Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Horten kommune fra 16. oktober 2018 til 17. oktober 2018. Vi undersøkte om kommunen, ved NAV Horten, gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring sikrer at fastsetting av vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 a skjer i samsvar med aktuelle lovkrav slik at lovens formål og tjenestemottakeres rettsikkerhet ivaretas.

Tilsynet ble gjennomført som en del av årets tilsyn initiert av Fylkesmannen.

Fylkesmannens konklusjon:

Ledelsen sikrer ikke at bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 a oppfyller krav i lov og forskrift. Dette er brudd på sosialtjenesteloven §§ 4, 5, 18, 20 a, 41 og 42, forvaltningsloven §§ 16, 17 og 25 og forskrift om internkontroll for kommunen i NAV § 4.

Utkast til rapport ble sendt kommunen 23. november 2018. Kommunens tilbakemeldinger på beskrivelsen av de faktiske forholdene er i all hovedsak tatt inn i endelig rapport.

Det ble avdekket ett lovbrudd ved tilsynet. Vi presiserer at tilsynet kun har sett på et begrenset utsnitt av virksomheten. Funnene i rapporten er forhold vi har avdekket. Vi ber kommunen foreta en egen vurdering av hvilke forhold som har bidratt til lovbruddet, slik at eventuelle andre forhold kan avdekkes. På bakgrunn av denne analysen må kommunen utarbeide en plan.

Planen skal beskrive:

 • Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet
 • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene iverksettes
 • Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at det har gått noe tid
 • Virksomhetens egne frister for iverksetting og kontroll av tiltakene

Vi ber kommunen oversende planen innen 25. februar 2019. Når vi har mottatt planen vil vi ta stilling til om den er tilstrekkelig for å anse lovbruddet for rettet, og at tilsynet kan avsluttes.

1.Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Vi har undersøkt om kommunen, ved NAV-kontoret, sørger for at vilkår etter sosialtjenesteloven §20 a fastsettes i samsvar med aktuelle lovkrav slik at lovens formål og tjenestemottakeres rettsikkerhet ivaretas.

Tilsynet har hatt fokus på om tjenesten er ledet på en slik måte at lovens krav er oppfylt:

 • før det besluttes å sette vilkår
 • når vilkåret settes
 • i utformingen av selve vilkåret
 • ved iverksetting av konsekvenser ved vilkårsbrudd

Tema for tilsynet er først og fremst rettet mot hvordan det sikres at saksbehandlingsreglene følges ved fastsetting av vilkår og når vilkår brytes.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i NAV, etter sosialtjenesteloven § 9.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Forsvarlige tjenester
Krav til forsvarlige tjenester er regulert i sosialtjenesteloven § 4. Forsvarlighetskravet er en rettslig minstestandard, og setter en nedre grense for hva som kan aksepteres før det må regnes som svikt i tjenestene. Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven. Forsvarlighetskravet stiller krav til tilgjengelighet til tjenesten, saksbehandlingen, tjenestens innhold og tjenestens omfang. Hva som er forsvarlige tjenester må vurderes i forhold til faglig utvikling, endret verdioppfatning og det som vurderes som god praksis på området. Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.

I tillegg til selve loven og lovforarbeider, gir rundskriv til sosialtjenesteloven utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2012 med senere endringer innhold til hva som er faglig forsvarlig og som er aktuelt for dette tilsynet.

Plikt til systematisk styring
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlige tjenester. Sosialtjenesteloven § 5 fastslår at kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten. Plikten til å utarbeide et styringssystem er lagt til den kommunale administrative ledelsen. Den praktiske gjennomføringen av internkontrollen ligger i NAV-kontoret. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinær drift, og fremstå som en integrert og tilpasset del av de løpende oppgavene. God internkontroll forutsetter medvirkning fra de ansatte og at ledere på alle organisatoriske nivå i kommunen og NAV-kontoret legger til rette for, og følger opp at tjenester er i tråd med gjeldende regelverk og av god nok kvalitet. Det innebærer at ledelsen må ha kunnskaper om kvaliteten på virksomhetens tjenester, sørge for klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet og at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver. Ledelsen må også ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene.

