Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført selvmeldingstilsyn med Bardu kommune, hjemmetjenesten.

Selvmeldingstilsynet omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Bardu kommune, hjemmetjenesten, har opplyst om at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.

Dato: 27.04.17

Kristin S. Voie
seniorrådgiver
Anne Tove Sivertsen
seniorrådgiver 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Bardu kommune, hjemmetjenesten.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2017. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, selvmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Rapporten omhandler de tilbakemeldingene som ble gitt fra virksomheten ved selvmeldingstilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.           

Selvmeldingstilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på bakgrunn av en lokal risikovurdering. Selvmeldingstilsynet er gjennomført i flere kommuner i Troms i 2017.

3. Gjennomføring

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 24 spørsmål som gjaldt hjemmetjenestens praktisering av regelverket som omhandler tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte virksomheter i 2017 og 2018.

4. Funn

I Bardu kommune, hjemmetjenesten, er tilbakemeldingen til Fylkesmannen gitt av avdelingsleder i enhet helse, - omsorg- og barnevern Alvilde Gardsteig Strømsmo. I tilbakemeldingen er det opplyst at faglig overordnet ansvarlig for området er enhetsleder.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen som er gitt har hjemmetjenesten i Bardu fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang. Det arbeides også aktivt med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang. Innenfor enheten er det et spesielt fokus på tvang gjennom miljøarbeid og bruk av miljøterapeutiske planer i avdeling for demensomsorg og i døgnavdeling for psykisk helse og rus. Det innhentes råd fra relevante instanser ved behov, og det benyttes etiske refleksjonsmodeller i virksomhetenes arbeid. Der det ytes tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming gjennomgås aktuelt regelverk til faste møtepunkter.

Det er gitt tilbakemelding om at det gjøres vurdering av pasientenes samtykkekompetanse ved tildeling av tjenester. Ved behov gjøres det også fortløpende vurderinger. Vurderingene gjøres av sykepleier 1 eller vernepleier 1, leder av tjenestene, og sammen med fastlege. De vurderingene som gjøres om samtykkekompetanse journalføres i Profil, samt i eget system av legetjenesten. Ansatte som yter helsehjelpen blir orientert om de vurderingene som er gjort vedrørende manglende samtykkekompetanse hos pasienter som de yter tjenester til.

Det er gitt tilbakemelding om at det gjennomføres ivaretakelse av pasienters personlige hygiene mot deres vilje, og at dette vurderes opp mot pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det blir ikke gitt legemidler skjult i mat for å unngå at pasienter motsetter seg medisineringen. Dersom dette likevel skulle bli aktuelt vil det bli vurdert opp mot regelverket. Det er også gitt tilbakemelding om at det ikke benyttes bevegelseshindring som sengehester eller lignende for hjemmeboende pasienter, og at bruk av bevegelseshindrende tiltak i sykehjemsavdeling for personer med demenssykdom blir vurdert opp mot regelverket.

Det benyttes ikke låste dører eller lignende for å hindre at pasienter kommer seg ut av egen bolig. I sykehjemsavdeling for personer med demenssykdom har ytterdøren en smekklås som kan åpnes av alle. Pasienter har ikke blitt innlagt i institusjon for å få somatisk helsehjelp mot sin vilje, men problemstillingen er noe virksomheten har reflektert over. Dersom det skulle bli aktuelt vil vurderinger omkring dette bli gjort i samarbeid med fastlege.  

Det er videre opplyst om at enheten har rutiner for å vurdere eventuelle tvangsvedtak fortløpende, og at vedtakene gjøres kjent for tjenesteyterne.

5. Konklusjon

Bardu kommune, hjemmetjenesten, har opplyst om at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.

6. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Avsluttende kommentarer i etterkant av gjennomførte selvmeldingstilsyn

På bakgrunn av de samlede tilbakemeldingene i selvmeldingstilsynene finner Fylkesmannen på generelt grunnlag grunn til å trekke frem enkelte forhold i regelverket

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gjelder for pasienter som er vurdert til å mangle samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Med samtykkekompetanse menes en persons kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. En beslutning om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig i pasientens journal, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Dersom også øvrige vilkår (tillitsskapende tiltak, helsefaglige vurderinger etc.) er oppfylt, kan helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller ved andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten. Bruk av tvang for å gjennomføre helsehjelp forutsetter at tiltakene som blir brukt er alminnelig akseptert i fagmiljøet.

For at den som er overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp skal kunne ivareta det overordnede faglige ansvaret må vedkommende ha kjennskap til at det blir brukt tvang, noe som sikres gjennom oversending av kopi av vedtak. Kontrollen i tvangssaker bør løftes opp på et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning på både økonomiske og personellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at en eventuell bruk av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet til personen det gjelder, og sikre at det tilrettelegges for minst mulig bruk av tvang.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet e-læringsprogram som omhandler lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A og samtykke til helsehjelp.

Disse finnes på: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-pasientrettigheter-kapittel-4a-helsehjelp-til-pasienter-uten-samtykkekompetanse-som-motsetter-seg-helsehjelpen

Fylkesmannen ber om at Bardu kommune, hjemmetjenesten, gjennom sin internkontroll fortsatt har fokus på temaet somatisk helsehjelp og bruk av tvang, og at kopi av eventuelle tvangsvedtak oversendes til Fylkesmannen.

Vi takker for et godt samarbeid ved gjennomføringen av dette tilsynet.

Kristin S. Voie, seniorrådgiver/spes. sykepleier og Anne Tove Sivertsen, seniorrådgiver/jurist