Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Helsetilsynet i Buskerud
Helsetilsynet i Østfold
Helsetilsynet i Vestfold
Helsetilsynet i Telemark
Helsetilsynet i Vest Agder
Helsetilsynet i Aust Agder
Helsetilsynet i Oppland
Helsetilsynet i Hedmark

Tilsynet ble gjennomført ved følgende virksomheter:

Helsetilsynet i Oslo og Akershus og Buskerud

Akershus universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
Diakonhjemmet sykehus (mars 2012)
Vestre Viken HF,
Bærum sykehus
Vestre Viken HF,
Drammen sykehus
Vestre Viken HF,
Ringerike sykehus
Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Helsetilsynet i Vest- Agder, Aust-Agder, Vestfold og Telemark

Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
Sørlandet sykehus HF, Arendal
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Sykehuset i Telemark HF, Skien

Helsetilsynet i Østfold, Hedmark og Oppland

Sykehuset Østfold HF, Moss
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset Innlandet HF, Elverum
Sykehuset Innlandet HF, Hamar

Sammendrag

Funn

Sammendrag

Statens helsetilsyn har i perioden 2009-2012 en satsing på tilsyn med tjenesten til eldre. Som en del av planleggingen av tilsynene i 2011, gjennomførte Statens helsetilsyn en risikovurdering for å identifisere inntil 15 av de viktigste risikoområdene innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre. Resultatene fra risikovurderingen er lagt til grunn for valg av tema: Tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag. Eldre er i denne sammenheng personer over 80 år.

Statens helsetilsyn har lagt til grunn at trombolysebehandling ikke er en del av tilsynet med behandling av eldre pasienter med hjerneslag. Tilsynet var avgrenset til noen områder hvor det kan være fare for svikt som kan ha store negative konsekvenser for den enkelte pasient. Områdene er som følger:

  • Observasjon, utredning og behandling de første 24 timene etter innleggelse på sykehuset
  • Tidlig rehabilitering
  • Forebygging av komplikasjoner og nye hjerneslag

Tilsynets formål var å undersøke om helseforetakene gjennom systematisk styring og forbedring sikrer forsvarlig behandling av eldre over 80 år med diagnosen hjerneslag, uavhengig om årsaken til hjerneslaget er hjerneinfarkt eller hjerneblødning.

Funn

Helsetilsynene i fYlkene i helseregion Sør-Øst har gjennomført 16 tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag. Ved syv tilsyn ble det påvist avvik og ved ett tilsyn ble det gitt en merknad. Rapportene finnes på www.helsetilsynet.no.

Nasjonale retningslinjer (IS-1688) for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, anbefaler at tilbudet til pasienter med akutt hjerneslag bør organiseres slik at alle får diagnostikk og behandling i slagenheter som kombinerer akuttbehandling og tidlig rehabilitering. Det er grundig dokumentert i vitenskapelige forsøk, at behandling i slagenhet som ivaretar tidlig mobilisering og rehabilitering, er bemannet med spesialopplært tverrfaglig personell, og har fokus på forebygging av komplikasjoner og nye hjerneslag, gir reduksjon i død og alvorlig funksjonshemming.

Hjerneslagbehandlingen i helseforetakene/sykehusene i helse Sør-Øst er ulikt organisert. Alle har et antall definerte senger forbeholdt hjerneslagpasienter. Noen slagenheter er organisert en egen slagenhet i medisinsk avdeling, andre har noen rom dedikert for slagpasienter i en avdeling. De fleste har knyttet til seg anbefalt tverrfaglig personell og gjennomfører behandling i tråd med nasjonale retningslinjer.

Hovedfunn fra tilsynene hvor det er påpekt avvik, viste at slagpasienter legges på andre poster når det er fullt i slagenheten, slagenhetene tylles opp av andre pasientgrupper og at det ikke brukes flyttelister for eventuell retriagering. Det viste seg også at slagpasienter kan bli liggende lenge i akuttmottak for å vente på legeundersøkelse. Det ble også funnet svikt ved mangelfull tidlig rehabilitering og i rutiner for henvisning til logoped. Virksomhetene kunne ellers i liten grad vise til systematisk bruk av resultatdata, utover nasjonale måleindikatorer.

09.03.2012