Opplæring av ansatte som yter tjenester og utfører oppgaver etter loven
Kommunen har ansvaret for å gi nødvendig opplæring til alle ansatte ved NAV-kontoret som yter tjenester og utfører oppgaver etter loven. Dette kan være både kommunalt og statlig ansatte. De ansatte må bl.a. ha kunnskap og kompetanse om:

 • regelverket - herunder lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen med tilhørende forskrifter og andre bestemmelser som gjelder for tjenester etter denne loven, som i forvaltningsloven, NAV-loven og kommuneloven.
 • rettsanvendelse - herunder lovtolking og -forståelse i samsvar med lovens formål.

Om § 20 a
Bestemmelsen regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet og adgangen til å stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for tjenestemottakere under 30 år. Vilkår om aktivitet skal ha som mål at stønadsmottakeren skal bli helt eller delvis selvforsørget. Den skal være arbeidsrettet og meningsfull for den enkelte, og styrke mulighetene for arbeid eller utdanning. Den eller de aktiviteter det stilles vilkår om, skal begrunnes og framgå av vedtaket. Vilkår for en stønad tjenestemottaker har rett til, stiller strenge krav til saksbehandlingen og kan kun stilles i vedtak om tildeling av økonomisk stønad.

Kartlegging av situasjonen før det settes vilkår
Det skal stilles vilkår om aktivitet med mindre det foreligger tungtveiende grunner for ikke å delta i aktivitet eller tjenestemottaker har rett til KVP. Det betyr at det må gjøres en forsvarlig kartlegging og vurdering om det foreligger forhold som tilsier at det ikke skal settes vilkår i vedtaket. Dette gjelder selv om det i lovbestemmelsen sies at det skal stilles vilkår. I tillegg til å kartlegge om det foreligger tungtveiende grunner, skal det også gjøres en vurdering av om tjenestemottakeren fyller kravene for deltakelse i kvalifiseringsprogram. Dette følger av at kvalifiseringsprogram og tilhørende kvalifiseringsstønad er en rettighet for de som fyller vilkårene, mens økonomisk stønad er en subsidiær ytelse. Fyller vedkommende kravene, skal det gis tilbud om KVP før det vil være aktuelt å sette vilkår om aktivitet.

Saksbehandlingen når vilkåret settes
NAV kan ensidig sette vilkår. Formålet om hjelp til selvhjelp nås imidlertid ofte best dersom NAV og tjenestemottaker samarbeider om utformingen av tjenestetilbudet og planlegger oppfølging ut fra mottakers ønsker og forutsetninger. Plikten som følger av sosialtjenestelovens § 42 om å rådføre seg med tjenestemottaker, gjelder også ved vurdering og fastsetting av vilkår om aktivitet. Det er viktig at stønadsmottakerens behov, synspunkter og ønsker tas med i vurderingen av om det skal stilles vilkår og hvilke aktiviteter det eventuelt skal kreves deltakelse i. Vurderingene skal dokumenteres som en del av saksbehandlingen.

Innholdet i vedtaket hvor vilkåret er fastsatt
Saksbehandlingen må oppfylle de krav som følger av sosialtjenesteloven, forvaltningsloven og uskrevne normer for god forvaltningsskikk. Vilkåret skal begrunnes og det må tydelig framkomme av vedtaket hva vilkåret går ut på, omfanget og varigheten av aktiviteten, hva som kreves for at plikten skal anses oppfylt og hva som kan bli konsekvensene av eventuelle brudd på vilkårene. Det kan klages på at det er satt vilkår og hva vilkåret går ut på. Vilkår kan kun settes i vedtak om tildeling av økonomisk stønad. Stønadsbeløpet skal fastsettes ut fra en konkret og individuell vurdering ut fra den enkeltes faktiske behov.

