Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms gjennomførte 5. – 7. april 2016 tilsynsbesøk i Nordreisa kommune. Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon. Formålet med tilsyn gjennomført som systemrevisjon er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet undersøkelse av om Nordreisa kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får personlig assistanse i form av

 • tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 • bistand til aktivisering
 • opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Fylkesmannen skal videre undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får

 • helsetjenester i hjemmet
 • tilgang til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling

Det inngår videre ved undersøkelser av temaene om kommunen legger til rette for at brukerne får medvirke og om kommunen legger til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Under tilsynet ble det avdekket 2 avvik/lovbrudd og gitt 2 merknader.

Avvik 1

Nordreisa kommune organiserer ikke tjenestene til mennesker med utviklingshemming slik at det sikres at alle får forsvarlige tjenester i form av praktisk bistand og helsetjenester.

Avvik 2

Nordreisa kommune innhenter ikke politiattest ved tilbud om ansettelse fra alle helsepersonell som skal jobbe med mennesker med utviklingshemming.

Merknad 1

Nordreisa kommune har et forbedringspotensial i sitt samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten for å ivareta informasjonsflyt i forhold til helseoppfølging til mennesker med utviklingshemming.

Merknad 2

Nordreisa kommune har et forbedringspotensial i forhold til å fatte vedtak på helsetjenester i hjemmet til mennesker med utviklingshemming.

Dato: 11.5.2016

Merete Jenssen
revisjonsleder

Anne Tove Sivertsen
revisor

 

Gunn Elise Mathisen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nordreisa kommune i perioden 27.1.2016 - 11.5.2016. Revisjonen er initiert av Statens helsetilsyn som landsomfattende tilsyn i 2016 og inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Helse- og omsorgstjenestene i Nordreisa kommune er organisert etter en tre-nivå modell med helse- og omsorgsleder og virksomhetsledere for de ulike virksomhetene. Tjenester til mennesker med utviklingshemming ytes av hjemmetjenesten og av virksomhetene Høgegga omsorgsboliger og Guleng bofellesskap.

Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune yter tjenester til eldre, somatisk syke og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Ved tilsynsbesøket var det 1 person i målgruppen for tilsynet som mottok tjenester fra hjemmetjenesten v/hjemmesykepleien.

Ved virksomheten Guleng bofellesskap og avlastning ytes det døgnkontinuerlige tjenester til mennesker med utviklingshemming i form av praktisk bistand, opplæring, helsehjelp, veiledning og avlastningstilbud til barn/ unge. Ved tilsynsbesøket ble det ved Guleng bofellesskap gitt tjenester til 4 personer i målgruppen for tilsynet.

Ved virksomheten Høgegga, gis det døgnkontinuerlige tjenester til mennesker med utviklingshemming i form av praktisk bistand, opplæring, helsehjelp, veiledning og tilsyn. Ved Fylkesmannens tilsynsbesøket var det 8 personer i målgruppen for tilsynet som mottok tjenester fra Høgegga.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.1.2016.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.4.2016.

Intervjuer
11 ansatte og 4 brukere/representanter ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 7.4.2016.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfatter undersøkelse av om Nordreisa kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikret at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får personlig assistanse i form av

 • tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 • bistand til aktivisering
 • opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Fylkesmannen skal videre undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får

 • helsetjenester i hjemmet
 • tilgang til medisinsk undersøkelse og utredning og behandling

Det inngår videre ved undersøkelser av temaene om kommunen legger til rette for at brukerne får medvirke og om kommunen legger til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten.

5. Funn

Ved dette tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere 2 avvik. Det ble videre gitt 2 merknader.

