Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført selvmeldingstilsyn med Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten

Selvmeldingstilsynet omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten, har opplyst om at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.

Dato: 27.04.17

Kristin S. Voie
seniorrådgiver
Anne Tove Sivertsen
seniorrådgiver 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2017. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, selvmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Rapporten omhandler de tilbakemeldingene som ble gitt fra virksomheten ved selvmeldingstilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.           

Selvmeldingstilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på bakgrunn av en lokal risikovurdering. Selvmeldingstilsynet er gjennomført i flere kommuner i Troms i 2017.

3. Gjennomføring

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 24 spørsmål som gjaldt hjemmetjenestens praktisering av regelverket som omhandler tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte virksomheter i 2017 og 2018.

4. Funn

I Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten, er tilbakemeldingen til Fylkesmannen gitt av førstekonsulent Anne Marit Bygdnes. Tilbakemeldingen er gitt i samarbeid med leder for hjemmesykepleien og fem enhetsledere i åpen omsorg. I tilbakemeldingen er det opplyst at faglig overordnet ansvarlig for området er helse- og omsorgssjef Ågot Hammari.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen som er gitt har hjemmetjenesten i Kvæfjord fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang. Det arbeides også aktivt med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang. Det diskuteres andre løsninger, og hva som er riktig regelverk for å hjemle tvungen helsehjelp. For å forebygge bruk av tvungen helsehjelp er det stor kreativitet for å finne andre løsninger, og de ansatte har stor bevissthet om emnet.

Det er gitt tilbakemelding om at pasientenes samtykkekompetanse vurderes dersom det er konkrete situasjoner hvor det kan være aktuelt med tvungen helsehjelp. Dersom det oppstår situasjoner som krever det, gjøres det også fortløpende vurdering av pasientenes samtykkekompetanse. Hvem som vurderer pasientenes samtykkekompetanse avhenger av hva saken gjelder, og hvor klar vurderingen er. Ved tvilstilfeller rådfører hjemmetjenesten seg med pasientens fastlege. Ellers gjøres samtykkevurderinger av helsepersonell som kjenner pasienten godt, og som også har minst tre års høyskoleutdannelse. Samtykkevurderinger journalføres i et eget område i Profil, og dersom pasienten er vurdert til å mangle samtykkekompetanse skal dette i tillegg fremgå av sammenfatninger. Ansatte som yter helsehjelpen er som hovedregel kjent med vurderinger som blir gjort vedrørende manglende samtykkekompetanse hos pasienter som de yter tjenester til.

Det er gitt tilbakemelding om at det er høy toleranse for å imøtekomme pasientenes grenser for hva som er forsvarlig personlig hygiene. Det forsøkes med tillitsskapende tiltak, og andre alternativer fremfor tvungen helsehjelp. Det blir ikke gitt legemidler skjult i mat for å unngå at pasienter motsetter seg medisineringen. Dersom dette likevel blir aktuelt vil det bli vurdert opp mot regelverket. Det er også gitt tilbakemelding om at det i åpen omsorg ikke benyttes bevegelseshindring som sengehester eller lignende for pasienter som ikke ønsker det, og at pasienter ikke blir hindret i å komme seg ut av egen bolig. Pasienter blir heller ikke innlagt i institusjon for å få somatisk helsehjelp mot sin vilje.

Det er videre opplyst om at hjemmetjenesten har rutiner for å vurdere eventuelle tvangsvedtak fortløpende, og vedtakene blir gjort kjent for tjenesteyterne.

5. Konklusjon

Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten har opplyst om at de har en praksis som ikke avviker fra lov eller forskrift.

6. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Avsluttende kommentarer i etterkant av gjennomførte selvmeldingstilsyn

På bakgrunn av de samlede tilbakemeldingene i selvmeldingstilsynene finner Fylkesmannen på generelt grunnlag grunn til å trekke frem enkelte forhold i regelverket

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gjelder for pasienter som er vurdert til å mangle samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Med samtykkekompetanse menes en persons kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. En beslutning om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig i pasientens journal, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Dersom også øvrige vilkår (tillitsskapende tiltak, helsefaglige vurderinger etc.) er oppfylt, kan helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller ved andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten. Bruk av tvang for å gjennomføre helsehjelp forutsetter at tiltakene som blir brukt er alminnelig akseptert i fagmiljøet.

For at den som er overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp skal kunne ivareta det overordnede faglige ansvaret må vedkommende ha kjennskap til at det blir brukt tvang, noe som sikres gjennom oversending av kopi av vedtak. Kontrollen i tvangssaker bør løftes opp på et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning på både økonomiske og personellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at en eventuell bruk av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet til personen det gjelder, og sikre at det tilrettelegges for minst mulig bruk av tvang.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet e-læringsprogram som omhandler lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A og samtykke til helsehjelp.

Disse finnes på: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-pasientrettigheter-kapittel-4a-helsehjelp-til-pasienter-uten-samtykkekompetanse-som-motsetter-seg-helsehjelpen

Fylkesmannen ber om at Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten, gjennom sin internkontroll fortsatt har fokus på temaet somatisk helsehjelp og bruk av tvang, og at kopi av eventuelle tvangsvedtak oversendes til Fylkesmannen.

Vi takker for et godt samarbeid ved gjennomføringen av dette tilsynet.

Kristin S. Voie, seniorrådgiver/spes. sykepleier og Anne Tove Sivertsen, seniorrådgiver/jurist