Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for lovbrudd.

Dato: 14.12.18

Paul Andre Andersson
Seniorrådgiver
Guro Martine Bjerkan
Rådgiver

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Bjugn kommune den 27.11.18. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Trøndelag sin tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten  § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven  § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter og journaler, intervjuer og befaring.

Rapporten omhandler lovbrudd og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Lovbrudd er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring 

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Revisjonsvarsel ble utsendt 19.10.18.
 • 6 personer ble intervjuet.
 • Det ble gjennomført befaring ved Sauers vei 24.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven  kapittel 4A.

På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn 

Bjugn kommune, ved Dr. Sauers vei 24 sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen , blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvungen helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven  kapittel 4A.

Lovbrudd fra følgende bestemmelser:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 jf . 4A-5 og § 4-3.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
 • Helsepersonelloven §16, jf. § 4.
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Lovbruddet bygger på følgende funn:

Det fremgår av journal og intervju at det bor pasienter ved Dr. Sauers vei 24 som gjentagende har gitt uttrykk om at de ønsker å forlate hjemmet. Dette gjelder spesielt fysisk og kognitivt svekkede pasienter som hverken finner veien ut selv eller har mulighet til å forlate bosentret på egen hånd, grunnet låste dører med kodelås. Beboernes motstand identifiseres ikke og deres samtykkekompetanse blir ikke vurdert. Det foreligger ikke vurderinger om pasientene må innlegges i helseinstitusjon dersom det er nødvendig for å kunne gi nødvendig helsehjelp med tvang.

Fylkesmannen har for øvrig merket seg at kommunen har gode rutiner og arbeider godt med tillitsskapende arbeid i det daglige for å unngå bruk av tvungen helsehjelp. Dr. Sauers vei 24 er godt tilrettelagt for demente i to små avdelinger og har en sansehage for aktiviteter utendørs. Dr. Sauers vei 24 ble i 2012 omgjort fra å være en institusjon til å bli heldøgns omsorgsboliger/bosenter.  Tiltak om låste dører ble videreført til bosentret uten at kommunen vurderte at tiltak om tilbakeholdelse kun kan skje i institusjon jf. § 4A-4 andre ledd.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse­ og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli  1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter  av 2. juli  1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal  av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journalsystemet «Profil».
 • Permer:
  - «Tvang og makt kapittel 4A»
  - «Kursbevis. Veilederen.no»
  - «Rundskriv: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer»
  - «Vikar-perm»
  - «!PLOS-veileder for ansatte»
  - «Pårørendesamtaler og innkomstsamtaler>
  - «Prosedyrer i PRO»
 • «Beskjedbok – dagbok 2018»
 • «Referatbok høgskole møte»
 • «Referatbok UM Dr. Sauersvei 24»

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

(Ikke publisert her)