Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført uanmeldt tilsyn med Harstad kommune, Slottet sykehjem.

Revisjonen omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om pasientenes rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det er fattet vedtak der det er iverksatt tilbakeholdelse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven kap.4A

Ved dette tilsynet fant Fylkesmannen ikke grunnlag for å påpeke avvik innen de reviderte områder.

Dato: 27.10.16

Anne Tove Sivertsen
revisor

Merete Jenssen
revisor

 

Kristin S. Voie
revisjonsleder

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Slottet sykehjem. Tilsynsbesøket ble gjennomført 29.09.16.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2016. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, selvmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet.

Personalet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet kan gjennomføres med samtaler, befaring og dokumentgjennomgang.

Dette tilsynet er en oppfølging etter gjennomført selvmeldingstilsyn ved et utvalg virksomheter i Troms i 2016, heriblant Slottet sykehjem. Tema ved selvmeldingstilsynene var tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om pasientenes rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det er fattet vedtak der det er iverksatt tilbakeholdelse, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Pasienter ved sykehjem har den samme rett som alle andre til å bevege seg fritt. Dersom det skal gjøres inngrep i denne retten mot pasientens vilje, vil dette normalt måtte anses som et tvangstiltak. Tvang kan kun benyttes overfor pasienter hvor det er hjemmel for dette i lov.

En slik hjemmel har man i pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4. Ved inngrep ved tvang må det imidlertid fattes vedtak for den enkelte pasient, og det må sikres at øvrige pasienter som ikke har vedtak får ivaretatt sin rett til å bevege seg fritt. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A skal også sikre at pasienter uten samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp. Dette medfører at virksomheten må vurdere hvorvidt det er forsvarlig for den enkelte pasient å kunne forlate institusjonen på egen hånd.

Ved dette tilsynet ble det sett på pasientens muligheter for å bevege seg fritt. Hvor dørene låses blir det et spørsmål om hvorvidt det er gjort individuelle vurderinger av pasientenes evne til å låse opp, eventuelt hvorvidt det foreligger rutiner for å sikre at pasienten kan forlate institusjonen eller få tilgang til fellesareal ved ønske om det. Det sentrale vurderingstemaet i denne sammenhengen er om alle pasientene har en reell mulighet til å forlate sykehjemmet, og til å bevege seg til de delene av sykehjemmet de skal ha adgang til. Nødvendige passasjer må dermed være både rimelig lette å orientere seg frem til, og komme seg gjennom. Dersom pasientene ikke kan benytte seg av passasjene på egen hånd, må det godtgjøres at pasientenes bevegelsesfrihet er ivaretatt ved bistand fra de ansatte. Dersom pasientene ikke sikres fri bevegelse blir det videre et spørsmål om hvorvidt det foreligger hjemmel for slike innskrenkninger.

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderingene og avgjørelsene som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten ved at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Denne rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Slottet sykehjem har 36 pasienter. Pasientene er fordelt på de to sykehjemsavdelingene A/B og C/D, hvor avdeling C/D er et ressurssenter for somatisk langtidsbehandling, spesialavdeling innen lungemedisin og palliativ behandling. Avdeling A/B har 18 somatiske plasser.

I hver av de to avdelingene er det to fløyer. Det er ni pasientrom i hver fløy, og hver av fløyene kan lukkes mot avdelingens fellesareal. Det er også en dør mellom den enkelte avdeling sitt fellesareal og til sykehjemmets fellesområde. Som hovedregel er både dørene ut fra de enkelte fløyene, og ut fra avdelingene åpne.

Slottet sykehjem ligger på bakkeplan, og ved avdeling C/D har pasientrommene egen dør ut til friluft. Hoveddøren ut fra sykehjemmet ligger i fellesområdet mellom avdelingene, og er åpen frem til klokken 16.00. For å komme ut etter klokken 16.00 må det benyttes en merket bryter ved hoveddøren.

På utsiden av sykehjemmet, mellom de to avdelingene er det et inngjerdet hageområde, og det planlegges også å få i stand en sansehage i sykehjemmets nærområde.

Slottet sykehjem eies og drives av Harstad kommune. Kommunens helse- og omsorgstjeneste er organisert i seks omsorgsenheter, som hver ledes av en enhetsleder. Slottet sykehjem er en avdeling av Omsorg Sentrum, hvor enhetsleder rapporterer til kommunalsjef helse- og omsorg. Lokalt ledes sykehjemmet av avdelingsleder og assisterende avdelingsleder, som i fellesskap ivaretar daglig drift.

3. Gjennomføring

Fylkesmannen i Troms varslet om tilsynsbesøket per telefon til avdelingssykepleier Britt Elin Johansen ca. halvannen time før ankomst. Det ble ikke informert om tema for tilsynet på telefon.

Tilsynsteamet legitimerte seg ved ankomst. Varsel om tilsyn ble levert til enhetsleder og gjennomgått. Det ble gjennomført en innledende samtale med enhetsleder Guri Bratteng, avdelingssykepleier Britt Elin Johansen og assisterende avdelingssykepleier Nora Kristiansen før tilsynsteamet gjennomførte befaring på sykehjemmet.

Tilsammen 21 pasientjournaler fordelt på de to avdelingene ble gjennomgått i Profil (kommunens elektroniske journalsystem).

Avslutningsvis ble det gjennomført et oppsummeringsmøte (med gjennomgang av funn) hvor de samme personene som deltok ved innledende samtale var tilstede.

Vi mottok følgende dokumenter fra Harstad kommune:

 • mottak av ny pasient i sykehjem
 • primærsykepleie i sykehjem
 • kriterier for skjermet avdeling- for personer med demens
 • flytteprosedyren for flytting innenfor og mellom sykehjem
 • helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg nødvendig helsehjelp
 • skjema for vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen
 • hva gjør personalet for å finne en beboer som blir borte fra en sykehjemsavdeling

4. Funn

Ved dette tilsynet fant Fylkesmannen ikke grunnlag for å påpeke avvik innen de reviderte områder.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr.15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr.64 om helsepersonell
 • Forskrift av 27. juli 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Fra Fylkesmannen i Troms deltok: revisjonsleder/seniorrådgiver Kristin S. Voie, revisor/rådgiver Anne Tove Sivertsen og revisor/rådgiver Merete Jenssen