Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark gjennomførte 05.11.2014 tilsyn med Nome kommune.

Tilsynet var en del av det første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som fylkesmennene gjennomfører høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Målsettingen for tilsynet var å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid, kommer i gang med dette.   

Fylkesmennene fikk tillegg i oppdrag å foreta en kartlegging av det løpende oversiktsarbeidet i kommuner der det ble påvist at arbeidet var kommet i gang, og ut fra denne kartleggingen gi kommunen en veiledende vurdering av status for arbeidet.

Fylkesmannens konklusjon ved tilsynet:

Det ble ikke påvist avvik ved tilsynet.

Etter vår vurdering er kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kommet godt i gang. Oversiktsarbeidet er fortsatt noe usystematisk, og Fylkesmannen mener at Nome kommune kan forbedre styringen (internkontrollen) med oppgavene etter folkehelseloven.

Dato: 12.01.15

May Trude Johnsen
revisjonsleder

Roger Jensen
revisor

 

Kristin Bjerkeseth Vindvad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn 05.11.2014 med Nome kommune.

Tilsynet inngikk i det landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid som Fylkesmennene gjennomfører høsten 2014 etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.    

Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av §§ 4–9 og §§ 27–30 i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Fylkesmannens tilsynsansvar og myndighet følger av folkehelseloven § 31, jf. kommuneloven § 10A.

Dette første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid har følgende innretning:  

 1. Lovlighetskontroll
  Fylkesmannen undersøker om kommunen har kommet i gang med et løpende oversiktsarbeid. Der Fylkesmannen konkluderer med avvik, følges kommunen opp til forholdene er rettet.
 2. Veiledende vurdering av kommunens løpende oversiktsarbeid:
  I kommuner der Fylkesmannen konkluderer med at et løpende oversiktsarbeid har kommet i gang, foretas en kartlegging av dette arbeidet. Fylkesmannen gir kommunen en tilbakemelding i form av en veiledende vurdering av status. Kommunene står fritt i forhold til om og i hvilken grad de følger opp denne vurdering.

2. Beskrivelse av kommunen

Kanalkommunen Nome kommune ligger på vestsiden av Norsjø og hadde 6643 innbyggere per 1. januar 2014. Størstedelen av befolkningen bor i og omkring tettstedene Ulefoss og Lunde. Aldersfordelingen i befolkningen viser at Nome generelt har en eldre befolkning enn for Telemark og landet. Utdanningsnivået er lavere enn for nabokommunene og i forhold til landsgjennomsnittet. Kommunen skårer også lavt på levekårsstatistikker og har et høyt og økende antall familier og barn som har behov for støtte og veiledning fra det offentlige (skole, barnehage, NAV, barnevern, PPR., Bup m.m.). Kommunen har også et høyt forbruk av spesialundervisning, mens tilstandsrapport for 2012 viser at det er god trivsel og lite mobbing i skolene.

Nome kommune har en folkehelsekontakt for voksne (ergoterapeut) og en for barn og unge (ledende helsesøster). Folkehelsekontaktene er kommunens kontaktpersoner vedrørende folkehelse og er representanter i folkehelsenettverket for kommuner i Telemark.

Nome kommune har felles kommuneoverlege med kommunene Bø og Sauherad. Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i stab hos einingsleiar institusjons- og legetjenesten, Bø kommune, som har det økonomiske, administrative og personalmessige ansvaret. Den daglige oppfølgingen i Nome og Sauherad kommuner, er tillagt h.h.v. leder for institusjons- og legetjenesten (Nome) og kommunalsjef Helse, omsorg og velferd (Sauherad).

Også på ulike planområder har Nome kommune samarbeid med Bø og Sauherad. Kommunen har ikke egen folkehelseplan, men det er utarbeidet et felles utfordringsnotat i Midt-Telemark.  Utdanningsnivået i Nome ligger noe under landsgjennomsnittet, og kommunen har flere unge uføre og flere enslige forsørgere enn gjennomsnittet. Det har derfor vært lagt stor vekt på tiltak for forebygging av barnefattigdom, samt forebygging av fravær og frafall i skolen.

3. Gjennomføringen av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt ut 07.08.2014.

Gjennomgang av aktuell informasjon forut for tilsynsbesøket: Se kapittel om dokumentunderlag

Formøte ble avholdt 16.09.2014, felles for Nome, Porsgrunn og Vinje.

Åpningsmøte ble avholdt 05.11.2014.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Gjennomgang av dokumentasjon under tilsynsbesøket: Se kapittel om dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 05.11.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne (folkehelseloven §§ 5, 30, jf. 27, forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4).  

Bakgrunn for valget av løpende oversiktsarbeid som tilsynstema

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal ha et kunnskapsbasert grunnlag for planlegging og tiltak på folkehelseområdet. Kravet til kommunen om å ha slik oversikt var derfor et naturlig temavalg for det første landsomfattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid.

