Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn

Deltakere fra kommunen

 • Ole Morten Balstad, ordfører
 • Stig Roald Amundsen, rådmann
 • Ingrid Rolseth Holt, rådgiver rådmannens stab og beredskapskoordinator
 • Leiv M. Vonen, kommuneoverlege
 • Kristin Flakne Østbyhaug, tjenesteleder hjemmetjenesten
 • Dagrun Aursjø, leder psykososialt team
 • Håvard Stavrum Larsen, tjenesteleder sykehjem
 • Ragnhild Wesche Kvål, sektorsjef helse

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10.
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov 2-2)

Dokumentgrunnlag 

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St.meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Helhetlig ROS-analyse Selbu juni 2013
 • Beredskapsplan 280618
 • Plan for informasjonsberedskap av 290618
 • Evakueringsplan av 280618
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap rev 2018
 • Smittevernplan 2014
 • Mannskapsliste HS
 • Folkehelseprofil_2018_Selbu
 • Kommuneplanens Samfunnsdel
 • Kommuneplanens arealdel 2014-2024
 • Planstrategi 2016-2019

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 29.08.2018. Tilsynsdato ble endret jfr epost av 11.09.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann, beredskapskontakt, kommuneoverlege, leder for psykososialt team og sektorsjef helse sammen med tjenesteleder sykehjem og tjenesteleder hjemmetjenesten. Intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon 

Kommunal beredskap

Kommunen jobber godt og strukturert med samfunnssikkerhet og beredskap og arbeidet synes godt forankret i ledergruppa og organisasjonen for øvrig. Det er engasjement for arbeidet og kommunen synes å ha god oversikt over risikobildet i Selbu.

Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse fra 2013 som er under revidering. Analysen bør ferdigstilles snarlig og den nye analysen må gjerne synliggjøre prosess, inkludert deltakere, i større grad enn i den gjeldende analysen.

Overordnet beredskapsplan er oppdatert og kommunen har et system for oppdatering. Kommunen har fokus på robusthet ved å involvere stedfortredere og vara i beredskapsarbeidet. Kommunen øver og evaluerer i etterkant av øvelsene. I juni 2017 ble det gjennomført en storskalaøvelse med bred deltakelse fra kommunen.

Kommunen samarbeider med nabokommuner, og Fylkesmannen oppfordrer til at beredskapssamarbeidet i Værnesregionen utvikles videre.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegen sin rolle
Selbu kommune har siden 01.01.2016 hatt avtale med Samfunnsmedisinsk enhet i Værnesregionen som også tilbyr kommuneoverlege til Selbu kommune. Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i stab hos sektorsjef helse- og sosial. Kommuneoverlegen er fast medlem av kriseledelsen. Han er også delaktig i det pågående helhetlige ROS arbeidet som kommunen har etablert. Kommuneoverlegen har tilgang til, og bruker hele den samfunnsmedisinske enheten i Selbu kommune dersom det er behov for det i en kortere eller lengre periode.

Kommunen har en oppdatert smittevernplan, men kommuneoverlegen har startet et arbeid for å samordne fagområdet smittevern i Værnesregionen.

Kommuneoverlegen er ofte i kontakt med psykososialt team. Det har blitt arrangert felles fagdager i Værnesregionen. Kommuneoverlegen sin rolle ovenfor psykososialt team bør nedtegnes i plan for helsemessig- og sosial beredskap.

Psykososialt team
Selbu kommune har et velfungerende psykososialt team som jobber aktivt i mange saker. Kommunens innbyggere har høye forventninger til psykososialt team.

Det er behov og anses som en fordel, at de psykososiale teamene i Værnes regionen har felles retningslinjer for arbeidet som skal utføres i teamene.

Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten
Ansatte har deltatt på fullskala øvelse i 2017. Sykehjemmet og hjemmetjenesten har årlige brannøvelser og god kontakt med brannvesenet. Sykehjemmet har ikke eget strømaggregat, men har utlånsavtale med Trønderenergi. Hjemmesykepleien bidrar dersom hjemmeboende blir isolert pga. stengte veier, flom e.l.

Helsepersonell har mye beredskapskompetanse som gjerne kan øves i mindre øvelser i egen sektor.

Merknader og avvik 

Kommunal beredskap

 • Avvik: kommunen har ikke en ROS-analyse som tilfredsstiller kravet i sivilbeskyttelsesloven 14.

  Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2013, analysen er ikke oppdatert i takt med revisjon av kommunedelplaner iht sivilbeskyttelsesloven § 14. Kommunen er imidlertid godt i gang med å utarbeide en ny analyse, men inntil denne er ferdigstilt og forankret i kommunestyret oppfylles ikke kravet i sivilbeskyttelsesloven § 14.
 • Kommunens beredskapsplan tilfredsstiller kravene i sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap

Ingen lovbrudd eller merknader.