Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap
 • Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse – og samfunn
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Hans Oskar Devik, ordfører
 • Ole Peder Tyldum, rådmann
 • Nina Øie Devik, leder for helse- og omsorgsavdelingen
 • Tanja Staldvik Wallervand, beredskapskoordinator
 • Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt §
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Overordnet kriseplan med varslingsliste
 • ROS Røyrvik
 • POSOM plan
 • Smittevernplan

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 08.02.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervjuer med ordfører, rådmann, beredskapskoordinator og leder for helse- og omsorgsavdelingen sammen med avdelingssykepleier. Det siste intervjuet ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon

Kommunal beredskap

Røyrvik kommune jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen fremstår som dyktig og har god oversikt over risiko- og sårbarhetsbildet i egen kommune, samt over arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjenspeiles i kommunens helhetlige ROS-analyse som er utarbeidet på en systematisk og god måte. Videre har kommunen en gjennomarbeidet beredskapsplan. Daglig beredskapsarbeidet, inkludert oppdatering av planverk, gjennomføring av øvelser og bruk av krisestøtteverktøyet CIM, kan imidlertid løftes ytterligere ved at flere i kommunen blir involvert.

Kommunen ligger værutsatt til med tanke på framkommelighet. Dette er det høy bevissthet rundt, og planer for å håndtere, samt at det er etablert konsekvensreduserende tiltak tilpasset kommunens behov. Videre samarbeider kommunen med nabokommuner ift

ressurser innen blant annet brann og helse, noe som er med å styrke beredskapen i kommunen ytterligere.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegens rolle

Kommunelegen har ingen overordnet rolle i helse- og sosialmessig beredskap. Kommunene har ikke sikret at kommunelegen har deltatt i planarbeid innen helsemessig og sosial beredskap. Selv om kommunelegen ikke har deltatt i planarbeidet og heller ikke er gitt en rolle i beredskapsarbeidet, fungerer kommunelegen som medisinskfaglig rådgiver i kommunen.

Kommunen har planer om å involvere kommunelegen i det nye planarbeidet som skal igangsettes. Kommunelegen deltar i ressursgruppen i POSOM.

Fylkesmannen anbefaler Røyrvik kommune om å gjennomgå sine rutiner og sikre at kommunelegen får en sentral plass i det helsemessige og sosiale beredskapsarbeidet. Det er viktig at kommunelegen har en sentral rolle i planarbeidet og at kommunelegens kompetanse brukes når planer skal utarbeides eller når det skal iverksettes tiltak. Det er positivt at kommunelegen har en sentral rolle i POSOM.

Kriseteamet

Kommunen har et fungerende kriseteam som rykker ut ved forespørsel. Det er en lav terskel for utrykning, og kriseteamet er godt kjent blant kommunens innbyggere.

Kriseteamet består av ansatte med relevant utdanning og som har erfaring med å jobbe med kriser. Teamet øver ikke sammen med kommunens kriseledelse, men har hatt egne øvelser der man har tatt opp forskjellige scenarier. Kriseteamet har ikke etablert samarbeid med kommunens øvrige beredskapsarbeid. Det er ikke avsatt midler til kompetanseheving for kriseteamets medlemmer. Leder for kriseteamet har flere funksjoner i kommunen, men opplever ikke at det går på bekostning av det arbeidet som gjøres i teamet.

Kommunen kan med fordel knytte kriseteamet bedre opp mot kommunens øvrige beredskapsarbeid. Medlemmene i teamet har kompetanse som kan benyttes om det oppstår større kriser eller alvorlige hendelser i kommunen.

Sykehjem og hjemmetjenester

Kommunen har et aggregat som sykehjemmet kan benytte seg av ved strømbrudd. Det er utarbeidet handlingsplan ved kriser som brann, smitteutbrudd og ved bemanningssvikt.

Om det blir uvær og hjemmesykepleien har problemer med å komme seg ut til sine pasienter, er det opprettet samarbeid med frivillige og naboer som kan bistå.

Sykehjemmet har ikke utarbeidet prosedyrer som tar høyde for at pasienter kan komme bort fra sykehjemmet.

Sykehjemmet og hjemmesykepleiens ansatte har fått kompetanseheving gjennom kommunens akuttprosjekt.

Merknader og avvik

Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader:

 • Kommunen har en gjennomarbeidet og helhetlig ROS analyse som tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven § 14
 • Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap

Avvik:
Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver innen helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, jf. helseberedskapsloven § 2-2.