Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Oppland viser til ovennevnte tilsyn gjennomført i Lillehammer kommune, NAV Lillehammer 6. september 2016.

Kommunens kontaktperson var Esther Gilen, NAV-leder Lillehammer.

Tilstede under tilsynet var Elin Storlien, Ingjerd Rindal, Steffen Gullikstad, Margareta Florin og Esther Gilen. Randi Irene Midthaugen og Tone H. Svesengen fra Fylkesmannen gjennomførte tilsynet.

Tilsynet ble gjennomført i NAV Lillehammers lokaler.

Tilsynets formål og tema

 

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP), jfr. § 29-40.

Tema for tilsynet er kommunens tildeling og gjennomføring av KVP.

Tall fra Kostra viser at Lillehammer kommune har 27 476 innbyggere pr januar 2016. I 2015 var det 662 sosialhjelpsmottakere i kommunen, av disse 180 personer mellom 18-24 år. 285 personer har mottatt økonomisk sosialhjelp 6 måneder eller mer. Gjennomsnittlig stønadslengde på sosialhjelp er 4,4 mnd.

Oversikt over den skriftlige dokumentasjon vi har gjennomgått:

  1. Internkontroll sosiale tjenester NAV Lillehammer
  2. Oversikt over avholdte møter i sosialfaglig forum 1. halvår 2016
  3. Internrevisjon KVP
  4. Risikoanalyse på sosialtjeneste, 6 dokumenter.

I tillegg til møtene i sosialfaglig forum har NAV Lillehammer hatt KVP og andre relevante tema på kontormøtene (møter for alle).

Det ble gjennomgått 2 vedtak på tildeling, 2 vedtak på forlengelse og 1 avslag. I tillegg så vi på 10 tilfeldige sosialhjelpsmottakere i de ulike systemene.

Nav Lillehammer mener selv bakgrunnen for lave deltakertall på KVP er lave ledighetstall, lite drop out og overgangen fra Introduksjonsprogrammet er liten. Det jobbes jevnlig med gjennomgang av aktuelle deltakere. Det er god tilgang til både kommunale og statlige tiltak. De er opptatt av aktive løsninger og overgang til arbeid.

Lillehammer sier selv de har store utfordringer i forhold til flyktninger. De er ofte for dårlig kartlagt når de kommer til kommunen. De fleste er her på humanitært grunnlag og blir værende på sosialhjelp. Dette fordi de ofte har store helseutfordringer. 89% av de som er på sosialhjelp er fremmedspråklige.

Funn og konklusjon

Tilsynet vurderer det slik at Lillehammer kommune v/NAV Lillehammer sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av KVP. Dette gjøres blant annet ved god internkontroll.

De som sitter i publikumsmottak og har ansvar for å følge opp de med standard og situasjonsbestemt er med på å tilgjengeliggjøre tjenesten KVP. De informerer bevisst om KVP.

Oppfølgingsteam og ungdomsteam er de som har hovedansvar for å følge opp KVP. Det gjennomføres faste møter hvor det er gjennomgang av lister over de som mottar sosialhjelp.

Drøftingsmøter hvor blant annet maks på AAP blir tatt opp. Kvalitetskoordinator har ekstra ansvar for å følge opp rutiner og internkontroll.

Ved gjennomgang av mapper, vedtak og datasystemer vurderer tilsynet at dokumentasjon og oppfølging gjøres forsvarlig. Det er synlige spor etter vurdering av KVP ved stikkprøve, og oppfølging gjøres i henhold til programmet. Dette dokumenteres. NAV Lillehammer har selv gjennomført egenrevisjon og har satt i gang tiltak på bakgrunn av dette. Malen for vedtak er under evaluering, og det anser tilsynet som en riktig vurdering.

Det jobbes systematisk med temaet i ledelsen, og ledelsen etterspør relevant informasjon.

Konklusjon:

Lillehammer kommune sikrer forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet.

Erlend T. Aasheim e.f.
Avdelingsdirektør/fylkeslege                              

Randi-Irene Midthaugen
Rådgiver/revisjonsleder

'

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift, iht. interne rutiner.