Avvik 1

Nordreisa kommune organiserer ikke tjenestene til mennesker med utviklingshemming slik at det sikres at alle får forsvarlige tjenester i form av praktisk bistand og helsetjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1 a jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1 og lov om helsepersonell § 16, lov om pasient og brukerrettigheter § 3-1 og forskrift om internkontroll § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Gjennom intervju fremkommer det at hjemmesykepleien ikke har tilstrekkelig kompetanse om mennesker med utviklingshemming til å vurdere bistandsbehov og evaluere tjenestetilbud
 • Det er ikke et systematisk samarbeid mellom hjemmesykepleien og virksomhetene Guleng og Høgegga vedrørende tjenester til mennesker med utviklingshemming
 • Ingen av de som ble intervjuet fra hjemmesykepleien, og som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming, har levert politiattest.

Avvik 2

Nordreisa kommune innhenter ikke politiattest ved tilbud om ansettelse fra alle helsepersonell som skal jobbe med mennesker med utviklingshemming.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 jf. lov om helsepersonell § 20a og forskrift om internkontroll § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Ingen av de som ble intervjuet fra hjemmesykepleien, og som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming, har levert politiattest.
 • 1 av de som ble intervjuet fra Høgegga, har ikke levert politiattest
 • Det fremkommer gjennom intervju at noen har levert politiattest først etter at de har tiltrådt stillingen ved Høgegga
 • Det foreligger ikke et tilstrekkelig system/rutine for innhenting og kontroll av politiattest før tiltredelse

Merknad 1

Nordreisa kommune har et forbedringspotensial i sitt samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten for å ivareta informasjonsflyt i forhold til helseoppfølging til mennesker med utviklingshemming.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Det er ikke tilstrekkelig avklart hvordan informasjonsflyten skal gå mellom spesialisthelsetjenesten og tjenestestedet, for eksempel mottak av epikriser
 • Det er ikke tilstrekkelig avklart hvordan informasjon mellom fastleger og tjenestestedet skal formidles, herunder prøvesvar og svar på spørsmål fra tjenesten.

Merknad 2

Nordreisa kommune har et forbedringspotensial i forhold til å fatte vedtak på helsetjenester i hjemmet til mennesker med utviklingshemming.

Merknaden bygger på følgende observasjon:

 • Brukere på Høgegga og Guleng som mottar helsehjelp, for eksempel administrering av medisiner, har ikke vedtak på helsetjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav a.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er et område der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse dersom somatisk eller psykisk lidelse ikke blir fanget opp. Det er derfor viktig at kommunen organiserer sine tjenester slik at det sikres at alle mennesker med utviklingshemming får forsvarlige tjenester, at bistandsbehov vurderes og at tjenestetilbudet evalueres.

I Nordreisa kommune er tjenestene til mennesker med utviklingshemming i all hovedsak lokalisert til Høgegga og Guleng, mens 1 bruker i målgruppen for tilsynet mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Organiseringen sikrer ikke at brukere i hjemmesykepleien mottar forsvarlige tjenester. Dette sees blant annet ved at personell i hjemmetjenesten ikke har tilstrekkelig kompetanse om mennesker med utviklingshemming til å vurdere bistandsbehov og evaluere tjenestetilbud. Det er heller ikke samarbeid mellom hjemmesykepleien og virksomhetene Guleng og Høgegga vedrørende tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Tjenester til mennesker med utviklingshemming ytes ofte en til en gjennom direkte hjelp til brukeren i deres eget hjem. Forskning viser at mennesker med utviklingshemming er særlig utsatt for overgrep fordi de ofte er avhengige av hjelp til ivaretakelse av personlig hygiene, og de kan ha utfordringer med å sette grenser for seg selv.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 stiller krav om at kommunen ved tilbud om ansettelse av personer som skal jobbe med mennesker med psykisk utviklingshemming, innhenter politiattest. Dette kravet vil i noen grad være med på å hindre at mennesker med utviklingshemming utsettes for overgrep. Avgjørende er at kommunen har et system som sikrer at politiattest blir innhentet ved tilbud om stillingen og at det blir kontrollert at denne er levert før arbeidstakeren starter i jobben.

