Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og sekretær
 • Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen
 • Audhild Buan, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Torunn Austheim, rådmann
 • Sunniva J. N. Rognerud, kommuneoverlege
 • Ingeborg Laugsand, helsesjef
 • Iren H. Haugen, omsorgssjef
 • Brit Eli Nordal, enhetsleder sykehjemmene
 • Svein Åge Trøbakk, assisterende rådmann/beredskapsleder
 • Per Morten Bjørgum, fagleder planlegging/beredskapskoordinator

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt §
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven
 • 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Helhetlig ROS 2016, inkludert analyseskjemaer
 • Plan for kommunal kriseledelse rev feb-17
 • Varslingslister og ressursoversikter
 • Smittevernplan
 • Plan for helsemessig- og sosial beredskap
 • Plan for kriseteam
 • Beredskapsplan for miljørettet helsevern
 • Diverse ROS-analyser
 • Beordringslister
 • Ulykkes og katastrofeplan
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Planstrategi og planprogram for kommuneplanen

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 19.03.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervjuer med rådmann, beredskapsleder sammen med beredskapskoordinator, kommuneoverlege, helsesjef, samt omsorgssjef sammen med enhetsleder for sykehjemmene. De tre siste intervjuene ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon

Kommunal beredskap

Kommunen jobber systematisk og engasjert med samfunnssikkerhet og beredskap, og arbeidet synes godt forankret i organisasjonen. I kommuneplanens samfunnsdel er blant annet samfunnssikkerhet ett av fire gjennomgående tema. Videre, ved å legge beredskapsfunksjonene tett på kommunens planavdeling, styrkes det helhetlige arbeidet.

Kommunen har utarbeidet en Helhetlig ROS-analyse som oppfyller kravene i sivilbeskyttelsesloven, og i vedlegget kommer det fram at det ligger et godt analysearbeid til grunn for hoveddokumentet. Ved neste revidering, sammen med Verran kommune, kan imidlertid selve ROS-analysen gjerne gjenspeile arbeidet bak i større grad og slik vise et mer helhetlig risikobilde i kommunen. Eksterne bidragsytere bør også trekkes tettere inn i selve prosessen med å utarbeid en ny analyse.

Kommunen har en overordnet beredskapsplan som oppfyller kravene i sivilbeskyttelsesloven. Planen er hensiktsmessig oppbygd. Fordeling av roller og ansvar synes å være organisert på en fornuftig og robust måte.

Hele kommunens ledergruppe sitter i kriseledelsen og kommunen har egne CIM-ansvarlige. Kommunen øver flere ganger i året og dette synes å gi gode ringvirkninger på kunnskapsnivå og engasjement blant de ansatte.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegens rolle:
Kommuneoverlegen har 100 % stilling i kommunen og er organisatorisk plassert i rådmannens stab. Kommuneoverlegens ansvar for arbeid med beredskap følger av stillingsbeskrivelsen. For øvrig styrer kommuneoverlegen i stor grad selv sitt arbeid med helsemessig og sosial beredskap.

Kommuneoverlegen leder arbeidet med helsemessig og sosial beredskapsplaner, som utarbeides i samarbeid med ansvarlige tjenester. Planene revideres årlig i henhold til årshjul, og ellers ved behov.

Kommuneoverlegen er med i øvingsledelsen for beredskapsøvelser i kommunen. Kriseteamet:

Kommunen har et velfungerende kriseteam som er koblet opp mot kommunens øvrige beredskapsarbeid. Teamet deltar i beredskapsøvelser i kommunen.

Det er utarbeidet planer for teamets arbeid og innsats. Medlemmene har fått opplæring i ny veileder og ny plan, og de får tilbud om kurs etter behov. Alle medlemmer står på varslingsliste som oppdateres jevnlig.

Helsetjenesten:
Det er utarbeidet egne beredskapsplaner og varslingslister ved enhetene innen helsetjenesten. De ansatte får opplæring i planene. Helsetjenesten deltar i overordnet øvelser og gjennomfører egne øvelser i enhetene.

Pleie- og omsorgstjenesten:
Det utarbeides egne ROS-analyser og beredskapsplaner ved enhetene innen pleie- og omsorgstjenesten. Det finnes planer for bl.a. legemiddelforsyning, strømstans, forsvinning, fremkommelighet. Planene revideres årlig.

Det gis opplæring i beredskapsplaner ved nytilsetting. Ansatte i tjenesten deltar på overordnede øvelser og gjennomfører egne.

Merknader og avvik

Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader:

 • Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse som tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven § 14
 • Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap

Ingen lovbrudd eller merknader for det som gjelder helsemessig og sosial beredskap.