Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Ingrid Margrethe Wedø, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Robert Svarva, ordfører
 • Ola Stene, rådmann
 • Finn Christiansen, beredskapskontakt
 • Marit Elisabeth Aksnes, kommunalsjef skole og utdanning
 • Tommy Aune Rehn, kommuneoverlege
 • Elizabeth Kimbell, kommuneoverlege
 • Einar Hindenes, enhetsleder hjemmetjenesten
 • Lars Kverkild, konstituert kommunalsjef helse og velferd
 • Gro-Eline Almo, leder kriseteam, deltok i telefonintervju

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • · Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune – 2014
 • · Plan for kommunal krisehåndtering
 • · Plan for evakuering og forpleining
 • · Vedlegg Kriseplan pkt. 6 – Adresseliste
 • · Informasjonsberedskapsplan
 • · Helseberedskap generell – Levanger
 • · Smittevernplan Levanger kommune – 2018
 • · Brannsikringsplan trehusbyen Levanger
 • · Prosedyre for utdeling av jodtabletter
 • · Retningslinjer for psykososialt kriseteam – 2014
 • · Kommunal krisehåndtering. Intern plan. Staup helsehus
 • · Planstrategi 2017 - 2020
 • · Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
 • · Kommuneplanenes arealdel 2010 – 2020
 • · Planprogram revidering av kommuneplaner - høringsdokument 2.11.18

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev 15.08.2018. Tilsynsdato ble endret jfr. epost av 24.08.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann, beredskapskontakt, kommuneoverlege, enhetsleder hjemmetjenesten, konstituert kommunalsjef helse og velferd, samt leder for kriseteam via telefon. Intervjuene som omhandlet helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon

Kommunal beredskap

Levanger kommune jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap og har fulgt opp siste helhetlige ROS-analyse på de mest vesentlige punkter. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes videre godt forankret i ledergruppa og organisasjonen for øvrig.

Kommunens helhetlig ROS-analyse er under revidering og bør ferdigstilles snarlig, herunder med oppfølging av de merknader kommunen fikk på beredskapstilsynet i 2015.

Overordnet beredskapsplan i Levanger kommune er oppdatert. Kommunen har et system for oppdatering av planer som skal utvikles videre på en helhetlig måte. Kommunen øver sitt beredskapsplanverk og evaluerer i etterkant av øvelser.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegen sin rolle
Levanger kommune har to kommuneoverleger i 50% stilling som har en klar oppgavefordeling. De er også stedfortreder for hverandre. Kommuneoverlegen er aktivt med i kommunens kriseteam og fungerer som rådgiver i teamet. Kommuneoverlegen har en rolle som samfunnsmedisinsk rådgiver i kommunens arbeid med planverk innen beredskap.

Det er ikke utarbeidet en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap i Levanger kommune. Det vises til en plan fra 2006 som ikke er oppdatert.

PSK-team (kommunens kriseteam)
Kommunen har et fungerende kriseteam. Kriseteamet er koplet opp mot kommunens øvrige beredskapsarbeid og rykker ut ved akutte hendelser. Det er ikke faste møter mellom PSK-teamet og kriseledelsen i kommunen utenom oppdrag. Det er utarbeidet planer for teamets arbeid og innsats. Teamets leder deltar i planleggingen av kommunens beredskapsøvelser.

Medlemmene i teamet har anledning til å delta på kurs og fagdager som er relatert til kriseteamets innsats. Teamet evaluerer jevnlig sitt arbeid og gjennomgår innsatsen etter hver utrykning.

Det er etablert et samarbeid mellom PSK-teamet og kriseteam i nabokommunene.

Helse- og omsorgstjenesten
Helse- og omsorgstjenesten har to årlige brannøvelser for alle ansatte.

Kommunen har aggregat ved flere (men ikke alle) institusjonene som forsyner tjenestene ved strømbrudd.

Hjemmebaserte tjenester har ikke rutiner når det gjelder redusert framkommelighet til tjenestemottakere f.eks ved uvær og ved stengte veier.

Sykehjemmene har ikke rutiner når det gjelder forsvinning av pasient/bruker fra sykehjemmet.

Det er ikke opprettet medisinlager for redusert medisinforsyning.

Smittevernplan er oppdatert og rutiner for utbrudd av smittsom sykdom er utarbeidet.

Merknader og avvik

Kommunal beredskap

Kommentar:

Kommunen er i gang med å utarbeide en ny analyse, men inntil denne er ferdigstilt, og forankret i kommunestyret, oppfylles ikke kravet i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskap § 2.

Avvik:
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2014. Analysen er ikke oppdatert i takt med revisjon av kommunedelplaner iht. sivilbeskyttelsesloven § 14.

Helsemessig- og sosial beredskap

Konklusjon:
Plan for helsemessig og sosial beredskap: Det er krav om å utarbeide en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. helseberedskapsloven av 01.07.2001. Levanger kommune har ikke utarbeidet en slik plan. Kommunen har mange delplaner og rutiner og prosedyrer, men mangler den overordnede planen.

Avvik:
Levanger kommune har ikke utarbeidet en overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. Dette er brudd på lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56 § 2-2.