I Nordreisa kommune er det ikke et tilstrekkelig system for innhenting og kontroll av politiattest før tiltredelse. Flere ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemming har heller ikke levert politiattest.

7. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal 
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 1. juli 2015 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmeldinger 2015 for Høgegga omsorgsboliger, Guleng bofellesskap og hjemmetjenesten
 • Organisasjonskart helse- og omsorgstjenesten Nordreisa kommune
 • «Virksomhetsleders overordnede ansvar i forhold til medikamenthåndtering»
 • «Kompetansebehov i forhold til personaloppgaver ved medisinhåndtering»
 • «Ansvarsvaktas funksjon og oppgaver»
 • Stillingsinstruks virksomhetsleder
 • Funksjonsbeskrivelse for sykepleier og vernepleier
 • Funksjonsbeskrivelse hjelpepleier
 • Årsverk per 19.2.2016 Høgegga omsorgsboliger
 • Introduksjonsprogram for nyansatte i Nordreisa kommune
 • «Møte med ny tilsatte og nye vikarer» - Høgegga
 • Opplæringsperm Høgegga
 • Oversikt over ansatte Høgegga omsorgsboliger
 • Oversikt over ansatte hjemmetjenesten/hjemmesykepleien
 • Oversikt over ansatte Guleng Bofellesskap
 • Turnus Guleng Bofellesskap, Høgegga omsorgsboliger, hjemmesykepleien
 • Retningslinjer for nattjenesten i kommunen
 • Rutiner for Nattevakt Høgegga
 • «Rapportering i profil»
 • «Skriving av rapport»
 • Prosedyre Avviksregistrering
 • Kopi av de 3 siste måneders avviksmeldinger
 • Prosedyre i helsetjenesten: Avtaleskjema som omtaler legemiddel.
 • 7 avtaler om administrering av legemidler
 • Samarbeidsavtale mellom Guleng bofellesskap og avlastning og legetjenesten i Nordreisa
 • Delegasjonsreglement
 • «Veiledning av hovedkontakter og sekundærkontakter»
 • Hovedkontaktens oppgaver
 • Rutiner for Nattevakt Høgegga
 • «Skriving av halvårsrapporter»
 • «Oppbevaring av kontanter og pengeskrin»
 • «Prosedyre ved uventet dødsfall i hjemmet»
 • «Generell hygiene ved tilsyn/hjelp i brukers hjem»
 • «Høgegga boliger: Vakttyper – og generelle oppgaver»
 • «Aftenvaktens oppgaver» - Guleng
 • Kvalitetsperm legemiddelhåndtering
 • Kartlegging av kommunens legemiddelhåndtering i boliger til mennesker med utviklingshemming
 • Oversikt over personer med utviklingshemming som er over 18 år og bor i egen eid eller leid bolig
 • Vedtak på helse- og omsorgstjenester for 13 brukere
 • IPLOS-registrering for 13 brukere
 • Epikriser
 • Individuell plan for 2 brukere
 • Ukeplan for 2 brukere
 • Medisinkort for 2 brukere
 • Utskrift fra profil for 2 brukere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Ytterligere utskrift fra profil for 2 brukere
 • Vedtak og medisinkort for 1 bruker
 • Brukerperm 12 brukere, herunder ukeplaner, individuelle planer og halvårsrapporter
 • Profilgjennomgang for 13 brukere
 • Prosedyre: håndtere legemidler - kvalitetssystemet

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen i Troms datert 27.1.2016
 • Dokumentasjon fra virksomheten mottatt 11.2.2016, 29.2.2016, 3.3.2016 og 30.3.2016.
 • Program fra Fylkesmannen i Troms datert 18.3.2016

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Merete Jenssen, jurist – revisjonsleder
Anne Tove Sivertsen, jurist – revisor
Gunn Elise Mathisen, vernepleier - revisor

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk