Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført uanmeldt tilsyn med Tromsø kommune, Nordøya hjemmetjeneste, Seminaret omsorgssenter avd. Skriverplassen.

Revisjonen omfattet undersøkelse av følgende områder: 

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres, og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved bruk av tvungen somatisk helsehjelp.   

Ved dette tilsynet fant Fylkesmannen ikke grunnlag for å påpeke lovbrudd innen de reviderte områder.

Dato: 08.11.17

Anne Tove Sivertsen
revisor

Kristin S. Voie
revisjonsleder

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Nordøya hjemmetjeneste, Seminaret omsorgssenter avd. Skriverplassen. Tilsynsbesøket ble gjennomført 07.11.17. 

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2017. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, selvmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn. 

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personalet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet kan gjennomføres med samtaler, befaring og dokumentgjennomgang. 

Dette tilsynet er en oppfølging etter gjennomført selvmeldingstilsyn ved et utvalg virksomheter i Troms i 2017, hvor også Nordøya hjemmetjeneste deltok. Tema ved selvmeldingstilsynet var tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter med hjemmetjenester. 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3. 

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling
 • oppfølging av selvmeldingstilsynet 

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres, og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved bruk av tvungen somatisk helsehjelp. 

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderingene og avgjørelsene som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser; enten ved at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Denne rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Lovbrudd er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Nordøya hjemmetjeneste er den største enheten i hjemmetjenesten i Tromsø kommune med åtte avdelinger/soner, samt dagsenter og nattjeneste for sentrum og omland. Nordøya hjemmetjeneste, avd. Skriverplassen er tilknyttet Seminaret omsorgssenter, og yter hjemmetjenester til 26 pasienter som bor i omsorgsboliger. 

Enhetsleder i Nordøya hjemmetjeneste rapporterer til seksjonsleder for hjemmetjenester. Denne seksjonen ligger under avdeling for helse og omsorg i Tromsø kommune, som ledes av avdelingsdirektør. Lokalt ledes avdeling Skriverplassen av avdelingsleder, som også ivaretar daglig drift. 

3. Gjennomføring

Fylkesmannen i Troms varslet om tilsynet per telefon til enhetsleder i Nordøya hjemmetjeneste dagen før tilsynsbesøket. 

Tilsynsteamet legitimerte seg ved ankomst. Varsel om tilsyn ble levert til avdelingsleder June Eikrem og gjennomgått. Det ble gjennomført en innledende samtale med avdelingsleder forut for journalgjennomgang. Tilsammen 18 pasientjournaler ble gjennomgått i Profil (kommunens elektroniske journalsystem), før det avslutningsvis ble det gjennomført et oppsummeringsmøte med avdelingsleder. 

4. Funn

Ved dette tilsynet fant Fylkesmannen ikke grunnlag for å påpeke lovbrudd innen de reviderte områder.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr.15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24.juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 2.juli 1999 nr.64 om helsepersonell
 • Forskrift av 27. juli 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 01. juli 2015 om IKT standarder i helse- og omsorgstjenesten

Fra Fylkesmannen i Troms deltok: revisjonsleder/seniorrådgiver Kristin S. Voie og revisor/rådgiver Anne Tove Sivertsen. Rådgiver Linda Njarga fra Fylkesmannen i Finnmark deltok som observatør.