Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen
 • Audhild Buan, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Sivert Moen, ordfører
 • Bodil Brå Alsvik, ass. rådmann og beredskapskontakt
 • Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd
 • Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og omsorg
 • Ketil Gorseth, leder psykisk helse
 • Oddveig Børset, enhetsleder helse og familie
 • Bjørn Lyngen, fastlege
 • Eric Takyi, kommuneoverlegen, deltok i telefonintervju

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag 

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St.meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Midtre Gauldal 2015
 • Plan for kommunal kriseledelse
 • Krisekommunikasjonsplan Midtre Gauldal kommune
 • Plan for etablering av mottakssenter for evakuerte og pårørende
 • Diverse sektorrelaterte beredskapsplaner
 • Diverse sektorrelaterte ROS-analyser
 • Diverse retningslinjer, tiltakskort og prosedyrer
 • Smittevernplan
 • Psykososialt team i MGK
 • Kommunal planstrategi Midtre Gauldal 2016-2019
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030
 • Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 02.07.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, assisterende rådmann, leder psykososialt team, enhetsleder pleie- og omsorg og fastlege. Kommuneoverlege ble intervjuet på telefon i etterkant av tilsynet. De fire siste intervjuene ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon

Kommunal beredskap

Kommunen synes å ha god oversikt over risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen. Det skjer mye positivt innen samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i kommunen og mange involveres i arbeidet gjennom øvelser og kursing. Ved å systematisere arbeidet ytterligere vil kommunen få et enda mer helhetlig perspektiv på området. Dette arbeidet er igangsatt.

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse datert 2015 som er moden for revidering. Kommunen har informert kommunestyret om tema i ROS-analysen, men selve analysen er ikke vedtatt. Dette skal etter planen gjennomføres i oktober dette året.

Kommunens beredskapsplan er innholdsrik og det er utarbeidet gode tiltakskort. Kommunen øvde egen kriseledelse våren 2018, og kjører CIM-øvelser hver måned. Det evalueres i etterkant av øvelser.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegen sin rolle
Kommuneoverlegefunksjonen er delt på to ansatte. I tillegg har kommunen avtale med Trondheim kommune om tjenester innen miljørettet helsevern.

Kommunen har ingen beskrivelse eller rutiner for hvordan den samfunnsmedisinske kompetansen skal være involvert i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap.
Kommuneoverlegen står på varslingsliste til kommunens beredskapsråd og tilkalles ved behov. Kommuneoverlegen har ikke deltatt ved kommunens beredskapsøvelser.

Kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap er fra 2004. Det foreligger ingen plan for når den skal revideres.

Kommuneoverlege har deltatt i utarbeidelse av smittevernplan (2018) og fungerer som rådgiver for helsetjenesten i forbindelse med smittevern.

Kriseteam
Kommunen har et fungerende kriseteam som er bredt faglig sammensatt. Det er utarbeidet planer som beskriver teamets arbeid og innsats, og alle medlemmer er oppført på varslingsliste som oppdateres jevnlig. Kommunen har avsatt midler som kan benyttes til kompetanseheving for kriseteamets medlemmer. Kommuneoverlegen er tilknyttet som ressursperson som tilkalles ved behov. Kriseteam deltar i liten grad i kommunens øvrige beredskapsøvelser.

Sykehjem og hjemmetjenester
Sykeheim og hjemmetjeneste gjennomfører egne øvelser, men deltar i liten grad i kommunens øvrige øvelser. Alle avdelingsledere gis opplæring i beredskap og krisehåndtering.

Sykehjemmet har medisinlager for å sikre forsyninger ved kriser og aggregat. Hjemmetjenesten har rutiner for hva de skal foreta seg om det er vanskelig å komme seg ut til pasientene som bor i eget hjem, ved for eksempel uvær, ras eller oversvømmelse. Kommunen har rutiner for brannberedskap og har en veletablert praksis for hvordan de skal håndtere situasjoner med pasienter/brukere som forsvinner.

Merknader og avvik 

Kommunal beredskap

Ingen avvik.

Merknad
Kommunen har informert kommunestyret om tema i ROS-analysen, men selve analysen er ikke vedtatt. Fylkesmannen forutsetter at dette gjøres i oktober 2018, som forespeilet av kommunens ledelse i etterkant av tilsynet, jfr. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 2. ledd.

Helsemessig og sosial beredskap

Avvik
Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, jf. helseberedskapsloven § 2-2.