Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført selvmeldingstilsyn med Målselv kommune, Åpen omsorg Pro øvre distrikt.

Selvmeldingstilsynet omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Målselv kommune, Åpen omsorg Pro øvre distrikt opplyser at de ikke har fulgt opp lovens krav om å vurdere samtykkekompetanse jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.

Dato: 02.05.17

Kristin S. Voie
seniorrådgiver
Merete Jensen
seniorrådgiver 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Målselv kommune, Åpen omsorg Pro øvre distrikt.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2017. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, selvmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Rapporten omhandler de tilbakemeldingene som ble gitt fra virksomheten ved selvmeldingstilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.           

Selvmeldingstilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på bakgrunn av en lokal risikovurdering. Selvmeldingstilsynet er gjennomført i flere kommuner i Troms i 2017.

3. Gjennomføring

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 24 spørsmål som gjaldt hjemmetjenestens praktisering av regelverket som omhandler tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte virksomheter i 2017 og 2018.

4. Funn

I Målselv kommune, Åpen omsorg Pro øvre distrikt, er tilbakemeldingen til Fylkesmannen gitt av enhetsleder Trine Bøe. I tilbakemeldingen er det opplyst at faglig overordnet ansvarlig for området er enhetsleder.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen som er gitt har Åpen omsorg Pro øvre distrikt fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang. Det avholdes kurs internt, og personalet får også tilbud om å dra på eksterne kurs. Det jobbes aktivt med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang.

Det er videre gitt tilbakemelding om at pasientenes samtykkekompetanse vurderes ved tildeling av tjenester, og fortløpende i tilfeller hvor det anses som nødvendig. De samtykkevurderingene som blir gjort foretas av pasientenes fastlege. Vurderinger av pasientens samtykkekompetanse blir journalført i legens elektroniske pasientjournal, og under sammendrag i hjemmetjenestens journalsystem der dette anses som relevant. Ansatte som yter helsehjelpen er orientert om vurderinger som er gjort vedrørende samtykkekompetanse hos pasienter som de yter tjenester til.

Åpen omsorg Pro øvre yter også hjemmetjenester til pasienter som bor på et omsorgssenter. To av pasientene på omsorgssenteret har vandrealarm. I tilleggsopplysninger fra Åpen omsorg datert 06.04.17, er det gitt tilbakemelding om at pasientenes samtykkekompetanse i forhold til denne helsehjelpen ikke er vurdert. Åpen omsorg Pro øvre ser at de dermed ikke har fulgt opp lovens krav om å vurdere samtykkekompetanse.

Det er gitt tilbakemelding om at det ikke gjennomføres ivaretakelse av pasienters personlige hygiene mot deres vilje, og at helsehjelpen fortløpende blir vurdert opp mot pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det blir ikke gitt legemidler skjult i mat for å unngå at pasienter motsetter seg medisineringen, eller benyttet bevegelseshindring som sengehester eller lignende for pasienter som ikke ønsker det. Dersom dette likevel skulle bli aktuelt vil det blir vurdert opp mot regelverket. Pasienter blir ikke hindret i å forlate egen bolig, eller innlagt i institusjon for å få somatisk helsehjelp mot sin vilje.

Det er videre opplyst om at det blir tatt opp med pasientenes pårørende og med fastlege dersom tillitsskapende tiltak ikke fører frem. Det blir da vurdert om det er behov for tvangsvedtak. Eventuelle vedtak gjøres kjent for tjenesteyterne ved muntlige rapporter.

5. Konklusjon

Målselv kommune, Åpen omsorg Pro øvre distrikt opplyser at de ikke har fulgt opp lovens krav om å vurdere samtykkekompetanse jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.

6. Regelverk

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og Omsorgstjenesten

7. Avsluttende kommentarer i etterkant av gjennomførte selvmeldingstilsyn

På bakgrunn av de samlede tilbakemeldingene i selvmeldingstilsynene finner Fylkesmannen på generelt grunnlag grunn til å trekke frem enkelte forhold i regelverket

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gjelder for pasienter som er vurdert til å mangle samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Med samtykkekompetanse menes en persons kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. En beslutning om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig i pasientens journal, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Dersom også øvrige vilkår (tillitsskapende tiltak, helsefaglige vurderinger etc.) er oppfylt, kan helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller ved andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten. Bruk av tvang for å gjennomføre helsehjelp forutsetter at tiltakene som blir brukt er alminnelig akseptert i fagmiljøet.

For at den som er overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp skal kunne ivareta det overordnede faglige ansvaret må vedkommende ha kjennskap til at det blir brukt tvang, noe som sikres gjennom oversending av kopi av vedtak. Kontrollen i tvangssaker bør løftes opp på et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning på både økonomiske og personellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at en eventuell bruk av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet til personen det gjelder, og sikre at det tilrettelegges for minst mulig bruk av tvang.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet e-læringsprogram som omhandler lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A og samtykke til helsehjelp.

Disse finnes på: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-pasientrettigheter-kapittel-4a-helsehjelp-til-pasienter-uten-samtykkekompetanse-som-motsetter-seg-helsehjelpen

Fylkesmannen ber om at Målselv kommune, Åpen omsorg Pro øvre distrikt gjennom sin internkontroll fortsatt har fokus på temaet somatisk helsehjelp og bruk av tvang, og at kopi av eventuelle tvangsvedtak oversendes til Fylkesmannen.

Vi takker for et godt samarbeid ved gjennomføringen av dette tilsynet.

Kristin S. Voie, seniorrådgiver/spes. sykepleier og Merete Jenssen, seniorrådgiver/jurist