter som har behov for kommunale tjenester etter utskrivning.
 • Forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter som blir utskrevet til egen bolig og til sykehjem.
 • Ivaretakelse av pasienter og pårørendes rett til informasjon og brukermedvirkning.
 • Nødvendig formidling og håndtering av pasientenes legemidler.
 • Tilrettelegging for og involvering av fastleger.

Det ble under tilsynsbesøket ikke avdekket funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble ikke gitt merknad.

Dato: 31.01.2017

Jens Christian Bechensten
revisjonsleder
Jens Fløtre
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Dovre kommune i perioden 07.06.2016 – 31.01.2017. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Dovre kommune ligger øverst i Gudbrandsdalen og har 2.700 innbyggere. Virksomhetsleder pleie og omsorg er ansvarlig for sykehjem og hjemmetjenesten. Virksomhetsleder rapporterer direkte til rådmannen. Legetjenesten er organisert under helse- og rehabiliteringsavdelingen med egen virksomhetsleder.

Kommunen har ikke eget tildelingskontor. Avdelingsledere og ansvarshavende sykepleiere i hjemmetjenesten og på sykehjemmet har ansvar for å håndtere elektronisk meldingsutveksling med Sykehuset Innlandet HF. Det er inntaksmøte til sykehjem og hjemmetjenester en gang i uken. Deltakere på inntaksmøtet er tilsynslege, avdelingsleder langtid, avdelingsleder korttidsavdeling,  rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenester, og virksomhetsleder pleie og omsorg.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.06.2016. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 07.09.2016.

Åpningsmøte ble avholdt 13.10.2016.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 14.10.2016.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet var avgrenset til aktiviteter kommunen og medisinsk avdeling Sykehuset innlandet Divisjon Lillehammer utfører i samhandlingsprosessen ved innleggelse og utskriving av pasienter som har behov for kommunale tjenester.

Fylkesmannen undersøkte om Dovre kommune ved systematisk styring sikrer:

 • Etterlevelse av avtalte retningslinjer for samarbeid med Sykehuset innlandet HF om utskrivning av pasienter til egen bolig som har behov for kommunale tjenester
 • Forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter som blir utskrevet til egen bolig
 • Nødvendig formidling av opplysninger om legemidler.
 • Tilrettelegging for og involvering av fastleger

5. Funn

Det ble under tilsynsbesøket ikke avdekket funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble ikke gitt merknad.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunale organisasjonskart
 • Samarbeidsavtale mellom Dovre kommune og Sykehuset Innlandet HF
 • Styrende dokumenter for internkontroll og kvalitetssystem
 • Interne rutiner
 • Oversikt over ansatte
 • Bemanningsplan for tilsynsbesøket

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 15 pasientforløp ved journalgjennomgang
 • Avviksmeldinger
 • Samarbeidsavtale mellom enhet for tildeling og koordinering og utførerenhetene
 • Interne møtereferater

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 07.06.2016
 • Diverse eposter vedrørende praktisk gjennomføring av tilsynsbesøket

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Heidi Fæste
Ingrid Renolen
Jens Fløtre
Jens Christian Bechensten, revisjonsleder