Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsgruppe

 • Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
 • Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
 • Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn
 • Audhild Buan, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen

 • Ole Bjarne Østby, ordfører
 • Heidi Horndalen, rådmann
 • Ingjerd Tuset, sektorleder helse og omsorg, tjenesteleder helse og beredskapskontakt
 • Marit Uthus, rus og psykisk helsetjeneste og leder for krisegruppe
 • Heidi Selboe Welve, tjenesteleder omsorgstjenesten
 • Leif E. M. Vonen, kommuneoverlege

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:

 • Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
  • Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 28, 2. ledd
  • Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
  • Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven § 15)
 • Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig beredskapslov § 2-2)

Dokumentgrunnlag 

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Helsetilsynsloven
 • Folkehelseloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St.meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter

 • Helhetlig ROS-analyse revisjon 2016
 • Overordnet beredskapsplan for Tydal kommune (oppdatert juni 2018)
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap, Tydal kommune - juni 2018, m/vedlegg 1-7
 • Smittevernplan for Tydal kommune 261005
 • Utkast-arbeidsdokument - NY FELLES SMITTEVERNPLAN VR
 • Ansatteliste beordningspliktig 2018
 • Avtale om utplassering av satelitt-telefon på Stugudal
 • Infeksjonskontrollprogram Tydal Sykehjem
 • Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune okt. 2016
 • Plan for bestilling lagring distribuering og kontroll av jodtabletter i Værnesregionen
 • Samarbeidsavtale - kriseteam Værnesregionen
 • Varsling-av-lege
 • PLANSTRATEGI TYDAL KOMMUNE 2016
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2028

Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble sendt i brev 29.08.2018. Tilsynsdato ble endret jmfr epost av 11.09.2018.

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører, rådmann, sektorleder helse og omsorg, beredskapskontakt, tjenesteleder omsorgstjenesten, leder for krisegruppa og kommuneoverlegen. Intervjuene som omhandlet helsemessig- og sosial beredskap ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedkonklusjon 

Kommunal beredskap

Kommunen har god oversikt over eget risikobilde og beredskapsarbeidet synes godt forankret i organisasjonen. Samfunnssikkerhet og beredskap er synliggjort i kommunens overordna planer på en god måte.

Kommunen har en ROS-analyse fra 2013 som ble revidert i 2016. Analysen er forankret i kommunestyret. ROS-analysen tilfredsstiller formelle krav, men revideringsprosessen kunne med fordel vært dokumentert i selve analysen.

Kommunens overordna beredskapsplan er utfyllende og meget godt utarbeidet. Planen er oppdatert og øvet våren 2018. Kommunen tar inn nødvendige endringer i etterkant av øvelser og hendelser.

Kommunen samarbeider med nabokommuner, og Fylkesmannen oppfordrer til at beredskapssamarbeidet i Værnesregionen utvikles videre.

Helsemessig- og sosial beredskap

Kommunelegen sin rolle
Tydal kommune har siden 01.01.2016 hatt avtale med Samfunnsmedisinsk enhet i Værnesregionen som også tilbyr kommuneoverlege til Tydal kommune. Kommuneoverlegen er fast medlem av kommunens kriseledelse. Kommuneoverlegen skal i en krisesituasjon vurdere forsvarlighet, dimensjonering av tjenestene og helserisiko. Kommuneoverlegen kan også få ansvar for å starte opp evakuerte og pårørendesenter (EPS) ved behov. Han er også delaktig i det helhetlige ROS arbeidet i kommunen. Kommuneoverlegen har tilgang til, og bruker hele den samfunnsmedisinske enheten i Tydal kommune dersom det er behov for det i en kortere eller lengre periode.

Kommunen har en oppdatert smittevernplan, men kommuneoverlegen har startet et arbeid for å samordne fagområdet smittevern i Værnesregionen.

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver på overordnet nivå for krisegruppa.

Krisegruppe
Tydal kommune har en velfungerende krisegruppe som jobber aktivt i sakene. Sakene er ikke mange, og det kan være utfordrende at medlemmene i krisegruppa har et nært forhold til mange innbyggere i kommunen. Kommunens innbyggere har høye forventninger til krisegruppa. Det er etablert en interkommunal avtale i Værnesregionen. Ved hendelser som berører krisegruppa og det ordinære hjelpeapparatet i kommunen på en slik måte at det ikke kan ivareta sin funksjon, kan krisegruppa be om bistand fra de andre teamene i Værnesregionen.

Alle medlemmene av gruppa deltar på kurs som arrangeres for å vedlikeholde kompetanse og møte nettverk.

Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten
Ansatte har deltatt på øvelser, spesielt nevnes en øvelse som Tydal kraftselskap arrangerte forrige år. Sykehjemmet og hjemmetjenesten har årlige brannøvelser og god kontakt med brannvesenet. Sykehjemmet har eget strømaggregat. Hjemmesykepleien bidrar dersom hjemmeboende blir isolert pga. stengte veier, snøfall e.l.

Det er ikke foretatt en egen ROS-analyse i forhold til den store hytte-populasjonen som er i Tydal kommune. Hyttebeboerne får tjenester etter kontakt og en behovsvurdering. Det kan være nødvendig at hjemmesykepleien har øket bemanning i påskehøytiden pga helsehjelp til hyttebeboerne.

Merknader og avvik 

Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader:

 • Kommunen har en Helhetlig ROS-analyse som tilfredsstiller kravene i sivilbeskyttelsesloven § 14
 • Kommunens overordna beredskapsplan tilfredsstiller kravene i sivilbeskyttelsesloven § 15

Helsemessig og sosial beredskap

Ingen lovbrudd eller merknader.