Saksbehandling ved iverksetting av konsekvenser ved vilkårsbrudd
Ved brudd på vilkår skal det gjøres en konkret og individuell vurdering av om konsekvensen skal gjennomføres. Det skal varsles om at vilkårsbruddet kan få konsekvenser. Varselet skal ivareta brukers rett til å uttale seg og til å bli gjort kjent med at vilkårsbruddet kan føre til reduksjon av stønad. Det er ikke tilstrekkelig at bruker på forhånd, f.eks. i vedtaket eller ved å undertegne på en avtale, har fått informasjon om at vilkårsbrudd kan få konsekvenser. Det skal tas hensyn til årsaken tjenestemottaker oppgir for ikke å ha oppfylt vilkåret, om årsaken skyldes tjenestemottakers evne eller vilje, og hvilken betydning konsekvensen får for tjenestemottaker og eventuell familie. Hvis konsekvensen er at stønaden skal reduseres, skal det nye stønadsbeløpet fastsettes i vedtak som kan påklages. Stønaden kan ikke reduseres til et uforsvarlig lavt nivå.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Horten kommune har i overkant 27 000 innbyggere, og hadde 946 mottakere av sosialhjelp i 2017 og av disse var 208 i aldergruppen 18-24 år.

NAV-kontoret har 96 ansatte. Kontoret er organisert i fem avdelinger, hvorav tre avdelinger arbeider etter en helhetlig oppfølgingsmodell som innebærer at den enkelte veileder har ansvar for alle hovedtjenester (oppfølging mot arbeid, sosialhjelp, introduksjonsprogram, sykepenger og arbeidsavklaringspenger) ved NAV-kontoret. Kontoret er inndelt i; Oppfølging ung (under 30 år), Oppfølging voksen (over 30 år), Integreringsavdelingen, Markedsavdelingen, Stab og Utviklingsavdelingen. Avdeling Oppfølging ung ledes av en avdelingsleder, som også er leder for aktivitetstilbudet «Stasjonen». Avdelingen har 14 ansatte, hvor 3 er ansatt på «Stasjonen». Ved tilsynsbesøket hadde fire av veilederne i oppgave å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven. Det er på sikt planlagt at alle i avdelingen skal fatte vedtak etter sosialtjenesteloven.

«Stasjonen» har normalt 10-15 deltakere og gir tilbud om aktiviteter til tjenestemottaker som har sosialhjelp som hovedinntekt og som trenger bistand for å komme i arbeid eller utdanning. «Stasjonen» hadde på tidspunktet for tilsynsbesøket en ledig stilling som var utlyst. Veiledere på «Stasjonen» har i oppgave å kartlegge, veilede og følge opp tjenestemottakere som kan nyttiggjøre seg tiltaket. De fatter ikke vedtak etter sosialtjenesteloven, men følger opp fravær fra aktiviteter.

Ansatte i avdeling Oppfølging ung har mye og tett kontakt med tjenestemottakerne.

Det er etablert et godkjenningsteam med veiledere fra hver av de tre oppfølgingsavdelingene (ung, voksen og integrering). Teamet har jevnlige møter og drøfter saker og problemstillinger. Standardtekster i vedtak skal revideres årlig av godkjenningsteamet. Teamet ledes av fagleder for sosialtjenesteområdet, organisatorisk tilknyttet Utviklingsavdelingen. Alle vedtak som fattes i avdeling Oppfølging ung skal godkjennes av en som har godkjenningsmyndighet, fortrinnsvis veilederen i avdeling Oppfølging ung.

Avdeling Oppfølging ung har faste møter som ledes av avdelingsleder. Det var på tidspunktet for tilsynet ingen faste fagmøter hvor saker etter sosialtjenesteloven drøftes.

Opplæring av ansatte som yter tjenester og utfører oppgaver etter loven
Det har vært gjennomført ulike opplæringsløp knyttet til sosialtjenesteområdet. Mange av kontorets ansatte deltok på kurs om vilkår som Fylkesmannen arrangerte høsten 2017. Ved oppstart av avdelingen

i april 2017 ble det gjennomført en kompetansekartlegging. Sommeren 2018 ble det foretatt ny kartlegging av kompetansebehov i avdelingen. På denne bakgrunn ble det planlagt og igangsatt fem opplæringsbolker innen sosialtjenesteområdet.

I all hovedsak ga ansatte i samtalene med tilsynsteamet uttrykk for at opplæringen som er gjennomført for det meste har dreid seg om bruk av de ulike datasystemene som benyttes. Det er utarbeidet en temaliste til bruk for grunnopplæring, hvor bl.a. lovverk som skal gjennomgås er listet opp.

