Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Fylke

ÅrRegion
Helseforetak

Landsomfattende
Tilsynstemaer
Tilsynsrapporter

Det er for tiden problemer med søk. Nettredaksjonen beklager.

Søkehjelp

I venstre spalte finnes seks kategorier med søkevalg. Alle kombinasjoner av ord i søkefeltet og valg som kan hukes av er mulig. Bruk gjerne flere ord i søk, det gir mindre og mer relevante lister. Når antallet treff er større enn ønskelig, kan det ofte være hensiktsmessig å velge år/noen år i kategorien «År».

Søkeretur på tilsynsrapporter er sortert på dato. Sortering kan endres til relevans.

«Landsomfattende tilsyn» gir alle rapporter fra et landsomfattende tilsyn. Mens tilsynet pågår, fylles lista opp etter hvert som vi får rapporter til publisering.

«År» gir bare lister fra året tilsynet blir utført. Dette bestemmes ut fra åpningsmøtets dato. Rapporten kan likevel være publisert mange uker inn i året etter.

«Helseregion» gir alle rapporter fra tilsyn med helseforetakene i regionen.

Rapporter som gjelder en bestemt kommune finnes lettest ved å velge det aktuelle fylket og skrive kommunenavnet i søkefeltet.

Landsomfattende tilsyn og regionale samlerapporter

I menyen Landsomfattende tilsyn finnes mer informasjon om de årlige landsomfattende tilsyn, med nasjonale oppsummeringsrapporter, veiledere for tilsyn, og enkelte samlerapporter for hver av de fire helseregionene.

Tilsynsrapporter fra tilsyn utført av Statens helsetilsyn

Tilsynsrapporter fra tilsyn utført av Statens helsetilsyn

Om tilsynsrapportene

En tilsynsrapport er fylkesmannens tilbakemelding til kommunen / virksomheten om resultatet av gjennomført tilsyn. I rapporten påpekes eventuelle brudd på lov eller forskrift (avvik), eller andre områder der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke behov for forbedring (merknad).

Påpekte avvik blir som regel raskt lukket. Eldre tilsynsrapporter vil derfor ikke gi et riktig bilde av dagens situasjon. I rapportene er det satt inn en boks med mørk bakgrunn i toppen (Oppfølging av tilsynet) med informasjon om at det enten ikke ble identifisert avvik eller at virksomheten har gjennomført tiltak som har brakt forholdene i samsvar med regelverket (lukket avvikene), og at tilsynsmyndigheten har vurdert det virksomheten har gjort og avsluttet tilsynet. Rapporter uten en slik boks gjelder tilsyn der avvik fortsatt følges opp fra tilsynsmyndigheten.

Mer informasjon om planlagt tilsyn med virksomheter finnes i menyen Om tilsyn. De fleste rapportene gjelder tilsyn som er gjennomført som systemrevisjon.

Tilsynsrapporter før 2010 er fjernet fra nettstedet. Spørsmål om enkeltrapporter utgitt før dette kan rettes til nettredaksjonen.