Kommunene skal både ha løpende oversikt og hvert fjerde år (neste gang innen høsten 2016) ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av grunnlaget for sin planstrategi. Tilsyn med kommunens folkehelsearbeid skal være tilpasset kommunenes fireårige plansyklus. Siden det landsomfattende tilsynet skulle foregå høsten 2014, ble det rettet mot kommunenes løpende oversiktsarbeid.

Lovlighetskontrollen ved tilsynet

Tilsynet hadde som målsetting å påse at kommuner som ikke hadde satt i gang systematisk, løpende oversiktsarbeid, kom i gang med dette. Å ha kommet i gang innebærer at kommunen gjennom sin internkontroll har lagt til rette for at det løpende oversiktsarbeidet kan gjennomføres slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen legger opp til, og at det er aktivitet på området.   

Det ble herunder undersøkt

 • om arbeidet hadde en tilstrekkelig forankring i kommunens ledelse
 • om det var avklart hvilke forhold det løpende ville være behov for å innhente oppdaterte opplysninger om
 • om det var lagt til rette for å kunne benytte aktuelle sentrale og lokale kunnskapskilder  
 • om det var lagt opp til at arbeidet med å innhente, gjennomgå og vurdere opplysningene hadde en tverrsektoriell innretning
 • om oppgavefordeling var avklart og gjort kjent for involverte enheter/sektorer
 • om det var sørget for at medarbeiderne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre oppgavene sine, herunder om kommunen hadde sørget for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse
 • om kommunens ledelse fulgte med på at det løpende oversiktsarbeidet var kommet i gang og at det pågikk aktiviteter på området

Kartlegging og veiledende vurdering av det løpende oversiktsarbeidet

I tillegg til selve lovlighetskontrollen, hadde det landsomfattende tilsynet som målsetting å bidra til at kommuner som allerede hadde startet opp et løpende oversiktsarbeid, videreutviklet dette. Med utgangspunkt i de aktuelle lovkravene foretok Fylkesmannen i disse kommunene en kartlegging av kommunens løpende oversiktsarbeid. Kartleggingen dannet grunnlag for en tilbakemelding til kommunen i form av en veiledende vurdering av status for kommunens løpende oversiktsarbeid.

Folkehelseloven og forskrift om oversikt om oversikt over folkehelsen overlater i stor utstrekning til kommunen selv å vurdere, ut fra lokale forhold og prioriteringer, hva som er nødvendig innhold og omfang av opplysninger og vurderinger i kommunens løpende oversikt.

Aktuelle forhold som inngikk i Fylkesmannens kartlegging og vurdering (ikke uttømmende):

 • kommunens tilrettelegging/styring
 • hvilke forhold kommunen hadde besluttet å følge med på sammenholdt med kommunens identifiserte folkehelseutfordringer
 • om kommunen hadde tatt stilling til hvilke opplysninger som skulle innhentes fra hvilke kilder og i hvilken utstrekning opplysningene ble hentet inn
 • i hvilket omfang det foregikk faglige vurderinger av innhentede opplysninger
 • i hvilket omfang det forelå skriftlig dokumentasjon av opplysninger og vurderinger

5. Fylkesmannens konklusjon ved lovlighetskontrollen

Det ble ikke påvist avvik ved tilsynet.

6. Fylkesmannens kartlegging og vurdering av status for kommunens løpende oversiktsarbeid

Kartlegginga har vi gjort ved å gjennomgå dokumentene som er listet opp i kapittel 8. Opplysninger om helsetilstand, påvirkningsfaktorer og tiltak som er omtalt i dokumentene er vurdert sammen med opplysninger som kom fram i samtalene med ledere og andre ansatte 05.11.2014.

Kommunen har satt i gang en helhetlig kartlegging av folkehelsedata, men det er fremdeles lite systematikk i kartleggingen og foreløpig brukes mest data fra Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer. Dokumentet «Statistikker for Nome kommune» ble lagt frem, utarbeidet av samlingskoordinatoren 15.09.2014.

Rutinene er ennå ikke fastlagt for hvordan folkehelselovens krav om løpende oversiktsarbeid skal følges opp lokalt. Kommunen har fra tidligere identifisert noen områder hvor det er lokale utfordringer, og i 2012 ble det utarbeidet et felles utfordringsnotat for kommunene i Midt-Telemark som danner grunnlag for kommunens planstrategi og planarbeid på ulike felt inkludert folkehelsearbeid. Kommunen har ikke egen folkehelseplan. 

Kommunen har fått ny kommuneoverlege i samarbeid med to andre kommuner. Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse, og kommuneoverlegen skal bidra til å overvåke befolkningens helsemessige utfordring, ha ansvar for å skaffe til veie faktagrunnlag og bidra som rådgiver i arbeidet med folkehelseplan. På tidspunkt for tilsynet hadde ikke kommuneoverlegen kommet i gang med sitt arbeid på dette feltet enda.         