Sosialtjenesteloven og forvaltningsloven er ikke nevnt. Ansatte opplever at det er mye å lære seg og at de ikke har fått nødvendig opplæring til å kunne løse oppgaver de er satt til. Opplæringen i bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven, som har vært gjennomført i regi av Fylkesmannen, har ikke ført til at kontoret har rutiner i tråd med loven som er kjent for ansatte.

Ansatte opplyste at de har lite kunnskaper om KVP og var ikke kjent med at det skal vurderes rett til KVP før skal settes vilkår om aktivitet. Kontoret hadde 2 deltaker på KVP i september 2018.

Klagesaker som har vært til behandling hos Fylkesmannen, og som flere opplever kan gi nyttig læring, blir ikke brukt systematisk i opplæringsaktiviteter. Det er ikke kjent hvor den enkelte veileder selv kan finne disse sakene.

Kartlegging av situasjonen før det settes vilkår og saksbehandlingen når vilkåret settes
Ved søknader om økonomisk sosialhjelp fra personer under 30 år avtales det i de fleste tilfeller en samtale med veileder i avdeling Oppfølging ung innen kort tid. Det foreligger få nedtegnelser fra disse samtalene. Det er veileder i denne avdelingen som vurdere om det skal fastsettes vilkår etter § 20 a, men det har ikke alltid vært samtale før det settes vilkår om aktivitet. Fylkesmannen har sett at det ofte settes vilkår om oppmøte på Stasjonen i første vedtak. Det er ikke etablert en felles forståelse av hvilke forhold som må kartlegges og avklares i samtalen for å kunne ta stilling til om det skal fastsettes vilkår etter § 20 a. Det foretas ingen systematisk kartlegging av om det foreligger tungtveiende grunner. Det framgår verken av vedtaket eller notater fra samtaler at brukermedvirkning er ivaretatt eller om det er vurdert om søkeren fyller kravene for deltakelse i KVP.

Innholdet i vedtaket hvor vilkåret er fastsatt
De tilsendte vedtakene gjelder tjenestemottakere under 30 år hvor det er satt vedtak om aktivitet. De aller fleste vedtakene har en standardtekst med følgende ordlyd:

«VILKÅR
Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 sier at det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også § 20 punkt 4.20.2.7. og punkt 4.20.2.8. i rundskriv nr. 35

Med hjemmel i ovenstående settes det som vilkår at deltager i Stasjonen:

 • Sender meldekort til NAV hver 14. dag
 • Plikter å følge avtaler i regi av NAV og det kommunale tiltaket i praksisplassen du har fått tilbud om.
 • Plikter å melde fravær i god tid. Ved sykdom vil det kunne kreves sykemelding fra lege.
 • Plikter å gi beskjed til din kontaktperson på NAV om enhver inntekt og økonomisk tilskudd utover den stønaden som innvilges i dette vedtaket, slik som arbeidsinntekt, feriepenger, tilgodehavende skattepenger, barnetrygd, trygdeytelser fra NAV og lignende. Inntekter som ikke er kjent på forhånd, vil trekkes påfølgende måned.»

Standardteksten er ikke oppdatert med riktig lovhenvisning til § 20 a. Vedtaket beskriver ikke hva vilkåret går ut på, omfanget og varigheten av aktiviteten, og at brudd på vilkår kan få konsekvenser for stønaden som er innvilget. Det er uklare skiller mellom hva som er informasjon til tjenestemottaker og hva som er vilkår for stønaden.

Vedtakene har også en standardtekst hvor det sies at «Inntekter som ikke er kjent på forhånd, vil trekkes påfølgende måned». I situasjoner hvor nye inntektsopplysninger kan tilsi at behovet for stønad er endret, skal tjenestemottaker først i et forhåndsvarsel om gis mulighet til å uttale seg om dette. Deretter fattes nytt vedtak dersom stønaden skal endres. Fylkesmannen kan ikke se at NAV-kontoret har lagt opp til at disse kravene kan ivaretas.

