Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

2011

Tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

2010

Regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 Oversiktsside med alle oppsummeringsrapportene og tilsynsrapporter.

Oppsummering av regionale tilsyn 2010. Regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet 23.6.2011.

Regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern Helse Sør-Øst

Regionalt tilsyn med hoftekirurgi Helse Sør-Øst

Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag Helse Nord

Diagnostisering og utredning av brystkreft Helse Vest RHF

Tilsyn med små fødeavdelinger Helse Midt-Norge 2010

Spesialisthelsetjenester til barn og unge med psykiske problem i Midt-Norge

Tilsyn med kommunikasjon i helseforetak Helse Midt-Norge 2010

2009 

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) 2008 og 2009

 • Samlerapport til Helse Nord RHF 11.11.2010
 • Samlerapport til Helse Midt-Norge RHF 18.12.2009

Oppfølgingstilsyn i Midt-Norge - tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus 2009

 • Samlerapport etter oppfølgingstilsyn med forsvarlighet og kvalitet i somatiske akuttmottak  18.12.09

Tilsyn med fødeinstitusjoner i Midt-Norge 2009

Tilsynet er et oppfølgingstilsyn av tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004.

 • Samlerapport etter tilsyn med fødeenheter 2009 18.12.09

2008

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Tilsyn med helseforetak som behandler pasienter med gynekologiske kreftsykdommer 2008

 • Samlerapport etter tilsyn med helseforetak som behandler pasienter med gynekologiske kreftsykdommer Helse Midt-Norge.

Tilsyn med barn i sykehus

 • Samlerapport etter tilsyn med barn innlagt i sykehus Helse Midt-Norge.

2007

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

 • Samlerapport fra landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord
 • Rapport til Helse Sørøst RHF Oppsummering etter landsomfattende tilsyn 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus
 • Samlerapport etter tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus i Midt-Norge i 2007

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge tilsyn med Helseforetakenes internkontrollsystem med fokus på håndtering av uønskede hendelser.

 • Samlerapport etter tilsyn med helseforetakenes internkontrollsystem med fokus på håndtering av uønskede hendelser i Helse Midt-Norge 

Regionalt tilsyn med rehabiliteringstjenester

 • Samlerapport til Helse Sør-Øst RHF etter tilsyn med kommunikasjon for å sikre forsvarlig pasientbehandling og legemiddelhåndtering ved rehabiliteringsinstitusjoner i Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Høsten 2007 

2006

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

 • Rapport til Helse Øst RHF. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmisbrukere i Helse Øst - 2006
 • Rapport til Helse Sør RHF: Oppsummering etter landsomfattende tilsyn med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere 2006
 • Samlerapport for landsomfattende tilsyn med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere Nordland, Troms og Finnmark
 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF
 • Oppsummering etter tilsyn med tverrfagleg spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukarar Helse Vest RHF 

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2006 med med habiliteringstjenester til barn

 • Samlerapport fra landsomfattende tilsyn med habiliteringstjenester til barn Nordland, Troms og Finnmark.
 • Landsomfattande tilsyn med habiliteringstenester til barn 2006 Vurderingar etter tilsyn i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF
 • Rapport til Helse-Sør RHF fra Vestfold, Buskerud og Telemark.
 • Samlerapport fra landsomfattende tilsyn 2006 i Aust- og Vest-Agder: Habiliteringstjenester til barn i helseforetak og kommuner 2006

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge gjennomførte i 2006 tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF. Samlerapport etter tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer (2006)

Felles tilsyn med bruk av tvang i psykiatrien i Helseregion Sør 2005 - 2006

 • Rapport til Helse Sør RHF - Oppsummering - Regionalt tilsyn med bruk av tvang i det psykiske helsevernet 2005/2006

2005

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn 2005 med kommunikasjon i helseforetak som behandler pasienter med gastrokirurgiske sykdommer avdelinger

 • Rapport til Helse Øst RHF
 • Rapport til Helse Sør RHF
 • Rapport til Helse Nord RHF
 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge Tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved ortopedisk poliklinisk virksomhet

Dette var ikke landsomfattende tilsyn.

 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF. Oppsummering etter tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg, ortopedisk poliklinisk virksomhet

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge gjennomførte i 2005 tilsyn med private sykehus

 • Oppsummering etter tilsyn med private sykehus Rapport til Statens helsetilsyn og sykehusene.

2004

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Samlerapporter til RHF´ene etter landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner

 • Rapport til Helse Nord RHF
 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF
 • Rapport til Helse Vest RHF
 • Rapport til Helse Sør RHF


2003

Rapportene er fjernet fra nettstedet april 2022

Hvert av de regionale helseforetak har mottatt samlerapporter fra Helsetilsynet i fylkene etter tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer og med ivaretakelsen av sentrale pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker:

 • Rapport til Helse Nord RHF  
 • Rapport til Helse Midt-Norge RHF  
     vedlegg 1 
     vedlegg 2 
 • Rapport til Helse Vest RHF 
 • Rapport til Helse Øst RHF 
 • Rapport til Helse Sør RHF 

Se også