Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for ett avvik:

Stjørdal kommune ved Fosslia bosenter, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Dato: 23.03.18

Paul Andre Andersson
Seniorrådgiver

Guro Martine Bjerkan
Rådgiver

Øyvind Alexandersen
Ass. fylkeslege

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Stjørdal kommune den 05.03.18. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Trøndelag sin tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse­ og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter og journaler, intervjuer og befaring.

 • Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.
 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble utsendt 08. november 2017. Helse- og omsorgssjef i Stjørdal kommune ba om utsettelse på tilsynet den 22.11.17. Tilsynet ble utsatt til 01.02.18 med bakgrunn i at kommunen hadde behov for tid til å omgjøre 8 omsorgsboliger til institusjon. Tilsynet ble på nytt utsatt den 01.02.18 til 05.03.18.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved 5 bofellesskap i Stjørdal kommune ved Fosslia bosenter. Bofellesskapene det ble gjennomført befaring ved er:

- Selja, Bjørkly, Aspen, Enga og Vangen

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn

Avvik:

Stjørdal kommune ved Fosslia bosenter, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til beboere som motsetter seg helsehjelpen,blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 jf. 4A-5 og § 4-3.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
 • Helsepersonelloven § 16, jf. § 4.
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Avviket bygger på følgende funn:

 • Det fremgår av journal at 6 beboere har gitt klart uttrykk for at de ønsker å forlate bosenteret.
  o Alle beboere er vurdert å ikke være samtykkekompetente vedrørende å kunne forlate egen bolig uten bistand. Av vurderingene fremgår det ikke motstand, men gjentagende motstand beskrives tydelig i journal og fremkommer også i intervjuer.
 • Det blir ikke foretatt helsefaglige vurderinger eller vurderinger om beboere må innlegges i helseinstitusjon dersom det er nødvendig for å kunne gi nødvendig helsehjelp.
  o Det fremkommer opplysninger om at to beboere flyttet inn på bosenteret mot sin egen vilje i den senere tid. En av beboerne kom samme dag som tilsynet ble gjennomført. Det fremgikk opplysninger i intervju om at beboer viste klar motstand mot å bli flyttet inn i boligen og at vedkommende ble holdt tilbake mot sin vilje. Beboeren ønsket å dra hjem til egen bolig etter institusjonsopphold, men ble flyttet inn i ny omsorgsbolig uten gyldig hjemmelsgrunnlag. Beboeren ble vurdert å ikke være samtykkekompetent, og det forelå en klar motstand mot innleggelsen, men det ble allikevel ikke fattet vedtak etter pbrl. kapittel 4A om innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon.
 • Av journal og intervju fremgår det at 2 beboere stelles med tvang uten at det er fattet vedtak etter pbrl. kapittel 4A.
 • Av intervju fremgår det at ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring i vilkårene for tvungen somatisk helsehjelp.
 • Av intervju og journal fremgår det at tillitsskapende tiltak gjennomføres daglig, men tillitsskapende tiltak benyttes ikke som en systematisk del av reviderte tema.

Merknader:

Det fremkommer at også flere beboere vurderes å ikke kunne forlate sin bolig uten bistand. Av intervju fremkommer det at øvrige fire beboere ønsker å forlate bosenteret, og at dette er gjentagende og skjer ofte. Tilsynet har for øvrig funnet spor av disse opplysningene i journal, men har ikke kunnet verifisert en gjentagende motstand i journal.

Fire beboere med diagnosen psykisk utviklingshemming har varsling- og lokaliseringsutstyr uten at det er fattet vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Bruk av inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger skal alltid regnes som bruk av tvang eller makt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 9-2, 2.ledd.

Tilsynet har for øvrig merket se at det er montert teknisk innretning over dørene til alle beboerrom, som varsler personalet når beboere forlater sitt rom på nattestid. Det foreligger ikke et skriftlig og gyldig samtykke til bruk av disse alarmene, jf. pbrl. § 4-3, 4.ledd eller vedtak etter pbrl. § 4-6 a. Tilsynet er usikker på om dette tiltaket omfattes av pbrl. kapittel 4A, da det ikke fremgår av journal om beboerne samtykker til tiltaket og/eller motsetter seg tiltaket.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Avviksmeldinger Journalsystemet Profil.
 • Vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand.

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her