I saker der tjenestemottaker er under 25 år og bor hjemme, er stønadsbeløpet til livsopphold fastsatt til kr 3 260,- og til boutgifter kr 500,-. Samtalene bekrefter at det er disse stønadsbeløpene som brukes rutinemessig. Ansatte i avdeling Oppfølging ung var ikke kjent med hvordan satsene til tjenestemottaker under 25 år som bor hjemme er fastsatt. I vedtakene derimot opplyses det at NAV-kontoret benytter statens veiledende satser.

Saksbehandling ved iverksetting av konsekvenser ved vilkårsbrudd
Når det er satt vilkår om deltakelse ved «Stasjonen» gjennomføres det en oppstartsamtale der for å bli mer kjent med tjenestemottaker og gi informasjon om tiltaket. Ansatte ved Stasjonen har erfart at deltakerne ofte har behov for å bli forklart innholdet i vedtaket og hva vilkåret går ut på. I utgangspunktet innebærer vilkåret oppmøte 4 dager i uken (mandag, torsdag og fredag kl. 08.45-14.00, og tirsdag kl. 09.45-14.00. Det kan inngås individuelle avtaler, men disse er ikke nedtegnet.

Deltakere ved Stasjonen har som regel ukentlige utbetalinger med kr 760,- pr. uke.

I dokumentet «Avtale om deltakelse ved Stasjonen» gis det bl.a. informasjon om regler for frammøte og hvor mye som trekkes av stønaden når fravær anses ugyldig. Det framgår at det ved ugyldig fravær skal trekke kr 260,- pr. dag. Det er ikke praksis å trekke i stønad første gang tjenestemottaker ikke møter.

Vedkommende gis flere muligheter og forsøkes kontakt ved å ringe, sende SMS og e-post. Der det ikke oppnås kontakt, forekommer det at veileder på Stasjonen holder tilbake stønad som i henhold til utbetalingsplanen skulle vært utbetalt. Også når bruker ikke har levert dokumentasjon på at vilkår er oppfylt, holdes stønad tilbake.

Det er ikke ofte det trekkes i stønaden ved manglende frammøte på «Stasjonen», men det skjer. Av de 34 sakene Fylkesmannen har gått igjennom var stønad redusert i 6 av sakene. I en sak var stønaden redusert til kr 99,- pr. uke og i ett vedtak er stønad stanset helt.

Det er ikke alltid sendt varsel og endringsvedtak i disse sakene. Denne svikten i rutinene ble også påpekt ved tilsyn med NAV Horten i 2016.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Kommunen skal gjennom styring og ledelse sikre at tjenestene etter sosialtjenesteloven er forsvarlige. Det er øverste leder som har det overordnede ansvaret for styringssystemet. Med styringssystem menes den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosialtjenestelovgivningen.

Ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre jobben sin på en faglig forsvarlig og god måte. I kravet ligger det en forutsetning om at kompetansebehovet kartlegges, at det rekrutteres personell med nødvendig kompetanse og at alle medarbeidere får tilstrekkelig opplæring. Opplysninger Fylkesmannen innhentet fra ansatte viser at opplæringen som er gjennomført ikke har dekket behovet for nødvendig opplæring i sosialtjenesteloven og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder. Det er mangelfulle kunnskaper om hvilke forhold som må ligge til grunn for vurderinger og konklusjoner når det ved tildeling av økonomisk stønad settes vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 a.

Virksomheten står langt på vei fritt til å bestemme hvilke prosedyrer og andre administrative tiltak som er nødvendige. Sosialtjenestelovgivningen har ikke krav om konkrete prosedyrer/rutiner, slik at virksomheten selv må ta stilling til hvilke faglige og administrative rutiner som er nødvendige. Faglige rutiner er generelt nødvendig når det er behov for å sikre lik utførelse av oppgaver og for å hindre uønsket variasjon.

Fylkesmannen har bedt om rutiner/prosedyrer og eventuell annen skriftlig materiale som kontoret bruker i saker hvor det settes vilkår om aktivitet. NAV-kontoret har ikke ut over avtalen om deltakelse ved «Stasjonen» lagt fram dokumenter som beskriver hvordan virksomheten har planlagt at oppgaver på dette tjenesteområdet skal håndteres for å kunne være i samsvar med lovkrav. Funn i dokumentene og informasjon innhentet i samtalene viser at det heller ikke på annen måte er etablert en felles praksis som sikrer at behandlingen av denne type saker er faglig forsvarlige.

