Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for lovbrudd.

Dato: 14.12.18

Paul Andre Andersson
Seniorrådgiver
Iakha Toivonen
Observatør

Guro Martine Bjerkan
Rådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Rennebu kommune den 18.10.18. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Trøndelag sin tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter og journaler, intervjuer og befaring. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Lovbrudd er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Revisjonsvarsel ble utsendt 18.09.18.
 • 6 personer ble intervjuet.
 • Det ble gjennomført befaring ved demensavdelingen ved Rennebu sykehjem.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn

Lovbrudd:

Rennebu kommune, ved Rennebu sykehjem, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvungen helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Lovbrudd fra følgende bestemmelser:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 jf. 4A-5 og § 4-3.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
 • Helsepersonelloven § 16, jf. § 4.
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Lovbruddet bygger på følgende funn:

 • 2 pasienter uttrykker motstand mot å være på institusjonen, uten at det er gjort helsefaglige vurderinger om det skal fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Det gjennomføres stell mot en pasientens vilje uten at det foreligger helsefaglige vurderinger om det skal fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
 • Av journal fremgår det ikke informasjon om pasientenes samtykkekompetanse blir vurdert ved uttrykt motstand mot helsehjelpen
 • Av intervju og journal fremkommer det at tillitsskapende tiltak gjennomføres daglig, men tillitsskapende tiltak benyttes ikke som en systematisk del av reviderte tema.
 • Avdelingen er låst for pasientene til enhver tid, og det er ikke vurdert muligheter for mindre inngripende tiltak i form av å benytte sansehage.
 • Av intervju fremgår det at ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring om vilkårene for tvungen somatisk helsehjelp. Det er ikke planlagt systematisk veiledning og/eller refleksjon rundt pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
 • Det foreligger ikke prosedyrer på reviderte tema.

Merknad:

 • Fylkesmannen har merket seg at det er en pasient ved avdelingen som har diagnosen psykisk utviklingshemming , men det er ikke fattet vedtak om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
 • Fylkesmannen har merket seg at det benyttes alarmmatte og alarm på dør. Det foreligger ikke et gyldig samtykke til bruk av disse alarmene jf. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4, eller vedtak etter pbrl. kapittel 4A.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse­ og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journalsystemet «Profil».
 • Avviksmeldinger i «Profil»

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

(Ikke publisert her)