Nome kommune har to folkehelsekontakter. Disse to har via sine ordinære stillinger som ergoterapeut og ledende helsesøster god oversikt over og deltar i kommunens folkehelsearbeid i tillegg til at de har bred kontaktflate mot kommunens øvrige virksomheter. På bakgrunn av dette har kommunen valgt å ikke ansette egen folkehelsekoordinator, men isteden bruke allerede eksisterende funksjoner. Fylkesmannen ser imidlertid utfordringen med at folkehelsekontaktene dermed i større grad må bruke eksisterende ressurspersoner og samarbeidsfora i folkehelsearbeidet. Folkehelsekontaktene har ikke avsatt egen tid til folkehelsearbeid, og arbeidet kan dermed bli mer tilfeldig. Det kan også være fare for at innspill til kommunens planarbeid blir mer knyttet til funksjonene som ergoterapeut og ledende helsesøster enn som folkehelsekontakt. Det er en fordel at folkehelsekontaktene har deltatt i folkehelsenettverket til Telemark fylkeskommune.

Når det gjelder ledelsesforankring er rådmannens ledergruppe styringsgruppe for folkehelsearbeidet. Det ble ikke dokumentert med referater fra ledermøter eller på annen måte at det løpende oversiktsarbeidet var startet opp.

Nome kommune har et stort dokumentasjonsgrunnlag i egne virksomheter, særlig på området barn og unge. Alle kommunale sektorer og tjenester har derfor et stort potensiale for å levere relevant informasjon som kan benyttes i analyse av helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Slik vi oppfatter det vil kommunen nå jobbe målrettet for å finne ut hvordan egne virksomheter rutinemessig kan samle sin folkehelserelaterte informasjon, slik at oversiktsarbeidet kan resultere i en beskrivelse av kommunens spesifikke utfordringer i folkehelsearbeidet.

7. Regelverk

 • Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 • Forskrift 28. juni 2012 nr. 692 om oversikt over folkehelsen

8. Dokumentunderlag

Korrespondanse mellom Nome kommune og Fylkesmannen i Telemark:

 • Varsel om tilsyn, brev av 07.08.2014 fra Fylkesmannen i Telemark
 • Invitasjon til formøte, brev av 20.08.2014
 • Dokumentasjon  – Tilsyn med folkehelsearbeid – Nome kommune 29.09.14
 • E-post 03.11.2014 fra Nome kommune

Dokument som er tilsendt fra Nome kommune:

 • Stillingsbeskrivelse for kommuneoverlege
 • Stillingsbeskrivelse for folkehelsekontakt for barn/ungdom
 • Kommuneplan for Nome kommune 2009-2018 – Samfunnsdelen
 • Kommuneplan for Nome 2008-2018 – Bestemmelser til kommuneplanens arealdel
 • Kommuneplanens arealdel – kart Nome
 • Kommuneplan for Nome 2008-2018 – Bestemmelser til kommunedelplan Ulefoss
 • Delplan Ulefoss – Kart
 • Kommuneplan for Nome 2008-2018 – Bestemmelser til kommunedelplan Lunde
 • Delplan Lunde – Kart
 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014
 • Anlegg for idrett og friluftsliv 2011 – Kart
 • Utfordringsnotat for Midt Telemark
 • Boligplan Nome kommune 2014-2024
 • Handlingsplan for barnefattigdom
 • Handlingsveileder for ansatte i Nome kommunes barnehager/skoler – Barn som bekymrer
 • Tiltaksplan mot vold i nære relasjoner
 • Plan for psykisk helse Nome kommune 2013-2016
 • Demensplan 2015
 • Viktig og Riktig – Plan for endringer i barnehagen og grunnskolen i Nome 2010-2014
 • Strategisk kompetanseplan helse- og omsorgsetaten

Dokument som var tilsendt tidligere:

 • Planstrategi Nome kommune 2012-2015

Dokument som ble overlevert under tilsynet:

 • Statusrapportering fra kommunene om folkehelse vår 2014
 • Frisklivsbrosjyre Nome kommune
 • Ulefoss skole – Strategiplan 2013 – Trygghet og trivsel for alle
 • Tilstandsrapport for grunnskolen Nome kommune 2013-2014
 • Hovedtrekk: Nomeskolen er bra
 • Foreldresamtale i Nome kommunes barnehager
 • Samtykkeskjema for Nome kommunes barnehager
 • Felles rutiner ved elevfravær i grunnskolen i Nome kommune
 • Internkontrollsystem opplæringslovens § 9A, Nome kommune
 • Statistikker for Nome kommune

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen i Telemark deltok:
Ass. fylkeslege May Trude Johnsen, seniorrådgiver Roger Jensen og seniorrådgiver Kristin Bjerkeseth Vindvad

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2014 Kommuners folkehelsearbeid

Søk