Vilkår om aktivitet settes uten at det er foretatt tilstrekkelig kartlegging av om det kan foreligge tungtveiende grunner som tilsier at det ikke skal settes vilkår for stønaden. Det er ikke kjent hvilke momenter som i denne sammenheng kan være aktuelle og det er heller ikke vurdert om personen fyller kravene for deltakelse i KVP.

Vedtak skal uttrykkelig vise at det er satt vilkår, hva vilkåret innebærer, hva som kreves for at vilkåret anses oppfylt og hva som kan bli konsekvensene hvis vilkåret brytes. Vilkår etter § 20 a er ikke fastsatt i samsvar med lovkrav.

Virksomheten må sikre at risikoen for misforståelser og uenighet om vilkår og konsekvensene av brudd blir så liten som mulig. Ansatte, spesielt på «Stasjonen», erfarer at tjenestemottakere ofte må bli forklart innholdet i vedtak og hva vilkåret går ut på. Dette viser at virksomheten ikke i tilstrekkelig grad har samarbeidet med tjenestemottaker ved vurdering og fastsetting av vilkår om aktivitet slik at vedtaket er lett å forstå. I tillegg viser dette at virksomheten ikke bruker tjenestemottakernes behov og vurderinger aktivt i forebygging av svikt og forbedring av tjenestene.

Vedtak viser ikke til § 20 a, som er korrekt lovbestemmelse ved vilkår for stønad til personer under 30 år. Denne feilen er ikke korrigert ved revisjon av standardtekster i vedtak.

Det er beskrevet i «Avtale om deltakelse ved Stasjonen» at ugyldig fravær skal trekkes med kr 260,- pr. dag. Når innvilget stønad er kr 3 260,- pr. måned med ukentlige utbetalinger vil håndheving av trekket, som er besluttet å være virksomhetens praksis, føre til uforsvarlig tjenester.

Godkjenning av vedtak og andre funksjoner lagt til godkjenningsteam har ikke ført til at åpenbare svikt i tjenestene er avdekket og rettet opp, som stønad fastsatt til et uforsvarlig lavt nivå, stans i utbetaling av stønad, manglende forhåndsvarsel og feil lovhenvisning.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Lovbrudd:
Ledelsen sikrer ikke at bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 a oppfyller krav i lov og forskrift. Dette er brudd på sosialtjenesteloven §§ 4, 5, 18, 20 a, 41 og 42, forvaltningsloven §§ 16, 17 og 25 og forskrift om internkontroll for kommunen i NAV § 4.

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 9. august 2018.

Forberedende møte med virksomheten ble gjennomført 12. september 2018.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved NAV Horten, og innledet med et kort informasjonsmøte 16. oktober 2018. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 22. oktober 2018.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Organisasjonskart for NAV Horten
 • Liste over navn og stillingsbetegnelse/funksjon, senere supplert i e-post 7. september 2018 med nærmere beskrivelse av oppgaver den enkelte skal ivareta
 • Kort beskrivelse av hvordan sosialtjenesteloven § 20 a håndteres
 • Avtale om deltakelse ved «Stasjonen»
 • Informasjon om avdeling Oppfølging ung hentet fra kommunens hjemmeside

Det ble valgt 34 saker etter følgende kriterier:

 • 30 vedtak om vilkår etter § 20 a fattet før 10. september 2018 fra ulike brukere, fordelt på vilkår om «Stasjonen» (20 vedtak) og andre vilkår (10 vedtak)
 • Flere vedtak fra 3 tjenestemottaker hvor vilkårsbrudd har ført til redusert stønad

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • Seniorrådgiver, Lise Jebsen, Fylkesmannen i Vestfold, revisjonsleder
 • Seniorrådgiver, Ellen Roberg, Fylkesmannen i Vestfold, revisor
 • Rådgiver, Hilde Gogstad, Fylkesmannen i Vestfold, revisor
 • Seniorrådgiver, Karin Sørensen, Fylkesmannen i Telemark, observatør