Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen
 • Audhild Buan, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Jan Håvard Refsethås, ordfører
 • Marius Jermstad, rådmann
 • Aagot Johanne Moe, ass. rådmann
 • Ragnhild Volden, avdelingsleder serviceenheten og beredskapskontakt
 • May Karin Engesvoll, koordinator kriseteam
 • Ann Mari Grønli, enhetsleder pleie og omsorg

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag 

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Vedtatt Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Holtålen kommune
 • Beredskapsplan 2018
 • Evakueringsplan 2018
 • Plan for informasjonsberedskap 2018
 • Smittevernplan revidert august 2010
 • Planstrategi 2016-2019
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2018
 • Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 02.07.2018, samt epost ang. flytting av tilsynsdato av 29.08.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann, beredskapskontakt, koordinator psykososialt kriseteam og enhetsleder pleie og omsorg. De to siste intervjuene ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon 

Kommunal beredskap

Kommunen har løftet det formelle arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap siden forrige tilsyn i 2015. Det er utarbeidet en helhetlig ROS-analyse og beredskapsplanen holdes oppdatert.

Helhetlig ROS gir en oversikt over risiko og sårbarhet i kommunen og dekker kravene i kommunens beredskapsplikt. I arbeidet med helhetlig ROS-analyse kunne imidlertid flere, inkludert eksterne, vært involvert i prosessen for å sikre helhet og forankre arbeidet ytterligere i organisasjonen.

Kommunen må videre sikre et helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, blant annet bør helhetlig ROS brukes som grunnlagsdokument og temaet tas inn i kommunens overordnede planer som er under revidering eller skal revideres.

Kommunens beredskapsplan er oversiktlig og gir en god oversikt over ressurser, samt beskriver roller for kommunens kriseledelse. Planen er oppdatert i september 2018 og kommunen øvde egen kriseledelse senest våren 2018.

Kommunen kan med fordel øve mer, blant annet på bruk av krisestøtteverktøyet CIM, for å sikre at alle med en funksjon i kommunens beredskapsarbeid er kjent og fortrolig med egen rolle.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegen sin rolle
Holtålen kommune har i samarbeid med nabokommune en kommuneoverlegestilling på 50 %. For tiden er det ingen som fungerer i stillingen. Kommunen har stedfortreder som ivaretar akutte situasjoner, bl.a. innen smittevern, men ikke stedfortreder som kan fungere som medisinskfaglig rådgiver i forbindelse med beredskapsarbeidet.

Kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap er fra 2004 og det foreligger ikke plan for revidering av planen. Kommunen har ingen beskrivelse eller rutiner for hvordan den samfunnsmedisinske kompetansen skal være involvert i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap.

Kommunens smittevernplan er av 2018.

Kriseteam
Kommunen har et fungerende kriseteam. Det er utarbeidet planer som beskriver teamets arbeid og innsats, og alle medlemmer er oppført på varslingsliste som oppdateres jevnlig. Kommunen har avsatt midler som kan benyttes til kompetanseheving for kriseteamets medlemmer. Medlemmene i teamet har 3 faste møter årlig, som brukes til oppdatering av rutiner, opplæring og lignende. Kriseteamet har tilknyttet ressurspersoner, som prest og lege. Kriseteam deltar i liten grad i kommunens øvrige beredskapsøvelser.

Sykehjem og hjemmetjenester
Sykeheim og hjemmetjeneste gjennomfører egne øvelser, men deltar i liten grad i kommunens øvrige øvelser. Tjenestene har rutiner for brannberedskap og gjennomfører egne brannøvelser. De har en veletablert praksis for hvordan de skal håndtere situasjoner med pasienter/brukere som forsvinner.

Sykehjemmet har medisinlager for å sikre forsyninger ved kriser og aggregat. Sykehjemmet blir benyttet som mottakssenter i kriser.

Hjemmetjenesten har ikke skriftlige rutiner, men god praksis for hva de skal foreta seg om det er vanskelig å komme seg ut til pasientene som bor i eget hjem, ved for eksempel uvær, ras eller oversvømmelse.

Merknader og avvik 

Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader.

Helsemessig og sosial beredskap

Avvik

Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, jf. helseberedskapsloven § 2-2.